Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos banko valdybos 2020 m. lapkričio 26 d. nutarimas Nr. 03-175 „Dėl Teisės akto pažeidimo pripažinimo mažareikšmiu tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2020-11-26, Nr. 2020-25174)
  • 2020-11-27 Galiojantis
    2020-11-27 Įsigalioja
    2020-11-26 Paskelbta
    2020-11-26 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

 

DĖL TEISĖS AKTO PAŽEIDIMO PRIPAŽINIMO MAŽAREIKŠMIU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. lapkričio 26 d. Nr. 03-175

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Lietuvos banko valdyba nutaria:

Patvirtinti Teisės akto pažeidimo pripažinimo mažareikšmiu tvarkos aprašą (pridedamas).

 

VALDYBOS PIRMININKAS                                                                                        VITAS VASILIAUSKAS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2020 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 03-175

 

TEISĖS AKTO PAŽEIDIMO PRIPAŽINIMO MAŽAREIKŠMIU TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos bankas vadovaujasi Teisės akto pažeidimo pripažinimo mažareikšmiu tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), kai nustatęs finansų rinką ar grynųjų pinigų tvarkymo veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimą Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 433 arba 477 straipsnyje nustatyta tvarka sprendžia, ar taikyti asmenims poveikio priemones, taip pat tada, kai vadovaudamasis Lietuvos banko įstatymo 421 straipsniu sprendžia, ar pradėti patikrinimą pagal pateiktą skundą arba pranešimą apie galimą finansų rinką reglamentuojančių teisės aktų pažeidimą (toliau – teisės akto pažeidimas).

2. Mažareikšmiu pažeidimu laikomas toks teisės akto pažeidimas, kurio įtaka (žala) teisės normų saugomoms vertybėms, įvertinus Aprašo II skyriuje nurodytus mažareikšmiškumo požymius, laikytina labai nedidele.

3. Spręsdamas, ar teisės akto pažeidimas yra mažareikšmis, Lietuvos bankas kiekvienu atveju įvertina konkrečias faktines aplinkybes, vadovaudamasis Aprašo II skyriuje nustatytais mažareikšmiškumo požymiais.

4. Nė vienas iš Apraše nustatytų mažareikšmiškumo požymių neturi iš anksto nustatytos ir lemiamos įtakos Lietuvos banko sprendimui dėl teisės akto pažeidimo pripažinimo mažareikšmiu, tačiau Lietuvos bankui gali pakakti nustatyti vieną iš mažareikšmiškumo požymių, kad būtų pagrindas teisės akto pažeidimą laikyti mažareikšmiu.

 

II SKYRIUS

MAŽAREIKŠMIŠKUMO POŽYMIAI

 

5. Lietuvos bankas, vertindamas, ar teisės akto pažeidimas yra mažareikšmis, atsižvelgia į šiuos mažareikšmiškumo požymius:

5.1. pažeisti neesminiai teisės aktų reikalavimai ir (arba) nuo reikalavimų nukrypta labai nedaug. Neesminiais teisės aktų reikalavimais laikytini tokie, kurių nesilaikymas nekelia grėsmės prižiūrimo finansų rinkos dalyvio veiklos tęstinumui, eurų banknotų ir monetų patikimumui, vartotojų ar kitų klientų esminiams interesams, kitiems viešiesiems interesams ar Lietuvos banko galimybėms veiksmingai vykdyti finansų rinkos ir grynųjų pinigų tvarkymo veiklos priežiūros funkciją;

5.2. mažas teisės akto pažeidimo mastas. Lietuvos bankas, vertindamas šį mažareikšmiškumo požymį, be kita ko, atsižvelgs į dėl teisės akto pažeidimo paveiktų asmenų skaičių;

5.3. teisės akto pažeidimas yra vienkartinis ir (arba) truko labai trumpai. Lietuvos banko vertinimas, ar teisės akto pažeidimas turi šį mažareikšmiškumo požymį, gali skirtis, priklausomai nuo konkretaus teisės akto pažeidimo;

5.4. teisės akto pažeidimas nesukėlė neigiamų padarinių arba jie yra nereikšmingi. Lietuvos bankas, vertindamas šį mažareikšmiškumo požymį, be kita ko, atsižvelgs ne tik į materialius pažeidimo padarinius, bet ir į tai, kokių padarinių dėl teisės akto pažeidimo galėjo kilti;

5.5. teisės akto pažeidimas buvo padarytas dėl techninės arba žmogiškosios klaidos. Lietuvos bankas, vertindamas, ar nustatytas teisės akto pažeidimas turi šį mažareikšmiškumo požymį, atsižvelgs į techninės arba žmogiškosios klaidos pobūdį. Technine arba žmogiškąja klaida Lietuvos bankas nelaikys asmens suklydimo dėl teisės aktų nuostatų nežinojimo arba neteisingo jų turinio aiškinimo.

 

III SKYRIUS

TEISĖS AKTO PAŽEIDIMO PRIPAŽINIMO MAŽAREIKŠMIU PASEKMĖS

 

6. Lietuvos bankui nustačius, kad teisės akto pažeidimas yra mažareikšmis, asmeniui poveikio priemonės gali būti netaikomos, o taikomos kitos Lietuvos banko įstatyme ar finansų rinką reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytos priežiūros priemonės, išskyrus atvejį, kai yra bent viena Lietuvos banko įstatymo 433 straipsnio 9 dalyje ar kitame finansų rinką reglamentuojančiame įstatyme nustatyta atsakomybę sunkinanti aplinkybė.

7. Lietuvos bankui nustačius mažareikšmį teisės akto pažeidimą, asmeniui poveikio priemonės paprastai taikomos, jei per vienus metus nuo teisės akto pripažinimo mažareikšmiu dienos pakartotinai padaromas toks pats teisės akto pažeidimas.

8. Lietuvos bankas nepradeda patikrinimo dėl jam pateiktų skundų arba pranešimų dėl teisės akto pažeidimo, jeigu vadovaujantis Aprašo nuostatomis jis laikomas mažareikšmiu.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

9. Jeigu nustatytas mažareikšmis teisės akto pažeidimas dar nėra pašalintas, asmeniui nustatomas ne trumpesnis kaip 5 darbo dienų terminas pažeidimui pašalinti. Asmeniui Lietuvos banko nustatytu terminu nepašalinus teisės akto pažeidimo, dėl privalomo nurodymo nevykdymo Lietuvos bankas sprendžia klausimą dėl poveikio ir (arba) kitų priežiūros priemonių taikymo.

______________

 

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.