Advokatai
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2004 01 01

(Žin., 2003, Nr. 123-5574)

 

INFOLEX PASTABOS:

1. Vadovaujantis 2017 11 21 įstatymu Nr. XIII-784 (TAR, 2017, Nr. 2017-18847) nustatyta, kad:

– akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kuriose sudaryta stebėtojų taryba, veiklos strategijos turi būti patvirtintos stebėtojų tarybų per vienus metus nuo įstatymo Nr. XIII-784 įsigaliojimo dienos (2017 11 29);

– 31 straipsnio 6 dalies nuostatos ir 33 straipsnio 6 dalies nuostatos taikomos akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse:

1) po įstatymo Nr. XIII-784 įsigaliojimo (2018 07 01) renkant naują stebėtojų tarybą ar valdybą, atliekančią Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 11 dalyje nustatytas priežiūros funkcijas;

2) po įstatymo Nr. XIII-784 įsigaliojimo (2018 07 01) renkant pavienius šios dalies 1 punkte nurodytų organų narius;

– iki įstatymo Nr. XIII-784 įsigaliojimo (2018 07 01) išrinkti 31 str. 6 d. ir 33 str. 6 d. nurodyti organai savo funkcijas atlieka iki kadencijos, kuriai jie buvo išrinkti, pabaigos arba iki bus išrinkti nauji šiuose straipsniuose nurodyti organai, išskyrus aukščiau esančios dalies 2 punkte nurodytus atvejus.

2. Vadovaujantis 2019 06 27 įstatymu Nr. XIII-2249 (TAR, 2019, Nr. 2019-11167) nustatyta, kad:

– akcinių bendrovių, kurių akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, atlygio politika turi būti patvirtinta artimiausiame akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime;

– iki akcinių bendrovių, kurių akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, atlygio politikos patvirtinimo artimiausiame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime šių bendrovių vadovui, valdybos ir stebėtojų tarybos nariams atlygis mokamas vadovaujantis iki įstatymo Nr. XIII-2249 įsigaliojimo (2019 07 06) taikyta atlygio mokėjimo praktika.

3. 2024 06 25 įstatymu Nr. XIV-2820 (TAR, 2024, Nr. 2024-12157) nustatyta, kad įstatymo Nr. XIV-2820 nuostatos taikomos rengiant 2024 01 01 ar vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių bendrovių metinių finansinių ataskaitų rinkinius ir vadovybės ataskaitas.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AKCINIŲ BENDROVIŲ

ĮSTATYMAS

 

2000 m. liepos 13 d. Nr. VIII-1835

Vilnius

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymo sritis

KEISTA (pavadinimas):

2015 11 24 įstatymu Nr. XII-2062 (nuo 2015 12 03)

(TAR, 2015, Nr. 2015-19173)

 

1. Šis Įstatymas reglamentuoja įmonių, kurių teisinės formos yra akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė, steigimą, valdymą, veiklą, reorganizavimą, pertvarkymą, atskyrimą ir likvidavimą, akcininkų teises ir pareigas, taip pat užsienio bendrovių filialų steigimą bei jų veiklos nutraukimą. Kai šio Įstatymo normos taikomos ir akcinei bendrovei, ir uždarajai akcinei bendrovei, vartojamas žodis „bendrovė“.

2. Įstatyme nenustatytus akcinių bendrovių, kurios pagal Vertybinių popierių įstatymą laikomos vertybinių popierių emitentais, reglamentavimo ypatumus nustato Vertybinių popierių įstatymas. Šio Įstatymo nuostatos dėl akcinių bendrovių, kurių akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, taikomos akcinėms bendrovėms, kurių akcijomis leista prekiauti Lietuvos Respublikoje, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominei erdvei priklausančioje valstybėje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje.

KEISTA:

1. 2006 06 22 įstatymu Nr. X-715 (nuo 2006 07 14)

(Žin., 2006, Nr. 77-2964)

2. 2008 06 05 įstatymu Nr. X-1580 (nuo 2008 06 21)

(Žin., 2008, Nr. 71-2706)

3. 2009 07 17 įstatymu Nr. XI-354 (nuo 2009 07 31)

(Žin., 2009, Nr. 91-3914)

 

3. Šis Įstatymas finansų įstaigoms taikomas tiek, kiek kiti įstatymai ir Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinantys kiti teisės aktai, reglamentuojantys finansinių paslaugų teikimą ar finansų įstaigų veiklą arba finansų įstaigų ir finansų įstaigų sistemos stabilumą, nenustato kitaip.

KEISTA:

1. 2015 11 24 įstatymu Nr. XII-2062 (nuo 2015 12 03)

(TAR, 2015, Nr. 2015-19173)

2. 2019 06 27 įstatymu Nr. XIII-2249 (nuo 2019 07 06)

(TAR, 2019, Nr. 2019-11167)

 

4. Šis Įstatymas kolektyvinio investavimo subjektams, veikiantiems pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą ir Lietuvos Respublikos alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymą, taikomas tiek, kiek šie įstatymai nenustato kitaip.

KEISTA:

2018 12 20 įstatymu Nr. XIII-1883 (nuo 2019 02 01)

(TAR, 2019, Nr. 2019-00239)

 

5. Šis Įstatymas specialiosios paskirties bendrovėms, nurodytoms Lietuvos Respublikos pakeitimo vertybiniais popieriais ir padengtųjų obligacijų įstatyme, taikomas tiek, kiek Pakeitimo vertybiniais popieriais ir padengtųjų obligacijų įstatyme nenustatyta kitaip.

KEISTA:

2022 06 30 įstatymu Nr. XIV-1332 (nuo 2022 07 22)

(TAR, 2022, Nr. 2022-15397)

 

6. Įstatymo nuostatos yra suderintos su šio Įstatymo priede pateiktais Europos Sąjungos teisės aktais.

KEISTA:

1. 2006 06 22 įstatymu Nr. X-715 (nuo 2006 07 14)

(Žin., 2006, Nr. 77-2964)

2. 2015 11 24 įstatymu Nr. XII-2062 (nuo 2015 12 03)

(TAR, 2015, Nr. 2015-19173)

3. 2018 12 20 įstatymu Nr. XIII-1883 (nuo 2019 02 01)

(TAR, 2019, Nr. 2019-00239)

4. 2022 06 30 įstatymu Nr. XIV-1332 (nuo 2022 07 22)

(TAR, 2022, Nr. 2022-15397)

 

2 straipsnis. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė

1. Bendrovė yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis.

2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo.

3. Akcinės bendrovės įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 25 tūkstančiai eurų. Jos akcijos gali būti platinamos ir jomis prekiaujama viešai, vadovaujantis vertybinių popierių rinką reglamentuojančiais teisės aktais.

KEISTA:

1. 2014 10 14 įstatymu Nr. XII-1224 (nuo 2015 01 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-14524)

2. 2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2017 07 13)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

 

4. Uždarosios akcinės bendrovės įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip vienas tūkstantis eurų. Uždarosios akcinės bendrovės akcijos negali būti platinamos ir jomis prekiaujama viešai, jeigu įstatymai nenustato kitaip. Jeigu uždarosios akcinės bendrovės siūlomos akcijos ar jų siūlymas atitinka bent vieną iš Vertybinių popierių įstatyme ir (arba) 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/1129 dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir kuriuo panaikinama Direktyva 2003/71/EB, nustatytų sąlygų, kai vertybinius popierius viešai siūlant nereikalaujama paskelbti prospekto, akcijų siūlymas tos uždarosios akcinės bendrovės akcininkams, darbuotojams, kreditoriams, profesionaliesiems investuotojams, kurie atitinka Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme nustatytus kriterijus, ir informuotiesiems investuotojams, kurie atitinka Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme nustatytus kriterijus, nėra laikomas vertybinių popierių viešu siūlymu.

KEISTA:

1. 2009 12 15 įstatymu Nr. XI-564 (nuo 2010 03 01)

(Žin., 2009, Nr. 154-6945)

2. 2014 10 14 įstatymu Nr. XII-1224 (nuo 2015 01 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-14524)

3. 2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2017 07 13)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

4. 2019 07 16 įstatymu Nr. XIII-2357 (nuo 2019 07 21)

(TAR, 2019, Nr. 2019-11979)

5. 2021 12 23 įstatymu Nr. XIV-827 (nuo 2021 12 31)

(TAR, 2021, Nr. 2021-27719)

6. 2022 11 17 įstatymu Nr. XIV-1540 (nuo 2023 05 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-24190)

 

5. Akcinės bendrovės pavadinime turi būti jos teisinę formą nusakantys žodžiai „akcinė bendrovė“ arba šių žodžių santrumpa „AB“. Uždarosios akcinės bendrovės pavadinime turi būti jos teisinę formą nusakantys žodžiai „uždaroji akcinė bendrovė“ arba šių žodžių santrumpa „UAB“.

6. Santykiuose su kitais asmenimis naudojamuose bendrovės rašytiniuose dokumentuose, taip pat dokumentuose, pasirašytuose Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo nustatyta tvarka ir perduodamuose elektroninių ryšių priemonėmis, ir bendrovės interneto svetainėje, jeigu bendrovė ją turi, turi būti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.44 straipsnyje nurodyta informacija.

KEISTA:

1. 2006 07 11 įstatymu Nr. X-750 (nuo 2007 01 01)

(Žin., 2006, Nr. 82-3252)

2. 2022 11 17 įstatymu Nr. XIV-1540 (nuo 2022 11 30)

(TAR, 2022, Nr. 2022-24190)

 

7. Bendrovės buveinė turi būti Lietuvos Respublikoje.

8. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi įstatais, Civiliniu kodeksu, šiuo ir kitais įstatymais bei teisės aktais.

 

3 straipsnis. Akcininkai

1. Akcininkai yra fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie turi įsigiję bendrovės akcijų.

2. Kiekvienas akcininkas bendrovėje turi tokias teises, kokias suteikia jam nuosavybės teise priklausančios bendrovės akcijos. Esant toms pačioms aplinkybėms visi tos pačios klasės akcijų savininkai turi vienodas teises ir pareigas.

 

4 straipsnis. Bendrovės įstatai

1. Bendrovės įstatai yra dokumentas, kuriuo bendrovė vadovaujasi savo veikloje.

2. Bendrovės įstatuose turi būti nurodyta:

1) bendrovės pavadinimas;

2) bendrovės teisinė forma (akcinė bendrovė ar uždaroji akcinė bendrovė);

3) NETEKO GALIOS:

2009 12 22 įstatymu Nr. XI-611 (nuo 2010 01 05)

(Žin., 2010, Nr. 1-22)

 

4) bendrovės veiklos tikslai, nurodant veiklos objektą;

5) bendrovės įstatinio kapitalo dydis;

6) akcijų skaičius, taip pat jų skaičius pagal klases, nominali vertė ir suteikiamos teisės;

7) visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo šaukimo tvarka;

8) kiti bendrovės organai, jų kompetencija, šių organų narių rinkimo ir atšaukimo tvarka;

9) bendrovės pranešimų skelbimo tvarka;

10) šaltinis, kuriame skelbiami vieši pranešimai;

KEISTA:

2009 12 15 įstatymu Nr. XI-564 (nuo 2010 10 01)

(Žin., 2009, Nr. 154-6945)

 

11) bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka;

12) sprendimų dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priėmimo tvarka, bendrovės filialų ir atstovybių vadovų skyrimo ir atšaukimo tvarka;

13) bendrovės įstatų keitimo tvarka;

14) bendrovės veiklos laikotarpis, jei jis yra ribotas;

15) įstatų pasirašymo data.

3. Bendrovės veiklos objektas įstatuose nurodomas trumpai apibūdinant bendrovės ūkinės komercinės veiklos pobūdį.

 

4.

KEISTA:

2009 12 15 įstatymu Nr. XI-564 (nuo 2010 10 01)

(Žin., 2009, Nr. 154-6945)

 

Bendrovės įstatuose nurodomas šaltinis, kuriame skelbiami bendrovės vieši pranešimai, turi būti Lietuvos Respublikos dienraštis arba Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamas elektroninis leidinys viešiems pranešimams skelbti. Bendrovės įstatuose gali būti nustatyta, kad bendrovės vieši pranešimai skelbiami dviejuose šaltiniuose, t. y. ir įstatuose nurodytame dienraštyje, ir Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti.

 

5. Uždarosios akcinės bendrovės pavyzdinius įstatus tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

KEISTA:

1. 2009 07 17 įstatymu Nr. XI-354 (nuo 2009 07 31)

(Žin., 2009, Nr. 91-3914)

2. 2009 12 15 įstatymu Nr. XI-564 (nuo 2010 03 01)

(Žin., 2009, Nr. 154-6945)

 

6. Įstatuose gali būti ir kitų nuostatų, neprieštaraujančių šiam ir kitiems įstatymams.

KEISTA:

1. 2009 07 17 įstatymu Nr. XI-354 (nuo 2009 07 31)

(Žin., 2009, Nr. 91-3914)

2. 2009 12 15 įstatymu Nr. XI-564 (nuo 2010 03 01)

(Žin., 2009, Nr. 154-6945)

 

7. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos, jo šaukimo tvarkos, kitų bendrovės organų kompetencijos ir šių organų narių rinkimo ir atšaukimo tvarkos, bendrovės įstatų keitimo tvarkos įstatuose nurodyti nebūtina, jeigu tvarka ir kompetencija nesiskiria nuo šiame Įstatyme nustatytųjų ir apie tai nurodoma pačiuose įstatuose.

KEISTA:

1. 2009 07 17 įstatymu Nr. XI-354 (nuo 2009 07 31)

(Žin., 2009, Nr. 91-3914)

2. 2009 12 22 įstatymu Nr. XI-611 (nuo 2010 01 05)

(Žin., 2010, Nr. 1-22)

3. 2009 12 15 įstatymu Nr. XI-564 (nuo 2010 03 01)

(Žin., 2009, Nr. 154-6945)

 

8. Steigiamos bendrovės įstatus turi pasirašyti visi steigėjai arba jų įgalioti asmenys.

KEISTA:

1. 2009 07 17 įstatymu Nr. XI-354 (nuo 2009 07 31)

(Žin., 2009, Nr. 91-3914)

2. 2009 12 15 įstatymu Nr. XI-564 (nuo 2010 03 01)

(Žin., 2009, Nr. 154-6945)

 

9. Steigiamos bendrovės įstatai netenka galios, jeigu jie nebuvo pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui per 6 mėnesius nuo dienos, kurią juos pasirašė visi steigėjai.

KEISTA:

1. 2009 07 17 įstatymu Nr. XI-354 (nuo 2009 07 31)

(Žin., 2009, Nr. 91-3914)

2. 2009 12 15 įstatymu Nr. XI-564 (nuo 2010 03 01)

(Žin., 2009, Nr. 154-6945)

 

10. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

KEISTA:

1. 2009 07 17 įstatymu Nr. XI-354 (nuo 2009 07 31)

(Žin., 2009, Nr. 91-3914)

2. 2009 12 15 įstatymu Nr. XI-564 (nuo 2010 03 01)

(Žin., 2009, Nr. 154-6945)

 

11. Bendrovės įstatus pasirašiusių asmenų parašų tapatumas notaro netvirtinamas.

KEISTA:

1. 2009 07 17 įstatymu Nr. XI-354 (nuo 2009 07 31)

(Žin., 2009, Nr. 91-3914)

2. 2009 12 15 įstatymu Nr. XI-564 (nuo 2010 03 01)

(Žin., 2009, Nr. 154-6945)

 

5 straipsnis. Patronuojanti ir dukterinė bendrovės

1. Laikoma, kad bendrovė yra patronuojanti, jei ji kitoje bendrovėje, kuri yra jos dukterinė bendrovė, tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai turi balsų daugumą arba tiesiogiai ar netiesiogiai gali daryti lemiamą įtaką kitai bendrovei.

2. Laikoma, kad bendrovė tiesiogiai turi balsų daugumą kitoje bendrovėje, jeigu ji turi įgijusi kitos bendrovės akcijų, visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių daugiau kaip 1/2 balsų.

3. Laikoma, kad bendrovė netiesiogiai turi balsų daugumą trečiojoje bendrovėje, jeigu ji tiesiogiai turi balsų daugumą bendrovėje, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai turi balsų daugumą trečiojoje bendrovėje.

4. Laikoma, kad tiesiogiai daryti lemiamą įtaką kitai bendrovei gali bendrovė, kuri yra tos bendrovės akcininkė ir:

1) turi teisę rinkti ar atšaukti kitos bendrovės vadovą, daugumą valdybos ar stebėtojų tarybos narių, arba

2) pagal susitarimus, sudarytus su kitais akcininkais, turi balsų daugumą toje bendrovėje. Įgaliojimas, suteikiantis bendrovei teisę atstovauti kitam akcininkui ir už jį balsuoti bei priimti sprendimus, yra pakankamas tokio susitarimo įrodymas.

5. Laikoma, kad netiesiogiai daryti lemiamą įtaką trečiajai bendrovei gali bendrovė, kuri atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

1) ši bendrovė gali tiesiogiai daryti lemiamą įtaką kitai bendrovei, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai turi balsų daugumą trečiojoje bendrovėje arba tiesiogiai ar netiesiogiai gali daryti lemiamą įtaką trečiajai bendrovei;

2) ši bendrovė tiesiogiai ar netiesiogiai turi balsų daugumą kitoje bendrovėje, kuri gali tiesiogiai ar netiesiogiai daryti lemiamą įtaką trečiajai bendrovei;

3) kartu su kitomis bendrovėmis, kuriose tiesiogiai ar netiesiogiai ši bendrovė turi balsų daugumą arba kurioms gali tiesiogiai ar netiesiogiai daryti lemiamą įtaką, turi balsų daugumą trečiojoje bendrovėje arba šiame punkte nurodytos kitos bendrovės kartu turi balsų daugumą trečiojoje bendrovėje.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

BENDROVĖS STEIGIMAS

 

6 straipsnis. Steigėjai

1. Bendrovės steigėjai gali būti ir fiziniai, ir juridiniai asmenys.

2. Kiekvienas bendrovės steigėjas turi įsigyti bendrovės akcijų ir tapti jos akcininku.

3. Dokumentai, sudaryti steigiamos bendrovės vardu, bei su bendrovės įsteigimu susiję dokumentai ne vėliau kaip per 7 dienas nuo bendrovės įregistravimo turi būti perduoti bendrovės vadovui perdavimo aktu.

 

7 straipsnis. Bendrovės steigimo sutartis ir steigimo aktas

1. Bendrovės steigimo sutartis sudaroma, kai bendrovę steigia du ar daugiau steigėjų. Kai bendrovę steigia vienas steigėjas, sudaromas bendrovės steigimo aktas.

2. Bendrovės steigimo sutartyje turi būti nurodyta:

1) duomenys apie steigėjus;

KEISTA:

2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2017 07 13)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

 

2) steigiamos bendrovės pavadinimas ir buveinė;

KEISTA:

2009 12 22 įstatymu Nr. XI-611 (nuo 2010 01 05)

(Žin., 2010, Nr. 1-22)

 

3) asmenys, kurie turi teisę atstovauti steigiamai bendrovei, bei jų teisės ir pareigos;

4) bendrovės įstatinio kapitalo dydis;

5) akcijos nominali vertė, emisijos kaina;

6) akcijų skaičius pagal klases, jų suteikiamos teisės;

7) kiekvieno steigėjo įsigyjamų akcijų skaičius, taip pat jų skaičius pagal klases;

8) kiekvieno steigėjo įsigyjamų akcijų apmokėjimo tvarka ir terminai, taip pat pradinių įnašų įmokėjimo tvarka ir terminai;

9) kiekvieno steigėjo nepiniginis įnašas, jeigu akcijos iš dalies apmokamos nepiniginiu įnašu;

KEISTA:

2006 07 11 įstatymu Nr. X-750 (nuo 2006 07 27)

(Žin., 2006, Nr. 82-3252)

 

10) steigiamojo susirinkimo sušaukimo terminai, jeigu steigiamasis susirinkimas šaukiamas;

KEISTA:

2009 12 15 įstatymu Nr. XI-564 (nuo 2010 03 01)

(Žin., 2009, Nr. 154-6945)

 

11) steigiamos bendrovės dokumentų, taip pat informacijos, susijusios su steigiamuoju susirinkimu, pateikimo steigėjams tvarka, jeigu steigiamasis susirinkimas šaukiamas;

KEISTA:

2009 12 15 įstatymu Nr. XI-564 (nuo 2010 03 01)

(Žin., 2009, Nr. 154-6945)

 

12) steigimo išlaidų kompensavimas ir atlyginimas už steigimą;

13) sandorių steigiamos bendrovės vardu sudarymo ir jų tvirtinimo tvarka;

14) pradinių įnašų grąžinimo tvarka, jei bendrovė nebūtų įregistruota;

15) steigimo sutarties sudarymo data.

21.

KEISTA:

2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2017 07 13)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

 

Šio straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyti duomenys yra:

1) fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai;

2) jeigu steigėjas yra užsienio valstybės fizinis asmuo, be šios dalies 1 punkte nurodytų duomenų apie fizinį asmenį, papildomai nurodoma to asmens gimimo data (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus asmens kodas nesuteikiamas, nurodoma tik gimimo data) ir valstybės, kuri išdavė asmens dokumentus, pavadinimas; jeigu steigėjas yra užsienio valstybės juridinis asmuo, be šios dalies 1 punkte nurodytų duomenų apie juridinį asmenį, papildomai nurodoma valstybės, kurioje tas juridinis asmuo įregistruotas, pavadinimas, registras, kuriame juridinis asmuo įregistruotas, ir jo įregistravimo tame registre data;

3) jeigu steigėja yra valstybė ar savivaldybė, nurodomas valstybės ar savivaldybės pavadinimas, kodas ir valstybės ar savivaldybės, kaip steigėjos ir akcininkės, teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė;

4) jeigu steigėjai yra juridinio asmens statuso neturinčio fondo dalyviai, nurodomas fondo pavadinimas, priežiūros institucijos suteiktas kodas, jeigu jis buvo suteiktas, ir šios dalies 1 ir 2 punktuose nurodyti duomenys apie fondo valdymo įmonę;

5) jeigu steigėjai yra asmenys, įsigyjantys akcijų bendrosios nuosavybės teise, be šioje dalyje nurodytų duomenų apie kiekvieną asmenį, papildomai nurodoma, kuris iš jų yra šių steigėjų įgaliotas asmuo.

3. Bendrovės steigimo sutartyje gali būti ir kitų įstatymams neprieštaraujančių nuostatų.

4. Bendrovės steigimo sutartį pasirašo visi steigėjai arba jų įgalioti asmenys.

5. Bendrovės steigimo sutartis, sudaryta šiame straipsnyje nustatyta tvarka, suteikia teisę atidaryti steigiamos bendrovės kaupiamąją sąskaitą kredito ar elektroninių pinigų įstaigoje.

KEISTA:

2020 12 15 įstatymu Nr. XIV-77 (nuo 2021 01 01)

(TAR, 2020, Nr. 2020-28123)

 

6. Bendrovės steigimo sutartis pateikiama juridinių asmenų registro tvarkytojui kartu su kitais įstatymų nustatytais bendrovei įregistruoti reikalingais dokumentais. Steigimo sutartį pakeitus iki bendrovės įregistravimo, juridinių asmenų registro tvarkytojui kartu su steigimo sutartimi pateikiami ir pakeitimai.

7. Bendrovės steigimo akto turiniui taikomi bendrovės steigimo sutarčiai šio straipsnio 2 dalyje, išskyrus 10 ir 11 punktus, nustatyti reikalavimai. Steigimo aktui taip pat taikomos šio straipsnio 3-6 dalys.

8. Uždarosios akcinės bendrovės pavyzdines steigimo akto ir steigimo sutarties formas tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

KEISTA:

2009 07 17 įstatymu Nr. XI-354 (nuo 2009 07 31)

(Žin., 2009, Nr. 91-3914)

 

8 straipsnis. Steigiamos bendrovės akcijų pasirašymas ir apmokėjimas

1. Steigėjai atskiros akcijų pasirašymo sutarties nesudaro, akcijų pasirašymo sutarties sąlygos nustatomos steigimo sutartyje ar steigimo akte. Laikoma, kad bendrovės steigimo sutartis ar steigimo aktas yra kartu ir akcijų pasirašymo sutartis.

2. Steigiamos bendrovės akcijos turi būti visiškai apmokėtos per steigimo sutartyje ar steigimo akte nustatytą terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 12 mėnesių nuo jo sudarymo dienos.

3. Steigiamos bendrovės akcijų apmokėjimui taikomos šio Įstatymo 45 straipsnio 1, 2, 3, 7, 10, 11 ir 12 dalys.

4. Pradiniai įnašai už pasirašytas akcijas per steigimo sutartyje ar steigimo akte nustatytą terminą mokami į steigiamos bendrovės kaupiamąją sąskaitą. Kaupiamojoje sąskaitoje esančios lėšos gali būti naudojamos tik po bendrovės įregistravimo.

5. Kiekvieno steigėjo pradinis įnašas turi būti mokamas pinigais. Jis turi būti ne mažesnis kaip 1/4 dalis visų jo pasirašytų akcijų nominalios vertės ir pasirašytų akcijų nominalios vertės viso perviršio sumos.

6. Įmokėtų pradinių įnašų suma turi būti ne mažesnė už šio Įstatymo 2 straipsnyje nustatytą bendrovės minimalų įstatinį kapitalą.

7. Likusi dalis už steigėjo pasirašytas akcijas po bendrovės įsteigimo gali būti apmokama tiek pinigais, tiek nepiniginiais įnašais.

8.

KEISTA:

2006 07 11 įstatymu Nr. X-750 (nuo 2006 07 27)

(Žin., 2006, Nr. 82-3252)

 

Nepiniginį įnašą, kuriuo numatoma iš dalies apmokėti akcijas, turi įvertinti nepriklausomas turto vertintojas teisės aktų, reglamentuojančių turto vertinimą, nustatyta tvarka. Turto vertinimo ataskaitoje, be kitos informacijos, turi būti:

1) duomenys apie asmenį, kurio turtas įvertintas, nurodyti šio Įstatymo 7 straipsnio 21 dalyje;

KEISTA:

2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2017 07 13)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

 

2) kiekvieno iš įvertinto turto elementų aprašymas;

3) panaudotų vertinimo metodų aprašymas;

4) nurodytas numatomų įsigyti už nepiniginį įnašą akcijų skaičius, akcijos nominali vertė ir akcijos priedas (akcijos nominalios vertės perviršis);

5) išvada, ar nustatyta nepiniginio įnašo vertė atitinka akcijų, numatomų išleisti už šį įnašą, skaičių pagal jų nominalių verčių ir akcijų priedų (akcijų nominalių verčių perviršio) sumą.

9. Šio straipsnio 8 dalyje nurodyta turto vertinimo ataskaita turi būti pateikta steigėjams.

KEISTA:

2006 07 11 įstatymu Nr. X-750 (nuo 2006 07 27)

(Žin., 2006, Nr. 82-3252)

 

10. Šio straipsnio 8 dalyje nurodyta turto vertinimo ataskaita kartu su kitais bendrovei įregistruoti įstatymų nustatytais dokumentais turi būti pateikta juridinių asmenų registro tvarkytojui.

 

9 straipsnis. Akcinės bendrovės steigimo ataskaita

1.

KEISTA:

2006 07 11 įstatymu Nr. X-750 (nuo 2006 07 27)

(Žin., 2006, Nr. 82-3252)

 

Kai visi pradiniai įnašai už akcijas yra įmokėti ir yra įvertinti nepiniginiai įnašai, kuriais iš dalies apmokamos akcijos, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki steigiamojo susirinkimo turi būti parengta akcinės bendrovės steigimo ataskaita. Ataskaitoje turi būti nurodyta:

1) steigimo išlaidos;

2) apmokėto įstatinio kapitalo dydis;

3) už akcijas įmokėtų pinigų suma;

4) nepiniginiai įnašai už pasirašytas akcijas, šių įnašų vertė ir nuorodos į turto vertintojų, įvertinusių nepiniginius įnašus, ataskaitas;

5) akcijų, kurias kiekvienas steigėjas pasirašė ir įmokėjo pradinius įnašus, skaičius, taip pat jų skaičius pagal klases;

6) kompensuojamos steigimo išlaidos, atlyginimas už steigimą.

2. Steigimo ataskaita pateikiama juridinių asmenų registro tvarkytojui kartu su kitais akcinei bendrovei įregistruoti įstatymų nustatytais dokumentais.

 

10 straipsnis. Steigiamasis susirinkimas

1. Iki bendrovės įregistravimo turi būti sušauktas steigiamasis susirinkimas.

2. Steigiamajame susirinkime kiekvienas steigėjas turi tiek balsų, kiek jam suteikia jo pasirašytos akcijos.

3. Steigiamajam susirinkimui (taip pat pakartotiniam susirinkimui) taikomos šio Įstatymo nustatytos visuotiniam akcininkų susirinkimui nuostatos dėl atstovavimo, kvorumo nustatymo, sprendimų priėmimo bei protokolo surašymo.

4. Steigiamasis susirinkimas turi patvirtinti akcinės bendrovės steigimo ataskaitą, išrinkti visuotinio akcininkų susirinkimo renkamų bendrovės organų narius, taip pat gali spręsti kitus visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai šio Įstatymo priskirtus klausimus.

5. Uždarosios akcinės bendrovės steigiamasis susirinkimas gali būti nešaukiamas, jeigu steigimo sutartyje ar steigimo akte yra nurodyti pagal įstatus visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo uždarosios akcinės bendrovės organo nariai.

KEISTA:

2009 12 15 įstatymu Nr. XI-564 (nuo 2010 03 01)

(Žin., 2009, Nr. 154-6945)

 

TREČIASIS SKIRSNIS

BENDROVĖS REGISTRAVIMAS

 

11 straipsnis. Bendrovės įregistravimas

1. Bendrovė laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo juridinių asmenų registre.

2. Bendrovė įregistruojama po to, kai yra įvertinti nepiniginiai įnašai, kuriais iš dalies apmokamos akcijos, sudaryta steigimo sutartis ar steigimo aktas, pasirašyti steigiamos bendrovės įstatai, įmokėti visi pradiniai įnašai už pasirašytas akcijas, įvyko steigiamasis susirinkimas (išskyrus šio Įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje nustatytą atvejį), kuriame išrinktas pagal bendrovės įstatus visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas bendrovės organas, patvirtinta akcinės bendrovės steigimo ataskaita, taip pat išrinkta valdyba (jeigu įstatuose nustatyta, kad ji sudaroma), išrinktas bendrovės vadovas ir įvykdytos kituose įstatymuose ir steigimo sutartyje ar steigimo akte nustatytos prievolės, taip pat juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikti įstatymų nustatyti dokumentai.

KEISTA:

1. 2009 12 15 įstatymu Nr. XI-564 (nuo 2010 03 01)

(Žin., 2009, Nr. 154-6945)

2. 2013 11 14 įstatymu Nr. XII-594 (nuo 2014 01 01)

(Žin., 2013, Nr. 120-6058)

 

12 straipsnis. Juridinių asmenų registro duomenys

1. Be Civilinio kodekso 2.66 straipsnyje išvardytų duomenų, juridinių asmenų registre nurodoma:

1) duomenys apie stebėtojų tarybos narius, nurodant stebėtojų tarybos pirmininką, jų išrinkimo ir įgaliojimų pabaigos datos;

2) duomenys apie valdybos pirmininką, taip pat valdybos narių ir bendrovės vadovo išrinkimo bei įgaliojimų pabaigos datos;

3) kiekybinio atstovavimo taisyklė, jeigu bendrovės įstatuose nustatytas kiekybinis atstovavimas, bei duomenys apie asmenis, kurie pagal kiekybinio atstovavimo taisyklę turi teisę kartu veikti bendrovės vardu, jų teisių ribos, įgaliojimų terminas, jeigu jis yra nustatytas;

KEISTA:

2009 12 15 įstatymu Nr. XI-564 (nuo 2010 03 01)

(Žin., 2009, Nr. 154-6945)

 

4) duomenys apie bendrovės akcininką, tapatūs duomenims, nurodytiems šio Įstatymo 7 straipsnio 21 dalyje, visų akcijų įgijimo ir visų ar dalies akcijų perleidimo datos (steigiant bendrovę visų akcijų įgijimo data laikoma bendrovės įregistravimo juridinių asmenų registre data), kai bendrovės akcininkas yra vienas asmuo;

KEISTA:

1. 2013 11 14 įstatymu Nr. XII-594 (nuo 2014 01 01)

(Žin., 2013, Nr. 120-6058)

2. 2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2017 07 13)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

 

5) NETEKO GALIOS:

2009 12 22 įstatymu Nr. XI-611 (nuo 2010 01 05)

(Žin., 2010, Nr. 1-22)

 

6) bendrovės veiklos laikotarpis, jeigu jis ribotas;

7) duomenys apie likvidatorių, jo paskyrimo ir įgaliojimų pabaigos datos, likvidatoriaus įgaliojimai, išskyrus numatytus įstatymuose ir bendrovės įstatuose;

8) bendrovės interneto svetainės adresas, jeigu bendrovė ją turi.

KEISTA:

2006 07 11 įstatymu Nr. X-750 (nuo 2007 01 01)

(Žin., 2006, Nr. 82-3252)

 

2. Šio straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 ir 7 punktuose nurodyti duomenys apie fizinius asmenis yra fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta, o duomenys apie juridinius asmenis – juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė. Apie užsienio valstybės fizinius asmenis papildomai nurodoma to asmens gimimo data (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus asmens kodas nesuteikiamas, nurodoma tik gimimo data) ir valstybės, kuri išdavė asmens dokumentus, pavadinimas, o apie užsienio valstybės juridinius asmenis papildomai nurodoma valstybės, kurioje tas juridinis asmuo įregistruotas, pavadinimas, registras, kuriame juridinis asmuo įregistruotas, ir jo įregistravimo tame registre data.

KEISTA:

1. 2009 12 15 įstatymu Nr. XI-564 (nuo 2010 03 01)

(Žin., 2009, Nr. 154-6945)

2. 2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2017 07 13)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

 

3. NETEKO GALIOS:

2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2017 07 13)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

 

4. Kai keičiami juridinių asmenų registro duomenys ar bendrovės įstatai arba turi būti teikiami kiti įstatymų numatyti dokumentai, bendrovės vadovas per įstatymų nustatytus terminus turi pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui bendrovės organo sprendimą patvirtinantį dokumentą, jeigu toks sprendimas būtinas pagal įstatymus, ir kitus teisės aktų nustatytus dokumentus, išskyrus šio straipsnio 5 dalyje nustatytą atvejį.

KEISTA:

1. 2009 12 15 įstatymu Nr. XI-564 (nuo 2010 03 01)

(Žin., 2009, Nr. 154-6945)

2. 2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2017 07 13)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

 

5. Uždarosios akcinės bendrovės vadovas šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytus duomenis apie uždarosios akcinės bendrovės akcininką, visų akcijų įgijimo ir visų ar dalies akcijų perleidimo datas, kai uždarosios akcinės bendrovės akcininkas yra vienas asmuo, teikia Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui šio Įstatymo 411 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka. Teikiant Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui šiuos duomenis, kartu Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatuose nustatyta tvarka pateikiamas prašymas šiuos duomenis įregistruoti juridinių asmenų registre. Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojas šiuos duomenis perduoda juridinių asmenų registro tvarkytojui per vieną darbo dieną nuo duomenų ir dokumentų pateikimo Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui dienos.

KEISTA:

2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

 

6. Bendrovė, turėdama santykių su trečiaisiais asmenimis, gali remtis juridinių asmenų registro duomenimis, informacija ir dokumentais tiktai po to, kai jie buvo viešai paskelbti juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai bendrovė įrodo, kad tretieji asmenys žinojo apie juos. Tačiau vykdant sandorius, sudarytus anksčiau nei šešioliktą dieną po viešo paskelbimo, remtis juridinių asmenų registro duomenimis, informacija ir dokumentais bendrovė negali, jeigu tretieji asmenys įrodo, kad apie juos negalėjo žinoti.

KEISTA:

1. 2009 12 15 įstatymu Nr. XI-564 (nuo 2010 03 01)

(Žin., 2009, Nr. 154-6945)

2. 2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

 

7. Tretieji asmenys gali remtis bendrovės duomenimis, informacija ir dokumentais, dėl kurių sprendimai yra priimti, bet kurių pateikimo juridinių asmenų registro tvarkytojui ar įregistravimo juridinių asmenų registre formalumai dar nėra baigti. Tačiau pakeistais bendrovės įstatais tretieji asmenys gali remtis tik nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.

KEISTA:

1. 2009 12 15 įstatymu Nr. XI-564 (nuo 2010 03 01)

(Žin., 2009, Nr. 154-6945)

2. 2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

 

8. Po to, kai juridinių asmenų registro tvarkytojas paskelbia duomenis apie asmenis, turinčius teisę veikti bendrovės vardu, bendrovė, turėdama santykių su trečiaisiais asmenimis, negali remtis asmenų, turinčių teisę veikti bendrovės vardu, išrinkimo procedūrų pažeidimu, išskyrus atvejus, kai bendrovė įrodo, kad tretieji asmenys apie tai žinojo.

KEISTA:

1. 2009 12 15 įstatymu Nr. XI-564 (nuo 2010 03 01)

(Žin., 2009, Nr. 154-6945)

2. 2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

 

9. Jeigu juridinių asmenų registro tvarkytojo paskelbti bendrovės duomenys ir informacija, taip pat bendrovės dokumentai ar nuorodos į dokumentus neatitinka juridinių asmenų registrui pateiktų dokumentų, bendrovė, turėdama santykių su trečiaisiais asmenimis, negali remtis paskelbtu tekstu, tačiau tretieji asmenys gali remtis paskelbtu tekstu, išskyrus atvejus, kai bendrovė įrodo, kad tretieji asmenys yra susipažinę su juridinių asmenų registrui pateiktais dokumentais.

KEISTA:

1. 2009 12 15 įstatymu Nr. XI-564 (nuo 2010 03 01)

(Žin., 2009, Nr. 154-6945)

2. 2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

 

10. Bendrovė juridinių asmenų registro tvarkytojui gali savanoriškai teikti bendrovės įstatų ir kitų įstatymų numatytų dokumentų, taip pat juridinių asmenų registro duomenų vertimus į vieną ar kelias oficialias Europos Sąjungos valstybių narių kalbas. Pateikti vertimai turi būti viešai skelbiami juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka. Jeigu juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikti bendrovės duomenys ir dokumentai neatitinka jų vertimų, turėdama santykių su trečiaisiais asmenimis, bendrovė negali remtis šiais vertimais, tačiau tretieji asmenys gali jais remtis, išskyrus atvejus, kai bendrovė įrodo, kad tretieji asmenys yra susipažinę su juridinių asmenų registrui pateiktais bendrovės duomenimis ir dokumentais, kurių vertimais jie remiasi.

KEISTA:

1. 2006 07 11 įstatymu Nr. X-750 (nuo 2007 01 01)

(Žin., 2006, Nr. 82-3252)

2. 2009 12 15 įstatymu Nr. XI-564 (nuo 2010 03 01)

(Žin., 2009, Nr. 154-6945)

3. 2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

 

13 straipsnis. Turto įsigijimas iš akcinės bendrovės steigėjo

1. Dvejus metus nuo akcinės bendrovės įsteigimo kiekvienas jos sandoris dėl turto įsigijimo iš šios akcinės bendrovės steigėjo, kai sandorio arba bendra tokių sandorių suma per finansinius metus yra ne mažesnė kaip 1/10 akcinės bendrovės įstatinio kapitalo dydžio, turi būti visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas turtas iki visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti įvertintas nepriklausomo turto vertintojo teisės aktų, reglamentuojančių turto vertinimą, nustatyta tvarka. Turto vertinimo ataskaitai taikomi reikalavimai, nustatyti šio Įstatymo 8 straipsnio 8 dalies 1, 2 ir 3 punktuose. Turto vertinimo ataskaitoje, be kita ko, turi būti išvada, ar akcinės bendrovės įsigyjamo turto vertė atitinka mokamą už jį sumą.

3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyto turto vertė gali būti nustatoma nesilaikant šio straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų. Tokiu atveju mutatis mutandis taikomas šio Įstatymo 451 straipsnis.

KEISTA:

2008 05 15 įstatymu Nr. X-1540 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 63-2378)

 

4. Turto vertinimo ataskaita arba šio Įstatymo 451 straipsnio 5 dalyje nurodyta pažyma ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti pateikta akcinei bendrovei ir juridinių asmenų registro tvarkytojui.

KEISTA:

2008 05 15 įstatymu Nr. X-1540 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 63-2378)

 

5. Šio straipsnio reikalavimai netaikomi, kai turtas įsigyjamas verčiantis įprasta akcinės bendrovės ūkine veikla, taip pat sandoriams dėl vertybinių popierių, sudaromiems reguliuojamoje rinkoje, išskyrus tiesioginius sandorius.

KEISTA:

1. 2005 06 23 įstatymu Nr. X-271 (nuo 2005 07 12)

(Žin., 2005, Nr. 84-3109)

2. 2008 05 15 įstatymu Nr. X-1540 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 63-2378)

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

AKCININKŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

14 straipsnis. Akcininkų teisės ir pareigos

1. Akcininkų teises ir pareigas nustato šis ir kiti įstatymai, taip pat bendrovės įstatai. Šio ir kitų įstatymų nustatytos akcininkų turtinės ir neturtinės teisės negali būti apribotos, išskyrus įstatymų nustatytais atvejais.

2. Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.

3. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą padengti bendrovės nuostolius papildomais akcininkų įnašais, tai akcininkai, balsavę „už“, privalo juos mokėti. Akcininkai, kurie nedalyvavo visuotiniame akcininkų susirinkime arba balsavo prieš tokį sprendimą, turi teisę papildomų įnašų nemokėti.

4. Asmuo, įgijęs visas akcinės bendrovės akcijas arba įgijęs dalį akcinės bendrovės akcijų iš šios akcinės bendrovės visų akcijų savininko, taip pat asmuo, įgijęs uždarosios akcinės bendrovės akcijų, apie akcijų įgijimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo akcijų įgijimo dienos turi raštu pranešti atitinkamai akcinei bendrovei ar uždarajai akcinei bendrovei. Pranešime turi būti nurodytas įgytų akcijų skaičius, įskaitant akcijų skaičių pagal klases, kai įgyjama skirtingų klasių akcijų, jų nominali vertė ir duomenys apie akcijas perleidusį ir jas įgijusį asmenį, tapatūs duomenims, nurodytiems šio Įstatymo 7 straipsnio 21 dalyje. Kartu su pranešimu pateikiamas ir akcijų įgijimą patvirtinantis dokumentas ar jo išrašas. Jeigu pateikiamas dokumento išrašas, jame turi būti nurodytos sandorio šalys, sandorio objektas ir akcijų įgijimo data.

KEISTA:

1. 2009 12 15 įstatymu Nr. XI-564 (nuo 2010 03 01)

(Žin., 2009, Nr. 154-6945)

2. 2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2017 07 13)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

 

5. Sutartims tarp bendrovės ir visų jos akcijų savininko privaloma paprasta rašytinė forma, išskyrus atvejus, kai Civilinis kodeksas nustato privalomą notarinę formą.

6. Akcininkas turi grąžinti bendrovei dividendą, taip pat bet kokią kitą išmoką, susijusią su akcininko turtinių teisių įgyvendinimu, jeigu jie buvo išmokėti pažeidžiant šio Įstatymo imperatyvias normas ir bendrovė įrodo, kad akcininkas tai žinojo ar turėjo žinoti.

KEISTA:

2009 07 17 įstatymu Nr. XI-354 (nuo 2009 07 31)

(Žin., 2009, Nr. 91-3914)

 

7. Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį ar juridinį asmenį atstovauti jam palaikant santykius su bendrove ir kitais asmenimis.

KEISTA:

2009 07 17 įstatymu Nr. XI-354 (nuo 2009 07 31)

(Žin., 2009, Nr. 91-3914)

 

15 straipsnis. Turtinės akcininkų teisės

KEISTA:

1. 2007 01 12 įstatymu Nr. X-1015 (nuo 2007 01 30)

(Žin., 2007, Nr. 12-489)

2. 2008 05 15 įstatymu Nr. X-1540 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 63-2378)

 

1. Akcininkai turi šias turtines teises:

1) gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);

2) gauti bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų;

3) neatlygintinai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus šio Įstatymo 42 straipsnio 4 dalyje nustatytą išimtį, ir šio Įstatymo 471 straipsnyje nustatytu atveju;

KEISTA:

1. 2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

2. 2022 11 17 įstatymu Nr. XIV-1540 (nuo 2022 11 30)

(TAR, 2022, Nr. 2022-24190)

 

4) pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas šio Įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;

5) įstatymų nustatytais būdais skolinti bendrovei, tačiau bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;

6) gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;

7) kitas šio ir kitų įstatymų nustatytas turtines teises.

2. Šio straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 ir 4 punktuose nurodytas teises akcinėse bendrovėse turi asmenys, kurie buvo akcinės bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje (toliau – teisių apskaitos dienos pabaigoje).

 

16 straipsnis. Neturtinės akcininkų teisės

1. Akcininkai turi šias neturtines teises:

1) dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

2) iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;

KEISTA:

2009 07 17 įstatymu Nr. XI-354 (nuo 2009 08 01)

(Žin., 2009, Nr. 91-3914)

 

3) pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

KEISTA:

2009 07 17 įstatymu Nr. XI-354 (nuo 2009 08 01)

(Žin., 2009, Nr. 91-3914)

 

4) gauti šio Įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją apie bendrovę;

KEISTA:

2009 07 17 įstatymu Nr. XI-354 (nuo 2009 08 01)

(Žin., 2009, Nr. 91-3914)

 

5) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų šiame ir kituose įstatymuose, taip pat bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais.

KEISTA:

2009 07 17 įstatymu Nr. XI-354 (nuo 2009 08 01)

(Žin., 2009, Nr. 91-3914)

 

6) gauti Finansinių priemonių rinkų įstatymo 89 straipsnio 6 dalyje nurodytą informaciją apie akcinę bendrovę, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje;

KEISTA:

2019 06 27 įstatymu Nr. XIII-2249 (nuo 2019 07 06)

(TAR, 2019, Nr. 2019-11167)

 

7) kitas šio ir kitų įstatymų nustatytas neturtines teises.

KEISTA:

1. 2009 07 17 įstatymu Nr. XI-354 (nuo 2009 07 31)

(Žin., 2009, Nr. 91-3914)

2. 2009 07 17 įstatymu Nr. XI-354 (nuo 2009 08 01)

(Žin., 2009, Nr. 91-3914)

3. 2019 06 27 įstatymu Nr. XIII-2249 (nuo 2019 07 06)

(TAR, 2019, Nr. 2019-11167)

 

2. Bendrovės įstatuose gali būti nustatytos ir kitos neturtinės teisės.

3. Teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota šio ir kitų įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją ir teismas taiko laikinąsias apsaugos priemones, kuriomis apribota akcininko teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose.

KEISTA:

2019 07 16 įstatymu Nr. XIII-2357 (nuo 2019 07 21)

(TAR, 2019, Nr. 2019-11979)

 

161 straipsnis. Akcininko teisė iš anksto pateikti bendrovei klausimų

KEISTA:

1. 2009 07 17 įstatymu Nr. XI-354 (nuo 2009 08 01)

(Žin., 2009, Nr. 91-3914)

2. 2017 11 21 įstatymu Nr. XIII-784 (nuo 2017 11 29)

(TAR, 2017, Nr. 2017-18847)

 

1. Akcininkui į jo iš anksto pateiktus bendrovei klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, bendrovė turi atsakyti arba raštu nurodyti atsisakymo pateikti atsakymą priežastis iki visuotinio akcininkų susirinkimo, jeigu klausimai bendrovėje buvo gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Visi atsakymai į akcininkų iš anksto bendrovei pateiktus klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, pateikiami visuotiniame akcininkų susirinkime arba vienu metu visiems bendrovės akcininkams iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

2. Jeigu pateikti keli to paties turinio klausimai, bendrovė gali pateikti vieną bendrą atsakymą.

3. Laikoma, kad bendrovė atsakymą į akcininko pateiktą klausimą jam pateikė, kai atitinkama informacija yra pateikta klausimų ir atsakymų forma bendrovės interneto svetainėje, jeigu bendrovė ją turi.

4. Bendrovė gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jeigu jie susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, ir turi apie tai informuoti akcininką, arba jeigu negalima nustatyti klausimą pateikusio akcininko tapatybės.

 

17 straipsnis. Akcininko balsavimo teisė

1. Balsavimo teisę visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, vykstančiuose iki pirmosios akcijų emisijos apmokėjimo termino, nurodyto steigimo sutartyje, pabaigos, suteikia pasirašytos akcijos, už kurias įmokėti pradiniai įnašai. Balsavimo teisę kituose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos.

2. Jei visos bendrovės akcijos, suteikiančios balsavimo teisę, yra vienodos nominalios vertės, kiekviena akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia po vieną balsą. Jeigu akcijos, suteikiančios balsavimo teisę, yra skirtingos nominalios vertės, tai viena mažiausios nominalios vertės akcija jos savininkui suteikia vieną balsą, o kitų akcijų suteikiamų balsų skaičius yra lygus jų nominaliai vertei, padalytai iš mažiausios nominalios akcijos vertės.

3. Privilegijuotųjų akcijų suteikiamos balsavimo teisės nustatomos bendrovės įstatuose. Privilegijuotųjų akcijų, kurios nesuteikia balsavimo teisės, savininkams teisė balsuoti suteikiama šio Įstatymo nustatytais atvejais.

KEISTA:

2022 11 17 įstatymu Nr. XIV-1540 (nuo 2023 05 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-24190)

 

4. Akcininkas, išskyrus atvejį, kai jis yra įsigijęs visas bendrovės akcijas, neturi teisės balsuoti priimant sprendimą dėl pirmumo teisės įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų atšaukimo, jei į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę įtraukto klausimo sprendimo projekte numatyta, kad teisė įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų suteikiama jam, jo artimajam giminaičiui, akcininko sutuoktiniui ar sugyventiniui, kai įstatymų nustatyta tvarka yra įregistruota partnerystė, ir sutuoktinio artimajam giminaičiui, kai akcininkas – fizinis asmuo, taip pat akcininką patronuojančiai bendrovei ar akcininko dukterinei bendrovei, kai akcininkas – juridinis asmuo.

KEISTA:

2009 12 15 įstatymu Nr. XI-564 (nuo 2010 03 01)

(Žin., 2009, Nr. 154-6945)

 

18 straipsnis. Akcininko teisė gauti informaciją

1. Akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti bendrovės įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, bendrovės vadovybės ataskaitos, auditoriaus išvadų ir finansinių ataskaitų audito ataskaitų, tvarumo atskaitomybės užtikrinimo išvadų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, stebėtojų tarybos pasiūlymų ar atsiliepimų visuotiniams akcininkų susirinkimams, akcininkų sąrašų, stebėtojų tarybos ir valdybos narių sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat kitų bendrovės įstatuose nurodytų dokumentų kopijas. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų, susijusių su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, kopijas, išskyrus atvejus, kai bendrovės informacija akcininkui būtina siekiant įgyvendinti kituose teisės aktuose numatytus imperatyvius reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos konfidencialumą. Bendrovė privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su kita bendrovės informacija ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą. Bendrovė atsisako akcininkui pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės gauti informaciją sprendžia teismas.

KEISTA:

1. 2006 07 11 įstatymu Nr. X-750 (nuo 2006 07 27)

(Žin., 2006, Nr. 82-3252)

2. 2009 07 17 įstatymu Nr. XI-354 (nuo 2009 07 31)

(Žin., 2009, Nr. 91-3914)

3. 2011 12 15 įstatymu Nr. XI-1798 (nuo 2012 03 01)

(Žin., 2011, Nr. 160-7565)

4. 2013 07 02 įstatymu Nr. XII-445 (nuo 2013 07 13)

(Žin., 2013, Nr. 75-3765)

5. 2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2017 07 13)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

6. 2017 11 21 įstatymu Nr. XIII-784 (nuo 2017 11 29)

(TAR, 2017, Nr. 2017-18847)

7. 2024 06 25 įstatymu Nr. XIV-2820 (nuo 2024 07 01)

(TAR, 2024, Nr. 2024-12157)

 

2. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama neatlygintinai, jei ko kita nenumato bendrovės įstatai. Įstatuose nustatytas atlyginimas negali viršyti šių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo išlaidų.

3. Bendrovės akcininkams pateikiamame bendrovės akcininkų apskaitos dokumente turi būti nurodyti bendrovės turimi kiekvieno akcininko duomenys, tapatūs duomenims, nurodytiems šio Įstatymo 7 straipsnio 21 dalyje, akcininkui nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius.

KEISTA:

1. 2009 12 15 įstatymu Nr. XI-564 (nuo 2010 03 01)

(Žin., 2009, Nr. 154-6945)

2. 2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2017 07 13)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

 

PENKTASIS SKIRSNIS

BENDROVĖS VALDYMAS

 

19 straipsnis. Bendrovės organai

1. Bendrovė turi turėti visuotinį akcininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą – bendrovės vadovą.

2. Bendrovėje gali būti sudaromas kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba ir kolegialus valdymo organas – valdyba. Akcinėje bendrovėje turi būti sudaromas bent vienas kolegialus organas – stebėtojų taryba arba valdyba. Jeigu akcinėje bendrovėje, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, stebėtojų taryba nesudaroma, turi būti sudaroma valdyba, atliekanti šio Įstatymo 34 straipsnio 11 dalyje nustatytas priežiūros funkcijas.

KEISTA:

1. 2014 06 05 įstatymu Nr. XII-912 (nuo 2015 07 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-07641)

2. 2017 11 21 įstatymu Nr. XIII-784 (nuo 2018 07 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-18847)

 

3. Jeigu bendrovėje nesudaroma stebėtojų taryba, šiame Įstatyme stebėtojų tarybai nustatytos funkcijos kitų bendrovės organų kompetencijai nepriskiriamos, išskyrus šio Įstatymo 34 straipsnio 8, 11 dalyse ir 372 straipsnio 4 dalyje nustatytus atvejus.

KEISTA:

1. 2014 06 05 įstatymu Nr. XII-912 (nuo 2014 06 17)

(TAR, 2014, Nr. 2014-07641)

2. 2017 11 21 įstatymu Nr. XIII-784 (nuo 2017 11 29)

(TAR, 2017, Nr. 2017-18847)

 

4. Jeigu bendrovėje nesudaroma valdyba, valdybos kompetencijai priskirtas funkcijas atlieka bendrovės vadovas, išskyrus šio Įstatymo nustatytas išimtis.

5. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.

6. Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis bendrovės vardu vienvaldiškai veikia bendrovės vadovas.

7. Jeigu bendrovės įstatuose numatytas kiekybinis atstovavimas, įstatuose turi būti nustatyta konkreti tokio atstovavimo taisyklė, pagal kurią kartu su valdymo organų nariais visais atvejais bendrovės vardu turi veikti ir bendrovės vadovas.

8. Bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais.

9. Kiekvienas kandidatas į bendrovės vadovo pareigas, valdybos ir stebėtojų tarybos narius privalo pranešti jį renkančiam organui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su bendrove ir su bendrove susijusiais kitais juridiniais asmenimis.

10. Civilinio kodekso 2.82 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais ieškinį dėl bendrovės organų sprendimų negaliojimo gali pareikšti akcininkai, kreditoriai, bendrovės vadovas, valdybos ir stebėtojų tarybos nariai ar kiti įstatymuose numatyti asmenys ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dienos, kurią ieškovas sužinojo arba turėjo sužinoti apie ginčijamą sprendimą.

 

20 straipsnis. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija

1.

KEISTA:

2011 12 15 įstatymu Nr. XI-1798 (nuo 2012 03 01)

(Žin., 2011, Nr. 160-7565)

 

Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

1) keisti bendrovės įstatus, išskyrus šiame Įstatyme nustatytas išimtis;

2) keisti bendrovės buveinę;

3) rinkti stebėtojų tarybos narius, jeigu stebėtojų taryba nesudaroma, – valdybos narius, o jeigu nesudaroma nei stebėtojų taryba, nei valdyba, – bendrovės vadovą;

4) atšaukti stebėtojų tarybą ar jos narius, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktus valdybą ar jos narius bei bendrovės vadovą;

5) rinkti ir atšaukti auditorių ar audito įmonę metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;

KEISTA:

1. 2014 06 05 įstatymu Nr. XII-912 (nuo 2014 06 17)

(TAR, 2014, Nr. 2014-07641)

2. 2017 11 21 įstatymu Nr. XIII-784 (nuo 2017 11 29)

(TAR, 2017, Nr. 2017-18847)

 

51) rinkti ir atšaukti auditorių, audito įmonę arba nepriklausomą tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugos teikėją tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugoms teikti, kai pagal Lietuvos Respublikos įmonių ir įmonių grupių atskaitomybės įstatymą į bendrovės vadovybės ataskaitą privaloma įtraukti informaciją tvarumo klausimais;

KEISTA:

2024 06 25 įstatymu Nr. XIV-2820 (nuo 2024 07 01)

(TAR, 2024, Nr. 2024-12157)

 

6) priimti sprendimą dėl akcinių bendrovių, kurių akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, atlygio politikos patvirtinimo;

KEISTA:

2019 06 27 įstatymu Nr. XIII-2249 (nuo 2019 07 06)

(TAR, 2019, Nr. 2019-11167)

 

7) nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;

KEISTA (punkto numeris):

2019 06 27 įstatymu Nr. XIII-2249 (nuo 2019 07 06)

(TAR, 2019, Nr. 2019-11167)

 

8) priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarkos aprašą;

KEISTA (punkto numeris):

2019 06 27 įstatymu Nr. XIII-2249 (nuo 2019 07 06)

(TAR, 2019, Nr. 2019-11167)

 

9) priimti sprendimą keisti bendrovės išleistų tos pačios klasės akcijų skaičių ir akcijos nominalią vertę, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio;

KEISTA:

1. 2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

2. 2019 06 27 įstatymu Nr. XIII-2249 (nuo 2019 07 06)

(TAR, 2019, Nr. 2019-11167)

 

10) priimti sprendimą keisti uždarosios akcinės bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;

KEISTA (punkto numeris):

1. 2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

2. 2019 06 27 įstatymu Nr. XIII-2249 (nuo 2019 07 06)

(TAR, 2019, Nr. 2019-11167)

 

11) tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį, išskyrus atvejus, kai Civilinio kodekso 2.106 straipsnio 2, 3, 4 ir 7 punktuose nustatytais atvejais bendrovė likviduojama;

KEISTA:

1. 2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

2. 2019 06 27 įstatymu Nr. XIII-2249 (nuo 2019 07 06)

(TAR, 2019, Nr. 2019-11167)

3. 2021 11 23 įstatymu Nr. XIV-688 (nuo 2022 05 01)

(TAR, 2021, Nr. 2021-25115)

 

12) priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

KEISTA (punkto numeris):

1. 2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

2. 2019 06 27 įstatymu Nr. XIII-2249 (nuo 2019 07 06)

(TAR, 2019, Nr. 2019-11167)

 

13) priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;

KEISTA (punkto numeris):

1. 2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

2. 2019 06 27 įstatymu Nr. XIII-2249 (nuo 2019 07 06)

(TAR, 2019, Nr. 2019-11167)

 

14) tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;

KEISTA (punkto numeris):

1. 2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

2. 2019 06 27 įstatymu Nr. XIII-2249 (nuo 2019 07 06)

(TAR, 2019, Nr. 2019-11167)

 

15) priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;

KEISTA (punkto numeris):

1. 2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

2. 2019 06 27 įstatymu Nr. XIII-2249 (nuo 2019 07 06)

(TAR, 2019, Nr. 2019-11167)

 

16) priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

KEISTA (punkto numeris):

1. 2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

2. 2019 06 27 įstatymu Nr. XIII-2249 (nuo 2019 07 06)

(TAR, 2019, Nr. 2019-11167)

 

17) priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;

KEISTA (punkto numeris):

1. 2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

2. 2019 06 27 įstatymu Nr. XIII-2249 (nuo 2019 07 06)

(TAR, 2019, Nr. 2019-11167)

 

18) priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;

KEISTA (punkto numeris):

1. 2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

2. 2019 06 27 įstatymu Nr. XIII-2249 (nuo 2019 07 06)

(TAR, 2019, Nr. 2019-11167)

 

19) priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus šiame Įstatyme nustatytas išimtis;

KEISTA (punkto numeris):

1. 2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

2. 2019 06 27 įstatymu Nr. XIII-2249 (nuo 2019 07 06)

(TAR, 2019, Nr. 2019-11167)

 

20) priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;

KEISTA (punkto numeris):

1. 2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

2. 2019 06 27 įstatymu Nr. XIII-2249 (nuo 2019 07 06)

(TAR, 2019, Nr. 2019-11167)

 

21) priimti sprendimą dėl Akcijų suteikimo darbuotojams ir (ar) organų nariams taisyklių (toliau – Akcijų suteikimo taisyklės) patvirtinimo;

KEISTA:

1. 2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

2. 2019 06 27 įstatymu Nr. XIII-2249 (nuo 2019 07 06)

(TAR, 2019, Nr. 2019-11167)

 

22) priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus šiame Įstatyme nustatytas išimtis;

KEISTA (punkto numeris):

1. 2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

2. 2019 06 27 įstatymu Nr. XIII-2249 (nuo 2019 07 06)

(TAR, 2019, Nr. 2019-11167)

 

23) priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;

KEISTA (punkto numeris):

1. 2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

2. 2019 06 27 įstatymu Nr. XIII-2249 (nuo 2019 07 06)

(TAR, 2019, Nr. 2019-11167)

 

24) priimti sprendimus dėl bendrovės restruktūrizavimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo nustatytais atvejais;

KEISTA:

1. 2014 06 05 įstatymu Nr. XII-912 (nuo 2014 06 17)

(TAR, 2014, Nr. 2014-07641)

2. 2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

3. 2019 06 27 įstatymu Nr. XIII-2249 (nuo 2019 07 06)

(TAR, 2019, Nr. 2019-11167)

4. 2019 06 13 įstatymu Nr. XIII-2231 (nuo 2020 01 01 – remiantis

2019 11 14 įstatymu Nr. XIII-2524 (TAR, 2019, Nr. 2019-18576))

(TAR, 2019, Nr. 2019-10348)

 

25) priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus šiame Įstatyme nustatytas išimtis;

KEISTA (punkto numeris):

1. 2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

2. 2019 06 27 įstatymu Nr. XIII-2249 (nuo 2019 07 06)

(TAR, 2019, Nr. 2019-11167)

 

26) rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus šiame Įstatyme nustatytas išimtis;

KEISTA (punkto numeris):

1. 2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

2. 2019 06 27 įstatymu Nr. XIII-2249 (nuo 2019 07 06)

(TAR, 2019, Nr. 2019-11167)

 

27) priimti sprendimą dėl bendrovės metinių finansinių ataskaitų audito kitais, nei nurodyta Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito ir kitų užtikrinimo paslaugų įstatyme ar numatyta bendrovės įstatuose, atvejais.

KEISTA:

2024 06 25 įstatymu Nr. XIV-2820 (nuo 2024 07 01)

(TAR, 2024, Nr. 2024-12157)

 

2. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus šiame Įstatyme ar bendrovės įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus, jeigu pagal šį Įstatymą tai nepriskirta kitų bendrovės organų kompetencijai ir jeigu pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.

KEISTA:

2017 11 21 įstatymu Nr. XIII-784 (nuo 2017 11 29)

(TAR, 2017, Nr. 2017-18847)

 

21 straipsnis. Teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime

KEISTA:

2009 07 17 įstatymu Nr. XI-354 (nuo 2009 07 31)

(Žin., 2009, Nr. 91-3914)

 

1. Visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo dieną esantys (akcinėje bendrovėje – susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę) bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę kalbėti ir klausti. Akcinės bendrovės susirinkimo apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki visuotinio akcininkų susirinkimo arba penktoji darbo diena iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

2. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę taip pat ir stebėtojų tarybos nariai, valdybos nariai, bendrovės vadovas, visuotinio akcininkų susirinkimo inspektorius, auditoriaus išvadą ir finansinių ataskaitų audito ataskaitą parengęs auditorius, tvarumo atskaitomybės užtikrinimo išvadą parengęs auditorius, tvarumo atskaitomybės užtikrinimo specialistas (toliau – užtikrinimo specialistas).

KEISTA:

1. 2017 11 21 įstatymu Nr. XIII-784 (nuo 2017 11 29)

(TAR, 2017, Nr. 2017-18847)

2. 2024 06 25 įstatymu Nr. XIV-2820 (nuo 2024 07 01)

(TAR, 2024, Nr. 2024-12157)

 

3. Akcininkas gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis bendrovei gali būti perduotas elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę.

31. Akcinė bendrovė gali sudaryti galimybę akcininkams visuotiniame akcininkų susirinkime balsavimo nurodymą pateikti elektroninių ryšių priemonėmis per sąskaitų tvarkytojus ir Centrinį vertybinių popierių depozitoriumą, vadovaujantis Finansinių priemonių rinkų įstatymu (toliau – balsavimo nurodymas).

KEISTA:

2022 11 17 įstatymu Nr. XIV-1540 (nuo 2022 11 30)

(TAR, 2022, Nr. 2022-24190)

 

4. Bendrovė privalo sudaryti galimybę akcininkams dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime ir balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis, taip pat pateikti balsavimo nurodymą, kai to pareikalauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, jeigu įstatuose nenumatytas mažesnis balsų skaičius. Jeigu visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, sutinka, bendrovės įstatuose gali būti numatyta, kad visuotiniame akcininkų susirinkime akcininkai dalyvauja ir balsuoja tik elektroninių ryšių priemonėmis, taip pat gali būti numatyta, kad įstatuose nurodytais atvejais dalyvaujama ir balsuojama kitais šiame Įstatyme nustatytais būdais. Šioje dalyje numatytais atvejais valdyba (jeigu valdyba nesudaroma – bendrovės vadovas) tvirtina dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašą, kuriame taip pat turi būti nurodyta akcininkų tapatybės nustatymo tvarka ir reikalavimai perduodamos informacijos saugumui užtikrinti.

KEISTA:

1. 2019 06 27 įstatymu Nr. XIII-2249 (nuo 2020 09 03)

(TAR, 2019, Nr. 2019-11167)

2. 2022 11 17 įstatymu Nr. XIV-1540 (nuo 2022 11 30)

(TAR, 2022, Nr. 2022-24190)

 

5. Akcinė bendrovė, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, privalo užtikrinti, kad akcininkui ar jo įgaliotiniui, visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavusiam ir balsavusiam elektroninių ryšių priemonėmis, nedelsiant būtų išsiųstas balsavimo elektroninių ryšių priemonėmis rezultato gavimo patvirtinimas ir akcininko ar jo įgaliotinio prašymu, kuris gali būti pateikiamas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos, būtų pateiktas patvirtinimas, kad jo balsas užregistruotas ir įskaitytas tinkamai (nebent jis jau turi šią informaciją). Jeigu šioje dalyje nurodytą patvirtinimą gauna juridinis asmuo, kuris, vadovaudamasis Finansinių priemonių rinkų įstatymu, yra atidaręs ir tvarko akcininko asmeninę vertybinių popierių sąskaitą, jis nedelsdamas bet kokiomis priemonėmis šį patvirtinimą perduoda akcininkui ar jo įgaliotiniui. Jeigu perduodant patvirtinimą yra daugiau negu vienas juridinis asmuo, kuris, vadovaujantis Finansinių priemonių rinkų įstatymu, turi teisę atidaryti ir tvarkyti finansinių priemonių asmenines sąskaitas, taikomos Finansinių priemonių rinkų įstatymo 89 straipsnio 9–11 dalys.

KEISTA:

2022 11 17 įstatymu Nr. XIV-1540 (nuo 2022 11 30)

(TAR, 2022, Nr. 2022-24190)

 

6. Tam, kad akcininkai galėtų dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis, gali būti taikomi tik tie elektroninių ryšių priemonių naudojimo reikalavimai ir apribojimai, kurie yra būtini akcininkų tapatybei nustatyti ir perduodamos informacijos saugumui užtikrinti, ir tik tuo atveju, kai jie yra proporcingi šiems tikslams pasiekti.

KEISTA (dalies numeris):

2022 11 17 įstatymu Nr. XIV-1540 (nuo 2022 11 30)

(TAR, 2022, Nr. 2022-24190)

 

7. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujantys akcininkai registruojami akcininkų registravimo sąraše. Šiame sąraše turi būti nurodytas balsų skaičius, kurį kiekvienam akcininkui suteikia jo turimos akcijos.

KEISTA (dalies numeris):

2022 11 17 įstatymu Nr. XIV-1540 (nuo 2022 11 30)

(TAR, 2022, Nr. 2022-24190)

 

8. Akcininkų registravimo sąrašą pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Jeigu susirinkimo sekretorius nerenkamas, šį sąrašą pasirašo susirinkimo pirmininkas. Jeigu visi susirinkime dalyvaujantys akcininkai balsavo raštu, šį sąrašą pasirašo bendrovės vadovas.

KEISTA (dalies numeris):

2022 11 17 įstatymu Nr. XIV-1540 (nuo 2022 11 30)

(TAR, 2022, Nr. 2022-24190)

 

9. Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. Reikalavimas pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą netaikomas, kai balsuojama raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį, ir elektroninių ryšių priemonėmis, išskyrus atvejus, kai šio straipsnio 4 dalyje nurodytame valdybos (jeigu valdyba nesudaroma – bendrovės vadovo) patvirtintame dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos apraše numatyta kitaip.

KEISTA:

2022 11 17 įstatymu Nr. XIV-1540 (nuo 2022 11 30)

(TAR, 2022, Nr. 2022-24190)

 

22 straipsnis. Visuotinio akcininkų susirinkimo inspektorius

1. Visuotinio akcininkų susirinkimo inspektorių būsimam susirinkimui renka visuotinis akcininkų susirinkimas, jeigu inspektoriaus rinkimas numatytas bendrovės įstatuose.

2. Visuotinio akcininkų susirinkimo inspektorius nustato:

1) kiek iš viso balsų suteikia bendrovės išleistos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo dieną;

2) kiek yra pateikta galiojančių ir negaliojančių iš anksto užpildytų bendrųjų balsavimo biuletenių;

3) kiek yra pateikta galiojančių ir negaliojančių įgaliojimų;

4) kiek yra pateikta balsavimo teisės perleidimo sutarčių;

5) kokiam balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičiui susirinkime yra atstovaujama (asmeniškai, įgaliotinių, asmenų pagal balsavimo teisės perleidimo sutartis, pagal iš anksto užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius, pagal kitus suteikiančius teisę balsuoti dokumentus);

6) ar yra susirinkimo kvorumas;

7) balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime rezultatus.

3.

KEISTA:

2009 07 17 įstatymu Nr. XI-354 (nuo 2009 08 01)

(Žin., 2009, Nr. 91-3914)

 

Akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, visuotinio akcininkų susirinkimo inspektorius, be šio straipsnio 2 dalyje nustatytų veiksmų, papildomai dėl kiekvieno visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo turi nustatyti:

1) įstatinio kapitalo dalį, kuriai atstovaujama balsuojant;

2) visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų, kuriomis buvo balsuota, skaičių;

3) bendrą balsavusiųjų akcininkų balsų skaičių, iš jų – balsų už ir prieš kiekvieną sprendimą skaičių.

4. Jeigu nė vienas akcininkas visuotiniame akcininkų susirinkime iki balsavimo pradžios nereikalauja išsamios balsavimo ataskaitos, šio straipsnio 3 dalis netaikoma.

KEISTA:

2009 07 17 įstatymu Nr. XI-354 (nuo 2009 08 01)

(Žin., 2009, Nr. 91-3914)

 

5. Jeigu inspektoriaus rinkimas bendrovės įstatuose nenumatytas arba išrinktas inspektorius negali vykdyti savo pareigų, visuotinis akcininkų susirinkimas išrenka asmenį, atsakingą už šio straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytus veiksmus.

KEISTA:

1. 2009 07 17 įstatymu Nr. XI-354 (nuo 2009 07 31)

(Žin., 2009, Nr. 91-3914)

2. 2009 07 17 įstatymu Nr. XI-354 (nuo 2009 08 01)

(Žin., 2009, Nr. 91-3914)

 

23 straipsnis. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas

1. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi stebėtojų taryba, valdyba (jeigu valdyba nesudaroma – bendrovės vadovas) bei akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, jeigu įstatai nenumato mažesnio balsų skaičiaus.

2. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas valdybos arba šio straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais – bendrovės vadovo sprendimu, išskyrus šio Įstatymo nustatytus atvejus.

3. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas bendrovės vadovo sprendimu, kai:

1) bendrovėje valdyba nesudaryta, arba

2) yra ne daugiau kaip pusė įstatuose nurodyto valdybos narių skaičiaus, arba

3) šio Įstatymo nustatytais atvejais ir terminais bendrovės valdyba nesušaukia visuotinio akcininkų susirinkimo.

4. Jei bendrovės valdyba ar šio straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais – bendrovės vadovas nepriėmė sprendimo sušaukti per 10 dienų nuo šio straipsnio 5 dalyje nurodytos paraiškos gavimo dienos visuotinį akcininkų susirinkimą, visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų, sprendimu.

5. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai valdybai (ar šio straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais – bendrovės vadovui) pateikia paraišką, kurioje turi būti nurodytos susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, datos ir vietos, siūlomų sprendimų projektai. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Visuotinį akcininkų susirinkimą sušaukti neprivaloma, jei paraiška neatitinka visų šioje dalyje nustatytų reikalavimų ir nepateikti reikiami dokumentai arba siūlomi darbotvarkės klausimai neatitinka visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos.

KEISTA:

2009 07 17 įstatymu Nr. XI-354 (nuo 2009 07 31)

(Žin., 2009, Nr. 91-3914)

 

6. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

 

24 straipsnis. Eilinis ir neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

1. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

2. Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu:

1) bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo ir šis klausimas nebuvo svarstytas eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime;

2) stebėtojų tarybos ar visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktų valdybos narių lieka mažiau kaip 2/3 įstatuose nurodyto jų skaičiaus arba jų skaičius tampa mažesnis už šiame Įstatyme nustatytą minimalų;

3) atsistatydina ar negali toliau eiti pareigų visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktas bendrovės vadovas;

4) auditorius ar audito įmonė nutraukia sutartį su bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio, jeigu auditas privalomas pagal įstatymus, auditorius ar audito įmonė, nepriklausomas tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugos teikėjas (toliau – nepriklausomas užtikrinimo paslaugos teikėjas) nutraukia sutartį su bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti bendrovės vadovybės ataskaitoje pateiktos informacijos tvarumo klausimais, jeigu pateikti informaciją tvarumo klausimais vadovybės ataskaitoje privaloma pagal įstatymus;

KEISTA:

1. 2008 05 15 įstatymu Nr. X-1540 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 63-2378)

2. 2009 07 17 įstatymu Nr. XI-354 (nuo 2009 07 31)

(Žin., 2009, Nr. 91-3914)

3. 2014 06 05 įstatymu Nr. XII-912 (nuo 2014 06 17)

(TAR, 2014, Nr. 2014-07641)

4. 2024 06 25 įstatymu Nr. XIV-2820 (nuo 2024 07 01)

(TAR, 2024, Nr. 2024-12157)

 

5) to reikalauja visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys akcininkai, stebėtojų taryba, valdyba arba, jei valdyba nesudaroma, bendrovės vadovas;

6) bendrovė tampa nemoki arba yra žinoma, kad taps nemoki, kaip suprantama pagal Juridinių asmenų nemokumo įstatymą;

KEISTA:

2019 06 13 įstatymu Nr. XIII-2231 (nuo 2020 01 01)

(TAR, 2019, Nr. 2019-10348)

 

7) baigiasi įstatuose nurodytas bendrovės veiklos terminas;

KEISTA (punkto numeris):

2019 06 13 įstatymu Nr. XIII-2231 (nuo 2020 01 01)

(TAR, 2019, Nr. 2019-10348)

 

8) to reikia pagal šį ir kitus įstatymus ar bendrovės įstatus.

KEISTA (punkto numeris):

2019 06 13 įstatymu Nr. XIII-2231 (nuo 2020 01 01)

(TAR, 2019, Nr. 2019-10348)

 

3. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas teismo sprendimu, jeigu:

1) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyko per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos ir dėl to į teismą kreipėsi bent vienas bendrovės akcininkas;

2) į teismą kreipėsi visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys asmenys ar bendrovės organai, kad valdyba ar bendrovės vadovas šio Įstatymo nustatytais atvejais nesušaukė visuotinio akcininkų susirinkimo;

3) į teismą kreipėsi visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai, kad pateikus paraišką valdyba ar bendrovės vadovas nesušaukė visuotinio akcininkų susirinkimo, kaip reikalaujama pagal šio Įstatymo 23 straipsnį;

4) į teismą kreipėsi bent vienas bendrovės kreditorius dėl to, kad visuotinis akcininkų susirinkimas nebuvo sušauktas, kai paaiškėjo, kad bendrovės nuosavas kapitalas tapo mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio.

 

25 straipsnis. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė

1. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę rengia bendrovės valdyba arba šio Įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais – bendrovės vadovas. Kai visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas teismo sprendimu, darbotvarkę parengti ir kartu su kitais nustatytais dokumentais turi pateikti teismui asmuo ar asmenys, kurie kreipėsi į teismą dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo.

2. Visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatorių siūlomus klausimus privaloma įtraukti į susirinkimo darbotvarkę, jeigu šie klausimai atitinka visuotinio akcininkų susirinkimo kompetenciją.

3. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma stebėtojų tarybos, valdybos (jeigu valdyba nesudaroma – bendrovės vadovo), taip pat akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, jeigu bendrovės įstatuose nenustatytas mažesnis balsų skaičius, siūlymu. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

KEISTA:

2009 07 17 įstatymu Nr. XI-354 (nuo 2009 07 31)

(Žin., 2009, Nr. 91-3914)

 

4. Stebėtojų taryba, valdyba (jeigu valdyba nesudaroma – bendrovės vadovas), taip pat akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, jeigu bendrovės įstatuose nenustatytas mažesnis balsų skaičius, bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu gali raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti šių asmenų tapatybę, siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais, papildomus kandidatus į bendrovės organų narius, auditorių ar audito įmonę, nepriklausomą užtikrinimo paslaugos teikėją.

KEISTA:

1. 2009 07 17 įstatymu Nr. XI-354 (nuo 2009 07 31)

(Žin., 2009, Nr. 91-3914)

2. 2014 06 05 įstatymu Nr. XII-912 (nuo 2014 06 17)

(TAR, 2014, Nr. 2014-07641)

3. 2017 11 21 įstatymu Nr. XIII-784 (nuo 2017 11 29)

(TAR, 2017, Nr. 2017-18847)

4. 2024 06 25 įstatymu Nr. XIV-2820 (nuo 2024 07 01)

(TAR, 2024, Nr. 2024-12157)

 

5. Jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė, nurodyta pranešime apie šaukiamą susirinkimą, buvo papildyta, apie jos papildymus akcininkams turi būti pranešta tokiu pat būdu kaip apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

KEISTA:

2009 07 17 įstatymu Nr. XI-354 (nuo 2009 07 31)

(Žin., 2009, Nr. 91-3914)

 

6. Jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje numatyta atšaukti bendrovės organų narius, auditorių ar audito įmonę, nepriklausomą užtikrinimo paslaugos teikėją, į darbotvarkę atitinkamai turi būti įtraukti naujų narių rinkimo į šiuos bendrovės organus ar naujo auditoriaus, naujos audito įmonės arba naujo nepriklausomo užtikrinimo paslaugos teikėjo rinkimo klausimai.

KEISTA:

1. 2014 06 05 įstatymu Nr. XII-912 (nuo 2014 06 17)

(TAR, 2014, Nr. 2014-07641)

2. 2024 06 25 įstatymu Nr. XIV-2820 (nuo 2024 07 01)

(TAR, 2024, Nr. 2024-12157)

 

7. Pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime galioja tik neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė.

 

INFOLEX PASTABA: 2009 07 22 įstatymu Nr. XI-393 nustatyta, kad pranešimas apie banko visuotinį akcininkų susirinkimą, kurio darbotvarkėje numatyti su finansinio stabilumo stiprinimo priemonių taikymu susiję klausimai, viešai skelbiamas ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki susirinkimo dienos, o paskelbtas susirinkimo darbotvarkės projektas netikslinamas. Šiuo atveju Akcinių bendrovių įstatymo 25 straipsnio 3 ir 5 dalių nuostatos netaikomos. Be to, banko visuotiniame akcininkų susirinkime, kurio darbotvarkėje numatytas klausimas dėl banko įstatinio kapitalo padidinimo papildomais valstybės įnašais ar kiti su finansinio stabilumo stiprinimo priemonių taikymu susiję klausimai, turi teisę dalyvauti ir kalbėti Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos atstovas. Šis atstovas taip pat turi Akcinių bendrovių įstatymo 25 straipsnio 4 dalyje nustatytas teises (Žin., 2009, Nr. 93-3985).

 

26 straipsnis. Informavimas apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą

KEISTA:

2009 07 17 įstatymu Nr. XI-354 (nuo 2009 07 31)

(Žin., 2009, Nr. 91-3914)

 

1. Bendrovės valdyba, bendrovės vadovas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, pateikia bendrovei informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą parengti.

2. Pranešime apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta:

1) bendrovės pavadinimas, buveinė ir kodas;

2) susirinkimo data, laikas ir vieta (adresas) ir (arba) elektroninių ryšių priemonės;

KEISTA:

2022 11 17 įstatymu Nr. XIV-1540 (nuo 2022 11 30)

(TAR, 2022, Nr. 2022-24190)

 

3) susirinkimo apskaitos diena ir paaiškinta, kad dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (akcinei bendrovei);

4) teisių apskaitos diena, jeigu visuotiniame akcininkų susirinkime priimami spendimai yra susiję su akcininkų turtinėmis teisėmis, nurodytomis šio Įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 ir 4 punktuose, ir paaiškinta, kad šias teises turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo bus akcinės bendrovės akcininkai (akcinei bendrovei);

5) susirinkimo darbotvarkė;

6) visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai;

7) bendrovės organas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą;

8) įstatinio kapitalo mažinimo tikslas ir numatomas būdas, kai į susirinkimo darbotvarkę įtrauktas klausimas dėl įstatinio kapitalo sumažinimo;

9) dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis tvarka, jeigu bendrovė sudaro tokią galimybę;

10) kur ir kaip gauti sprendimų dėl kiekvieno visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo projektus arba, kai sprendimų priimti nereikia, – stebėtojų tarybos, valdybos (jeigu valdyba nesudaroma, – bendrovės vadovo) ir akcininkų paaiškinimus, taip pat kitus dokumentus, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu.

3. Šio straipsnio 2 dalies 9 punkte nurodytos tvarkos pranešime apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą nurodyti nereikia, jeigu šiame pranešime nurodoma, kad ta tvarka yra pateikta bendrovės interneto svetainėje, ir pateikiamas šios svetainės adresas.

4. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas įstatuose nurodytame šaltinyje arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 21 dienai iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

KEISTA:

2009 12 15 įstatymu Nr. XI-564 (nuo 2010 10 01)

(Žin., 2009, Nr. 154-6945)

 

5. Jeigu bendrovė savo akcininkams sudaro galimybę visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis, prieinamomis visiems akcininkams, visuotinis akcininkų susirinkimas ne mažesne kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma gali nuspręsti, kad bendrovė apie neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą akcininkams praneštų šio straipsnio 4 dalyje nurodytu būdu ne vėliau kaip likus 16 dienų iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Toks sprendimas galioja ne ilgiau kaip iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

6. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 21 dienai nuo neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Apie pakartotinį visuotinį akcininkų susirinkimą akcininkams turi būti pranešta šio straipsnio 4 dalyje nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

7. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šio straipsnio 4, 5 ir 6 dalyse nustatytų terminų, jeigu visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, su tuo pasirašytinai sutinka.

8. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą bet kuriuo šiame Įstatyme nustatytu būdu akcininkams turi būti skelbiamas, įteikiamas ar siunčiamas neatlygintinai.

9. Apie dokumentus, patvirtinančius, kad akcininkams buvo pranešta apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, būtina informuoti susirinkimo pradžioje.

10. Ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus arba, kai sprendimų priimti nereikia, – stebėtojų tarybos, valdybos (jeigu valdyba nesudaroma, – bendrovės vadovo) ir akcininkų paaiškinimus dėl jų pasiūlyto visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorių pateiktą paraišką valdybai ar šio Įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais bendrovės vadovui. Jeigu akcininkas raštu pageidauja, bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo rašytinio prašymo gavimo visus susirinkimo sprendimų projektus arba, kai sprendimų priimti nereikia, – stebėtojų tarybos, valdybos (jeigu valdyba nesudaroma, – bendrovės vadovo) ir akcininkų paaiškinimus dėl jų pasiūlyto visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo įteikia akcininkui pasirašytinai ar išsiunčia registruotu laišku. Sprendimų projektuose turi būti nurodyta, kieno iniciatyva jie yra pateikti. Jei sprendimo projekto iniciatorius pateikė sprendimo projekto pagrindimą, jis turi būti pridėtas prie sprendimo projekto.

11. Šio straipsnio 3, 4, 5, 6, 7 ir 10 dalys netaikomos akcinėms bendrovėms, kurių akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje.

 

INFOLEX PASTABA: 2009 07 22 įstatymu Nr. XI-393 nustatyta, kad pranešimas apie banko visuotinį akcininkų susirinkimą, kurio darbotvarkėje numatyti su finansinio stabilumo stiprinimo priemonių taikymu susiję klausimai, viešai skelbiamas ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki susirinkimo dienos, o paskelbtas susirinkimo darbotvarkės projektas netikslinamas. Šiuo atveju Akcinių bendrovių įstatymo 26 straipsnio 3 dalies nuostatos netaikomos (Žin., 2009, Nr. 93-3985).

 

261 straipsnis.      Akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, informavimo apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą ypatumai

KEISTA:

2009 07 17 įstatymu Nr. XI-354 (nuo 2009 08 01)

(Žin., 2009, Nr. 91-3914)

 

1. Akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, pranešime apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, be informacijos, nurodytos šio Įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje, papildomai turi būti nurodyta:

1) akcininkų teisė siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikiant visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, – akcininko paaiškinimą, šios teisės įgyvendinimo procedūros, kurių akcininkai privalo laikytis, ir terminas, iki kurio akcininkai turi teisę teikti siūlymus papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę;

2) akcininkų teisė siūlyti sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, šios teisės įgyvendinimo procedūros, kurių akcininkai privalo laikytis, ir terminas, iki kurio akcininkai turi teisę siūlyti sprendimų projektus;

3) akcininkų teisė iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, šios teisės įgyvendinimo procedūros, kurių akcininkai privalo laikytis, ir terminas, iki kurio akcininkai turi teisę iš anksto pateikti klausimų, susijusių su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke;

4) balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime pagal įgaliojimą tvarka, įgaliojimo atstovauti akcininkui visuotiniame akcininkų susirinkime forma, jeigu ji yra nustatyta, ir pranešimo apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą tvarka ir terminai;

5) balsavimo raštu, kai užpildomas bendrasis balsavimo biuletenis, tvarka;

6) interneto svetainės, kurioje bus pateikta šio Įstatymo 262 straipsnyje nurodyta informacija, adresas.

2. Akcininkų teisių, išvardytų šio straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose, įgyvendinimo procedūros, kurių privalo laikytis akcininkai, pranešime apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą gali būti nenurodomos, jeigu šiame pranešime nurodyta, kad tos procedūros yra pateiktos akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, interneto svetainėje.

3. Akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, pranešimas apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą ne vėliau kaip likus 21 dienai iki visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti paskelbtas viešai Lietuvos Respublikoje ir visose kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, taip pat Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse Vertybinių popierių įstatyme nustatyta tvarka. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą papildomai gali būti skelbiamas akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, įstatuose nurodytame šaltinyje, jeigu toks papildomas skelbimo būdas nurodytas įstatuose.

KEISTA:

2009 12 15 įstatymu Nr. XI-564 (nuo 2010 10 01)

(Žin., 2009, Nr. 154-6945)

 

4. Jeigu akcinė bendrovė, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, savo akcininkams sudaro galimybę visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis, prieinamomis visiems akcininkams, visuotinis akcininkų susirinkimas ne mažesne kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma gali nuspręsti, kad bendrovė apie neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą akcininkams praneštų šio straipsnio 3 dalyje nurodytu būdu ne vėliau kaip likus 16 dienų iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Toks sprendimas galioja ne ilgiau kaip iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

5. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 14 dienų ir ne vėliau kaip praėjus 21 dienai nuo neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Apie pakartotinį visuotinį akcininkų susirinkimą akcininkams turi būti pranešta šio straipsnio 3 dalyje nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 14 dienų iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

 

262 straipsnis.      Akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, informacijos ir dokumentų pateikimas interneto svetainėje

KEISTA:

2009 07 17 įstatymu Nr. XI-354 (nuo 2009 08 01)

(Žin., 2009, Nr. 91-3914)

 

1. Akcinė bendrovė, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, visą laikotarpį, prasidedantį ne vėliau kaip likus 21 dienai iki visuotinio akcininkų susirinkimo, interneto svetainėje turi pateikti akcininkams bent šią informaciją ir dokumentus:

1) pranešimą apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą;

2) bendrą akcijų skaičių ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičių visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo dieną (įskaitant akcijų skaičių pagal klases, jeigu yra skirtingų klasių akcijų);

3) sprendimų projektus dėl kiekvieno visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo arba, kai sprendimų priimti nereikia, – stebėtojų tarybos, valdybos (jeigu valdyba nesudaroma, – bendrovės vadovo) ir akcininkų paaiškinimus, taip pat kitus dokumentus, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui;

4) bendrąjį balsavimo biuletenį ir įgaliojimo atstovauti akcininkui visuotiniame akcininkų susirinkime formą, jeigu ji yra nustatyta, kuri turi būti naudojama balsuojant pagal įgaliojimą, išskyrus atvejus, kai bendrasis balsavimo biuletenis ir įgaliojimo atstovauti akcininkui visuotiniame akcininkų susirinkime forma siunčiami tiesiogiai kiekvienam akcininkui.

2. Papildyta darbotvarkė, taip pat pasiūlyti sprendimų projektai ir, kai sprendimų priimti nereikia, – stebėtojų tarybos, valdybos (jeigu valdyba nesudaroma, – bendrovės vadovo) ir akcininkų paaiškinimai nedelsiant pateikiami akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, interneto svetainėje.

3. Kai dėl techninių priežasčių šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytas bendrasis balsavimo biuletenis ir įgaliojimo atstovauti akcininkui visuotiniame akcininkų susirinkime forma, jeigu ji yra nustatyta, negali būti pateikiami akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, interneto svetainėje, joje nurodoma, kaip šiuos dokumentus galima gauti spausdintus. Jeigu akcininkai pareikalauja, akcinė bendrovė, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, turi neatlygintinai registruotu laišku išsiųsti bendrąjį balsavimo biuletenį ir įgaliojimo atstovauti akcininkui visuotiniame akcininkų susirinkime formą, jeigu ji yra nustatyta, arba įteikti juos asmeniškai pasirašytinai to pareikalavusiems akcininkams.

4. Kai pagal šio Įstatymo 261 straipsnio 4 dalį apie neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą pranešama ne vėliau kaip likus 16 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, o pagal šio Įstatymo 261 straipsnio 5 dalį apie pakartotinį visuotinį akcininkų susirinkimą pranešama ne vėliau kaip likus 14 dienų iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo, šio straipsnio 1 dalyje nurodytas terminas atitinkamai sutrumpinamas.

5. Ne vėliau kaip per 7 dienas po visuotinio akcininkų susirinkimo akcinė bendrovė, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, interneto svetainėje pateikia akcininkams balsavimo rezultatus, nustatytus pagal šio Įstatymo 22 straipsnio 2 ir 3 dalis.

 

27 straipsnis. Visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumas ir sprendimų priėmimas

1. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis yra viso susirinkimo metu. Jei kvorumo nėra, visuotinis akcininkų susirinkimas laikomas neįvykusiu ir turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę ir kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas.

2. Jeigu sprendimui priimti reikia kurios nors klasės akcijų savininkų sutikimo, dėl šio sutikimo sprendimą priima atitinkamos klasės akcijų savininkų susirinkimas. Toks susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems nuosavybės teise priklauso daugiau kaip 1/2 visų tos klasės akcijų. Šiam susirinkimui (taip pat pakartotiniam susirinkimui) taikomos šio Įstatymo visuotiniam akcininkų susirinkimui nustatytos nuostatos dėl susirinkimo sušaukimo, atstovavimo, kvorumo nustatymo, sprendimų priėmimo bei protokolo surašymo.

3. Kiekvienas visuotinis akcininkų susirinkimas turi išrinkti susirinkimo pirmininką ir sekretorių. Sekretoriaus galima nerinkti, jei visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauja mažiau kaip 3 akcininkai. Pirmininkas ir sekretorius nerenkami, kai visi susirinkime dalyvaujantys akcininkai balsavo raštu.

4.

KEISTA:

2019 07 16 įstatymu Nr. XIII-2357 (nuo 2019 07 21)

(TAR, 2019, Nr. 2019-11979)

 

Visuotiniame akcininkų susirinkime nustatant bendrovės akcijų teikiamų balsų skaičių ir šio susirinkimo kvorumą, nesuteikiančiomis balsų akcijomis laikomos:

1) bendrovės įgytos savos akcijos;

2) bendrovės įstatuose nustatytos klasės privilegijuotosios akcijos, kurios nesuteikia balsavimo teisės;

3) akcijos, kurių suteikiamos balsavimo teisės yra apribotos kitų įstatymų nustatytais atvejais, taip pat ginčijama nuosavybės teisė į akciją ir teismas taiko laikinąsias apsaugos priemones, kuriomis apribota akcininko teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose.

 

INFOLEX PASTABA: 2019 07 16 įstatymu Nr. XIII-2357 (TAR, 2019, Nr. 2019-11979) nustatyta, kad 27 str. 4 d. netaikoma nustatant bendrą bendrovės akcijų teikiamų balsų skaičių visuotiniame akcininkų susirinkime, jeigu sprendimas sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą buvo priimtas iki įstatymo Nr. XIII-2357 įsigaliojimo dienos (2019 07 21). Tokiu atveju bendras bendrovės akcijų teikiamų balsų skaičius nustatomas pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos galiojusias Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatas.

 

5. Jeigu akcininkas pasinaudoja savo teise balsuoti raštu, jis, susipažinęs su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke bei sprendimų projektais, užpildo ir pateikia bendrovei bendrąjį balsavimo biuletenį – jame jis praneša visuotiniam akcininkų susirinkimui savo valią „už“ ar „prieš“ atskirai dėl kiekvieno sprendimo. Raštu iš anksto balsavę akcininkai laikomi dalyvaujančiais visuotiniame akcininkų susirinkime ir jų balsai įskaitomi į susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus. Pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime galioja neįvykusio susirinkimo bendrieji balsavimo biuleteniai. Akcininkas neturi teisės balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime svarstant sprendimą, dėl kurio jis iš anksto pareiškė savo valią raštu.

51. Jeigu akcinė bendrovė sudaro galimybę akcininkams visuotiniame akcininkų susirinkime pateikti balsavimo nurodymą, tokiu būdu iš anksto balsavę akcininkai laikomi dalyvaujančiais visuotiniame akcininkų susirinkime ir jų balsai įskaitomi į šio susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus. Pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime galioja neįvykusio susirinkimo balsavimo nurodymai. Akcininkas neturi teisės balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime svarstant sprendimą, dėl kurio jis iš anksto yra pareiškęs savo valią pateikdamas balsavimo nurodymą.

KEISTA:

2022 11 17 įstatymu Nr. XIV-1540 (nuo 2022 11 30)

(TAR, 2022, Nr. 2022-24190)

 

6. Jei šio Įstatymo nustatytais atvejais akcininkas negali balsuoti priimant sprendimus atskirais klausimais, balsavimo rezultatai šiais atskirais klausimais nustatomi pagal susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų balsų skaičių.

7. Balsavimas visuotiniame akcininkų susirinkime yra atviras. Slaptas balsavimas yra privalomas visiems akcininkams tais klausimais, dėl kurių nors vienas akcininkas pageidauja slapto balsavimo ir jeigu tam pritaria akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 balsų šiame visuotiniame akcininkų susirinkime.

8. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, jeigu šis Įstatymas ar bendrovės įstatai nenustato didesnės daugumos.

9. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės priimti sprendimų darbotvarkėje nepaskelbtais klausimais, išskyrus atvejus, kai jame dalyvauja visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, ir nė vienas akcininkas nebalsavo raštu, užpildęs bendrąjį balsavimo biuletenį arba pateikęs balsavimo nurodymą.

KEISTA:

2022 11 17 įstatymu Nr. XIV-1540 (nuo 2022 11 30)

(TAR, 2022, Nr. 2022-24190)

 

10. Jeigu akcinė bendrovė savo akcininkams sudaro galimybę visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis, visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančio ir balsuojančio asmens tapatybė turi būti nustatoma prieš visuotinį akcininkų susirinkimą ir kiekvieną jame svarstomą klausimą. Reikalavimas nustatyti asmens tapatybę prieš kiekvieną klausimą netaikomas, jeigu visi visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujantys akcininkai balsuoja elektroninių ryšių priemonėmis, kuriomis tiesiogiai perduodamas vaizdas viso susirinkimo metu, taip pat kai balsuojama raštu, užpildžius bendrąjį balsavimo biuletenį arba pateikus balsavimo nurodymą.

KEISTA:

2022 11 17 įstatymu Nr. XIV-1540 (nuo 2022 11 30)

(TAR, 2022, Nr. 2022-24190)

 

28 straipsnis. Sprendimai, priimami kvalifikuota balsų dauguma

1. Visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, priima sprendimus:

1) keisti bendrovės įstatus, išskyrus šiame Įstatyme nustatytas išimtis;

2) nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;

3) konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarkos aprašą;

KEISTA:

2022 11 17 įstatymu Nr. XIV-1540 (nuo 2022 11 30)

(TAR, 2022, Nr. 2022-24190)

 

4) keisti bendrovės išleistų tos pačios klasės akcijų skaičių ir akcijos nominalią vertę, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio;

KEISTA:

2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

 

5) keisti uždarosios akcinės bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;

KEISTA (punkto numeris):

2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

 

6) dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

KEISTA (punkto numeris):

2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

 

7) dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;

KEISTA (punkto numeris):

2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

 

8) dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;

KEISTA:

1. 2011 12 15 įstatymu Nr. XI-1798 (nuo 2012 03 01)

(Žin., 2011, Nr. 160-7565)

2. 2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

 

9) išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

KEISTA:

1. 2011 12 15 įstatymu Nr. XI-1798 (nuo 2012 03 01)

(Žin., 2011, Nr. 160-7565)

2. 2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

 

10) padidinti įstatinį kapitalą;

KEISTA:

1. 2011 12 15 įstatymu Nr. XI-1798 (nuo 2012 03 01)

(Žin., 2011, Nr. 160-7565)

2. 2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

 

11) sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus šiame Įstatyme nustatytas išimtis;

KEISTA:

1. 2011 12 15 įstatymu Nr. XI-1798 (nuo 2012 03 01)

(Žin., 2011, Nr. 160-7565)

2. 2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

 

12) patvirtinti Akcijų suteikimo taisykles;

KEISTA:

2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

 

13) patvirtinti akcinių bendrovių, kurių akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, atlygio politiką;

KEISTA:

2019 06 27 įstatymu Nr. XIII-2249 (nuo 2019 07 06)

(TAR, 2019, Nr. 2019-11167)

 

14) dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų patvirtinimo;

KEISTA:

1. 2011 12 15 įstatymu Nr. XI-1798 (nuo 2012 03 01)

(Žin., 2011, Nr. 160-7565)

2. 2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

3. 2019 06 27 įstatymu Nr. XIII-2249 (nuo 2019 07 06)

(TAR, 2019, Nr. 2019-11167)

 

15) dėl bendrovės pertvarkymo;

KEISTA:

1. 2011 12 15 įstatymu Nr. XI-1798 (nuo 2012 03 01)

(Žin., 2011, Nr. 160-7565)

2. 2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

3. 2019 06 27 įstatymu Nr. XIII-2249 (nuo 2019 07 06)

(TAR, 2019, Nr. 2019-11167)

 

16) dėl bendrovės restruktūrizavimo;

KEISTA:

1. 2011 12 15 įstatymu Nr. XI-1798 (nuo 2012 03 01)

(Žin., 2011, Nr. 160-7565)

2. 2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

3. 2019 06 27 įstatymu Nr. XIII-2249 (nuo 2019 07 06)

(TAR, 2019, Nr. 2019-11167)

 

17) dėl bendrovės likvidavimo ir likvidavimo atšaukimo, išskyrus šiame Įstatyme nustatytas išimtis.

KEISTA:

1. 2011 12 15 įstatymu Nr. XI-1798 (nuo 2012 03 01)

(Žin., 2011, Nr. 160-7565)

2. 2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

3. 2019 06 27 įstatymu Nr. XIII-2249 (nuo 2019 07 06)

(TAR, 2019, Nr. 2019-11167)

 

2. Kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 3/4 visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų akcijų suteikiamų balsų, priimamas sprendimas atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų ar bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos konvertuojamųjų obligacijų.

3. Bendrovės įstatai gali numatyti ir didesnę nei 2/3 kvalifikuotą balsų daugumą, reikalingą šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems sprendimams priimti, bei didesnę nei 3/4 balsų daugumą, reikalingą šio straipsnio 2 dalyje nurodytam sprendimui priimti.

 

29 straipsnis. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas

1. Visuotiniai akcininkų susirinkimai turi būti protokoluojami. Protokolas gali būti nerašomas, kai priimtus sprendimus pasirašo visi bendrovės akcininkai, taip pat kai bendrovėje yra vienas akcininkas.

2. Protokolą pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininkas ir sekretorius, kartu gali pasirašyti ir visuotinio akcininkų susirinkimo įgalioti asmenys. Kai susirinkimo sekretorius nerenkamas, protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas. Kai visi dalyvaujantys susirinkime akcininkai balsavo raštu, protokolą pagal gautus balsus surašo ir pasirašo bendrovės vadovas.

3. Protokolas turi būti surašytas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Elektroniniu būdu pasirašomas protokolas turi būti pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu, naudojant kvalifikuotą elektroninio parašo sertifikatą, kuris atitinka 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, I priede nustatytus reikalavimus. Trečiųjų valstybių kvalifikuoti elektroniniai parašai, sudaryti naudojant kvalifikuotą elektroninio parašo sertifikatą, pripažįstami vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 910/2014 14 straipsniu.

KEISTA:

2022 11 17 įstatymu Nr. XIV-1540 (nuo 2022 11 30)

(TAR, 2022, Nr. 2022-24190)

 

4. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavę asmenys turi teisę susipažinti su protokolu ir per 3 dienas nuo susipažinimo su juo momento, bet ne vėliau kaip per 10 dienų nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos raštu pateikti savo pastabas ar nuomonę dėl protokole išdėstytų faktų ir protokolo surašymo.

5.

KEISTA:

2022 11 17 įstatymu Nr. XIV-1540 (nuo 2022 11 30)

(TAR, 2022, Nr. 2022-24190)

 

Prie visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo turi būti pridedama:

1) visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavusių akcininkų registravimo sąrašas;

2) įgaliojimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys asmenų teisę balsuoti;

3) iš anksto raštu balsavusių akcininkų bendrieji balsavimo biuleteniai;

4) dokumentai, įrodantys, kaip buvo balsuota elektroninių ryšių priemonėmis;

5) dokumentai, įrodantys, kad akcininkai buvo informuoti apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą;

6) pastabos dėl protokolo ir protokolą pasirašiusių asmenų išvada dėl šių pastabų.

6. Kai visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas teikiamas tretiesiems asmenims, prie protokolo turi būti pridedami šio straipsnio 5 dalies 1, 5 ir 6 punktuose nurodyti dokumentai.

KEISTA:

2022 11 17 įstatymu Nr. XIV-1540 (nuo 2022 11 30)

(TAR, 2022, Nr. 2022-24190)

 

7. Jeigu bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

KEISTA (dalies numeris):

2022 11 17 įstatymu Nr. XIV-1540 (nuo 2022 11 30)

(TAR, 2022, Nr. 2022-24190)

 

8. Protokolai ar kiti dokumentai, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, yra oficialūs dokumentai. Jie saugomi ir tvarkomi Dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Šių dokumentų klastojimas baudžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

KEISTA:

1. 2008 11 11 įstatymu Nr. X-1805 (nuo 2008 11 25)

(Žin., 2008, Nr. 135-5241)

2. 2022 11 17 įstatymu Nr. XIV-1540 (nuo 2022 11 30)

(TAR, 2022, Nr. 2022-24190)

 

30 straipsnis. Bendrasis balsavimo biuletenis

1. Jei balsavimo teisę turintys akcininkai raštu pareikalauja, bendrovė turi parengti ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo išsiųsti bendruosius balsavimo biuletenius to pareikalavusiems akcininkams registruotu laišku ar įteikti juos asmeniškai pasirašytinai.

2. Bendrajame balsavimo biuletenyje turi būti nurodyta:

1) visų iki bendrojo balsavimo biuletenio išsiuntimo dienos pasiūlytų sprendimų projektai. Jie turi būti suformuluoti taip, kad akcininkas galėtų balsuoti už ar prieš sprendimą;

2) kandidatai į visuotinio akcininkų susirinkimo renkamų bendrovės organų narius, renkamą auditorių, įmonės kandidatės į renkamą audito įmonę ar nepriklausomą užtikrinimo paslaugos teikėją. Kandidatai turi būti nurodyti taip, kad akcininkas galėtų pažymėti, už kurį kandidatą balsuoja ar kiek balsų skiria kiekvienam kandidatui.

KEISTA:

1. 2014 06 05 įstatymu Nr. XII-912 (nuo 2014 06 17)

(TAR, 2014, Nr. 2014-07641)

2. 2024 06 25 įstatymu Nr. XIV-2820 (nuo 2024 07 01)

(TAR, 2024, Nr. 2024-12157)

 

3. Užpildytame bendrajame balsavimo biuletenyje turi būti nurodytas akcininko fizinio asmens vardas, pavardė ir asmens kodas; akcininko juridinio asmens pavadinimas ir kodas.

KEISTA:

2009 07 17 įstatymu Nr. XI-354 (nuo 2009 07 31)

(Žin., 2009, Nr. 91-3914)

 

4. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba kitas asmuo, turintis teisę balsuoti šiam akcininkui priklausančiomis akcijomis. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašant elektroniniu būdu taikoma šio Įstatymo 29 straipsnio 3 dalis.

KEISTA:

1. 2009 07 17 įstatymu Nr. XI-354 (nuo 2009 07 31)

(Žin., 2009, Nr. 91-3914)

2. 2022 11 17 įstatymu Nr. XIV-1540 (nuo 2022 11 30)

(TAR, 2022, Nr. 2022-24190)

 

5. Bendrasis balsavimo biuletenis laikomas galiojančiu ir negali būti atšauktas, jeigu jis atitinka šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytus reikalavimus ir bendrovė jį gavo iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

6. Jeigu bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, laikoma, kad akcininkas iš anksto nebalsavo.

7. Jeigu bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti akcininko valios, laikoma, kad akcininkas šiuo klausimu iš anksto nebalsavo.

 

301 straipsnis. Balsavimas pagal įgaliojimą

KEISTA:

2009 07 17 įstatymu Nr. XI-354 (nuo 2009 08 01)

(Žin., 2009, Nr. 91-3914)

 

1. Visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pat teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Balsavimo nurodymo pateikimas nėra laikomas balsavimu pagal įgaliojimą.

KEISTA:

2022 11 17 įstatymu Nr. XIV-1540 (nuo 2022 11 30)

(TAR, 2022, Nr. 2022-24190)

 

2. Įgaliotinis tame pačiame visuotiniame akcininkų susirinkime gali būti įgaliotas daugiau negu vieno akcininko.

3. Įgaliotinis visuotiniame akcininkų susirinkime turi balsuoti laikydamasis akcininko duotų nurodymų. Jeigu įgaliotinis tame pačiame visuotiniame akcininkų susirinkime yra įgaliotas daugiau negu vieno akcininko, jis gali balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus nurodymus.

 

302 straipsnis.      Elektroninių ryšių priemonėmis duodamo įgaliojimo ir pranešimo apie jį akcinei bendrovei, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, ypatumai

KEISTA:

2009 07 17 įstatymu Nr. XI-354 (nuo 2009 08 01)

(Žin., 2009, Nr. 91-3914)

 

1. Akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Toks akcininko įgaliojimas notaro netvirtinamas.

2. Akcininkas apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą privalo pranešti akcinei bendrovei, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje.

3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas įgaliojimas ir šio straipsnio 2 dalyje nurodytas pranešimas apie duotą įgaliojimą turi būti rašytiniai. Akcinei bendrovei, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, jie pateikiami elektroninių ryšių priemonėmis.

4. Akcinė bendrovė, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, privalo sudaryti sąlygas akcininkams šio straipsnio 1 dalyje nurodytus įgaliojimus ir šio straipsnio 2 dalyje nurodytus pranešimus apie duotus įgaliojimus pateikti elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę.

5. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytam įgaliojimui, šio straipsnio 2 dalyje nurodytam pranešimui apie duotą įgaliojimą ir balsavimo nurodymų pateikimui įgaliotiniui gali būti taikomi tik tokie reikalavimai, kurie yra būtini akcininko ir įgaliotinio tapatybei nustatyti ir balsavimo nurodymų turiniui patikrinti, ir tik tuo atveju, kai jie yra proporcingi šiems tikslams pasiekti.

6. Šio straipsnio 1–5 dalys mutatis mutandis taikomos ir įgaliojimo atšaukimui.

7. Jeigu akcininko turimos akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, akcijos yra laikomos keliose vertybinių popierių sąskaitose, akcininkas gali įgalioti po atskirą įgaliotinį dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime pagal kiekvienoje vertybinių popierių sąskaitoje laikomų akcijų suteikiamas teises. Tokiu atveju akcininko duoti įgaliojimai galioja vienam visuotiniam akcininkų susirinkimui.

 

303 straipsnis.      Informacijos pateikimas akcinėms bendrovėms, kurių akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje

KEISTA:

2009 07 17 įstatymu Nr. XI-354 (nuo 2009 08 01)

(Žin., 2009, Nr. 91-3914)

 

1. Akcininkas, turintis akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, akcijų, įgytų savo vardu, bet dėl kitų asmenų interesų, prieš balsuodamas visuotiniame akcininkų susirinkime turi atskleisti akcinei bendrovei, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, galutinio kliento tapatybę, akcijų, kuriomis balsuojama, skaičių ir jam pateiktų balsavimo nurodymų turinį ar kitokį paaiškinimą dėl sutarto su klientu dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas akcininkas dalies akcijų suteikiamais balsais gali balsuoti skirtingai nuo kitos akcijų dalies suteikiamų balsų.

 

31 straipsnis. Stebėtojų tarybos sudarymas

1. Stebėtojų taryba yra kolegialus bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas. Stebėtojų tarybai vadovauja jos pirmininkas.

2. Stebėtojų tarybos narių skaičių nustato bendrovės įstatai. Turi būti ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 15 stebėtojų tarybos narių.

3. Stebėtojų tarybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Renkant stebėtojų tarybos narius, kiekvienas akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus balsų skaičiaus, kurį suteikia jam priklausančios akcijos, ir renkamų stebėtojų tarybos narių skaičiaus sandaugai. Šiuos balsus akcininkas skirsto savo nuožiūra – už vieną ar kelis kandidatus. Išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų stebėtojų taryboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas akcininkas gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų.

4. Stebėtojų taryba renkama bendrovės įstatuose nustatytam, bet ne ilgesniam kaip 4 metų laikotarpiui. Stebėtojų taryba savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą laiką arba iki bus išrinkta nauja stebėtojų taryba, bet ne ilgiau kaip iki stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos metais vyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Stebėtojų tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas.

5. Stebėtojų taryba iš savo narių renka stebėtojų tarybos pirmininką.

6.

KEISTA:

2017 11 21 įstatymu Nr. XIII-784 (nuo 2018 07 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-18847)

 

Stebėtojų tarybos nariu negali būti:

1) bendrovės vadovas;

2) bendrovės valdybos narys;

3) auditorius, užtikrinimo specialistas, audito įmonės ar nepriklausomo užtikrinimo paslaugos teikėjo darbuotojas, dalyvaujantis ir (ar) dalyvavęs atliekant bendrovės finansinių ataskaitų auditą, vadovybės ataskaitoje teikiamos informacijos tvarumo klausimais patikrinimą, nuo kurių atlikimo nepraėjo 2 metų laikotarpis;

KEISTA:

2024 06 25 įstatymu Nr. XIV-2820 (nuo 2024 07 01)

(TAR, 2024, Nr. 2024-12157)

 

4) dukterinės bendrovės valdymo organo narys;

5) asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.

7. Daugiau kaip pusė stebėtojų tarybos narių turi būti nesusiję darbo santykiais su bendrove.

KEISTA:

2014 06 05 įstatymu Nr. XII-912 (nuo 2014 06 17)

(TAR, 2014, Nr. 2014-07641)

 

INFOLEX PASTABA: 2014 06 05 įstatymu Nr. XII-912 (TAR, 2014, Nr. 2014-07641) nustatyta, kad 31 straipsnio 7 dalies nuostatos taikomos bendrovėse renkant naują valdybą ir stebėtojų tarybą. Iki įstatymo Nr. XII-912 įsigaliojimo išrinkta valdyba ar stebėtojų taryba savo funkcijas atlieka iki kadencijos, kuriai ji buvo išrinkta, pabaigos arba iki bus išrinkta nauja valdyba ar stebėtojų taryba.

 

8.

KEISTA:

2020 06 26 įstatymu Nr. XIII-3183 (nuo 2020 11 01)

(TAR, 2020, Nr. 2020-15506)

 

Akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, ne mažiau kaip 1/3 stebėtojų tarybos narių turi:

1) ne mažiau kaip metus neturėti darbo santykių su bendrove, patronuojančia bendrove ar dukterinėmis bendrovėmis;

2) ne mažiau kaip metus nebūti bendrovės, patronuojančios bendrovės ar dukterinės bendrovės vadovu ar valdybos nariu, ar akcininku, kuriam priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/5 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime;

3) nebūti akcininko, kuriam priklauso daugiau kaip 1/5 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų, bendrovės arba patronuojančios bendrovės ar dukterinės bendrovės vadovo ar kolegialių organų narių artimi asmenys – sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai;

4) neturėti verslo ryšių su patronuojančia bendrove ar dukterine bendrove ar su juridiniu asmeniu, kurio dalyvė, dalininkė ar steigėja yra bendrovė, patronuojanti bendrovė ar dukterinė bendrovė, nei tiesiogiai, nei kaip turinčios tokių ryšių bendrovės akcininkas, kolegialaus valdymo organo narys ar vadovas. Turinčiu verslo ryšių laikomas fizinis asmuo ar juridinis asmuo, kuris yra prekių tiekėjas arba paslaugų teikėjas (įskaitant finansines, teisines, patariamąsias ir konsultacines paslaugas), kuris gauna pajamų iš bendrovės ar šiame punkte nurodytų juridinių asmenų, išskyrus atlygį už veiklą vykdant kolegialaus organo nario ar komiteto nario pareigas;

5) paskutinius dvejus metus nebūti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko bendrovės, patronuojančios bendrovės ar dukterinės bendrovės auditą, partneriu, dalyviu, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;

6) nebūti bendrovės kolegialaus organo nariu ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio pridedant praėjusius bendrovės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne didesnis kaip vienų metų laiko tarpas.

 

INFOLEX PASTABA: 2020 06 26 įstatymu Nr. XIII-3183 (TAR, 2020, Nr. 2020-15506) nustatyta, kad įsigaliojus įstatymui Nr. XIII-3183 (2020 11 01) 31 str. 8 d. nuostatos taikomos akcinėse bendrovėse:

1) renkant naują stebėtojų tarybą ar valdybą, atliekančią Akcinių bendrovių įstatymo 34 str. 11 d. nustatytas priežiūros funkcijas;

2) renkant pavienius 1 punkte nurodytų organų narius.

 

9. Stebėtojų taryba ar jos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus stebėtojų tarybą ar jos narius išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui.

KEISTA:

1. 2014 06 05 įstatymu Nr. XII-912 (nuo 2014 06 17)

(TAR, 2014, Nr. 2014-07641)

2. 2017 11 21 įstatymu Nr. XIII-784 (nuo 2018 07 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-18847)

 

10. Kai bendrovės įstatai keičiami dėl stebėtojų tarybos sudarymo ar jos narių skaičiaus padidinimo, naujai išrinkti stebėtojų tarybos nariai savo veiklą gali pradėti tik nuo pakeistų įstatų įregistravimo dienos. Šiuo atveju sprendimo dėl įstatų pakeitimo priėmimas ir naujų stebėtojų tarybos narių rinkimas gali vykti tame pačiame visuotiniame akcininkų susirinkime, jei tai numatyta susirinkimo darbotvarkėje.

KEISTA:

1. 2014 06 05 įstatymu Nr. XII-912 (nuo 2014 06 17)

(TAR, 2014, Nr. 2014-07641)

2. 2017 11 21 įstatymu Nr. XIII-784 (nuo 2018 07 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-18847)

 

11. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą stebėtojų tarybą arba pavienius jos narius nesibaigus stebėtojų tarybos kadencijai.

KEISTA:

1. 2014 06 05 įstatymu Nr. XII-912 (nuo 2014 06 17)

(TAR, 2014, Nr. 2014-07641)

2. 2017 11 21 įstatymu Nr. XIII-784 (nuo 2018 07 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-18847)

 

12. Stebėtojų tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs bendrovę.

KEISTA:

1. 2014 06 05 įstatymu Nr. XII-912 (nuo 2014 06 17)

(TAR, 2014, Nr. 2014-07641)

2. 2017 11 21 įstatymu Nr. XIII-784 (nuo 2018 07 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-18847)

 

13. Jeigu stebėtojų tarybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas ir akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, pavienių stebėtojų tarybos narių rinkimui prieštarauja, stebėtojų taryba netenka įgaliojimų ir turi būti renkama visa stebėtojų taryba. Jeigu renkami pavieniai stebėtojų tarybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos.

KEISTA:

1. 2014 06 05 įstatymu Nr. XII-912 (nuo 2014 06 17)

(TAR, 2014, Nr. 2014-07641)

2. 2017 11 21 įstatymu Nr. XIII-784 (nuo 2018 07 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-18847)

 

14. Už veiklą stebėtojų taryboje jos nariams gali būti mokamos tantjemos šio Įstatymo 59 straipsnyje nustatyta tvarka.

KEISTA:

1. 2014 06 05 įstatymu Nr. XII-912 (nuo 2014 06 17)

(TAR, 2014, Nr. 2014-07641)

2. 2017 11 21 įstatymu Nr. XIII-784 (nuo 2018 07 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-18847)

 

32 straipsnis. Stebėtojų tarybos kompetencija ir sprendimų priėmimas

1.

KEISTA:

1. 2017 11 21 įstatymu Nr. XIII-784 (nuo 2017 11 29)

(TAR, 2017, Nr. 2017-18847)

2. 2019 06 27 įstatymu Nr. XIII-2249 (nuo 2019 07 06)

(TAR, 2019, Nr. 2019-11167)

 

Stebėtojų taryba:

1) svarsto ir tvirtina bendrovės veiklos strategiją, analizuoja ir vertina informaciją apie bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą, šią informaciją teikia eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui;

2) renka valdybos narius (jeigu valdyba nesudaroma, – bendrovės vadovą) ir atšaukia juos iš pareigų. Jeigu bendrovė dirba nuostolingai, stebėtojų taryba privalo svarstyti, ar valdybos nariai (jeigu valdyba nesudaroma, – bendrovės vadovas) tinka eiti pareigas;

3) priima sprendimus dėl sandorių su susijusiomis šalimis, kaip nustatyta šio Įstatymo 372 straipsnyje;

4) tvirtina sandorių su susijusiomis šalimis, kurie sudaromi įprastinėmis rinkos sąlygomis verčiantis įprasta ūkine veikla, kaip nustatyta šio Įstatymo 372 straipsnio 11 dalyje, vertinimo tvarkos ir sąlygų aprašą;

KEISTA:

2022 11 17 įstatymu Nr. XIV-1540 (nuo 2022 11 30)

(TAR, 2022, Nr. 2022-24190)

 

5) prižiūri valdybos ir bendrovės vadovo veiklą;

KEISTA (punkto numeris):

2022 11 17 įstatymu Nr. XIV-1540 (nuo 2022 11 30)

(TAR, 2022, Nr. 2022-24190)

 

6) pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Akcijų suteikimo taisyklių projekto;

KEISTA (punkto numeris):

2022 11 17 įstatymu Nr. XIV-1540 (nuo 2022 11 30)

(TAR, 2022, Nr. 2022-24190)

 

7) pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio, vadovybės ataskaitos, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto, taip pat valdybos ir bendrovės vadovo veiklos;

KEISTA:

1. 2022 11 17 įstatymu Nr. XIV-1540 (nuo 2022 11 30)

(TAR, 2022, Nr. 2022-24190)

2. 2024 06 25 įstatymu Nr. XIV-2820 (nuo 2024 07 01)

(TAR, 2024, Nr. 2024-12157)

 

8) pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto ir jam priimti parengto tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio;

KEISTA:

1. 2022 11 17 įstatymu Nr. XIV-1540 (nuo 2022 11 30)

(TAR, 2022, Nr. 2022-24190)

2. 2024 06 25 įstatymu Nr. XIV-2820 (nuo 2024 07 01)

(TAR, 2024, Nr. 2024-12157)

 

9) teikia siūlymus valdybai ir bendrovės vadovui atšaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, bendrovės įstatams ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams;

KEISTA (punkto numeris):

2022 11 17 įstatymu Nr. XIV-1540 (nuo 2022 11 30)

(TAR, 2022, Nr. 2022-24190)

 

10) pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui ir valdybai atsiliepimus ir pasiūlymus dėl akcinių bendrovių, kurių akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, atlygio politikos projekto ir vadovybės ataskaitoje teikiamos informacijos apie atlygį (toliau – informacija apie atlygį) projekto;

KEISTA:

1. 2022 11 17 įstatymu Nr. XIV-1540 (nuo 2022 11 30)

(TAR, 2022, Nr. 2022-24190)

2. 2024 06 25 įstatymu Nr. XIV-2820 (nuo 2024 07 01)

(TAR, 2024, Nr. 2024-12157)

 

11) sprendžia kitus bendrovės įstatuose, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose stebėtojų tarybos kompetencijai priskirtus bendrovės ir jos valdymo organų veiklos priežiūros klausimus.

KEISTA (punkto numeris):

2022 11 17 įstatymu Nr. XIV-1540 (nuo 2022 11 30)

(TAR, 2022, Nr. 2022-24190)

 

2. Stebėtojų taryba neturi teisės šio Įstatymo ir bendrovės įstatų jos kompetencijai priskirtų funkcijų pavesti ar perduoti vykdyti kitiems bendrovės organams.

3. Stebėtojų taryba turi teisę prašyti bendrovės valdybą ir bendrovės vadovą pateikti su bendrovės veikla susijusius dokumentus, duomenis ir kitą informaciją.

KEISTA:

2017 11 21 įstatymu Nr. XIII-784 (nuo 2017 11 29)

(TAR, 2017, Nr. 2017-18847)

 

4. Stebėtojų tarybos nariai privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias jie sužinojo būdami stebėtojų tarybos nariais.

KEISTA:

2009 07 17 įstatymu Nr. XI-354 (nuo 2009 07 31)

(Žin., 2009, Nr. 91-3914)

 

5. Stebėtojų tarybos posėdžius šaukia stebėtojų tarybos pirmininkas. Stebėtojų tarybos posėdžiai taip pat gali būti šaukiami ne mažiau kaip 1/3 stebėtojų tarybos narių sprendimu.

6. Stebėtojų tarybos narys turi teisę duoti paprastos rašytinės formos įgaliojimą kitam tos bendrovės stebėtojų tarybos nariui, kuris atstovautų jam balsuojant bendrovės stebėtojų tarybos posėdyje, jeigu įstatuose nenustatyta kitaip.

KEISTA:

2009 12 15 įstatymu Nr. XI-564 (nuo 2010 03 01)

(Žin., 2009, Nr. 154-6945)

 

7. Stebėtojų tarybos nariai turi lygias teises. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia stebėtojų tarybos pirmininko balsas.

KEISTA:

2009 12 15 įstatymu Nr. XI-564 (nuo 2010 03 01)

(Žin., 2009, Nr. 154-6945)

 

8. Stebėtojų tarybos narys savo valią – už ar prieš balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs, – gali pranešti balsuodamas raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę.

KEISTA:

1. 2009 07 17 įstatymu Nr. XI-354 (nuo 2009 07 31)

(Žin., 2009, Nr. 91-3914)

2. 2009 12 15 įstatymu Nr. XI-564 (nuo 2010 03 01)

(Žin., 2009, Nr. 154-6945)

 

9. Stebėtojų taryba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė stebėtojų tarybos narių. Iš anksto balsavę stebėtojų tarybos nariai laikomi dalyvavusiais posėdyje. Stebėtojų tarybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš, jeigu bendrovės įstatai nenustato didesnės daugumos. Sprendimas atšaukti valdybos narį gali būti priimtas, jei už jį balsuoja ne mažiau kaip 2/3 posėdyje dalyvaujančių stebėtojų tarybos narių.

KEISTA:

1. 2009 07 17 įstatymu Nr. XI-354 (nuo 2009 07 31)

(Žin., 2009, Nr. 91-3914)

2. 2009 12 15 įstatymu Nr. XI-564 (nuo 2010 03 01)

(Žin., 2009, Nr. 154-6945)

 

10. Stebėtojų tarybos posėdžiai turi būti protokoluojami.

KEISTA:

2009 12 15 įstatymu Nr. XI-564 (nuo 2010 03 01)

(Žin., 2009, Nr. 154-6945)

 

11. Stebėtojų tarybos darbo tvarką nustato stebėtojų tarybos priimtas jos darbo reglamentas.

KEISTA:

2009 12 15 įstatymu Nr. XI-564 (nuo 2010 03 01)

(Žin., 2009, Nr. 154-6945)

 

33 straipsnis. Valdybos sudarymas

1. Valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas.

2. Valdybos narių skaičių nustato bendrovės įstatai. Turi būti ne mažiau kaip 3 valdybos nariai.

3. Valdybą renka stebėtojų taryba bendrovės įstatuose nustatytam, bet ne ilgesniam kaip 4 metų, laikotarpiui. Jeigu stebėtojų taryba nesudaroma, valdybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas šio Įstatymo 31 straipsnio 3 ir 13 dalyse nustatyta stebėtojų tarybos rinkimų tvarka. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos.

KEISTA:

1. 2014 06 05 įstatymu Nr. XII-912 (nuo 2014 06 17)

(TAR, 2014, Nr. 2014-07641)

2. 2017 11 21 įstatymu Nr. XIII-784 (nuo 2017 11 29)

(TAR, 2017, Nr. 2017-18847)

 

4. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

5. Valdyba savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos metais vyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

6.

KEISTA:

2017 11 21 įstatymu Nr. XIII-784 (nuo 2018 07 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-18847)

 

Valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Bendrovės valdybos nariu negali būti:

1) bendrovės stebėtojų tarybos narys;

2) asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų;

3) bendrovės vadovas, jeigu bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma ir bendrovės įstatuose nustatyta, kad valdyba atlieka šio Įstatymo 34 straipsnio 11 dalyje nustatytas priežiūros funkcijas;

4) auditorius, audito įmonės darbuotojas, dalyvaujantis ir (ar) dalyvavęs atliekant bendrovės finansinių ataskaitų auditą, užtikrinimo specialistas, audito įmonės, nepriklausomo užtikrinimo paslaugos teikėjo darbuotojas, dalyvaujantis ir (ar) dalyvavęs atliekant bendrovės vadovybės ataskaitoje teikiamos informacijos tvarumo klausimais patikrinimą, nuo kurių atlikimo nepraėjo 2 metų laikotarpis, su kuriais sudaryta sutartis dėl bendrovės finansinių ataskaitų audito ir (arba) vadovybės ataskaitoje teikiamos informacijos tvarumo klausimais užtikrinimo.

KEISTA:

2024 06 25 įstatymu Nr. XIV-2820 (nuo 2024 07 01)

(TAR, 2024, Nr. 2024-12157)

 

7. Kai bendrovės, kurioje stebėtojų taryba nesudaroma, įstatuose nustatyta, kad valdyba atlieka šio Įstatymo 34 straipsnio 11 dalyje nustatytas priežiūros funkcijas, daugiau kaip pusė valdybos narių turi būti nesusiję darbo santykiais su bendrove. Akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, ne mažiau kaip 1/3 valdybos, atliekančios šio Įstatymo 34 straipsnio 11 dalyje nustatytas priežiūros funkcijas, nariai turi atitikti šio Įstatymo 31 straipsnio 8 dalies 1, 3, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytus reikalavimus ir ne mažiau kaip metus nebūti bendrovės, patronuojančios bendrovės ar dukterinės bendrovės vadovu ar stebėtojų tarybos nariu, ar akcininku, kuriam priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/5 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime. Reikalavimas ne mažiau kaip metus nebūti bendrovės, patronuojančios bendrovės ar dukterinės bendrovės stebėtojų tarybos nariu netaikomas, kai bendrovės įstatai keičiami dėl valdybos, atliekančios šio Įstatymo 34 straipsnio 11 dalyje nustatytas priežiūros funkcijas, sudarymo.

KEISTA:

1. 2014 06 05 įstatymu Nr. XII-912 (nuo 2014 06 17)

(TAR, 2014, Nr. 2014-07641)

2. 2017 11 21 įstatymu Nr. XIII-784 (nuo 2018 07 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-18847)

3. 2020 06 26 įstatymu Nr. XIII-3183 (nuo 2020 11 01)

(TAR, 2020, Nr. 2020-15506)

4. 2024 06 25 įstatymu Nr. XIV-2820 (nuo 2024 07 01)

(TAR, 2024, Nr. 2024-12157)

 

8. Valdyba ar jos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus valdybą ar jos narius išrinkusiems visuotiniam akcininkų susirinkimui ar stebėtojų tarybos posėdžiui.

KEISTA:

2014 06 05 įstatymu Nr. XII-912 (nuo 2014 06 17)

(TAR, 2014, Nr. 2014-07641)

 

9. Kai bendrovės įstatai keičiami dėl valdybos sudarymo ar jos narių skaičiaus padidinimo, naujai išrinkti valdybos nariai savo veiklą gali pradėti tik nuo pakeistų įstatų įregistravimo dienos. Šiuo atveju sprendimo pakeisti įstatus priėmimas ir naujų valdybos narių rinkimas gali vykti tame pačiame visuotiniame akcininkų susirinkime, jei tai numatyta susirinkimo darbotvarkėje.

KEISTA:

2014 06 05 įstatymu Nr. XII-912 (nuo 2014 06 17)

(TAR, 2014, Nr. 2014-07641)

 

10. Stebėtojų taryba (jei stebėtojų taryba nesudaroma – visuotinis akcininkų susirinkimas) gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai.

KEISTA:

2014 06 05 įstatymu Nr. XII-912 (nuo 2014 06 17)

(TAR, 2014, Nr. 2014-07641)

 

11. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs bendrovę.

KEISTA:

2014 06 05 įstatymu Nr. XII-912 (nuo 2014 06 17)

(TAR, 2014, Nr. 2014-07641)

 

12. Už veiklą valdyboje jos nariams gali būti mokamos tantjemos šio Įstatymo 59 straipsnyje nustatyta tvarka.

KEISTA:

2014 06 05 įstatymu Nr. XII-912 (nuo 2014 06 17)

(TAR, 2014, Nr. 2014-07641)

 

34 straipsnis. Valdybos kompetencija

1.

KEISTA:

2006 07 11 įstatymu Nr. X-750 (nuo 2006 07 27)

(Žin., 2006, Nr. 82-3252)

 

Valdyba svarsto ir tvirtina:

1) NETEKO GALIOS:

2017 11 21 įstatymu Nr. XIII-784 (nuo 2017 11 29)

(TAR, 2017, Nr. 2017-18847)

 

2) vadovybės ataskaitą;

KEISTA:

2024 06 25 įstatymu Nr. XIV-2820 (nuo 2024 07 01)

(TAR, 2024, Nr. 2024-12157)

 

3) NETEKO GALIOS:

2024 06 25 įstatymu Nr. XIV-2820 (nuo 2024 07 01)

(TAR, 2024, Nr. 2024-12157)

 

4) bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;

KEISTA:

2011 12 15 įstatymu Nr. XI-1798 (nuo 2012 03 01)

(Žin., 2011, Nr. 160-7565)

 

5) pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

KEISTA:

2011 12 15 įstatymu Nr. XI-1798 (nuo 2012 03 01)

(Žin., 2011, Nr. 160-7565)

 

6) bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;

KEISTA:

2011 12 15 įstatymu Nr. XI-1798 (nuo 2012 03 01)

(Žin., 2011, Nr. 160-7565)

 

7) dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašą.

KEISTA:

2022 11 17 įstatymu Nr. XIV-1540 (nuo 2022 11 30)

(TAR, 2022, Nr. 2022-24190)

 

2. Valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato jo atlygį, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas.

KEISTA:

2019 06 27 įstatymu Nr. XIII-2249 (nuo 2019 07 06)

(TAR, 2019, Nr. 2019-11167)

 

21. Akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, valdyba, nustatydama bendrovės vadovo atlygį, vadovaujasi atlygio politika, kaip nustatyta šio Įstatymo 373 straipsnyje.

KEISTA:

2019 06 27 įstatymu Nr. XIII-2249 (nuo 2019 07 06)

(TAR, 2019, Nr. 2019-11167)

 

3. Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija. Komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija negali būti laikoma informacija, kuri pagal šį ir kitus įstatymus turi būti vieša.

KEISTA:

2009 07 17 įstatymu Nr. XI-354 (nuo 2009 07 31)

(Žin., 2009, Nr. 91-3914)

 

31. Valdybai patvirtinus vadovybės ataskaitą, visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę priimti sprendimą pritarti informacijai apie atlygį. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina valdybos atsakomybės už priimtą sprendimą. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą nepritarti informacijai apie atlygį, valdyba, tvirtindama kitų metų informaciją apie atlygį, joje nurodo, kaip buvo atsižvelgta į visuotinio akcininkų susirinkimo nepritarimo argumentus.

KEISTA:

1. 2019 06 27 įstatymu Nr. XIII-2249 (nuo 2019 07 06)

(TAR, 2019, Nr. 2019-11167)

2. 2024 06 25 įstatymu Nr. XIV-2820 (nuo 2024 07 01)

(TAR, 2024, Nr. 2024-12157)

 

4. Valdyba priima:

1) sprendimus bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

2) sprendimus steigti bendrovės filialus ir atstovybes;

3) sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai), jeigu įstatuose nenurodyta kitokia vertė;

KEISTA:

2009 12 15 įstatymu Nr. XI-564 (nuo 2010 03 01)

(Žin., 2009, Nr. 154-6945)

 

4) sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma), jeigu įstatuose nenurodyta kitokia vertė;

KEISTA:

2009 12 15 įstatymu Nr. XI-564 (nuo 2010 03 01)

(Žin., 2009, Nr. 154-6945)

 

5) sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo, jeigu įstatuose nenurodyta kitokia suma;

KEISTA:

2009 12 15 įstatymu Nr. XI-564 (nuo 2010 03 01)

(Žin., 2009, Nr. 154-6945)

 

6) sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, jeigu įstatuose nenurodyta kitokia kaina;

KEISTA:

2009 12 15 įstatymu Nr. XI-564 (nuo 2010 03 01)

(Žin., 2009, Nr. 154-6945)

 

7) NETEKO GALIOS:

2014 06 05 įstatymu Nr. XII-912 (nuo 2014 06 17)

(TAR, 2014, Nr. 2014-07641)

 

8) kitus šiame Įstatyme, bendrovės įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

KEISTA:

2008 05 15 įstatymu Nr. X-1540 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 63-2378)

 

5. Įstatuose gali būti numatyta, kad valdyba, prieš priimdama šio straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytus sprendimus, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo ar stebėtojų tarybos pritarimą. Visuotinio akcininkų susirinkimo ar stebėtojų tarybos pritarimas nepanaikina valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.

KEISTA:

2017 11 21 įstatymu Nr. XIII-784 (nuo 2017 11 29)

(TAR, 2017, Nr. 2017-18847)

 

6. Valdyba, prieš priimdama sprendimą investuoti lėšas ar kitą turtą į kitą juridinį asmenį, turi apie tai pranešti kreditoriams, su kuriais bendrovė yra neatsiskaičiusi per nustatytą terminą, jeigu bendra įsiskolinimo suma šiems kreditoriams yra didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo.

7. Valdyba analizuoja ir vertina bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:

1) NETEKO GALIOS:

2017 11 21 įstatymu Nr. XIII-784 (nuo 2017 11 29)

(TAR, 2017, Nr. 2017-18847)

 

2) bendrovės veiklos organizavimą;

3) bendrovės finansinę būklę;

4) ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis.

8. Bendrovės, kurioje sudaroma stebėtojų taryba, valdyba analizuoja, vertina bendrovės vadovo pateiktą veiklos strategijos projektą ir informaciją apie bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą ir juos kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų teikia stebėtojų tarybai, o bendrovės, kurioje nesudaroma stebėtojų taryba, valdyba atlieka šio Įstatymo 32 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą funkciją.

KEISTA:

2017 11 21 įstatymu Nr. XIII-784 (nuo 2017 11 29)

(TAR, 2017, Nr. 2017-18847)

 

9. Valdyba analizuoja, vertina bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų bei vadovybės ataskaita teikia stebėtojų tarybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui.

KEISTA:

1. 2006 07 11 įstatymu Nr. X-750 (nuo 2006 07 27)

(Žin., 2006, Nr. 82-3252)

2. 2008 11 11 įstatymu Nr. X-1805 (nuo 2008 11 25)

(Žin., 2008, Nr. 135-5241)

3. 2009 07 17 įstatymu Nr. XI-354 (nuo 2009 07 31)

(Žin., 2009, Nr. 91-3914)

4. 2014 06 05 įstatymu Nr. XII-912 (nuo 2014 06 17)

(TAR, 2014, Nr. 2014-07641)

5. 2017 11 21 įstatymu Nr. XIII-784 (nuo 2017 11 29)

(TAR, 2017, Nr. 2017-18847)

6. 2024 06 25 įstatymu Nr. XIV-2820 (nuo 2024 07 01)

(TAR, 2024, Nr. 2024-12157)

 

91. Valdyba analizuoja, vertina Akcijų suteikimo taisyklių projektą, kurį kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jo teikia stebėtojų tarybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui.

KEISTA:

2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

 

92. Valdyba analizuoja ir vertina akcinių bendrovių, kurių akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, atlygio politikos projektą ir jį kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jo teikia stebėtojų tarybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui.

KEISTA:

2019 06 27 įstatymu Nr. XIII-2249 (nuo 2019 07 06)

(TAR, 2019, Nr. 2019-11167)

 

10. Valdyba analizuoja, vertina sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektą ir jam priimti parengtą tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, kuriuos kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų teikia stebėtojų tarybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui.

KEISTA:

1. 2011 12 15 įstatymu Nr. XI-1798 (nuo 2012 03 01)

(Žin., 2011, Nr. 160-7565)

2. 2014 06 05 įstatymu Nr. XII-912 (nuo 2014 06 17)

(TAR, 2014, Nr. 2014-07641)

3. 2017 11 21 įstatymu Nr. XIII-784 (nuo 2017 11 29)

(TAR, 2017, Nr. 2017-18847)

4. 2024 06 25 įstatymu Nr. XIV-2820 (nuo 2024 07 01)

(TAR, 2024, Nr. 2024-12157)

 

11.

KEISTA:

1. 2014 06 05 įstatymu Nr. XII-912 (nuo 2014 06 17)

(TAR, 2014, Nr. 2014-07641)

2. 2017 11 21 įstatymu Nr. XIII-784 (nuo 2017 11 29)

(TAR, 2017, Nr. 2017-18847)

 

Bendrovės, kurioje stebėtojų taryba nesudaroma, įstatuose gali būti nustatyta, kad valdyba atlieka visas šias priežiūros funkcijas:

1) priima sprendimus dėl sandorių su susijusiomis šalimis, kaip nustatyta šio Įstatymo 372 straipsnyje;

2) tvirtina sandorių su susijusiomis šalimis, kurie sudaromi įprastinėmis rinkos sąlygomis verčiantis įprasta ūkine veikla, kaip nustatyta šio Įstatymo 372 straipsnio 11 dalyje, vertinimo tvarkos ir sąlygų aprašą;

KEISTA:

2022 11 17 įstatymu Nr. XIV-1540 (nuo 2022 11 30)

(TAR, 2022, Nr. 2022-24190)

 

3) prižiūri bendrovės vadovo veiklą, pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl bendrovės vadovo veiklos;

KEISTA (punkto numeris):

2022 11 17 įstatymu Nr. XIV-1540 (nuo 2022 11 30)

(TAR, 2022, Nr. 2022-24190)

 

4) svarsto, ar bendrovės vadovas tinka eiti pareigas, jeigu bendrovė dirba nuostolingai;

KEISTA (punkto numeris):

2022 11 17 įstatymu Nr. XIV-1540 (nuo 2022 11 30)

(TAR, 2022, Nr. 2022-24190)

 

5) teikia siūlymus bendrovės vadovui atšaukti jo sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, bendrovės įstatams, visuotinio akcininkų susirinkimo ar valdybos sprendimams;

KEISTA (punkto numeris):

2022 11 17 įstatymu Nr. XIV-1540 (nuo 2022 11 30)

(TAR, 2022, Nr. 2022-24190)

 

6) sprendžia kitus bendrovės įstatuose, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus bendrovės ir bendrovės vadovo veiklos priežiūros klausimus.

KEISTA (punkto numeris):

2022 11 17 įstatymu Nr. XIV-1540 (nuo 2022 11 30)

(TAR, 2022, Nr. 2022-24190)

 

12. NETEKO GALIOS:

2019 06 13 įstatymu Nr. XIII-2231 (nuo 2020 01 01)

(TAR, 2019, Nr. 2019-10348)

 

13. Valdyba atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.

KEISTA:

1. 2011 12 15 įstatymu Nr. XI-1798 (nuo 2012 03 01)

(Žin., 2011, Nr. 160-7565)

2. 2014 06 05 įstatymu Nr. XII-912 (nuo 2014 06 17)

(TAR, 2014, Nr. 2014-07641)

3. 2017 11 21 įstatymu Nr. XIII-784 (nuo 2017 11 29)

(TAR, 2017, Nr. 2017-18847)

 

14. Valdyba privalo pateikti stebėtojų tarybai jos prašomus su bendrovės veikla susijusius dokumentus, duomenis ir kitą informaciją.

KEISTA:

1. 2011 12 15 įstatymu Nr. XI-1798 (nuo 2012 03 01)

(Žin., 2011, Nr. 160-7565)

2. 2014 06 05 įstatymu Nr. XII-912 (nuo 2014 06 17)

(TAR, 2014, Nr. 2014-07641)

3. 2017 11 21 įstatymu Nr. XIII-784 (nuo 2017 11 29)

(TAR, 2017, Nr. 2017-18847)

 

15. Valdybos nariai privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo būdami valdybos nariais.

KEISTA:

1. 2009 07 17 įstatymu Nr. XI-354 (nuo 2009 07 31)

(Žin., 2009, Nr. 91-3914)

2. 2011 12 15 įstatymu Nr. XI-1798 (nuo 2012 03 01)

(Žin., 2011, Nr. 160-7565)

3. 2014 06 05 įstatymu Nr. XII-912 (nuo 2014 06 17)

(TAR, 2014, Nr. 2014-07641)

4. 2017 11 21 įstatymu Nr. XIII-784 (nuo 2017 11 29)

(TAR, 2017, Nr. 2017-18847)

 

16. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas.

KEISTA:

1. 2011 12 15 įstatymu Nr. XI-1798 (nuo 2012 03 01)

(Žin., 2011, Nr. 160-7565)

2. 2014 06 05 įstatymu Nr. XII-912 (nuo 2014 06 17)

(TAR, 2014, Nr. 2014-07641)

3. 2017 11 21 įstatymu Nr. XIII-784 (nuo 2017 11 29)

(TAR, 2017, Nr. 2017-18847)

 

35 straipsnis. Valdybos sprendimų priėmimas

1. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys.

2. Valdybos narys turi teisę duoti paprastos rašytinės formos įgaliojimą kitam tos bendrovės valdybos nariui, kuris atstovautų jam balsuojant bendrovės valdybos posėdyje, jeigu įstatuose nenustatyta kitaip.

KEISTA:

2009 12 15 įstatymu Nr. XI-564 (nuo 2010 03 01)

(Žin., 2009, Nr. 154-6945)

 

3. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas.

KEISTA:

2009 12 15 įstatymu Nr. XI-564 (nuo 2010 03 01)

(Žin., 2009, Nr. 154-6945)

 

4. Valdybos narys savo valią – už ar prieš balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs, – gali pranešti balsuodamas iš anksto raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę.

KEISTA:

1. 2009 07 17 įstatymu Nr. XI-354 (nuo 2009 07 31)

(Žin., 2009, Nr. 91-3914)

2. 2009 12 15 įstatymu Nr. XI-564 (nuo 2010 03 01)

(Žin., 2009, Nr. 154-6945)

 

5. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja 2/3 ir daugiau valdybos narių, jei bendrovės įstatuose nenustatytas didesnis dalyvaujančių posėdyje šių narių skaičius. Iš anksto balsavę valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš, jeigu bendrovės įstatai nenustato didesnės daugumos.

KEISTA:

1. 2008 11 11 įstatymu Nr. X-1805 (nuo 2009 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 135-5241)

2. 2009 12 15 įstatymu Nr. XI-564 (nuo 2010 03 01)

(Žin., 2009, Nr. 154-6945)

 

6. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas. Civilinio kodekso 2.87 straipsnio 5 dalyje nurodytu atveju valdyba sprendžia dėl valdybos nario nušalinimo nuo balsavimo priimant sprendimą konkrečiu klausimu.

KEISTA:

1. 2009 12 15 įstatymu Nr. XI-564 (nuo 2010 03 01)

(Žin., 2009, Nr. 154-6945)

2. 2014 06 05 įstatymu Nr. XII-912 (nuo 2014 06 17)

(TAR, 2014, Nr. 2014-07641)

 

7. Valdyba į kiekvieną savo posėdį turi pakviesti bendrovės vadovą, jei jis nėra valdybos narys, ir sudaryti jam galimybes susipažinti su informacija darbotvarkės klausimais.

KEISTA:

2009 12 15 įstatymu Nr. XI-564 (nuo 2010 03 01)

(Žin., 2009, Nr. 154-6945)

 

8. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami.

KEISTA:

2009 12 15 įstatymu Nr. XI-564 (nuo 2010 03 01)

(Žin., 2009, Nr. 154-6945)

 

36 straipsnis. Bendrovės veiklos ataskaita

NETEKO GALIOS:

2006 07 11 įstatymu Nr. X-750 (nuo 2006 07 27)

(Žin., 2006, Nr. 82-3252)

 

37 straipsnis. Bendrovės vadovas

1. Bendrovės vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas.

2. Bendrovės vadovu turi būti fizinis asmuo. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.

3. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlygį, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas bendrovės valdyba (jeigu valdyba nesudaroma, – stebėtojų taryba, o jeigu nesudaroma ir stebėtojų taryba, – visuotinis akcininkų susirinkimas). Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip.

KEISTA:

1. 2009 12 15 įstatymu Nr. XI-564 (nuo 2010 03 01)

(Žin., 2009, Nr. 154-6945)

2. 2019 06 27 įstatymu Nr. XIII-2249 (nuo 2019 07 06)

(TAR, 2019, Nr. 2019-11167)

 

4. Su bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis. Sutartį su bendrovės vadovu bendrovės vardu pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas narys (jei valdyba nesudaroma – stebėtojų tarybos pirmininkas ar kitas stebėtojų tarybos įgaliotas narys, o jei nesudaroma ir stebėtojų taryba – visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo). Sutartį su bendrovės vadovu, kuris yra bendrovės valdybos pirmininkas, pasirašo valdybos įgaliotas valdybos narys. Su bendrovės vadovu gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Bendrovės vadovą išrinkusiam organui priėmus sprendimą atšaukti vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp bendrovės vadovo ir bendrovės nagrinėjami teisme.

5.

KEISTA:

2009 12 15 įstatymu Nr. XI-564 (nuo 2010 03 01)

(Žin., 2009, Nr. 154-6945)

 

Bendrovės vadovas turi teisę atsistatydinti pateikdamas rašytinį atsistatydinimo pranešimą jį išrinkusiam bendrovės organui. Bendrovės vadovą išrinkusi valdyba ar stebėtojų taryba sprendimą atšaukti bendrovės vadovą turi priimti per 15 dienų nuo atsistatydinimo pranešimo gavimo dienos. Visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktas bendrovės vadovas turi sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, į kurio darbotvarkę būtų įtraukti bendrovės vadovo atšaukimo ir naujo bendrovės vadovo rinkimo klausimai. Jeigu vadovą išrinkęs bendrovės organas nepriima sprendimo atšaukti bendrovės vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis pasibaigia:

1) šešioliktą dieną nuo atsistatydinimo pranešimo gavimo dienos, jeigu bendrovės vadovą išrinko valdyba arba stebėtojų taryba;

2) kitą dieną po visuotinio akcininkų susirinkimo, šiam neįvykus, – kitą dieną po pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos, jeigu bendrovės vadovą išrinko visuotinis akcininkų susirinkimas.

6. Apie bendrovės vadovo išrinkimą, atšaukimą, taip pat darbo sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais, bendrovės vadovą išrinkusio bendrovės organo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui. Jeigu bendrovės vadovą išrinkęs bendrovės organas nepriima sprendimo atšaukti atsistatydinimo pranešimą pateikusį vadovą, apie darbo sutarties su juo pasibaigimą juridinių asmenų registro tvarkytojui praneša atsistatydinęs bendrovės vadovas, pateikdamas dokumentus, patvirtinančius atsistatydinimo pranešimo pateikimą vadovą išrinkusiai valdybai ar stebėtojų tarybai, arba tuo atveju, kai vadovą išrinko visuotinis akcininkų susirinkimas, – dokumentus, patvirtinančius visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, šiam neįvykus, – patvirtinančius ir pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą.

KEISTA:

2009 12 15 įstatymu Nr. XI-564 (nuo 2010 03 01)

(Žin., 2009, Nr. 154-6945)

 

7. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, stebėtojų tarybos bei valdybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais.

KEISTA:

2009 12 15 įstatymu Nr. XI-564 (nuo 2010 03 01)

(Žin., 2009, Nr. 154-6945)

 

8. Bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas.

KEISTA:

2009 12 15 įstatymu Nr. XI-564 (nuo 2010 03 01)

(Žin., 2009, Nr. 154-6945)

 

9. NETEKO GALIOS:

2008 11 11 įstatymu Nr. X-1805 (nuo 2008 11 25)

(Žin., 2008, Nr. 135-5241)

 

10. Bendrovės vadovas veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius, išskyrus atvejus, kai bendrovės įstatuose nustatytas kiekybinis atstovavimas bendrovei. Šio Įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytus sandorius bendrovės vadovas gali sudaryti, kai yra bendrovės valdybos (jeigu bendrovėje valdyba sudaroma) sprendimas šiuos sandorius sudaryti. Jeigu bendrovėje valdyba nesudaroma, bendrovės vadovas priima sprendimus ir atlieka veiksmus, nustatytus šio Įstatymo 34 straipsnio 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13 ir 14 dalyse. Bendrovės, kurioje nesudaroma nei valdyba, nei stebėtojų taryba, vadovas priima sprendimus ir atlieka veiksmus, nustatytus šio Įstatymo 32 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

KEISTA:

1. 2009 12 15 įstatymu Nr. XI-564 (nuo 2010 03 01)

(Žin., 2009, Nr. 154-6945)

2. 2011 12 15 įstatymu Nr. XI-1798 (nuo 2012 03 01)

(Žin., 2011, Nr. 160-7565)

3. 2014 06 05 įstatymu Nr. XII-912 (nuo 2014 06 17)

(TAR, 2014, Nr. 2014-07641)

4. 2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2017 07 13)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

5. 2017 11 21 įstatymu Nr. XIII-784 (nuo 2017 11 29)

(TAR, 2017, Nr. 2017-18847)

6. 2022 11 17 įstatymu Nr. XIV-1540 (nuo 2022 11 30)

(TAR, 2022, Nr. 2022-24190)

 

11. Bendrovės vadovas privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.

KEISTA:

1. 2009 07 17 įstatymu Nr. XI-354 (nuo 2009 07 31)

(Žin., 2009, Nr. 91-3914)

2. 2009 12 15 įstatymu Nr. XI-564 (nuo 2010 03 01)

(Žin., 2009, Nr. 154-6945)

 

12.

KEISTA:

2009 12 15 įstatymu Nr. XI-564 (nuo 2010 03 01)

(Žin., 2009, Nr. 154-6945)

 

Bendrovės vadovas atsako už:

1) bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

2) metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir vadovybės ataskaitos parengimą ir metinių finansinių ataskaitų rinkinio arba audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio, jeigu bendrovės metinių finansinių ataskaitų auditas yra privalomas pagal įstatymus, pateikimą tvirtinti visuotiniam akcininkų susirinkimui;

KEISTA:

1. 2006 07 11 įstatymu Nr. X-750 (nuo 2006 07 27)

(Žin., 2006, Nr. 82-3252)

2. 2009 07 17 įstatymu Nr. XI-354 (nuo 2009 07 31)

(Žin., 2009, Nr. 91-3914)

3. 2024 06 25 įstatymu Nr. XIV-2820 (nuo 2024 07 01)

(TAR, 2024, Nr. 2024-12157)

 

3) dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašo projekto parengimą;

KEISTA:

2022 11 17 įstatymu Nr. XIV-1540 (nuo 2022 11 30)

(TAR, 2022, Nr. 2022-24190)

 

4) sandorių su susijusiomis šalimis, kurie sudaromi įprastinėmis rinkos sąlygomis verčiantis įprasta ūkine veikla, vertinimo tvarkos ir sąlygų aprašo projekto parengimą;

KEISTA:

2022 11 17 įstatymu Nr. XIV-1540 (nuo 2022 11 30)

(TAR, 2022, Nr. 2022-24190)

 

5) atlygio politikos projekto parengimą;

KEISTA:

1. 2019 06 27 įstatymu Nr. XIII-2249 (nuo 2019 07 06)

(TAR, 2019, Nr. 2019-11167)

2. 2022 11 17 įstatymu Nr. XIV-1540 (nuo 2022 11 30)

(TAR, 2022, Nr. 2022-24190)

 

6) informacijos apie atlygį projekto parengimą;

KEISTA:

1. 2019 06 27 įstatymu Nr. XIII-2249 (nuo 2019 07 06)

(TAR, 2019, Nr. 2019-11167)

2. 2022 11 17 įstatymu Nr. XIV-1540 (nuo 2022 11 30)

(TAR, 2022, Nr. 2022-24190)

3. 2024 06 25 įstatymu Nr. XIV-2820 (nuo 2024 07 01)

(TAR, 2024, Nr. 2024-12157)

 

7) atlygio politikos ir informacijos apie atlygį viešą paskelbimą akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, interneto svetainėje;

KEISTA:

1. 2019 06 27 įstatymu Nr. XIII-2249 (nuo 2019 07 06)

(TAR, 2019, Nr. 2019-11167)

2. 2022 11 17 įstatymu Nr. XIV-1540 (nuo 2022 11 30)

(TAR, 2022, Nr. 2022-24190)

3. 2024 06 25 įstatymu Nr. XIV-2820 (nuo 2024 07 01)

(TAR, 2024, Nr. 2024-12157)

 

8) sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio parengimą;

KEISTA:

1. 2011 12 15 įstatymu Nr. XI-1798 (nuo 2012 03 01)

(Žin., 2011, Nr. 160-7565)

2. 2019 06 27 įstatymu Nr. XIII-2249 (nuo 2019 07 06)

(TAR, 2019, Nr. 2019-11167)

3. 2022 11 17 įstatymu Nr. XIV-1540 (nuo 2022 11 30)

(TAR, 2022, Nr. 2022-24190)

4. 2024 06 25 įstatymu Nr. XIV-2820 (nuo 2024 07 01)

(TAR, 2024, Nr. 2024-12157)

 

9) Akcijų suteikimo taisyklių projekto parengimą;

KEISTA:

1. 2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2017 07 13)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

2. 2019 06 27 įstatymu Nr. XIII-2249 (nuo 2019 07 06)

(TAR, 2019, Nr. 2019-11167)

3. 2022 11 17 įstatymu Nr. XIV-1540 (nuo 2022 11 30)

(TAR, 2022, Nr. 2022-24190)

 

10) sutarties su auditoriumi ar audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus, ir sutarties su auditoriumi, audito įmone ar nepriklausomu tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugos teikėju sudarymą, kai į vadovybės ataskaitą pagal Įmonių ir įmonių grupių atskaitomybės įstatymą privalo būti įtraukta informacija tvarumo klausimais;

KEISTA:

1. 2011 12 15 įstatymu Nr. XI-1798 (nuo 2012 03 01)

(Žin., 2011, Nr. 160-7565)

2. 2014 06 05 įstatymu Nr. XII-912 (nuo 2014 06 17)

(TAR, 2014, Nr. 2014-07641)

3. 2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2017 07 13)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

4. 2019 06 27 įstatymu Nr. XIII-2249 (nuo 2019 07 06)

(TAR, 2019, Nr. 2019-11167)

5. 2022 11 17 įstatymu Nr. XIV-1540 (nuo 2022 11 30)

(TAR, 2022, Nr. 2022-24190)

6. 2024 06 25 įstatymu Nr. XIV-2820 (nuo 2024 07 01)

(TAR, 2024, Nr. 2024-12157)

 

11) informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui, stebėtojų tarybai ir valdybai šio Įstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu;

KEISTA:

1. 2011 12 15 įstatymu Nr. XI-1798 (nuo 2012 03 01)

(Žin., 2011, Nr. 160-7565)

2. 2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2017 07 13)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

3. 2019 06 27 įstatymu Nr. XIII-2249 (nuo 2019 07 06)

(TAR, 2019, Nr. 2019-11167)

4. 2022 11 17 įstatymu Nr. XIV-1540 (nuo 2022 11 30)

(TAR, 2022, Nr. 2022-24190)

 

12) bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;

KEISTA:

1. 2011 12 15 įstatymu Nr. XI-1798 (nuo 2012 03 01)

(Žin., 2011, Nr. 160-7565)

2. 2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2017 07 13)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

3. 2019 06 27 įstatymu Nr. XIII-2249 (nuo 2019 07 06)

(TAR, 2019, Nr. 2019-11167)

4. 2022 11 17 įstatymu Nr. XIV-1540 (nuo 2022 11 30)

(TAR, 2022, Nr. 2022-24190)

 

13) akcinės bendrovės dokumentų pateikimą Lietuvos bankui ir Centriniam vertybinių popierių depozitoriumui;

KEISTA:

1. 2011 11 17 įstatymu Nr. XI-1689 (nuo 2012 01 01)

(Žin., 2011, Nr. 146-6835)

2. 2011 12 15 įstatymu Nr. XI-1798 (nuo 2012 03 01)

(Žin., 2011, Nr. 160-7565)

3. 2017 06 20 įstatymu Nr. XIII-465 (nuo 2017 06 28)

(TAR, 2017, Nr. 2017-10825)

4. 2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2017 07 13)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

5. 2019 06 27 įstatymu Nr. XIII-2249 (nuo 2019 07 06)

(TAR, 2019, Nr. 2019-11167)

6. 2022 11 17 įstatymu Nr. XIV-1540 (nuo 2022 11 30)

(TAR, 2022, Nr. 2022-24190)

 

14) šiame Įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame šaltinyje;

KEISTA:

1. 2009 12 15 įstatymu Nr. XI-564 (nuo 2010 10 01)

(Žin., 2009, Nr. 154-6945)

2. 2011 12 15 įstatymu Nr. XI-1798 (nuo 2012 03 01)

(Žin., 2011, Nr. 160-7565)

3. 2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2017 07 13)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

4. 2019 06 27 įstatymu Nr. XIII-2249 (nuo 2019 07 06)

(TAR, 2019, Nr. 2019-11167)

5. 2022 11 17 įstatymu Nr. XIV-1540 (nuo 2022 11 30)

(TAR, 2022, Nr. 2022-24190)

 

15) pranešimą akcininkams, stebėtojų tarybai ir valdybai apie svarbiausius įvykius, turinčius reikšmės bendrovės veiklai;

KEISTA:

1. 2017 11 21 įstatymu Nr. XIII-784 (nuo 2017 11 29)

(TAR, 2017, Nr. 2017-18847)

2. 2019 06 27 įstatymu Nr. XIII-2249 (nuo 2019 07 06)

(TAR, 2019, Nr. 2019-11167)

3. 2022 11 17 įstatymu Nr. XIV-1540 (nuo 2022 11 30)

(TAR, 2022, Nr. 2022-24190)

 

16) informacijos pateikimą akcininkams;

KEISTA:

1. 2011 12 15 įstatymu Nr. XI-1798 (nuo 2012 03 01)

(Žin., 2011, Nr. 160-7565)

2. 2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2017 07 13)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

3. 2017 11 21 įstatymu Nr. XIII-784 (nuo 2017 11 29)

(TAR, 2017, Nr. 2017-18847)

4. 2019 06 27 įstatymu Nr. XIII-2249 (nuo 2019 07 06)

(TAR, 2019, Nr. 2019-11167)

5. 2022 11 17 įstatymu Nr. XIV-1540 (nuo 2022 11 30)

(TAR, 2022, Nr. 2022-24190)

 

17) NETEKO GALIOS:

1. 2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2017 07 13)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

2. 2019 06 27 įstatymu Nr. XIII-2249 (nuo 2019 07 06)

(TAR, 2019, Nr. 2019-11167)

3. 2022 11 17 įstatymu Nr. XIV-1540 (nuo 2022 11 30)

(TAR, 2022, Nr. 2022-24190)

 

18) kitų šiame ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

KEISTA:

1. 2011 12 15 įstatymu Nr. XI-1798 (nuo 2012 03 01)

(Žin., 2011, Nr. 160-7565)

2. 2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2017 07 13)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

3. 2017 11 21 įstatymu Nr. XIII-784 (nuo 2017 11 29)

(TAR, 2017, Nr. 2017-18847)

4. 2019 06 27 įstatymu Nr. XIII-2249 (nuo 2019 07 06)

(TAR, 2019, Nr. 2019-11167)

5. 2022 11 17 įstatymu Nr. XIV-1540 (nuo 2022 11 30)

(TAR, 2022, Nr. 2022-24190)

 

13. Uždarosios akcinės bendrovės vadovas atsako už akcininkų nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą ir materialių akcijų savininkų registravimą bendrovėje, išskyrus atvejus, kai nematerialių akcijų apskaita yra perduota sąskaitų tvarkytojams juridiniams asmenims, kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymu, turi teisę atidaryti ir tvarkyti finansinių priemonių asmenines sąskaitas.

KEISTA:

1. 2009 12 15 įstatymu Nr. XI-564 (nuo 2010 03 01)

(Žin., 2009, Nr. 154-6945)

2. 2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

 

14. Kai visas akcinės bendrovės akcijas įgyja vienas asmuo arba bendrovės visų akcijų savininkas perleidžia visas ar dalį bendrovės akcijų kitiems asmenims, asmuo įgyja dalį akcinės bendrovės akcijų iš šios akcinės bendrovės visų akcijų savininko, akcinės bendrovės vadovas apie tai ne vėliau kaip per 5 dienas nuo šio Įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje nurodyto pranešimo gavimo dienos turi pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

KEISTA:

1. 2009 12 15 įstatymu Nr. XI-564 (nuo 2010 03 01)

(Žin., 2009, Nr. 154-6945)

2. 2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

 

15. Bendrovės vadovas turi užtikrinti, kad auditoriui, užtikrinimo specialistui būtų pateikti visi sutartyje su auditoriumi, audito įmone ar nepriklausomu užtikrinimo paslaugos teikėju nurodytam patikrinimui reikalingi bendrovės dokumentai.

KEISTA:

1. 2009 12 15 įstatymu Nr. XI-564 (nuo 2010 03 01)

(Žin., 2009, Nr. 154-6945)

2. 2014 06 05 įstatymu Nr. XII-912 (nuo 2014 06 17)

(TAR, 2014, Nr. 2014-07641)

3. 2024 06 25 įstatymu Nr. XIV-2820 (nuo 2024 07 01)

(TAR, 2024, Nr. 2024-12157)

 

371 straipsnis.      Bendrovės, kurios akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šios bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise, ir jos dukterinės įmonės vadovo priėmimo į darbą ypatumai

KEISTA:

2017 05 11 įstatymu Nr. XIII-356 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-08566)

 

1. Bendrovės, taip pat jos dukterinės bendrovės (toliau – grupė) vadovas priimamas į darbą 5 metų kadencijai. Tas pats asmuo tos pačios grupės vadovu gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

2. Pasibaigus pirmajai kadencijai, grupės vadovas gali būti renkamas antrajai 5 metų kadencijai, atsižvelgiant į tai, ar grupės vadovo pirmosios kadencijos laikotarpiu grupė pasiekė visus jai nustatytus veiklos tikslus. Grupės pasiektų veiklos tikslų atitiktis jai nustatytiems veiklos tikslams vertinama Vyriausybės ar savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Pasibaigus antrajai kadencijai, grupės vadovas yra atšaukiamas iš pareigų.

3. Jeigu grupės vadovas buvo išrinktas grupės valdybos nariu, atšaukus jį iš pareigų, jis atšaukiamas ir iš grupės valdybos narių.

 

INFOLEX PASTABA: 2017 05 11 įstatymu Nr. XIII-356 (TAR, 2017, Nr. 2017-08566) nustatyta, kad:

– iki įstatymo Nr. XIII-356 įsigaliojimo į grupės vadovo pareigas tam tikram terminui priimtas asmuo toliau eina grupės vadovo pareigas iki šio termino pabaigos. Pasibaigus terminui, grupės vadovas atšaukiamas iš pareigų. Darbo pagal iki įstatymo Nr. XIII-356 įsigaliojimo sudarytą terminuotą darbo sutartį laikotarpis prilyginamas pirmajai kadencijai einant grupės vadovo pareigas mažiau negu 5 metus, antrajai kadencijai prilyginamas laikotarpis einant pareigas daugiau negu 5, bet mažiau negu 10 metų. Kai grupės vadovas į šias pareigas buvo paskirtas terminuotai ir iki įstatymo Nr. XIII-356 įsigaliojimo eina pareigas daugiau negu 10 metų, grupės vadovas eina pareigas iki terminuotos darbo sutarties pabaigos, o šiam terminui suėjus, grupės vadovas atšaukiamas iš pareigų;

– įsigaliojus įstatymui Nr. XIII-356, per 3 darbo dienas grupės valdyba (jeigu valdyba nesudaroma, – stebėtojų taryba, o jeigu nesudaroma ir stebėtojų taryba, – visuotinis akcininkų susirinkimas) pasirašytinai praneša grupės vadovui apie tai, kad neterminuota darbo sutartis pakeista terminuota darbo sutartimi. Terminuota darbo sutartis su grupės vadovu pasirašoma, jeigu grupės vadovas pateikia grupės valdybai (jeigu valdyba nesudaroma, – stebėtojų tarybai, o jeigu nesudaroma ir stebėtojų taryba, – visuotiniam akcininkų susirinkimui) rašytinį sutikimą keisti darbo sutarties su juo rūšį. Tokio sutikimo negavus per 20 darbo dienų nuo pranešimo jam pateikimo, grupės vadovas atšaukiamas iš pareigų;

– grupės vadovas, kuris į šias pareigas buvo išrinktas neterminuotai ir iki įstatymo Nr. XIII-356 įsigaliojimo eina pareigas mažiau negu 5 metus, toliau eina grupės vadovo pareigas 5 metus nuo įstatymo Nr. XIII-356 įsigaliojimo dienos. Šis 5 metų laikotarpis prilyginamas pirmajai kadencijai einant tos pačios grupės vadovo pareigas;

– grupės vadovas, kuris į šias pareigas buvo išrinktas neterminuotai ir iki įstatymo Nr. XIII-356 įsigaliojimo eina pareigas daugiau negu 5 metus, bet mažiau negu 10 metų, toliau eina grupės vadovo pareigas 5 metus nuo įstatymo Nr. XIII-356 įsigaliojimo dienos. Šis 5 metų laikotarpis prilyginamas antrajai kadencijai einant tos pačios grupės vadovo pareigas. Pasibaigus šiam terminui, grupės vadovas atšaukiamas iš pareigų;

– grupės vadovas, kuris į šias pareigas buvo išrinktas neterminuotai ir iki įstatymo Nr. XIII-356 įsigaliojimo eina pareigas daugiau negu 10 metų, toliau eina tos pačios grupės vadovo pareigas vienus metus nuo įstatymo Nr. XIII-356 įsigaliojimo dienos. Pasibaigus šiam terminui, grupės vadovas atšaukiamas iš pareigų.

 

372 straipsnis.      Akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, sandoriams su susijusia šalimi taikomi reikalavimai

KEISTA:

2017 11 21 įstatymu Nr. XIII-784 (nuo 2017 11 29)

(TAR, 2017, Nr. 2017-18847)

 

1.

KEISTA:

2022 11 17 įstatymu Nr. XIV-1540 (nuo 2022 11 30)

(TAR, 2022, Nr. 2022-24190)

 

Šio straipsnio nuostatos, išskyrus šio straipsnio 10, 11 ir 12 dalis, taikomos akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, sandoriams dėl turto investavimo, įsigijimo, perleidimo, nuomos, įkeitimo ir hipotekos, prievolių įvykdymo laidavimo ar garantavimo, kai sandorio arba bendra tokių sandorių suma per finansinius metus viršija 1/10 akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, vėliausiai sudarytame balanse nurodytos turto vertės, su susijusia šalimi, jeigu jie:

1) sudaromi neįprastinėmis rinkos sąlygomis ir (ar)

2) nepriskiriami bendrovės įprastai ūkinei veiklai.

2. Su akcine bendrove, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, susijusi šalis suprantama taip, kaip ji apibrėžta šios bendrovės taikomuose finansinės atskaitomybės standartuose.

KEISTA:

2021 11 23 įstatymu Nr. XIV-688 (nuo 2022 05 01)

(TAR, 2021, Nr. 2021-25115)

 

3. Susijusi šalis, ketinanti sudaryti šio straipsnio 1 dalyje nurodytą sandorį su akcine bendrove, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, turi informuoti šios akcinės bendrovės vadovą apie priežastis, dėl kurių ji galėtų būti laikoma susijusia šalimi.

4. Akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, vadovas, prieš sudarydamas akcinės bendrovės vardu sandorį su susijusia šalimi, turi gauti stebėtojų tarybos arba valdybos, atliekančios šio Įstatymo 34 straipsnio 11 dalyje nustatytas priežiūros funkcijas, pritarimą.

5. Akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, vadovas dėl sandorio su susijusia šalimi kreipiasi į šios akcinės bendrovės audito komitetą ir pateikia jam informaciją, susijusią su tokiu sandoriu. Akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, audito komitetas, vadovaudamasis šios akcinės bendrovės vadovo pateikta informacija ir vertinimu dėl sandorio, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo informacijos pateikimo dienos parengia ir raštu pateikia akcinei bendrovei, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, nuomonę, kurioje turi būti nurodyta ši informacija:

1) ar sandoris sudaromas rinkos sąlygomis;

2) ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalis, atžvilgiu;

3) prielaidos, kriterijai ir argumentai, kuriais grindžiama nuomonė.

6. Akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, vadovas apie šio straipsnio 5 dalyje nurodytos audito komiteto rašytinės nuomonės gavimą nedelsdamas turi pranešti akcininkams, priežiūros ir valdymo organų nariams ir susijusiai šaliai, taip pat turi būti sudaryta galimybė susipažinti su šia nuomone akcinės bendrovės buveinėje. Akcininko rašytiniu ar elektroninių ryšių priemonėmis perduotu prašymu akcinės bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo prašymo gavimo dienos šios nuomonės kopiją perduoda akcininkui pasirašytinai ar išsiunčia registruotu laišku arba perduoda elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę.

7. Akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, stebėtojų taryba arba valdyba, atliekanti šio Įstatymo 34 straipsnio 11 dalyje nustatytas priežiūros funkcijas, sprendimą dėl sandorio su susijusia šalimi privalo priimti ne vėliau kaip per 7 dienas nuo šio straipsnio 5 dalyje nurodytos nuomonės gavimo akcinėje bendrovėje dienos.

8. Susijusi šalis rengiant nuomonę dėl šio sandorio nedalyvauja ir priimant sprendimą dėl šio sandorio nebalsuoja.

9. Vėliausiai sandorio su susijusia šalimi sudarymo metu akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, interneto svetainėje turi būti pateikiama ši informacija:

1) kaip akcinė bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi;

2) susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai);

3) sandorio data ir vertė;

4) kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu.

10.

KEISTA:

2022 11 17 įstatymu Nr. XIV-1540 (nuo 2022 11 30)

(TAR, 2022, Nr. 2022-24190)

 

Šio straipsnio nuostatos netaikomos akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, sandoriams:

1) kuriuos siūloma sudaryti visiems šios akcinės bendrovės akcininkams tomis pačiomis sąlygomis;

2) dėl šios akcinės bendrovės vadovo, valdybos ar stebėtojų tarybos narių atlygio;

3) sudaromiems su dukterine bendrove, kurios visų akcijų savininkė yra ši akcinė bendrovė.

11. Sandoriai dėl turto investavimo, įsigijimo, perleidimo, nuomos, įkeitimo ir hipotekos, prievolių įvykdymo laidavimo ar garantavimo, kai sandorio arba bendra tokių sandorių suma per finansinius metus viršija 1/10 akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, vėliausiai parengtame balanse nurodytos turto vertės, su susijusia šalimi sudaromi įprastinėmis rinkos sąlygomis verčiantis įprasta ūkine veikla ir periodiškai vertinami dėl atitikties šioms sąlygoms, vadovaujantis stebėtojų tarybos arba valdybos, atliekančios šio Įstatymo 34 straipsnio 11 dalyje nustatytas priežiūros funkcijas, patvirtinta tvarka ir sąlygomis. Susijusios šalys vertinant sandorius nedalyvauja. Informacija apie tokius sandorius, sudarytus per finansinius metus su ta pačia susijusia šalimi, papildomai pateikiama šios akcinės bendrovės vadovybės ataskaitoje, kurioje nurodomos sandorio šalys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai) ir sandorio vertė.

KEISTA:

1. 2019 06 27 įstatymu Nr. XIII-2249 (nuo 2019 07 06)

(TAR, 2019, Nr. 2019-11167)

2. 2022 11 17 įstatymu Nr. XIV-1540 (nuo 2022 11 30)

(TAR, 2022, Nr. 2022-24190)

3. 2024 06 25 įstatymu Nr. XIV-2820 (nuo 2024 07 01)

(TAR, 2024, Nr. 2024-12157)

 

12. Apie šio straipsnio 1 dalyje nurodytus kriterijus atitinkančius sandorius, sudaromus tarp su akcine bendrove, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, susijusios šalies ir šios akcinės bendrovės dukterinės bendrovės, vėliausiai sandorio sudarymo metu paskelbiama akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, interneto svetainėje, kurioje nurodoma informacija apie sandorio šalis (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai), kaip akcinė bendrovė yra susijusi su sandorį sudariusia susijusia šalimi – sandorio data ir vertė, taip pat pateikiamas vertinimas, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu.

KEISTA:

2022 11 17 įstatymu Nr. XIV-1540 (nuo 2022 11 30)

(TAR, 2022, Nr. 2022-24190)

 

373 straipsnis.      Akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, atlygio politika

KEISTA:

2019 06 27 įstatymu Nr. XIII-2249 (nuo 2019 07 06)

(TAR, 2019, Nr. 2019-11167)

 

1. Akcinė bendrovė, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, turi patvirtinti atlygio politiką. Atlygio politika turi būti taikoma bent bendrovės vadovui, valdybos ir stebėtojų tarybos nariams.

2. Akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, vadovui, valdybos ir stebėtojų tarybos nariams atlygis mokamas vadovaujantis visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtinta atlygio politika.

3. Akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, vadovas nedelsdamas po visuotinio akcininkų susirinkimo, kuriame patvirtinta atlygio politika, bendrovės interneto svetainėje paskelbia atlygio politiką, visuotinio akcininkų susirinkimo datą ir balsavimo rezultatus, kurie viešai skelbiami ir nemokamai prieinami visą atlygio politikos taikymo laikotarpį.

4. Akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, atlygio politikoje turi būti nurodyta:

1) kaip atlygio politika atitinka bendrovės veiklos strategiją, ilgalaikius tikslus ir interesus;

2) visos atlygio sudedamosios dalys, įskaitant fiksuotas ir kintamąsias atlygio dalis, premijas, priemokas, taip pat šių atlygio sudedamųjų dalių santykinė dalis, atsižvelgiant į visą atlygį. Jeigu akcinė bendrovė moka kintamąją atlygio dalį, atlygio politikoje turi būti nurodyti aiškūs, išsamūs ir varijuojantys kintamosios atlygio dalies kriterijai;

3) informacija apie bet kokio atlygio mokėjimo atidėjimo laikotarpius ir galimybes susigrąžinti kintamąjį atlygį;

4) nuo finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų priklausantys atlygio nustatymo kriterijai ir kaip jais prisidedama prie bendrovės veiklos strategijos, ilgalaikių tikslų ir interesų, taip pat metodai, kurie turi būti taikomi siekiant nustatyti, kokiu mastu rezultatų kriterijai tenkinami;

5) sutarčių su bendrovės vadovu, valdybos ir stebėtojų tarybos nariais terminai ir taikomi įspėjimo terminai, esminės susitarimų dėl papildomų pensijų ar išankstinio išėjimo į pensiją sąlygos, sutarties nutraukimo sąlygos ir su sutarties nutraukimu susiję mokėjimai;

6) kaip, nustatant atlygio politiką, atsižvelgta į bendrovės darbuotojų atlygio ir įdarbinimo sąlygas;

7) kai taikoma, nurodyta su socialine atsakomybe susiję kriterijai ir paaiškinta, kaip jais prisidedama prie bendrovės veiklos strategijos, ilgalaikių tikslų ir interesų;

8) jeigu skiriamas atlygis suteikiant akcijas, turi būti nurodyta, kaip šio Įstatymo 471 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintos Akcijų suteikimo taisyklės prisideda prie bendrovės veiklos strategijos, ilgalaikių tikslų ir interesų;

9) atlygio politikos rengimo, vykdymo, peržiūrėjimo ir įgyvendinimo procesas, sprendimų, susijusių su atlygio politika, priėmimo procesas, įskaitant interesų konflikto vengimo ir valdymo priemones;

10) jeigu yra sudaryti, atlygio komiteto ar kito atitinkamo komiteto vaidmuo;

11) jeigu atlygio politika keičiama, apibūdinami ir paaiškinami esminiai atlygio politikos pakeitimai ir, jeigu keičiama atlygio politika jau buvo svarstyta visuotiniame akcininkų susirinkime, bet jai nepritarta, – visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime nurodyti argumentai;

12) kita akcininkų nuomonei dėl atlygio politikos pareikšti svarbi informacija.

5. Atlygio politika teikiama tvirtinti visuotiniam akcininkų susirinkimui ne rečiau kaip kas ketverius metus, taip pat jeigu esama esminių atlygio politikos pakeitimų. Keičiant atlygio politiką, visuotiniam akcininkų susirinkimui pateikiamos visos vadovybės ataskaitos, kuriose pateikta informacija apie atlygį ir kurios patvirtintos po paskutinio visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo dėl atlygio politikos.

KEISTA:

2024 06 25 įstatymu Nr. XIV-2820 (nuo 2024 07 01)

(TAR, 2024, Nr. 2024-12157)

 

6. Kai siūloma keisti visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintą atlygio politiką, tačiau visuotinis akcininkų susirinkimas nepatvirtina naujos atlygio politikos, akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, vadovui, valdybos ir stebėtojų tarybos nariams atlygis mokamas vadovaujantis galiojančia atlygio politika, o siūloma nauja atlygio politika teikiama tvirtinti kitame visuotiniame akcininkų susirinkime.

7. Šiame straipsnyje nustatyti papildomi reikalavimai, palyginti su kitų įstatymų ir Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančių teisės aktų, reglamentuojančių finansinių paslaugų teikimą ar finansų įstaigų veiklą arba finansų įstaigų ir finansų įstaigų sistemos stabilumą, reikalavimais, finansų įstaigoms taikomi kartu su šių teisės aktų reikalavimais.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

BENDROVĖS KAPITALAS

 

38 straipsnis. Bendrovės nuosavo kapitalo sudėtis

1. Bendrovės nuosavą kapitalą sudaro:

1) apmokėto įstatinio kapitalo dydis;

2) akcijų priedai (akcijų nominalios vertės perviršis);

3) perkainojimo rezervas;

4) privalomasis rezervas;

5) rezervas savoms akcijoms įsigyti;

6) rezervas akcijoms suteikti;

KEISTA:

2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

 

7) kiti rezervai;

KEISTA (punkto numeris):

2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

 

8) nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai).

KEISTA (punkto numeris):

2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

 

2. Įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų pasirašytų bendrovės akcijų nominalių verčių sumai.

3. Jeigu bendrovės nuosavas kapitalas tapo mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio, valdyba (jeigu valdyba nesudaroma, – bendrovės vadovas) ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo dienos, kurią sužinojo ar turėjo sužinoti apie susidariusią padėtį, privalo sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, kuris turi svarstyti klausimus dėl sprendimų, nurodytų šio Įstatymo 59 straipsnio 10 dalies 2 punkte ir 11 dalyje. Bendrovėje susidariusi padėtis turi būti ištaisyta ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dienos, kurią valdyba sužinojo ar turėjo sužinoti apie susidariusią padėtį. Jeigu tokia padėtis susidaro uždarojoje akcinėje bendrovėje, nuo kurios įsteigimo nepraėjo 18 mėnesių, susidariusi padėtis turi būti ištaisyta ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo dienos, kurią valdyba sužinojo ar turėjo sužinoti apie susidariusią padėtį.

KEISTA:

1. 2011 12 15 įstatymu Nr. XI-1798 (nuo 2012 03 01)

(Žin., 2011, Nr. 160-7565)

2. 2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

 

4. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas šio straipsnio 3 dalyje nurodytu atveju nepriėmė sprendimo ištaisyti bendrovėje susidariusią padėtį ar tokia padėtis nebuvo ištaisyta per šio straipsnio 3 dalyje nurodytus terminus, bendrovės valdyba (jeigu valdyba nesudaroma, − bendrovės vadovas) ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos privalo kreiptis į teismą dėl bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo suma, kuria nuosavas kapitalas tapo mažesnis už įstatinį kapitalą, tačiau, jeigu po sumažinimo įstatinis kapitalas būtų mažesnis už šio Įstatymo 2 straipsnyje nustatytą minimalų įstatinio kapitalo dydį, jis gali būti mažinamas tik iki šio Įstatymo 2 straipsnyje nustatyto minimalaus įstatinio kapitalo dydžio.

KEISTA:

2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

 

5. Įsiteisėjus teismo sprendimui sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą, bendrovės valdyba (jei valdyba nesudaroma – bendrovės vadovas) bendrovės įstatuose privalo atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ar (ir) nominalią vertę, taip pat anuliuoti akcijas. Pirmiausia anuliuojamos bendrovės įgytos savos akcijos. Jei to nepakanka, sumažinamos likusių akcijų nominalios vertės ar (ir) anuliuojama dalis akcijų. Akcijų skaičius visiems akcininkams mažinamas proporcingai skaičiui jiems nuosavybės teise priklausančių bendrovės akcijų, kurias jie turi pakeistų bendrovės įstatų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos pabaigoje. Pakeisti bendrovės įstatai, pasirašyti valdybos pirmininko (jei valdyba nesudaroma – bendrovės vadovo), turi būti pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo. Kartu su įstatymų nustatytais dokumentais juridinių asmenų registro tvarkytojui turi būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis akcijų anuliavimą, jeigu akcijos anuliuojamos.

 

39 straipsnis. Rezervai ir akcijų priedai

1. Bendrovėje sudaromi rezervai iš paskirstytinojo pelno, taip pat perkainojimo rezervas.

2. Privalomasis rezervas sudaromas iš paskirstytinojo pelno. Jis turi būti ne mažesnis kaip 1/10 įstatinio kapitalo dydžio ir gali būti naudojamas tik bendrovės nuostoliams padengti. Privalomojo rezervo dalis, viršijanti 1/10 įstatinio kapitalo, skirstant kitų finansinių metų pelną gali būti perskirstyta. Panaudojus privalomąjį rezervą nuostoliams padengti, jo dydis atkuriamas šio Įstatymo 59 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka iš paskirstytinojo pelno.

3. Šio Įstatymo 54 straipsnio 6 dalyje nustatyto dydžio bendrovės rezervas savoms akcijoms įsigyti ir šio Įstatymo 471 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatyto dydžio bendrovės rezervas akcijoms suteikti sudaromi iš paskirstytinojo pelno.

KEISTA:

2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

 

4. Kiti rezervai sudaromi iš paskirstytinojo pelno ir naudojami konkretiems bendrovės tikslams įgyvendinti. Jie gali būti naudojami bendrovės nuostoliams padengti ir įstatiniam kapitalui didinti.

KEISTA:

2008 05 15 įstatymu Nr. X-1540 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 63-2378)

 

5. Šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodyti rezervai gali būti sudaromi tik po to, kai yra atliktas šio Įstatymo 59 straipsnio 5 dalyje nustatyto dydžio atskaitymas į privalomąjį rezervą.

KEISTA:

2008 05 15 įstatymu Nr. X-1540 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 63-2378)

 

6. Jeigu šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodyti rezervai nepanaudoti ir nenumatoma jų panaudoti, skirstant kitų finansinių metų pelną jie gali būti perskirstyti.

7. Perkainojimo rezervas – ilgalaikio materialiojo turto, nematerialiojo turto ir finansinio turto vertės padidėjimo (sumažėjimo) suma, gauta perkainojus turtą pagal taikomus finansinės atskaitomybės standartus. Perkainojimo rezervu arba jo dalimi gali būti didinamas įstatinis kapitalas. Perkainojimo rezervo nei tiesiogiai, nei netiesiogiai paskirstyti negalima.

KEISTA:

1. 2008 05 15 įstatymu Nr. X-1540 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 63-2378)

2. 2021 11 23 įstatymu Nr. XIV-688 (nuo 2022 05 01)

(TAR, 2021, Nr. 2021-25115)

 

8. Akcijų priedai (nominalios vertės perviršis) – bendrovės nuosavo kapitalo dalis, lygi akcijų emisijos kainos ir nominalios vertės skirtumui. Akcijų priedai gali būti naudojami bendrovės įstatiniam kapitalui didinti ir nuostoliams dengti.

 

40 straipsnis. Akcijos

1. Akcijos – tai vertybiniai popieriai, patvirtinantys jų savininko (akcininko) teisę dalyvauti valdant bendrovę, jeigu įstatymai nenustato ko kita, teisę gauti dividendą, teisę į dalį bendrovės turto, likusio po jos likvidavimo, ir kitas įstatymų nustatytas teises.

2. Visos bendrovių akcijos yra vardinės.

3. Akcijos pagal jų savininkams suteikiamas teises skirstomos į klases.

4. Skirtingų klasių akcijų suteikiamos teisės turi būti nurodytos bendrovės įstatuose. Visų tos pačios klasės akcijų nominalios vertės ir suteikiamos teisės turi būti vienodos.

5. Akcija į dalis nedalijama. Jei viena akcija priklauso keliems savininkams, tai visi jos savininkai laikomi vienu akcininku. Akcininkui šiuo atveju atstovauja vienas iš akcijos savininkų pagal visų rašytinį įgaliojimą, patvirtintą notaro. Pagal akcininko prievoles akcijos savininkai atsako solidariai.

6. Akcijos nominali vertė turi būti išreikšta eurais euro centų tikslumu.

KEISTA:

2014 10 14 įstatymu Nr. XII-1224 (nuo 2015 01 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-14524)

 

7. Akcinių bendrovių akcijos gali būti tik nematerialios.

8. Uždarųjų akcinių bendrovių akcijos gali būti nematerialios arba materialios.

9. Nematerialios akcijos savininkas (akcininkas) yra asmuo, kurio vardu atidaryta asmeninė vertybinių popierių sąskaita, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis.

10. Materialios akcijos savininkas (akcininkas) yra akcijoje nurodytas asmuo.

11. Materialioje akcijoje turi būti nurodyta:

1) pavadinimas „Akcija“, akcijos klasė ir akcijos numeris;

2) uždarosios akcinės bendrovės pavadinimas ir kodas;

3) akcijos nominali vertė;

4) privilegijuotosios akcijos dividendo dydis, balsavimo ir kitos teisės;

5) akcijos išleidimo data;

6) duomenys apie akcijos savininką, tapatūs duomenims, nurodytiems šio Įstatymo 7 straipsnio 21 dalyje.

KEISTA:

2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2017 07 13)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

 

12. Uždarosios akcinės bendrovės įstatuose gali būti nustatyta, kad vietoj materialių akcijų akcininkams išduodami akcijų sertifikatai.

13. Akcijų sertifikate turi būti nurodyta:

1) pavadinimas „Akcijų sertifikatas“ ir sertifikato numeris;

2) uždarosios akcinės bendrovės pavadinimas ir kodas;

3) akcijų, kurias atitinka sertifikatas, skaičius;

4) akcijos nominali vertė;

5) akcijų klasė;

6) privilegijuotųjų akcijų dividendo dydis, balsavimo ir kitos teisės;

7) išdavimo data;

8) duomenys apie akcijų sertifikato savininką, tapatūs duomenims, nurodytiems šio Įstatymo 7 straipsnio 21 dalyje.

KEISTA:

2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2017 07 13)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

 

14. Materiali akcija patvirtinama valdybos pirmininko (jei valdyba nesudaroma – bendrovės vadovo) parašu.

15. Akcijų sertifikatų apskaitai, perleidimui, keitimui, pripažinimui negaliojančiais taikomi šio Įstatymo materialioms akcijoms nustatyti reikalavimai.

16. Akcijos į antrinę apyvartą gali būti išleidžiamos tik visiškai jas apmokėjus emisijos kaina.

17. Bendrovė negali išleisti akcijų, kurias būtų galima keisti į obligacijas.

KEISTA:

2022 11 17 įstatymu Nr. XIV-1540 (nuo 2023 05 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-24190)

 

41 straipsnis. Akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymas

1. Bendrovės nematerialios akcijos yra fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose.

2. Akcinės bendrovės akcininkų asmeninės vertybinių popierių sąskaitos tvarkomos vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Uždarųjų akcinių bendrovių akcininkų − nematerialių akcijų savininkų − asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymo ir materialių akcijų savininkų registravimo uždarosiose akcinėse bendrovėse taisykles nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Uždarųjų akcinių bendrovių akcininkų − nematerialių akcijų savininkų − asmeninių vertybinių popierių sąskaitas tvarko jas išleidusi uždaroji akcinė bendrovė. Uždaroji akcinė bendrovė sutartimi gali perduoti akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą juridiniam asmeniui, kuris, vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymu, turi teisę atidaryti ir tvarkyti finansinių priemonių asmenines sąskaitas. Su šia sutartimi uždaroji akcinė bendrovė turi supažindinti akcininkus.

KEISTA:

1. 2009 12 15 įstatymu Nr. XI-564 (nuo 2010 03 01)

(Žin., 2009, Nr. 154-6945)

2. 2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

 

4. Juridinis asmuo, kuris, vadovaujantis Finansinių priemonių rinkų įstatymu, yra atidaręs akcininko asmeninę vertybinių popierių sąskaitą, akcininko prašymu turi išduoti išrašą iš šios sąskaitos. Išraše turi būti nurodytas akcijų skaičius bei kita teisės aktuose nustatyta informacija apie akcijas, kurios įrašytos į sąskaitą. Uždaroji akcinė bendrovė akcininko prašymu turi išduoti išrašą iš materialių akcijų savininkų registravimo dokumentų ir jame turi būti nurodytas akcijų skaičius bei kita teisės aktuose nustatyta informacija apie įrašytas akcijas.

KEISTA:

2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-556 (nuo 2017 07 13)

(TAR, 2017, Nr. 2017-12059)

 

5. Akcinė bendrovė turi teisę vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš juridinių asmenų, kurie, vadovaujantis Finansinių priemonių rinkų įstatymu, turi teisę atidaryti ir tvarkyti finansinių priemonių asmenines sąskaitas, informaciją