Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Advokatai
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
47 str. | Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2024-11-01
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2024-05-01
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
 • 47 straipsnis. Statinių naudotojų pareigos

  1. Statinių naudotojai privalo:

  1) naudoti statinį (jo patalpas) pagal paskirtį, išskyrus Vyriausybės nustatytus atvejus ir tvarką;

  2) laikytis normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose ar normatyviniuose statinio saugos ir paskirties dokumentuose nustatytų statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimų, kad būtų išlaikytos statinio (jo dalių, inžinerinių sistemų) savybės, atitinkančios Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatytus esminius statinių reikalavimus;

  3) šio ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka organizuoti ir (ar) atlikti statinio techninę priežiūrą;

  4) suremontuoti, rekonstruoti arba nugriauti statinius, jeigu tolesnis jų naudojimas kelia pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai;

  5) leisti statinių naudojimo priežiūrą atliekančių viešojo administravimo subjektų pareigūnams, atliekantiems savo funkcijas, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka patekti į naudojamą statinį, butą ir kitas gyvenamąsias patalpas ir apžiūrėti juos; pateikti šiems pareigūnams su statinio, buto ir kitų gyvenamųjų patalpų naudojimu ir jų technine priežiūra susijusius dokumentus;

  6) šio įstatymo 34 straipsnio 4 ir 41 dalyse nustatytais atvejais užsakyti statinio ekspertizę.

  KEISTA:

  2022 12 22 įstatymu Nr. XIV-1754 (nuo 2023 05 01)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-27572)

   

  2. Pastatytą naują ypatingąjį ar neypatingąjį statinį (jo dalį) naudoti ir (ar) su fiziniais asmenimis sudaryti sandorius dėl patalpų, esančių gyvenamosios paskirties pastatuose (trijų ir daugiau butų (daugiabučiuose pastatuose), ar gyvenamosios paskirties patalpų, esančių kitų paskirčių pastatuose, nuosavybės teisės perleidimo kitiems naudotojams ir (ar) išduoti jame vykdytinos ūkinės veiklos leidimus, nurodytus Paslaugų įstatymo 2 straipsnio 6 dalyje, galima šio įstatymo 28 straipsnyje nustatyta tvarka užbaigus šių statinių (jų dalių) statybą. Šios dalies nuostatos neprivalomos statant vieno ir dviejų butų gyvenamuosius pastatus, tiesiant inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas, išskyrus atvejus, kai yra sudaryta savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis.

  KEISTA:

  1. 2021 11 23 įstatymu Nr. XIV-703 (nuo 2022 05 01)

  (TAR, 2021, Nr. 2021-25132)

  2. 2022 12 22 įstatymu Nr. XIV-1754 (nuo 2024 01 01)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-27572)

  3. 2023 12 19 įstatymu Nr. XIV-2413 (nuo 2024 01 02)

  (TAR, 2023, Nr. 2023-25634)

   

  3. Rekonstruoto ypatingojo ar neypatingojo statinio naujas dalis pradėti naudoti ir (ar) sudaryti sandorius dėl naujose dalyse esančių gyvenamųjų patalpų perleidimo kitiems naudotojams ir (ar) išduoti jame vykdytinos ūkinės veiklos leidimus, nurodytus Paslaugų įstatymo 2 straipsnio 6 dalyje, galima šio įstatymo 28 straipsnyje nustatyta tvarka užbaigus šio statinio (jo dalies) statybą. Šios dalies nuostatos neprivalomos rekonstruojant gyvenamuosius pastatus, tiesiant inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas, išskyrus atvejus, kai yra sudaryta savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis.

  KEISTA:

  1. 2021 11 23 įstatymu Nr. XIV-703 (nuo 2022 05 01)

  (TAR, 2021, Nr. 2021-25132)

  2. 2022 12 22 įstatymu Nr. XIV-1754 (nuo 2024 01 01)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-27572)

  3. 2023 12 19 įstatymu Nr. XIV-2413 (nuo 2024 01 02)

  (TAR, 2023, Nr. 2023-25634)

   

  4. Statinio savininkas privalo saugoti šio įstatymo 28 straipsnio 14 dalyje nurodytus statinio statybos elektroninius dokumentus (jų kopijas) ar statinio statybos dokumentų skaitmenines kopijas iki statinio perleidimo arba išregistravimo iš Nekilnojamojo turto registro dienos, o perleisdamas statinį (jo dalį), privalo perduoti jas statinio (jo dalies) įgijėjui iki statinio perleidimo įforminimo momento. Statinio statybos elektroninių dokumentų (jų kopijų) ar statinio statybos dokumentų skaitmeninių kopijų perdavimo tvarką, kai statinys perleidžiamas iš varžytynių arba kai perleidžiamos statinio dalys, suformuotos atskirais turtiniais vienetais, savininkui priklausančiame pastate, nustato aplinkos ministras. Šioje dalyje nustatyta statinio savininko pareiga nepanaikina jo pareigos saugoti ir perduoti dokumentų originalų, jeigu tokią pareigą nustato teisės aktai.

  KEISTA:

  2021 11 23 įstatymu Nr. XIV-703 (nuo 2022 05 01)

  (TAR, 2021, Nr. 2021-25132)

   

  INFOLEX PASTABA: 2023 12 19 įstatymu Nr. XIV-2413 (TAR, 2023, Nr. 2023-25634) nustatyta, kad 47 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatos taikomos, kai statybą leidžiantis dokumentas išduodamas po 2024 01 02. Kai prašymas, pagal kurį statybą leidžiantis dokumentas išduotas po 2024 01 02, yra priimtas iki 2024 01 02, galioja iki 2024 01 02 galiojusios Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 47 straipsnio 2, 3 dalių nuostatos. Asmuo, siekiantis pasinaudoti šia nuostata, turi įrodyti, kad prašymas dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo yra priimtas iki 2024 01 02.

   

Ieškote advokato?
Advokatai pagal dokumento temą „Statybų teisė ir nekilnojamojo turto vystymas“:
Daiva Lileikienė
Vilnius. Kontaktai
Audrius Kairevičius
Vilnius. Kontaktai
Advokatės Jūratės Normantės kontora
Kaunas. Kontaktai
Daugiau
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.