Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos banko valdybos 2008 m. gruodžio 16 d. nutarimas Nr. 195 „Dėl Lietuvos banko išduodamų leidimų kredito unijoms“ (Žin., 2008, Nr. 148-5983)
  • 2018-11-23 Galiojantis
    2009-01-01 Įsigalioja
    2008-12-27 Paskelbta
    2008-12-16 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

INFOLEX PASTABA: 2018 11 20 nutarimu Nr. 03-231 (TAR, 2018, Nr. 2018-18831) nustatyta, kad Lietuvos banke iki nutarimo Nr. 03-231 įsigaliojimo dienos gauti, bet nebaigti nagrinėti prašymai, kuriuos nagrinėjant taikomos šiuo nutarimu keičiamų teisės aktų nuostatos, baigiami nagrinėti pagal prašymo pateikimo metu galiojusias teisės aktų nuostatas.

 

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS BANKO IŠDUODAMŲ LEIDIMŲ KREDITO UNIJOMS

 

2008 m. gruodžio 16 d. Nr. 195

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 3 dalies 1 punktu ir Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 7, 27, 69, 70, 71, 72 straipsniais, Lietuvos banko valdyba nutaria:

KEISTA (preambulė):

1. 2016 01 14 nutarimu Nr. 03-1 (nuo 2016 01 19)

(TAR, 2016, Nr. 2016-01104)

2. 2016 12 13 nutarimu Nr. 03-189 (nuo 2017 01 01)

(TAR, 2016, Nr. 2016-28847)

 

1. Patvirtinti pridedamas:

1.1. NETEKO GALIOS:

2016 01 14 nutarimu Nr. 03-1 (nuo 2016 01 19)

(TAR, 2016, Nr. 2016-01104)

 

1.2. Kredito unijų licencijavimo taisykles;

1.3. NETEKO GALIOS:

2018 11 20 nutarimu Nr. 03-231 (nuo 2018 11 23)

(TAR, 2018, Nr. 2018-18831)

 

1.4. NETEKO GALIOS:

2016 01 14 nutarimu Nr. 03-1 (nuo 2016 01 19)

(TAR, 2016, Nr. 2016-01104)

 

1.5. Sutikimo vykdyti kredito unijos reorganizavimą ir leidimo reorganizuoti kredito uniją išdavimo taisykles;

1.6. Leidimo likviduoti kredito uniją išdavimo taisykles;

1.7. Sutikimo vykdyti kredito unijos pertvarkymą išdavimo taisykles.

KEISTA:

2016 12 13 nutarimu Nr. 03-189 (nuo 2017 01 01)

(TAR, 2016, Nr. 2016-28847)

 

2. Nustatyti, kad:

2.1. per 6 mėnesius nuo šio nutarimo įsigaliojimo dienos kiekvienai Lietuvos banko išduotą licenciją turinčiai kredito unijai parengiama naujos formos kredito unijos licencija, nurodyta šiuo nutarimu patvirtintų Kredito unijų licencijavimo taisyklių priede, ir apie tai raštu pranešama kredito unijoms;

2.2. ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pranešimo gavimo dienos kredito unijos privalo Lietuvos banke atsiimti naujos formos kredito unijos licenciją, o senąją kartu su lydraščiu grąžinti.

3. Nustatyti, kad:

3.1. kredito unijos iki 2009 m. kovo 1 d. pateikia Lietuvos bankui užpildytas Kredito įstaigos vadovų anketas. Anketos forma patvirtinta Lietuvos banko valdybos 2004 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 106 „Dėl kredito įstaigos vadovo anketos formos“ (Žin., 2004, Nr. 103-3826);

3.2. asmenys, šio nutarimo įsigaliojimo dieną einantys kredito unijos vadovų pareigas, turi Lietuvos banko išduotą leidimą tapti kredito unijos vadovu nuo šio nutarimo įsigaliojimo dienos;

3.3. asmenys, šio nutarimo įsigaliojimo dieną einantys kredito unijos vadovų pareigas, kurie negali būti laikomi nepriekaištingos reputacijos asmenimis, atšaukiami iš pareigų Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 30 straipsnio 10 dalyje nustatyta tvarka.

4. Pripažinti netekusiais galios:

4.1. Lietuvos banko valdybos 1995 m. liepos 7 d. nutarimą Nr. 62 „Dėl licencijų kredito unijoms išdavimo ir atšaukimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1995, Nr. 62-1569);

4.2. Lietuvos banko valdybos 1996 m. rugpjūčio 1 d. nutarimą Nr. 217 „Dėl Lietuvos banko valdybos 1995 m. liepos 7 d. nutarimo Nr. 62 „Dėl licencijų kredito unijoms išdavimo ir atšaukimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo ir papildymo“ (Žin., 1996, Nr. 77-1856);

4.3. Lietuvos banko valdybos 1997 m. gruodžio 4 d. nutarimą Nr. 275 „Dėl Lietuvos banko valdybos 1995 m. liepos 7 d. nutarimu Nr. 62 patvirtintos Licencijų kredito unijoms išdavimo ir atšaukimo tvarkos 7 ir 12 punktų pakeitimo“ (Žin., 1997, Nr. 117-3035);

4.4. Lietuvos banko valdybos 1998 m. kovo 26 d. nutarimą Nr. 55 „Dėl Leidimų kredito unijoms atlikti operacijas užsienio valiuta išdavimo, operacijų užsienio valiuta apskaitos ir įrašymo ataskaitose tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 38-1029);

4.5. Lietuvos banko valdybos 1998 m. liepos 9 d. nutarimą Nr. 125 „Dėl Lietuvos banko valdybos 1995 m. liepos 7 d. nutarimu Nr. 62 patvirtintos Licencijų kredito unijoms išdavimo ir atšaukimo tvarkos 10 punkto papildymo“ (Žin., 1998, Nr. 64-1864);

4.6. Lietuvos banko valdybos 1998 m. gruodžio 17 d. nutarimą Nr. 223 „Dėl Lietuvos banko valdybos 1995 m. liepos 7 d. nutarimu Nr. 62 patvirtintos Licencijų kredito unijoms išdavimo ir atšaukimo tvarkos dalinio pakeitimo“ (Žin., 1998, Nr. 114-3220);

4.7. Lietuvos banko valdybos 1999 m. spalio 21 d. nutarimą Nr. 150 „Dėl Lietuvos banko valdybos 1995 m. liepos 7 d. nutarimu Nr. 62 patvirtintos Licencijų kredito unijoms išdavimo ir atšaukimo tvarkos 10 ir 12 punktų pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 90-2671);

4.8. Lietuvos banko valdybos 1999 m. spalio 21 d. nutarimą Nr. 151 „Dėl Lietuvos banko valdybos 1998 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 55 patvirtintos Leidimų kredito unijoms atlikti operacijas užsienio valiuta išdavimo, operacijų užsienio valiuta apskaitos ir įrašymo ataskaitose tvarkos dalinio pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 90-2672);

4.9. Lietuvos banko valdybos 2000 m. vasario 24 d. nutarimą Nr. 20 „Dėl Lietuvos banko valdybos 1998 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 55 patvirtintos Leidimų kredito unijoms atlikti operacijas užsienio valiuta išdavimo, operacijų užsienio valiuta apskaitos ir įrašymo ataskaitose tvarkos dalinio pakeitimo“ (Žin., 2000, Nr. 20-521);

4.10. Lietuvos banko valdybos 2000 m. birželio 29 d. nutarimą Nr. 92 „Dėl Lietuvos banko valdybos 1995 m. liepos 7 d. nutarimu Nr. 62 patvirtintos Licencijų kredito unijoms išdavimo ir atšaukimo tvarkos 1, 7 bei 12 punktų pakeitimo ir papildymo ir 5, 23, 24 bei 25 punktų pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 2000, Nr. 55-1630);

4.11. Lietuvos banko valdybos 2000 m. birželio 29 d. nutarimą Nr. 93 „Dėl kredito unijos įstatų pakeitimų įregistravimo ir licencijos pakeitimo“ (Žin., 2000, Nr. 55-1631);

4.12. Lietuvos banko valdybos 2001 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 48 „Dėl Bendrųjų reikalavimų Lietuvos bankui pateikiamiems dokumentams, susijusiems su Lietuvos banko išduodamais leidimais (licencijomis)“ (Žin., 2001, Nr. 371276) 6 punktą;

4.13. Lietuvos banko valdybos 2001 m. balandžio 12 d. nutarimą Nr. 51 „Dėl Lietuvos banko valdybos 2000 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 93 „Dėl kredito unijos įstatų pakeitimų įregistravimo ir licencijos pakeitimo“ ir Lietuvos banko valdybos 1995 m. liepos 7 d. nutarimu Nr. 62 patvirtintos Licencijų kredito unijoms išdavimo ir atšaukimo tvarkos 4 punkto dalinių pakeitimų“ (Žin., 2001, Nr. 37-1279);

4.14. Lietuvos banko valdybos 2001 m. liepos 19 d. nutarimą Nr. 125 „Dėl kredito įstaigų pranešimų pateikimo Lietuvos bankui“ (Žin., 2001, Nr. 66-2437);

4.15. Lietuvos banko valdybos 2002 m. kovo 28 d. nutarimo Nr. 45 „Dėl Lietuvos banko teisės aktų pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 35-1338) 2 ir 13 punktus;

4.16. Lietuvos banko valdybos 2004 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 115 „Dėl Lietuvos banko valdybos 1995 m. liepos 7 d. nutarimo Nr. 62 „Dėl Licencijų kredito unijoms išdavimo ir atšaukimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 108-4066).

5. Šis nutarimas įsigalioja 2009 m. sausio 1 d.

 

VALDYBOS PIRMININKAS                                                                                   REINOLDIJUS ŠARKINAS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2008 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 195

 

LEIDIMO ĮSTEIGTI KREDITO UNIJĄ IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

NETEKO GALIOS:

2016 01 14 nutarimu Nr. 03-1 (nuo 2016 01 19)

(TAR, 2016, Nr. 2016-01104)

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2008 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 195

 

KREDITO UNIJŲ LICENCIJAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.

KEISTA:

2012 12 13 nutarimu Nr. 03-255 (nuo 2012 12 22)

(Žin., 2012, Nr. 151-7747)

 

Kredito unijų licencijavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato prašymo išduoti licenciją pateikimo tvarką, licencijos išdavimo tvarką, pranešimo apie informacijos, kuri buvo pateikta licencijai gauti, pasikeitimus, pateikimo tvarką.

2.

KEISTA:

1. 2010 06 10 nutarimu Nr. 03-73 (nuo 2010 06 18)

(Žin., 2010, Nr. 70-3539)

2. 2012 12 13 nutarimu Nr. 03-255 (nuo 2012 12 22)

(Žin., 2012, Nr. 151-7747)

3. 2016 01 14 nutarimu Nr. 03-1 (nuo 2016 01 19)

(TAR, 2016, Nr. 2016-01104)

 

Pagal Taisykles Lietuvos bankui pateikiamiems dokumentams ir Lietuvos banko atliekamiems veiksmams taikomi Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2004 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 58 „Dėl Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimai.

 

II. PRAŠYMAS IŠDUOTI LICENCIJĄ

 

3. NETEKO GALIOS:

2016 01 14 nutarimu Nr. 03-1 (nuo 2016 01 19)

(TAR, 2016, Nr. 2016-01104)

 

4.

KEISTA:

1. 2016 01 14 nutarimu Nr. 03-1 (nuo 2016 01 19)

(TAR, 2016, Nr. 2016-01104)

2. 2018 11 20 nutarimu Nr. 03-231 (nuo 2018 11 23)

(TAR, 2018, Nr. 2018-18831)

 

Kartu su prašymu išduoti licenciją steigiama kredito unija, be Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 7 straipsnio 3 dalyje nurodytų dokumentų, pateikia:

4.1. narių registrą, kuriame steigėjai užregistravo asmenis, įmokėjusius pajinius įnašus;

4.2. Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos banko valdybos 2013 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“, nurodytus dokumentus ir informaciją apie ketinamus rinkti vadovus;

4.3. rizikos valdymo sistemos (kredito, likvidumo, operacinės, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos rizikos nustatymo, stebėjimo ir valdymo procedūros) detalų aprašymą, įrodantį jos tinkamumą, patikimumą ir adekvatumą prisiimamai rizikai;

4.4. IT sistemos (programinė įranga, pagrindinės duomenų ir IT sistemų saugumo priemonės bei procedūros ir kt.) detalų aprašymą;

4.5. dokumentus, patvirtinančius, kad kredito unijos buveinės patalpos yra administracinės paskirties ir kad steigiama kredito unija jomis naudojasi teisėtai;

4.6. informaciją apie korespondencijos adresą, jeigu jis nesutampa su kredito unijos buveinės adresu.

5.

KEISTA:

1. 2016 01 14 nutarimu Nr. 03-1 (nuo 2016 01 19)

(TAR, 2016, Nr. 2016-01104)

2. 2018 11 20 nutarimu Nr. 03-231 (nuo 2018 11 23)

(TAR, 2018, Nr. 2018-18831)

 

Jei ketinama teikti investicines paslaugas, steigiama kredito unija pateikia Licencijų ir leidimų pagal Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymą išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 03-114 „Dėl Licencijų ir leidimų pagal Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, II ir IX skyriuose nuodytą informaciją ir dokumentus.

 

III. KREDITO UNIJOS PASIRENGIMO TEIKTI VALIUTOS KEITIMO FINANSINĘ PASLAUGĄ REIKALAVIMAI

 

NETEKO GALIOS (skyrius):

2016 01 14 nutarimu Nr. 03-1 (nuo 2016 01 19)

(TAR, 2016, Nr. 2016-01104)

 

IV. LICENCIJOS KREDITO UNIJAI IŠDAVIMAS

 

KEISTA (skyriaus pavadinimas):

2012 12 13 nutarimu Nr. 03-255 (nuo 2012 12 22)

(Žin., 2012, Nr. 151-7747)

 

7.

KEISTA:

2012 12 13 nutarimu Nr. 03-255 (nuo 2012 12 22)

(Žin., 2012, Nr. 151-7747)

 

Lietuvos bankui išnagrinėjus prašymą priimamas sprendimas dėl licencijos išdavimo.

8. NETEKO GALIOS:

2012 12 13 nutarimu Nr. 03-255 (nuo 2012 12 22)

(Žin., 2012, Nr. 151-7747)

 

9. NETEKO GALIOS:

2012 12 13 nutarimu Nr. 03-255 (nuo 2012 12 22)

(Žin., 2012, Nr. 151-7747)

 

10. NETEKO GALIOS:

2012 12 13 nutarimu Nr. 03-255 (nuo 2012 12 22)

(Žin., 2012, Nr. 151-7747)

 

11. Lietuvos banko internetiniame puslapyje teikiama informacija apie kredito unijas, turinčias Lietuvos banko išduotą licenciją, kurioje nurodomas kredito unijos pavadinimas, buveinės adresas, ryšio priemonės (telefonas, faksas, elektroninio pašto adresas ir internetinė svetainė, jeigu kredito unija ją turi), administracijos vadovo vardas ir pavardė.

12. NETEKO GALIOS:

2012 12 13 nutarimu Nr. 03-255 (nuo 2012 12 22)

(Žin., 2012, Nr. 151-7747)

 

13. NETEKO GALIOS:

2012 12 13 nutarimu Nr. 03-255 (nuo 2012 12 22)

(Žin., 2012, Nr. 151-7747)

 

14. NETEKO GALIOS:

2012 12 13 nutarimu Nr. 03-255 (nuo 2012 12 22)

(Žin., 2012, Nr. 151-7747)

 

V. LICENCIJOS PAKEITIMAS

 

KEISTA (skyrius):

2010 06 10 nutarimu Nr. 03-73 (nuo 2010 06 18)

(Žin., 2010, Nr. 70-3539)

 

15.

KEISTA:

2012 12 13 nutarimu Nr. 03-255 (nuo 2012 12 22)

(Žin., 2012, Nr. 151-7747)

 

Kredito unija, ketinanti pradėti teikti naujas licencines finansines paslaugas, kurios nenurodytos išduotoje licencijoje, privalo kreiptis į Lietuvos banką su prašymu pakeisti galiojančią licenciją. Kartu su prašymu pateikiami atsižvelgus į ketinamas pradėti teikti naujas licencines finansines paslaugas patikslinti dokumentai ir duomenys, kurie buvo pateikti pateikiant Lietuvos bankui prašymą išduoti licenciją.

16.

KEISTA:

2012 12 13 nutarimu Nr. 03-255 (nuo 2012 12 22)

(Žin., 2012, Nr. 151-7747)

 

Prašymas pakeisti licenciją pateikiamas, nagrinėjamas, sprendimas dėl licencijos pakeitimo priimamas vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, reglamentuojančiomis licencijos išdavimą.

 

17.

KEISTA:

1. 2010 06 10 nutarimu Nr. 03-73 (nuo 2010 06 18)

(Žin., 2010, Nr. 70-3539)

2. 2012 12 13 nutarimu Nr. 03-255 (nuo 2012 12 22)

(Žin., 2012, Nr. 151-7747)

 

Kredito unijai išduota licencija turi būti pakeista:

17.1. pasikeitus licencijos turėtojo duomenims (kredito unijos pavadinimui ir kodui) ir kredito unijai pateikus Lietuvos bankui prašymą pakeisti licenciją ir duomenų pasikeitimą patvirtinančius dokumentus;

17.2. dėl įstatymų ir kitų teisės aktų pasikeitimo, į kuriuos atsižvelgus reikia patikslinti kredito unijai išduotos licencijos duomenis.

18.

KEISTA:

1. 2010 06 10 nutarimu Nr. 03-73 (nuo 2010 06 18)

(Žin., 2010, Nr. 70-3539)

2. 2012 12 13 nutarimu Nr. 03-255 (nuo 2012 12 22)

(Žin., 2012, Nr. 151-7747)

 

Šių Taisyklių 17 punkte nurodytais atvejais kredito unijai išduota licencija keičiama be atskiro Lietuvos banko valdybos sprendimo.

19. NETEKO GALIOS:

2012 12 13 nutarimu Nr. 03-255 (nuo 2012 12 22)

(Žin., 2012, Nr. 151-7747)

 

20. NETEKO GALIOS:

2012 12 13 nutarimu Nr. 03-255 (nuo 2012 12 22)

(Žin., 2012, Nr. 151-7747)

 

INFOLEX PASTABA: vadovaujantis 2012 12 13 nutarimo Nr. 03-255 (Žin., 2012, Nr. 151-7747) 8 punktu, VI skyriaus pavadinimas neteko galios.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

KEISTA (skyriaus ir punktų numeracija):

2010 06 10 nutarimu Nr. 03-73 (nuo 2010 06 18)

(Žin., 2010, Nr. 70-3539)

 

21.

KEISTA:

2016 01 14 nutarimu Nr. 03-1 (nuo 2016 01 19)

(TAR, 2016, Nr. 2016-01104)

 

Jeigu pagal Taisykles Lietuvos bankui pateikta informacija, kuri buvo pateikta licencijai gauti, pasikeičia, pasikeitę duomenys Lietuvos bankui pateikiami per 10 dienų nuo jų pasikeitimo arba sužinojimo apie pasikeitimą dienos.

22.

KEISTA:

2018 11 20 nutarimu Nr. 03-231 (nuo 2018 11 23)

(TAR, 2018, Nr. 2018-18831)

 

Licencijuojama veikla, pateiktų dokumentų nagrinėjimo tvarka ir terminai, licencijos išdavimo sąlygos, atsisakymo išduoti licenciją pagrindai, licencijuojamos veiklos sąlygos, įskaitant licencijos turėtojų teises ir pareigas, licencijos sąlygų laikymosi priežiūros tvarka, licencijos atšaukimo, licencijos galiojimo sustabdymo ir atšaukimo atvejai ir tvarka nustatyti Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 5, 7 ir 8 straipsniuose.

23. NETEKO GALIOS:

2012 12 13 nutarimu Nr. 03-255 (nuo 2012 12 22)

(Žin., 2012, Nr. 151-7747)

______________

 

Kredito unijų licencijavimo taisyklių

priedas

 

(Kredito unijos licencijos forma)

 

NETEKO GALIOS:

2012 12 13 nutarimu Nr. 03-255 (nuo 2012 12 22)

(Žin., 2012, Nr. 151-7747)

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2008 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 195

 

LEIDIMO EITI KREDITO UNIJOS VADOVO PAREIGAS IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

NETEKO GALIOS:

2018 11 20 nutarimu Nr. 03-231 (nuo 2018 11 23)

(TAR, 2018, Nr. 2018-18831)

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2008 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 195

 

LEIDIMO ĮREGISTRUOTI KREDITO UNIJOS ĮSTATŲ PAKEITIMUS IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

NETEKO GALIOS:

2016 01 14 nutarimu Nr. 03-1 (nuo 2016 01 19)

(TAR, 2016, Nr. 2016-01104)

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2008 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 195

 

SUTIKIMO VYKDYTI KREDITO UNIJOS REORGANIZAVIMĄ IR LEIDIMO REORGANIZUOTI KREDITO UNIJĄ IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sutikimo vykdyti kredito unijos reorganizavimą (toliau – sutikimas) ir leidimo reorganizuoti kredito uniją (toliau – leidimas) išdavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato prašymų išduoti sutikimą ir leidimą pateikimo Lietuvos bankui tvarką, atsisakymo išduoti sutikimą atvejus ir dokumentus, pateikiamus atliekamų kredito unijos reorganizavimo procedūrų metu.

2. Sprendimas išduoti sutikimą priimamas atsižvelgiant į tai, kokį poveikį reorganizavimas turės sisteminės rizikos lygio pokyčiui kredito unijų sektoriuje. Vertinant sisteminės rizikos lygį kredito unijų sektoriuje mutatis mutandis taikomi Lietuvos banko valdybos 1999 m. gegužės 13 d. nutarimas Nr. 63 „Dėl sisteminės rizikos lygio bankų sektoriuje vertinimo“ (Žin., 1999, Nr. 45-1462) reikalavimai.

3.

KEISTA:

2010 06 10 nutarimu Nr. 03-73 (nuo 2010 06 18)

(Žin., 2010, Nr. 70-3539)

 

Pagal šias Taisykles Lietuvos bankui pateikiamiems dokumentams ir Lietuvos banko atliekamiems veiksmams taikomi Bendrųjų kredito ir mokėjimo įstaigų prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2004 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 58 (Žin., 2004, Nr. 80-2878), reikalavimai.

 

II. PRAŠYMAS IŠDUOTI SUTIKIMĄ

 

4. Prašymas išduoti sutikimą pateikiamas iki kredito unijos sprendimo reorganizuoti kredito uniją priėmimo. Prašyme papildomai nurodomi reorganizavime dalyvaujančių kredito unijų pavadinimai, buveinės adresas ir kodai.

5. Kartu su šių Taisyklių 4 punkte nurodytu prašymu Lietuvos bankui pateikiama:

5.1. kredito unijos valdymo organų sprendimai ir (arba) kiti dokumentai, kuriuose nurodyti reorganizavimo tikslai, reorganizavimo metu numatomi atlikti veiksmai ir jų atlikimo terminai;

5.2. kredito unijos patvirtintas po reorganizavimo veiksiančios kredito unijos narių priėmimo į kredito uniją kriterijus (kriterijai);

5.3. kredito unijos administracijos vadovo raštiškas patvirtinimas, kad po reorganizavimo veiksiančioje kredito unijoje visi kredito unijos nariai atitiks priėmimo į kredito uniją kriterijų (kriterijus), arba paaiškinimas, kodėl gali būti asmenų, neatitinkančių pasirinkto kriterijaus (kriterijų).

 

III. ATSISAKYMAS IŠDUOTI SUTIKIMĄ

 

6. Sutikimas neišduodamas, jeigu:

6.1. po reorganizavimo veiksiančios kredito unijos nariai netenkins narystės kredito unijoje kriterijaus (kriterijų);

6.2. reorganizavimo metu numatomi atlikti veiksmai prieštarauja teisės aktams ir (arba) neužtikrins tinkamo reorganizavimo arba reorganizavimas pagal numatomus veiksmus negalimas;

6.3. pateikti dokumentai neatitinka įstatymuose ir Lietuvos banko teisės aktuose nustatytų reikalavimų, pateikti ne visi teisės aktuose nustatyti ar papildomai pareikalauti duomenys ar jie neteisingi.

 

IV. PRAŠYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ REORGANIZUOTI KREDITO UNIJĄ

 

7. Prašymas dėl leidimo išdavimo ir Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 26-578; 2008, Nr. 76-3003) 70 straipsnio 3 dalyje nustatyti dokumentai pateikiami gavus Lietuvos banko sutikimą ir kredito unijai priėmus sprendimą reorganizuoti kredito uniją. Tuo atveju, jeigu sutikimas nereikalingas, priėmus sprendimą reorganizuoti kredito uniją.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

8. Prašymų išduoti sutikimą ir leidimą nagrinėjimo terminai, atsisakymo išduoti leidimą pagrindai ir reorganizavimo tvarka nustatyti Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 67-70 straipsniuose.

9. Atliekamų reorganizavimo procedūrų metu juridinių asmenų registre įregistravus naują ir (arba) išregistravus po reorganizavimo baigiančią veiklą kredito uniją per 15 dienų apie tai informuojamas Lietuvos bankas pateikiant:

9.1. įregistruotus įsteigtos kredito unijos įstatus;

KEISTA:

2010 06 10 nutarimu Nr. 03-73 (nuo 2010 06 18)

(Žin., 2010, Nr. 70-3539)

 

9.2. informaciją apie išregistruotą kredito uniją, nurodant kredito unijos išregistravimo datą.

10. Jeigu reorganizavimo metu Lietuvos bankui pateikti dokumentai ir informacija pasikeičia, pasikeitę dokumentai ir informacija per 15 dienų nuo pasikeitimo pateikiami Lietuvos bankui.

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2008 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 195

 

LEIDIMO LIKVIDUOTI KREDITO UNIJĄ IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Leidimo likviduoti kredito uniją (toliau – leidimas) išdavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato prašymo išduoti leidimą likviduoti kredito uniją pateikimo tvarką.

2.

KEISTA:

2010 06 10 nutarimu Nr. 03-73 (nuo 2010 06 18)

(Žin., 2010, Nr. 70-3539)

 

Pagal šias Taisykles Lietuvos bankui pateikiamiems dokumentams ir Lietuvos banko atliekamiems veiksmams taikomi Bendrųjų kredito ir mokėjimo įstaigų prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2004 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 58 (Žin., 2004, Nr. 80-2878), reikalavimai.

 

II. PRAŠYMO IŠDUOTI LEIDIMĄ PATEIKIMAS

 

3. Kredito unija prašymą išduoti leidimą ir dokumentus, nurodytus Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 26-578; 2008, Nr. 76-3003) 71 straipsnio 4 dalyje, pateikia prieš priimant sprendimą likviduoti kredito uniją.

4. Kartu su šių Taisyklių 3 punkte nurodytais dokumentais Lietuvos bankui pateikiami kredito unijos valdymo organų sprendimai ir (arba) kiti dokumentai, susiję su kredito unijos likvidavimu, kuriuose turi būti nurodyti duomenys ir priežastys, dėl kurių kredito unija likviduojama.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

5. Prašymo išduoti leidimą nagrinėjimo terminai, atsisakymo išduoti leidimą pagrindai, Lietuvos banko informavimas apie priimtus sprendimus likviduoti kredito uniją ir likvidavimo tvarka nustatyti Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 67 ir 71 straipsniuose.

6. Kredito unija Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 71 straipsnio 9 dalyje nustatyta tvarka pranešdama Lietuvos bankui apie priimtą sprendimą likviduoti kredito uniją ir paskirti kredito unijos likvidatorių, kartu pateikia:

6.1. kredito unijos visuotinio narių susirinkimo, priėmusio sprendimą likviduoti kredito uniją, protokolą;

6.2. duomenis apie likvidatorių (vardas, pavardė, asmens kodas, išsilavinimas, paskutiniųjų 10 metų darbovietės). Kai likvidatorius juridinis asmuo, nurodomas pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, duomenys apie juridinio asmens vadovą (vardas, pavardė, asmens kodas). Jeigu skiriama keletas likvidatorių, minėti duomenys pateikiami apie kiekvieną iš jų.

7. Pasikeitę likvidavimo metu Lietuvos bankui pateikti dokumentai ir informacija Lietuvos bankui pateikiami per 15 dienų nuo jų pasikeitimo.

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2008 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 195

 

KEISTA:

2016 12 13 nutarimu Nr. 03-189 (nuo 2017 01 01)

(TAR, 2016, Nr. 2016-28847)

 

SUTIKIMO VYKDYTI KREDITO UNIJOS PERTVARKYMĄ IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sutikimo vykdyti kredito unijos pertvarkymą išdavimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatyta prašymų išduoti sutikimą vykdyti kredito unijos pertvarkymą (toliau – sutikimas) pateikimo Lietuvos bankui tvarka, atsisakymo išduoti sutikimą atvejai ir dokumentai, pateikiami atliekamų kredito unijos pertvarkymo procedūrų metu.

2. Pagal Taisykles Lietuvos bankui pateikiamiems dokumentams ir Lietuvos banko atliekamiems veiksmams taikomi Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2004 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 58 „Dėl Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimai.

 

II SKYRIUS

PRAŠYMAS IŠDUOTI SUTIKIMĄ

 

3. Kartu su prašymu išduoti sutikimą Lietuvos bankui pateikiami:

3.1. visuotinio narių susirinkimo sprendimas dėl kredito unijos pertvarkymo (jei toks sprendimas priimtas);

3.2. kredito unijos organų patvirtintas pertvarkymo planas, kuriame nurodoma:

3.2.1. numatoma kreipimosi į Lietuvos banką dėl banko licencijos išdavimo data;

3.2.2. po pertvarkymo veiksiančio banko teisinė forma;

3.2.3. numatomas banko pavadinimas ir pagrindinės buveinės registracijos adresas;

3.2.4. numatomas banko minimalaus kapitalo dydis ir jo sudėtis;

3.2.5. numatomas banko akcininkų skaičius ir informacija apie pertvarkomos kredito unijos nario tapimo po pertvarkymo tęsiančio veiklą banko akcininku tvarka ir sąlygos;

3.2.6. informacija apie kredito unijos narių, kreditorių interesų apsaugą kredito unijos pertvarkymo metu;

3.2.7. informacija apie pertvarkymo metu ir jam pasibaigus numatomas teikti finansines paslaugas;

3.2.8. kiti veiksmai, kurių pertvarkymo metu kredito unija imsis, rengdamasi vykdyti reikalavimus, kurie nustatyti norint gauti banko licenciją.

4. Prieš priimdamas sprendimą išduoti sutikimą vykdyti kredito unijos pertvarkymą, Lietuvos bankas turi teisę pareikalauti papildomos informacijos arba duomenų.

 

III SKYRIUS

ATSISAKYMAS IŠDUOTI SUTIKIMĄ

 

5. Sutikimas neišduodamas, jeigu yra Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 71 straipsnio 7 dalyje nustatyti pagrindai.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

6. Prašymų išduoti sutikimą nagrinėjimo terminai ir pertvarkymo tvarka nustatyti Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 71 straipsnyje.

7. Jeigu iki kredito unijos pertvarkymo baigimo dienos Lietuvos bankui pateikti dokumentai ir informacija pasikeičia, pasikeitę dokumentai ir informacija per 5 darbo dienas nuo pasikeitimo dienos pateikiami Lietuvos bankui.

8. Iki Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo Nr. I-796 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2567 (toliau – Pakeitimo įstatymas) įsigaliojimo dienos įsteigtoms kredito unijoms papildomai taikomi Pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 7 ir 8 dalyse nustatyti sutikimo išdavimo, atsisakymo išduoti sutikimą ir išduoto sutikimo panaikinimo reikalavimai.

______________

 

Cituojami aktai: Išskleisti Suskleisti
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.