Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 1, 10, 14 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymas (Žin., 2006, Nr. 50-1799)
  • 2020-01-01 Negaliojantis
    2006-05-06 Paskelbta
    2006-05-06 Įsigalioja
    2006-04-20 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NETEKO GALIOS 2019 06 13 įstatymu Nr. XIII-2221 (nuo 2020 01 01)

(TAR, 2019, Nr. 2019-10324)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮMONIŲ BANKROTO ĮSTATYMO 1, 10, 14 STRAIPSNIŲ PAPILDYMO IR PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2006 m. balandžio 20 d. Nr. X-564

Vilnius

 

(Žin., 2001, Nr. 31-1010; 2002, Nr. 116-5193; 2003, Nr. 17-708, Nr. 38-1708, Nr. 61-2757, Nr. 74-3426; 2004, Nr. 61-2185)

 

1 straipsnis. 1 straipsnio papildymas 4 dalimi

Papildyti 1 straipsnį 4 dalimi:

„4. Šis įstatymas taikomas tiek, kiek jis neprieštarauja Finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymui ir Atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatymui.“

 

2 straipsnis. 10 straipsnio 7 dalies 3 punkto pakeitimas

10 straipsnio 7 dalies 3 punkte išbraukti penktą sakinį ir šį punktą išdėstyti taip:

„3) draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka. Nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles, tarp jų už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą, skaičiavimas. Negali būti nustatoma priverstinė hipoteka. Įmonės kolektyvinės sutarties galiojimas ribojamas kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka;“.

 

3 straipsnis. 14 straipsnio 1 dalies 1 punkto pakeitimas

14 straipsnio 1 dalies 1 punkte išbraukti žodžius „išskyrus Atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatymo ir Finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymo nustatytus atvejus“ ir šį punktą išdėstyti taip:

„1) teisė valdyti, naudoti bankrutuojanči

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.