Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso ir kriminalinės žvalgybos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio įstatymas (Žin., 1996, Nr. 20-520; 2008, Nr. 63-2380)
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2008 07 01

(Žin., 2008, Nr. 63-2380)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUDŽIAMOJO PROCESO IR KRIMINALINĖS ŽVALGYBOS DALYVIŲ, TEISINGUMO IR TEISĖSAUGOS INSTITUCIJŲ PAREIGŪNŲ APSAUGOS NUO NUSIKALSTAMO POVEIKIO

ĮSTATYMAS

 

1996 m. vasario 13 d. Nr. I-1202

Vilnius

 

KEISTA (antraštė):

2012 10 02 įstatymu Nr. XI-2242 (nuo 2013 01 01)

(Žin., 2012, Nr. 122-6101)

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

KEISTA:

2012 10 02 įstatymu Nr. XI-2242 (nuo 2013 01 01)

(Žin., 2012, Nr. 122-6101)

 

1. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso ir kriminalinės žvalgybos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio įstatymas apibrėžia pagrindines apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemones, nustato jų skyrimo pagrindus ir tvarką.

2. Šis įstatymas neapima apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonių ir kriminalinės žvalgybos veiksmų, numatytų Baudžiamajame ir Baudžiamojo proceso kodeksuose, Teismų ir Prokuratūros įstatymuose, taip pat Kriminalinės žvalgybos įstatyme.

3. Jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartis nustato kitokias taisykles, negu išdėstytosios šiame įstatyme, taikomos tarptautinės sutarties taisyklės.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

KEISTA:

2017 06 22 įstatymu Nr. XIII-492 (nuo 2017 09 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-10913)

 

1. NETEKO GALIOS:

2022 06 28 įstatymu Nr. XIV-1206 (nuo 2023 01 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-1

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.