Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo Nr. X-1023 2, 4, 12, 15, 22 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas (TAR, 2021-12-30, Nr. 2021-27724)
 • 2021-12-31 Galiojantis
  2021-12-31 Įsigalioja
  2021-12-30 Paskelbta
  2021-12-23 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VERTYBINIŲ POPIERIŲ ĮSTATYMO NR. X-1023 2, 4, 12, 15, 22 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m. gruodžio 23 d. Nr. XIV-832

Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

„10. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB, su visais pakeitimais įsteigta institucija.“

 

2 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Papildyti 4 straipsnį 3 dalimi:

„3. Šio skyriaus nuostatos netaikomos viešiems vertybinių popierių siūlymams, vykdomiems vadovaujantis 2020 m. spalio 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/1503 dėl Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1129 ir Direktyva (ES) 2019/1937.“

 

3 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 12 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Metinė informacija kartu su auditoriaus išvada, pasirašyta už auditą atsakingo auditoriaus (auditorių), turi būti paskelbta ir pateikta priežiūros institucijai ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Metinė informacija rengiama elektroniniu formatu, kaip tai nurodyta 2018 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 201

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.