Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 2, 11, 19, 23, 26, 35, 53, 62, 98-1, 124, 125, 133, 140-3 straipsnių, III skyriaus pirmojo skirsnio pavadinimo ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 20-1 straipsniu įstatymas (TAR, 2022-01-19, Nr. 2022-00750)
 • 2022-01-20 Galiojantis
  2022-01-20 Įsigalioja
  2022-01-19 Paskelbta
  2022-01-11 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMO „DĖL UŽSIENIEČIŲ TEISINĖS PADĖTIES“ NR. IX-2206 2, 11, 19, 23, 26, 35, 53, 62, 981, 124, 125, 133, 1403 STRAIPSNIŲ, III SKYRIAUS PIRMOJO SKIRSNIO PAVADINIMO IR PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 201 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2022 m. sausio 11 d. Nr. XIV-893

Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 2 straipsnį 101 dalimi:

„101. Kelionės leidimas – sprendimas, priimtas pagal Reglamentą (ES) 2018/1240.“

2. Pakeisti 2 straipsnio 34 dalį ir ją išdėstyti taip:

„34. Kitos šiame Įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Vizų kodekse, 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, ir Reglamente (ES) 2018/1240.“

 

2 straipsnis. III skyriaus pirmojo skirsnio pavadinimo pakeitimas

Pakeisti III skyriaus pirmojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

PIRMASIS SKIRSNIS

KELIONĖS LEIDIMAS IR VIZOS“.

 

3 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 11 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

„11 straipsnis.     Reikalavimas turėti kelionės leidimą taikant bevizį režimą ir reikalavimas turėti vizą“.

2. Pakeisti 11 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Užsienietis, kuriam taikomas bevizis režimas, turi teisę atvykti į Lietuvos Respubliką ir būti Lietuvos Respublikoje turėdamas galiojantį kelionės leidimą, jeigu to reikalaujama paga

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.