Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.73, 1.122, 2.44, 2.49, 2.54, 2.66, 6.166, 6.192, 6.228-7, 6.228-14, 6.901, 6.991 ir 6.993 straipsnių pakeitimo įstatymas (TAR, 2021-06-29, Nr. 2021-14578)
 • 2022-01-01 Galiojantis
  2022-01-01 Įsigalioja
  2021-06-29 Paskelbta
  2021-06-17 Priimta
Pakeitimas Keičiamas aktas: Keičiami aktai (3)
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO KODEKSO 1.73, 1.122, 2.44, 2.49, 2.54, 2.66, 6.166, 6.192, 6.2287, 6.22814, 6.901, 6.991 IR 6.993 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m. birželio 17 d. Nr. XIV-421

Vilnius

 

1 straipsnis. 1.73 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1.73 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Rašytinės formos sandoriai sudaromi surašant vieną dokumentą, pasirašomą visų sandorio šalių, arba šalims apsikeičiant atskirais dokumentais. Rašytinės formos dokumentui prilyginami šalių pasirašyti dokumentai, perduoti telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą.“

 

2 straipsnis. 1.122 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1.122 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Visi rašytiniai pareiškimai ir pranešimai, įteikti paštui arba perduoti ryšio priemonėmis iki paskutinės termino dienos dvidešimt ketvirtos valandos nulis minučių, laikomi atliktais laiku.“

 

3 straipsnis. 2.44 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 2.44 straipsnio 1 dalį nauju 4 punktu:

„4) juridinio asmens Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo naudojant pašto tinklą informacinės sistemos elektroninio pristatymo dėžutės (toliau – elektroninio pristatymo dėžutė) adresas;“.

2. Buvusius 2.44 straipsnio 1 dalies 4 ir 5 punktus laikyti atitinkamai 5 ir 6 punktais.

 

4 straipsnis. 2.49 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2.49 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Visas susirašinėjimas su jurid

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.