Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Advokatai
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
47 str. | Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2024-01-01
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2024-02-01
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
 • 47 straipsnis. Tėvų (globėjų, rūpintojų) teisės ir pareigos

  1. Tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę:

  1) nemokamai gauti informaciją apie veikiančias mokyklas, švietimo programas, mokymo formas, mokykloje vykdomas su vertybinių nuostatų ugdymu susijusias programas ir veiklas;

  KEISTA:

  2023 06 27 įstatymu Nr. XIV-2097 (nuo 2023 07 06)

  (TAR, 2023, Nr. 2023-13995)

   

  2) dalyvauti parenkant (prireikus parinkti) vaikui ugdymo programą, formą, mokyklą ar kitą švietimo teikėją;

  3) gauti informaciją apie vaiko būklę, ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, mokyklos lankymą ir elgesį, po mokymosi pasiekimų patikrinimų gauti rekomendacijas dėl vaiko mokymosi pasiekimų gerinimo;

  KEISTA:

  2022 06 30 įstatymu Nr. XIV-1261 (nuo 2022 09 01)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-15488)

   

  4) dalyvauti mokyklos savivaldoje ir mokyklos bendruomenės susirinkimuose aptariant svarbius mokyklos klausimus ir mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitą;

  KEISTA:

  2017 06 30 įstatymu Nr. XIII-592 (nuo 2018 01 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-12081)

   

  5) dalyvauti įvertinant vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius ir gauti išsamią informaciją apie įvertinimo rezultatus;

  6) leisti vaiką mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai, o pagal pradinio ugdymo programą – ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 7 metai;

  KEISTA:

  1. 2015 12 22 įstatymu Nr. XII-2213 (nuo 2016 09 01)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-00366)

  2. 2017 12 19 įstatymu Nr. XIII-926 (nuo 2018 02 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-21598)

  3. 2020 11 10 įstatymu Nr. XIII-3416 (nuo 2023 01 01)

  (TAR, 2020, Nr. 2020-24587)

  4. 2020 11 10 įstatymu Nr. XIII-3416 (nuo 2024 01 01)

  (TAR, 2020, Nr. 2020-24587)

   

  7) tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą arba švietimo pagalbos tarnybą, kurios aptarnavimo teritorijoje yra švietimo teikėjas, dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo ir ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kreipimosi dienos gauti iš šių tarnybų rekomendacijas dėl vaiko pasirengimo mokytis;

  KEISTA:

  2017 12 19 įstatymu Nr. XIII-926 (nuo 2018 02 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-21598)

   

  8) reikalauti, kad vaikui būtų teikiamas geros kokybės ugdymas;

  KEISTA (punkto numeris):

  2017 12 19 įstatymu Nr. XIII-926 (nuo 2018 02 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-21598)

   

  9) naudotis kitų įstatymų nustatytomis teisėmis ir įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.

  KEISTA:

  1. 2017 12 19 įstatymu Nr. XIII-926 (nuo 2018 02 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-21598)

  2. 2023 06 27 įstatymu Nr. XIV-2097 (nuo 2023 07 06)

  (TAR, 2023, Nr. 2023-13995)

   

  2.

  KEISTA:

  2023 06 27 įstatymu Nr. XIV-2097 (nuo 2023 07 06)

  (TAR, 2023, Nr. 2023-13995)

   

  Tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo:

  1) vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos yra suėję 5 metai, leisti mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, išskyrus šio įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje numatytus atvejus, vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos yra suėję 6 metai, leisti mokytis pagal pradinio ugdymo programą, išskyrus šio įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje numatytus atvejus;

  KEISTA:

  2020 11 10 įstatymu Nr. XIII-3416 (nuo 2024 01 01)

  (TAR, 2020, Nr. 2020-24587)

   

  2) sudaryti vaikui sveikas ir saugias gyvenimo sąlygas, gerbti vaiko asmenybę, apsaugoti jį nuo smurto, prievartos ir išnaudojimo, užtikrinti, kad vaiko sveikata būtų patikrinta laiku;

  3) bendradarbiauti su mokyklos vadovu, kitu švietimo teikėju, mokytojais, kitais specialistais, teikiančiais specialiąją, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą, sveikatos priežiūrą, sprendžiant vaiko ugdymosi klausimus ir vykdyti jų rekomendacijas. Vaikui smurtaujant ar patiriant smurtą, kartu su vaiku psichologo nurodytu laiku atvykti į konsultaciją;

  4) parinkti savo vaikams iki 14 metų dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą;

  5) ugdyti vaiko vertybines orientacijas, kontroliuoti ir koreguoti jo elgesį, ugdyti pagarbą Lietuvos valstybei, Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos istorijai, lietuvių kalbai, visuomenei ir valstybės simboliams;

  6) užtikrinti vaiko parengimą mokyklai, jo nuoseklų ir stropų mokymąsi, mokymosi užduočių atlikimą pagal priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas iki 16 metų;

  7) užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą, pamokų ir kitų privalomų ugdymo proceso užsiėmimų nepraleidimą be pateisinamos priežasties; jeigu vaikas negali atvykti į mokyklą, nedelsdami informuoti mokyklos administraciją ar jos įgaliotus asmenis;

  8) dalyvauti parenkant vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo programą ir mokyklą;

  9) pranešti mokyklos vadovui apie žinomą smurto švietimo įstaigoje atvejį;

  10) gerbti mokytojus ir kitus mokyklos bendruomenės narius, nepažeisti jų teisių ir teisėtų interesų.

   

Ieškote advokato?
Advokatai pagal dokumento temą „Švietimo ir mokslo teisė“:
Advokato A. Šukevičiaus kontora
Vilnius. Kontaktai
Advokatų kontora Altun ir partneriai A&P law group
Vilnius. Kontaktai
Advokato Kęstučio Virbicko ir partnerių kontora
Vilnius. Kontaktai
Daugiau
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.