Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Advokatai
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
49 str. | Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2023-09-01
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2024-02-01
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
 • 49 straipsnis. Mokytojo teisės ir pareigos

  1. Mokytojas turi teisę:

  1) siūlyti savo individualias programas; pasirinkti pedagoginės veiklos būdus ir formas;

  2) ne mažiau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo programose ir renginiuose;

  KEISTA:

  2022 01 11 įstatymu Nr. XIV-895 (nuo 2022 09 01)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-00752)

   

  3) būti atestuotas ir įgyti kvalifikacinę kategoriją švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

  KEISTA:

  2022 12 22 įstatymu Nr. XIV-1726 (nuo 2023 09 01)

  (TAR, 2023, Nr. 2023-00140)

   

  4) dirbti savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, būti apsaugotam nuo bet kokio smurto, turėti higienos reikalavimus atitinkančią ir tinkamai aprūpintą darbo vietą, gauti informacinę, ekspertinę, konsultacinę ir psichologinę pagalbą pedagoginėje psichologinėje tarnyboje arba iš psichologinės pagalbos teikėjo, su kuriuo savivaldybės vykdomoji institucija yra sudariusi sutartį dėl psichologinės pagalbos teikimo;

  KEISTA:

  2016 10 18 įstatymu Nr. XII-2685 (nuo 2017 09 01)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-25852)

   

  41) į nešališką mokytojo darbo vertinimą, teisingą apmokėjimą už darbą;

  KEISTA:

  2023 06 27 įstatymu Nr. XIV-2097 (nuo 2023 07 06)

  (TAR, 2023, Nr. 2023-13995)

   

  5) dalyvauti mokyklos savivaldoje ir profesinės sąjungos veikloje;

  KEISTA:

  2023 06 27 įstatymu Nr. XIV-2097 (nuo 2023 07 06)

  (TAR, 2023, Nr. 2023-13995)

   

  6) siūlyti mokyklos vadovui Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka kreiptis dėl minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimo, taip pat siūlyti mokyklos vadovui skirti vaikui už švietimo įstaigos vidaus tvarkos taisyklių ir mokinio elgesio normų pažeidimus drausmines auklėjamojo poveikio priemones, nurodytas švietimo įstaigos vidaus tvarką nustatančiuose dokumentuose;

  KEISTA:

  2022 12 22 įstatymu Nr. XIV-1726 (nuo 2023 04 01)

  (TAR, 2023, Nr. 2023-00140)

   

  61) įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises;

  KEISTA:

  2023 06 27 įstatymu Nr. XIV-2097 (nuo 2023 07 06)

  (TAR, 2023, Nr. 2023-13995)

   

  7) naudotis kitomis Profesinio mokymo įstatymo, Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo ir kitų įstatymų nustatytomis teisėmis.

  KEISTA:

  1. 2023 06 27 įstatymu Nr. XIV-2097 (nuo 2023 07 06)

  (TAR, 2023, Nr. 2023-13995)

  2. 2022 12 22 įstatymu Nr. XIV-1726 (nuo 2023 09 01)

  (TAR, 2023, Nr. 2023-00140)

   

  2. Mokytojas privalo:

  1) užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, geros kokybės ugdymą;

  2) ugdyti tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas, pagarbą Lietuvos valstybei, Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos istorijai, lietuvių kalbai, valstybės simboliams, visuomenei, tėvams, savo kultūriniam identitetui, laiduoti mokinių asmenybės galių plėtotę, suprantamai ir aiškiai, taisyklinga lietuvių kalba perteikti ugdymo turinį, kai teisės aktais nustatyta, kad atitinkamas ugdymo turinys perteikiamas lietuvių kalba;

  KEISTA:

  2023 06 27 įstatymu Nr. XIV-2097 (nuo 2023 07 06)

  (TAR, 2023, Nr. 2023-13995)

   

  3) laikytis švietimo įstaigų nusistatytų etikos normų ir švietimo įstaigos vidaus tvarką nustatančių dokumentų reikalavimų, savo veiksmais ir elgesiu nediskredituoti mokyklos, gerbti Lietuvos valstybę, Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos istoriją, lietuvių kalbą, visuomenę ir valstybės simbolius, žmogaus teises ir pagrindines laisves;

  KEISTA:

  2023 06 27 įstatymu Nr. XIV-2097 (nuo 2023 07 06)

  (TAR, 2023, Nr. 2023-13995)

   

  4) tobulinti savo kvalifikaciją prioritetinėse kvalifikacijos tobulinimo srityse, kurias tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras;

  KEISTA:

  1. 2016 10 18 įstatymu Nr. XII-2685 (nuo 2017 09 01)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-25852)

  2. 2022 01 11 įstatymu Nr. XIV-895 (nuo 2022 09 01)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-00752)

   

  5) ugdyti remdamasis mokinių gebėjimais ir polinkiais, stiprinti mokymosi motyvaciją ir pasitikėjimą savo gebėjimais, suteikti pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaikyti jiems dalyko programą, turinį, metodus;

  6) nešališkai vertinti mokinių mokymosi pasiekimus ir nuolat juos informuoti apie mokymosi pažangą;

  7) mokyklos nustatyta tvarka informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) apie jų vaiko būklę, ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, mokyklos lankymą ir elgesį, taip pat informuoti švietimo įstaigos vadovą apie pastebėtą smurto atvejį;

  KEISTA:

  2016 10 18 įstatymu Nr. XII-2685 (nuo 2017 09 01)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-25852)

   

  8) bendradarbiauti su kitais mokytojais, kad būtų pasiekti mokymo tikslai;

  9) gerbti mokinį kaip asmenį, nepažeisti jo teisių ir teisėtų interesų;

  10) vykdyti kitas Profesinio mokymo įstatymo, Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo nustatytas pareigas.

  KEISTA:

  1. 2023 06 27 įstatymu Nr. XIV-2097 (nuo 2023 07 06)

  (TAR, 2023, Nr. 2023-13995)

  2. 2022 12 22 įstatymu Nr. XIV-1726 (nuo 2023 09 01)

  (TAR, 2023, Nr. 2023-00140)

   

  3. Pedagogams atstovaujančių profesinių sąjungų atstovai turi teisę įstatymų nustatyta tvarka atstovauti pedagogų interesams ir ginti jų teises.

   

Ieškote advokato?
Advokatai pagal dokumento temą „Švietimo ir mokslo teisė“:
Kauno advokatų kontora
Kaunas. Kontaktai
Advokatų kontora Kalverš ir Svetickas
Vilnius. Kontaktai
Advokatų kontora Altun ir partneriai A&P law group
Vilnius. Kontaktai
Daugiau
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.