Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo Nr. X-1024 15, 102, 107 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 29-1 ir 105-1 straipsniais įstatymas (TAR, 2021-12-23, Nr. 2021-26896)
 • 2021-12-24 Galiojantis
  2021-12-24 Įsigalioja
  2021-12-23 Paskelbta
  2021-12-14 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

FINANSINIŲ PRIEMONIŲ RINKŲ ĮSTATYMO NR. X-1024 15, 102, 107 STRAIPSNIŲ, PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 291 IR 1051 STRAIPSNIAIS

ĮSTATYMAS

 

2021 m. gruodžio 14 d. Nr. XIV-767

Vilnius

 

1 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusia galios 15 straipsnio 3 dalį.

 

2 straipsnis. Įstatymo papildymas 291 straipsniu

Papildyti Įstatymą 291 straipsniu:

„291 straipsnis.    Subordinuotųjų tinkamų įsipareigojimų pardavimas neprofesionaliesiems klientams

1. Pardavėjas ‒ finansų maklerio įmonė, kredito įstaiga, valdymo įmonė, kuri turi valdymo įmonės licenciją pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą ir (arba) Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymą, kurioje numatyta šios valdymo įmonės teisė teikti investicines paslaugas, taip pat kitose valstybėse narėse įsteigtos valdymo įmonės, turinčios valdymo įmonės licenciją pagal tų valstybių teisės aktus, perkeliančius 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (su visais pakeitimais), arba pagal 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 (su visais pakeitimais), kurioje (valdymo įmonės licencijoje) numatyta teisė teikti investicine

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.