Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos pakeitimo vertybiniais popieriais ir padengtųjų obligacijų įstatymas (TAR, 2022-07-13, Nr. 2022-15394)
 • 2022-07-22 Galiojantis
  2022-07-22 Įsigalioja
  2022-07-13 Paskelbta
  2022-06-30 Priimta
Santrumpa: PVPPOĮ
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PAKEITIMO VERTYBINIAIS POPIERIAIS IR PADENGTŲJŲ OBLIGACIJŲ

ĮSTATYMAS

 

2022 m. birželio 30 d. Nr. XIV-1329

Vilnius

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šiame įstatyme nustatomi pakeitimo vertybiniais popieriais ir padengtųjų obligacijų reikalavimai ir specialiosios paskirties bendrovių – pakeitimo vertybiniais popieriais bendrovių ir padengtųjų obligacijų bendrovių – steigimo, valdymo, veiklos, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir priežiūros tvarka bei atsakomybė už šio įstatymo pažeidimus.

2. Šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede.

 

2 straipsnis. Įstatymo taikymas

1. Šis įstatymas taikomas Lietuvos Respublikoje veikiančioms specialiosios paskirties bendrovėms, padengtųjų obligacijų emitentams, iniciatoriams, pirminiams skolintojams, rėmėjams ir Reglamento (ES) 2017/2402 27 straipsnio 2 dalyje nurodytoms trečiosioms šalims.

2. Šis įstatymas taip pat taikomas santykiams, kai Lietuvos Respublikoje veikianti kredito įstaiga nėra padengtųjų obligacijų emitentas, tačiau perleidžia reikalavimo teises kitai kredito įstaigai ar specialiosios paskirties bendrovei, įskaitant ir tuos atvejus, kai padengtųjų obligacijų emitentas ar specialiosios paskirties bendrovė yra įsteigti kitoje valstybėje narėje, turint tikslą suformuoti užtikrinamąjį turtą, kurio pagrindu bus išleistos padengtosios obligacijos. Tokiam reikalavimo teisių, sudarančių užtikrinamąjį turtą, perleidimui šio įstaty

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.