Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatymo Nr. XI-393 pakeitimo įstatymas (TAR, 2021-12-23, Nr. 2021-26903)
 • 2022-01-01 Galiojantis
  2022-01-01 Įsigalioja
  2021-12-23 Paskelbta
  2021-12-14 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RSPUBLIKOS

FINANSINIO TVARUMO ĮSTATYMO NR. XI-393 PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m. gruodžio 14 d. Nr. XIV-762

Vilnius

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 1 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2) centrinėms kredito unijoms;“.

2. Pakeisti 1 straipsnio 2 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

„4) Lietuvos Respublikoje įsteigtoms finansų kontroliuojančiosioms bendrovėms, mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosioms įmonėms ir mišrios veiklos kontroliuojančiosioms bendrovėms;“.

3. Pakeisti 1 straipsnio 2 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5) Lietuvos Respublikoje įsteigtoms finansų įmonėms, kurios yra šios dalies 1–4 punktuose nurodytų subjektų patronuojamosios įmonės ir kurioms taikoma patronuojančiosios įmonės jungtinė (konsoliduota) priežiūra pagal 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (su visais pakeitimais) 6–17 straipsnius;“.

 

2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

„6. Finansinės sutartys – sutartys ar susitarimai dėl vertybinio popieriaus, vertybinių popierių grupės arba indekso pirkimo, pardavimo, skolinimo, pasirinkimo, atpirkimo arba atvirkštinio atpirkimo, biržos prekės, biržos prekių grupės arba indekso pirkimo, pardavimo, skolinimo, numatant biržos prekę pateikti ateityje, pasirinkimo, atpirkimo arba atvirkštinio atpirkimo; išankstiniai san

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.