Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Advokatai
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
46 str. | Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2023-09-01
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2024-02-01
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
 • 46 straipsnis. Mokinio teisės ir pareigos

  1. Mokinys turi teisę:

  1) nemokamai gauti informaciją apie veikiančias mokyklas, švietimo programas, mokymosi formas;

  11) ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą;

  KEISTA:

  2023 06 27 įstatymu Nr. XIV-2097 (nuo 2023 07 06)

  (TAR, 2023, Nr. 2023-13995)

   

  2) pagal savo gebėjimus ir poreikius mokytis mokykloje, savarankiškai mokytis ir įgyti išsilavinimą, kvalifikaciją;

  3) sulaukęs 14 metų, savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą;

  4) gauti geros kokybės švietimą;

  5) pasirinkti formaliojo švietimo programas papildančius ir jo saviraiškos poreikius tenkinančius šių programų modulius, pasirenkamųjų dalykų programas, kursus;

  6) į apsaugą nuo smurto, psichologinę, specialiąją pedagoginę, specialiąją, socialinę pedagoginę pagalbą, profesinį orientavimą ir švietimo informacinę pagalbą, sveikatos priežiūrą mokykloje, informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją;

  KEISTA:

  2016 10 18 įstatymu Nr. XII-2685 (nuo 2017 09 01)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-25852)

   

  7) mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir aplinką;

  8) į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą;

  9) dalyvauti mokyklos savivaldoje;

  10) įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises;

  11) naudotis kitomis Profesinio mokymo įstatymo ar Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo ir kitų įstatymų nustatytomis teisėmis;

  KEISTA:

  1. 2023 06 27 įstatymu Nr. XIV-2097 (nuo 2023 07 06)

  (TAR, 2023, Nr. 2023-13995)

  2. 2022 12 22 įstatymu Nr. XIV-1726 (nuo 2023 09 01)

  (TAR, 2023, Nr. 2023-00140)

   

  12) į nuoseklų ir ilgalaikį socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymą mokykloje;

  KEISTA:

  2016 10 18 įstatymu Nr. XII-2685 (nuo 2017 09 01)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-25852)

   

  13) į akademines atostogas dėl ligos, gydytojų konsultacinei komisijai rekomendavus, arba nėštumo ir gimdymo ar atostogų vaikui prižiūrėti metu, neprarandant mokinio statuso ir teisės po akademinių atostogų tęsti mokymąsi toje mokykloje, kurioje mokėsi prieš akademines atostogas.

  KEISTA:

  2022 12 22 įstatymu Nr. XIV-1726 (nuo 2023 09 01)

  (TAR, 2023, Nr. 2023-00140)

   

  2.

  KEISTA:

  2023 06 27 įstatymu Nr. XIV-2097 (nuo 2023 07 06)

  (TAR, 2023, Nr. 2023-13995)

   

  Mokinys privalo:

  1) sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų, mokyklos vidaus tvarką nustatančių dokumentų reikalavimų, savo veiksmais ir elgesiu nediskredituoti mokyklos;

  2) reguliariai lankyti mokyklą, be pateisinamos priežasties nepraleisti pamokų ir kitų privalomų ugdymo proceso užsiėmimų;

  3) nuosekliai ir stropiai mokytis, atlikti mokytojo pateiktas mokymosi užduotis;

  4) gerbti Lietuvos valstybę, Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos istoriją, lietuvių kalbą, visuomenę ir valstybės simbolius, žmogaus teises ir pagrindines laisves;

  5) laikytis mokinio elgesio normų, gerbti mokytojus ir kitus mokyklos bendruomenės narius, nepažeisti jų teisių ir teisėtų interesų;

  6) mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas iki 16 metų;

  7) dalyvauti nuosekliose ir ilgalaikėse prevencinėse programose, pranešti apie emocinio ir fizinio smurto atvejus suaugusiesiems, nekelti pavojaus savo ir kitų asmenų sveikatai, saugumui ir gyvybei.

   

Ieškote advokato?
Advokatai pagal dokumento temą „Švietimo ir mokslo teisė“:
Advokato A. Juškos kontora
Telšiai. Kontaktai
Advokato Kęstučio Virbicko ir partnerių kontora
Vilnius. Kontaktai
Advokatų kontora Kalverš ir Svetickas
Vilnius. Kontaktai
Daugiau
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.