Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; TAR, 2014-12-19, Nr. 2014-20140)
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2015 01 01

(TAR, 2014, Nr. 2014-20140)

 

INFOLEX PASTABA: vadovaujantis 2014 12 15 nutarimu Nr. 1442 (TAR, 2014, Nr. 2014-20140), nutarimas Nr. 1458 buvo išdėstytas nauja redakcija, tačiau, nutarimu tvirtinamos Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklės nebuvo pakeistos.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

 

DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ SĄRAŠO IR VALSTYBĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2000 m. gruodžio 15 d. Nr. 1458

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi, 9 straipsnio 1 dalimi ir 10 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti pridedamus:

1. Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašą.

2. Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisykles.

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                 ROLANDAS PAKSAS

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                           JONAS LIONGINAS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458

 

INFOLEX PASTABA: 2022 05 04 nutarimu Nr. 469 (TAR, 2022, Nr. 2022-09694) nustatyta, kad Paraiškoms, kurioms taikomos 2014 04 16 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 536/2014 dėl žmonėms skirtų vaistų klinikinių tyrimų, kuriuo panaikinama Direktyva 2001/20/EB 98 straipsnyje numatytos pereinamojo laikotarpio nuostatos, taikomos iki nutarimo Nr. 469 įsigaliojimo (2022 05 07) galiojusios nuostatos.

 

KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Valstybės rinkliavos pavadinimas

Dydis (eurais)

1.

 

KEISTA:

2022 06 29 nutarimu Nr. 678 (nuo 2022 07 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-14062)

 

Už civilinės metrikacijos įstaigų teikiamas paslaugas:

1.1.

santuokos įregistravimą

30

1.2.

užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimą į apskaitą

10

1.3.

civilinės būklės aktų įrašų:

1.3.1.

atkūrimą

12

1.3.2.

papildymą, pakeitimą, išskyrus vardo, pavardės pakeitimą ir tuos atvejus, kai civilinės būklės akto įrašas papildomas, pakeičiamas civilinės metrikacijos įstaigos iniciatyva (ex officio)

10

1.4.

vardo ir pavardės pakeitimą

12

1.5.

užsienio valstybėje įregistruoto gimimo įtraukimą į apskaitą

10

1.6.

pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimą

6

1.7.

užsienio valstybėje įregistruoto santuokos nutraukimo įtraukimą į apskaitą

10

1.8.

santuokos įregistravimą savivaldybių tarybų nustatytose reprezentacinėse vietose arba norinčiųjų susituokti pasirinktose vietose

70

1.9.

civilinės būklės akto įrašo nuorašo ar civilinės būklės akto įrašo kopijos, civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo ar išrašo iš civilinės būklės aktų įrašo, patvirtinančio gimimą, santuoką ar mirtį, daromo pagal prie 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvenciją dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis, ratifikuotos Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl Konvencijos dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis ratifikavimo“ pridedamas A, B ir C formas, išdavimą

4,3

 

Pastaba. Valstybės rinkliava neimama pirmą kartą išduodant civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą šiais atvejais: kai gimimo įrašą liudijantį išrašą prašoma išduoti įregistravus gimimą arba nepilnamečio vaiko gimimo įrašą pakeitus ar papildžius pasikeitusiais tėvų civilinės būklės aktų įrašų duomenimis, taip pat kai prašoma išduoti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą dėl to, kad buvo ištaisytas su juo susijęs civilinės būklės akto įrašas.

 

1.10.

daugiakalbės standartinės formos pagal 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012, išdavimą

4,3

2.

Už migracijos įstaigų teikiamas paslaugas ir įdarbinimo dokumentų išdavimą:

 

2.1.

asmens be pilietybės kelionės dokumento išdavimą arba keitimą

KEISTA:

2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28)

(TAR, 2023, Nr. 2023-15281)

 

50

 

Pastaba. Taikant skubos tvarką, valstybės rinkliava didinama du kartus

 

2.2.

prašymo išduoti ar pakeisti teisės laikinai arba nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimą priėmimą, nagrinėjimą ir teisės laikinai arba nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimo išdavimą arba keitimą

10

 

KEISTA:

1. 2015 08 05 nutarimu Nr. 815 (nuo 2015 08 11)

(TAR, 2015, Nr. 2015-12184)

2. 2019 02 20 nutarimu Nr. 155 (nuo 2019 03 01)

(TAR, 2019, Nr. 2019-02837)

3. 2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28)

(TAR, 2023, Nr. 2023-15281)

 

 

2.3.

NETEKO GALIOS:

2019 02 20 nutarimu Nr. 155 (nuo 2019 07 01)

(TAR, 2019, Nr. 2019-02837)

 

2.4.

prašymo išduoti Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai arba nuolat gyventi šalyje kortelę priėmimą, nagrinėjimą, sprendimo priėmimą ir šios kortelės išdavimą (neišdavimą)

KEISTA:

1. 2019 09 04 nutarimu Nr. 914 (nuo 2019 09 07)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14276)

2. 2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28)

(TAR, 2023, Nr. 2023-15281)

 

60

2.5.

prašymo pakeisti Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai arba nuolat gyventi šalyje kortelę priėmimą, nagrinėjimą, sprendimo priėmimą ir šios kortelės išdavimą (neišdavimą)

KEISTA:

1. 2019 09 04 nutarimu Nr. 914 (nuo 2019 09 07)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14276)

2. 2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28)

(TAR, 2023, Nr. 2023-15281)

 

40

2.6.

prašymo išduoti užsieniečiui leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas laikinai gyventi) priėmimą, nagrinėjimą, sprendimo priėmimą ir leidimo laikinai gyventi išdavimą (neišdavimą)

KEISTA:

1. 2019 09 04 nutarimu Nr. 914 (nuo 2019 09 07)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14276)

2. 2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28)

(TAR, 2023, Nr. 2023-15281)

 

160

 

Pastaba. Taikant skubos tvarką, valstybės rinkliava didinama du kartus

 

2.7.

 

KEISTA:

1. 2019 09 04 nutarimu Nr. 914 (nuo 2019 09 07)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14276)

2. 2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28)

(TAR, 2023, Nr. 2023-15281)

 

 

leidimo laikinai gyventi pakeitimą:

2.7.1.

prašymo pakeisti užsieniečiui leidimą laikinai gyventi priėmimą, nagrinėjimą, sprendimo priėmimą ir leidimo laikinai gyventi išdavimą (neišdavimą)

160

2.7.2.

leidimo laikinai gyventi naujai įforminimą

45

 

Pastaba. Taikant skubos tvarką, valstybės rinkliava didinama du kartus

 

2.8.

prašymo išduoti užsieniečiui Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje (toliau – leidimas nuolat gyventi) priėmimą, nagrinėjimą, sprendimo priėmimą ir leidimo nuolat gyventi išdavimą (neišdavimą)

KEISTA:

1. 2019 09 04 nutarimu Nr. 914 (nuo 2019 09 07)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14276)

2. 2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28)

(TAR, 2023, Nr. 2023-15281)

 

160

 

Pastaba. Taikant skubos tvarką, valstybės rinkliava didinama du kartus

 

2.9.

leidimo nuolat gyventi pakeitimą

KEISTA:

1. 2019 09 04 nutarimu Nr. 914 (nuo 2019 09 07)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14276)

2. 2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28)

(TAR, 2023, Nr. 2023-15281)

 

45

 

Pastaba. Taikant skubos tvarką, valstybės rinkliava didinama du kartus

 

2.10.

 

KEISTA:

2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28)

(TAR, 2023, Nr. 2023-15281)

 

 

asmens tapatybės kortelės išdavimą, keitimą:

2.10.1.

bendra tvarka

10

2.10.2.

skubos tvarka per 5 darbo dienas nuo prašymo priėmimo

60

2.10.3.

skubos tvarka per vieną darbo dieną nuo prašymo priėmimo

100

2.11.

 

KEISTA:

1. 2020 03 18 nutarimu Nr. 228 (nuo 2020 03 19)

(TAR, 2020, Nr. 2020-05678)

2. 2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28)

(TAR, 2023, Nr. 2023-15281)

 

 

paso išdavimą, keitimą:

2.11.1.

bendra tvarka

50

2.11.2.

skubos tvarka per 5 darbo dienas nuo prašymo priėmimo

100

2.11.3.

skubos tvarka tą pačią darbo dieną

200

2.12.

 

KEISTA:

2020 03 18 nutarimu Nr. 228 (nuo 2020 03 19)

(TAR, 2020, Nr. 2020-05678)

tarnybinio paso:

2.12.1.

išdavimą ir keitimą bendra tvarka

28

2.12.2.

išdavimą ir keitimą skubos tvarka per 5 darbo dienas nuo prašymo priėmimo

42

2.12.3.

išdavimą ir keitimą skubos tvarka per vieną darbo dieną nuo prašymo priėmimo

56

2.13.

prašymo išduoti teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį pažymėjimą priėmimą, nagrinėjimą, sprendimo priėmimą ir šio pažymėjimo išdavimą (neišdavimą)

KEISTA:

1. 2019 09 04 nutarimu Nr. 914 (nuo 2019 09 07)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14276)

2. 2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28)

(TAR, 2023, Nr. 2023-15281)

 

50

2.14.

prašymo pakeisti teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį pažymėjimą priėmimą, nagrinėjimą, sprendimo priėmimą ir pakeisto pažymėjimo išdavimą (neišdavimą)

KEISTA:

1. 2019 09 04 nutarimu Nr. 914 (nuo 2019 09 07)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14276)

2. 2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28)

(TAR, 2023, Nr. 2023-15281)

 

25

2.15.

prašymo išduoti lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą priėmimą, nagrinėjimą, sprendimo priėmimą ir šio pažymėjimo išdavimą (neišdavimą)

KEISTA:

1. 2019 09 04 nutarimu Nr. 914 (nuo 2019 09 07)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14276)

2. 2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28)

(TAR, 2023, Nr. 2023-15281)

 

50

2.16.

prašymo pakeisti lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą priėmimą, nagrinėjimą, sprendimo priėmimą ir pakeisto pažymėjimo išdavimą (neišdavimą)

KEISTA:

1. 2019 09 04 nutarimu Nr. 914 (nuo 2019 09 07)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14276)

2. 2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28)

(TAR, 2023, Nr. 2023-15281)

 

25

2.17.

prašymų išduoti Šengeno vizą priėmimą ir svarstymą, sprendimų dėl Šengeno vizos išdavimo ar atsisakymo ją išduoti priėmimo Lietuvos Respublikoje

KEISTA:

2020 01 22 nutarimu Nr. 47 (nuo 2020 02 02)

(TAR, 2020, Nr. 2020-01157)

 

80

2.18.

prašymų išduoti Šengeno vizą priėmimą ir svarstymą, sprendimų dėl Šengeno vizos išdavimo ar atsisakymo ją išduoti priėmimą Lietuvos Respublikoje vaikams nuo 6 iki 12 metų

KEISTA:

2020 01 22 nutarimu Nr. 47 (nuo 2020 02 02)

(TAR, 2020, Nr. 2020-01157)

 

40

2.19.

prašymų išduoti nacionalinę vizą svarstymą, sprendimų dėl nacionalinės vizos išdavimo ar atsisakymo ją išduoti priėmimą Lietuvos Respublikoje

KEISTA:

2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28)

(TAR, 2023, Nr. 2023-15281)

 

140

2.20.

prašymo pratęsti Šengeno vizos galiojimą svarstymą ir sprendimo pratęsti arba atsisakyti pratęsti Šengeno vizos galiojimą priėmimą

30

2.21.

pabėgėlio kelionės dokumento išdavimą arba keitimą

KEISTA:

2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28)

(TAR, 2023, Nr. 2023-15281)

 

50

 

Pastaba. Taikant skubos tvarką, valstybės rinkliava didinama du kartus

 

 

2.22.

užsieniečio paso išdavimą arba keitimą

KEISTA:

2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28)

(TAR, 2023, Nr. 2023-15281)

 

65

2.23.

užsieniečiui leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje išdavimą:

 

2.23.1.

leidimo dirbti išdavimą vieniems metams

121

2.23.2.

leidimo dirbti pratęsimą

52

2.23.3.

leidimo dirbti išdavimą iki 2 metų

150

2.23.4.

leidimo dirbti sezoninius darbus išdavimą

34

2.23.5.

leidimo dirbti dublikato išdavimą

8,6

2.23.6.

leidimo dirbti išdavimą vieniems metams pagal jaunimo mainų programas, esant Lietuvos dvišaliams susitarimams, ir studentams

34

2.24.

sprendimo, kad užsieniečio darbas atitinka Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikius, priėmimą

28

2.25.

 

KEISTA:

1. 2019 09 04 nutarimu Nr. 914 (nuo 2019 09 07)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14276)

2. 2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28)

(TAR, 2023, Nr. 2023-15281)

 

prašymų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės nagrinėjimą:

2.25.1.

dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo

120

2.25.2.

dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo supaprastinta tvarka

120

2.25.3.

dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo natūralizacijos tvarka

120

2.25.4.

dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo išimties tvarka

120

2.25.5.

dėl Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo

120

2.25.6.

dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo

60

2.25.7.

dėl Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo

90

2.26.

prašymo leisti pakeisti darbdavį arba darbo funkciją pas tą patį darbdavį nagrinėjimą ir sprendimo priėmimą

KEISTA:

1. 2020 03 18 nutarimu Nr. 228 (nuo 2020 03 19)

(TAR, 2020, Nr. 2020-05678)

2. 2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28)

(TAR, 2023, Nr. 2023-15281)

 

100

2.27.

NETEKO GALIOS:

2022 12 07 nutarimu Nr. 1237 (nuo 2022 12 14)

(TAR, 2022, Nr. 2022-25363)

 

2.28.

prašymo dėl Lietuvos Respublikos elektroninio rezidento statuso suteikimo nagrinėjimą ir elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonės išdavimą

KEISTA:

2020 12 23 nutarimu Nr. 1455 (nuo 2021 01 01)

(TAR, 2020, Nr. 2020-28663)

 

90

2.29.

Interesų Lietuvoje turinčio užsieniečio kodo suteikimą asmens prašymu

KEISTA:

2022 12 07 nutarimu Nr. 1237 (nuo 2022 12 14)

(TAR, 2022, Nr. 2022-25363)

 

2,3

3.

Už licencijų verstis licencijuojama veikla išdavimą, patikslinimą, papildymą, dublikatų išdavimą:

 

 

Pastaba. Už 3 punkte nurodytų licencijų patikslinimą, kai keičiasi rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės, valstybės rinkliava neimama

 

3.1.

 

 

KEISTA:

1. 2017 03 15 nutarimu Nr. 185 (nuo 2017 03 21)

(TAR, 2017, Nr. 2017-04583)

2. 2022 06 29 nutarimu Nr. 678 (nuo 2022 07 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-14062)

 

 

licencijos platinti civilines pirotechnikos priemones:

 

3.1.1.

išdavimą

63

3.1.2.

patikslinimą

16

3.2.

 

 

KEISTA:

1. 2017 03 15 nutarimu Nr. 185 (nuo 2017 03 21)

(TAR, 2017, Nr. 2017-04583)

2. 2022 06 29 nutarimu Nr. 678 (nuo 2022 07 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-14062)

 

 

licencijos eksportuoti, importuoti, įvežti, išvežti civilines pirotechnikos priemones:

 

3.2.1.

išdavimą

63

3.2.2.

patikslinimą

16

3.3.

Lietuvos policijos generalinio komisaro įgaliotos policijos įstaigos sprendimo dėl rašytinio sutikimo ar licencijos prekiauti civilinėje apyvartoje ginklais, ginklų priedėliais, šaudmenimis, jų dalimis, importuoti, eksportuoti, vežti ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis, nuomoti ginklus išdavimo (neišdavimo) priėmimą

63

 

KEISTA:

1. 2015 08 05 nutarimu Nr. 815 (nuo 2015 08 11)

(TAR, 2015, Nr. 2015-12184)

2. 2022 06 29 nutarimu Nr. 678 (nuo 2022 07 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-14062)

3. 2023 06 07 nutarimu Nr. 446 (nuo 2023 06 10)

(TAR, 2023, Nr. 2023-11527)

 

 

3.31.

Lietuvos policijos generalinio komisaro įgaliotos policijos įstaigos išduoto rašytinio sutikimo ar licencijos prekiauti civilinėje apyvartoje ginklais, ginklų priedėliais, šaudmenimis, jų dalimis, importuoti, eksportuoti, vežti ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis, nuomoti ginklus patikslinimą

16

 

KEISTA:

1. 2015 08 05 nutarimu Nr. 815 (nuo 2015 08 11)

(TAR, 2015, Nr. 2015-12184)

2. 2022 06 29 nutarimu Nr. 678 (nuo 2022 07 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-14062)

3. 2023 06 07 nutarimu Nr. 446 (nuo 2023 06 10)

(TAR, 2023, Nr. 2023-11527)

 

 

3.4.

sprendimo dėl rašytinio sutikimo ar licencijos eksploatuoti tirus, šaudyklas išdavimo (neišdavimo) priėmimą

63

 

KEISTA:

1. 2015 08 05 nutarimu Nr. 815 (nuo 2015 08 11)

(TAR, 2015, Nr. 2015-12184)

2. 2022 06 29 nutarimu Nr. 678 (nuo 2022 07 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-14062)

 

 

3.41.

Lietuvos policijos generalinio komisaro įgaliotos policijos įstaigos išduoto rašytinio sutikimo ar licencijos eksploatuoti tirus, šaudyklas patikslinimą

16

 

KEISTA:

1. 2015 08 05 nutarimu Nr. 815 (nuo 2015 08 11)

(TAR, 2015, Nr. 2015-12184)

2. 2022 06 29 nutarimu Nr. 678 (nuo 2022 07 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-14062)

3. 2023 06 07 nutarimu Nr. 446 (nuo 2023 06 10)

(TAR, 2023, Nr. 2023-11527)

 

 

3.5.

vaistininko praktikos licencijos išdavimą, kurį atlieka Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos

40

 

KEISTA:

1. 2015 08 05 nutarimu Nr. 815 (nuo 2015 08 11)

(TAR, 2015, Nr. 2015-12184)

2. 2020 06 22 nutarimu Nr. 709 (nuo 2020 07 01)

(TAR, 2020, Nr. 2020-14311)

 

 

3.6.

vaistininko praktikos licencijos rekvizitų patikslinimą, kurį atlieka Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos

20

 

KEISTA:

1. 2015 08 05 nutarimu Nr. 815 (nuo 2015 08 11)

(TAR, 2015, Nr. 2015-12184)

2. 2020 06 22 nutarimu Nr. 709 (nuo 2020 07 01)

(TAR, 2020, Nr. 2020-14311)

 

 

3.7.

vaistinės veiklos licencijos išdavimą ar papildymą, kurį atlieka Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos

104

 

KEISTA:

1. 2015 08 05 nutarimu Nr. 815 (nuo 2015 08 11)

(TAR, 2015, Nr. 2015-12184)

2. 2016 07 20 nutarimu Nr. 762 (nuo 2016 07 23)

(TAR, 2016, Nr. 2016-20947)

3. 2020 06 22 nutarimu Nr. 709 (nuo 2020 07 01)

(TAR, 2020, Nr. 2020-14311)

 

 

3.8.

NETEKO GALIOS:

2016 07 20 nutarimu Nr. 762 (nuo 2016 07 23)

(TAR, 2016, Nr. 2016-20947)

 

 

3.9.

didmeninio platinimo licencijos, nurodytos Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme, išdavimą ar papildymą, kurį atlieka Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos

250

 

KEISTA:

1. 2015 08 05 nutarimu Nr. 815 (nuo 2015 08 11)

(TAR, 2015, Nr. 2015-12184)

2. 2016 07 20 nutarimu Nr. 762 (nuo 2016 07 23)

(TAR, 2016, Nr. 2016-20947)

3. 2020 06 22 nutarimu Nr. 709 (nuo 2020 07 01)

(TAR, 2020, Nr. 2020-14311)

 

 

3.10.

gamybos licencijos, nurodytos Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme, išdavimą ar papildymą, kurį atlieka Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos

300

 

KEISTA:

1. 2015 08 05 nutarimu Nr. 815 (nuo 2015 08 11)

(TAR, 2015, Nr. 2015-12184)

2. 2016 07 20 nutarimu Nr. 762 (nuo 2016 07 23)

(TAR, 2016, Nr. 2016-20947)

3. 2020 06 22 nutarimu Nr. 709 (nuo 2020 07 01)

(TAR, 2020, Nr. 2020-14311)

 

 

3.11.

vaistinės veiklos licencijos, didmeninio platinimo licencijos, gamybos licencijos pakeitimą ir (ar) licencijos informacijos ir duomenų pakeitimą, kurį atlieka Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos

60

 

KEISTA:

1. 2015 08 05 nutarimu Nr. 815 (nuo 2015 08 11)

(TAR, 2015, Nr. 2015-12184)

2. 2016 07 20 nutarimu Nr. 762 (nuo 2016 07 23)

(TAR, 2016, Nr. 2016-20947)

3. 2020 06 22 nutarimu Nr. 709 (nuo 2020 07 01)

(TAR, 2020, Nr. 2020-14311)

 

 

3.111.

vaistinės veiklos licencijos, didmeninio platinimo licencijos, gamybos licencijos patikslinimą, kurį atlieka Valstybinės vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos

30

 

KEISTA:

1. 2016 07 20 nutarimu Nr. 762 (nuo 2016 07 23)

(TAR, 2016, Nr. 2016-20947)

2. 2020 06 22 nutarimu Nr. 709 (nuo 2020 07 01)

(TAR, 2020, Nr. 2020-14311)

 

 

3.12.

 

 

KEISTA:

1. 2015 08 05 nutarimu Nr. 815 (nuo 2015 08 11)

(TAR, 2015, Nr. 2015-12184)

2. 2016 06 01 nutarimu Nr. 545 (nuo 2016 07 01)

(TAR, 2016, Nr. 2016-15119)

3. 2020 04 01 nutarimu Nr. 323 (nuo 2020 05 01)

(TAR, 2020, Nr. 2020-07015)

4. 2020 12 23 nutarimu Nr. 1455 (nuo 2021 01 01)

(TAR, 2020, Nr. 2020-28663)

 

 

bendrosios slaugos praktikos, akušerijos praktikos, medicinos praktikos, odontologijos praktikos, burnos priežiūros praktikos ar asmens sveikatos priežiūros praktikos licencijos, kurią išduoda Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, išdavimą:

 

3.12.1.

jeigu taikytinas kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procesas

45

3.12.2.

jeigu netaikytinas kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procesas:

 

3.12.2.1.

pateikiant deklaraciją

16

3.12.2.2.

pateikiant paraišką

27

3.121.

papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros specialisto veiklos licencijos, kurią išduoda Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, išdavimą

KEISTA:

2020 12 23 nutarimu Nr. 1455 (nuo 2021 01 01)

(TAR, 2020, Nr. 2020-28663)

 

16

3.122.

 

 

KEISTA:

2020 12 23 nutarimu Nr. 1455 (nuo 2021 01 01)

(TAR, 2020, Nr. 2020-28663)

 

 

papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstaigos licencijos, kurią išduoda Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos:

 

3.122.1.

išdavimą

14

3.122.2.

patikslinimą pateikiant deklaraciją

14

3.122.3.

patikslinimą pateikiant paraišką

13

3.13.

NETEKO GALIOS:

2020 02 05 nutarimu Nr. 82 (nuo 2020 02 07)

(TAR, 2020, Nr. 2020-02693)

 

 

 

3.14.

 

NETEKO GALIOS:

2020 02 05 nutarimu Nr. 82 (nuo 2020 02 07)

(TAR, 2020, Nr. 2020-02693)

3.15.

 

 

 

KEISTA:

1. 2015 08 05 nutarimu Nr. 815 (nuo 2015 08 11)

(TAR, 2015, Nr. 2015-12184)

2. 2016 06 01 nutarimu Nr. 545 (nuo 2016 07 01)

(TAR, 2016, Nr. 2016-15119)

3. 2020 02 05 nutarimu Nr. 82 (nuo 2020 02 07)

(TAR, 2020, Nr. 2020-02693)

 

 

licencijos asmens sveikatos priežiūros veiklai išdavimą:

 

3.15.1.

teikti ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir bendrąsias asmens sveikatos priežiūros paslaugas

65

3.15.2

teikti stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas

124

3.15.3.

teikti ambulatorines ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas

153

3.16.

 

 

 

KEISTA:

1. 2015 08 05 nutarimu Nr. 815 (nuo 2015 08 11)

(TAR, 2015, Nr. 2015-12184)

2. 2016 06 01 nutarimu Nr. 545 (nuo 2016 07 01)

(TAR, 2016, Nr. 2016-15119)

3. 2020 02 05 nutarimu Nr. 82 (nuo 2020 02 07)

(TAR, 2020, Nr. 2020-02693)

 

 

licencijos asmens sveikatos priežiūros veiklai teikti ambulatorines ir bendrąsias asmens sveikatos priežiūros paslaugas patikslinimą:

 

3.16.1.

kai tikslinami licencijos turėtojo rekvizitai ar panaikinama teisė teikti dalį licencijuojamų paslaugų

28

3.16.2.

kai tikslinama licencija, suteikiant teisę teikti naujas licencijuojamas paslaugas

29

3.17.

 

 

 

KEISTA:

1. 2015 08 05 nutarimu Nr. 815 (nuo 2015 08 11)

(TAR, 2015, Nr. 2015-12184)

2. 2016 06 01 nutarimu Nr. 545 (nuo 2016 07 01)

(TAR, 2016, Nr. 2016-15119)

3. 2020 02 05 nutarimu Nr. 82 (nuo 2020 02 07)

(TAR, 2020, Nr. 2020-02693)

 

 

licencijos asmens sveikatos priežiūros veiklai teikti stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas patikslinimą:

 

3.17.1.

kai tikslinami licencijos turėtojo rekvizitai ar panaikinama teisė teikti dalį licencijuojamų paslaugų

51

3.17.2.

kai tikslinama licencija, suteikiant teisę teikti naujas licencijuojamas paslaugas

69

3.18.

 

 

 

KEISTA:

1. 2015 08 05 nutarimu Nr. 815 (nuo 2015 08 11)

(TAR, 2015, Nr. 2015-12184)

2. 2016 06 01 nutarimu Nr. 545 (nuo 2016 07 01)

(TAR, 2016, Nr. 2016-15119)

3. 2020 02 05 nutarimu Nr. 82 (nuo 2020 02 07)

(TAR, 2020, Nr. 2020-02693)

 

 

licencijos asmens sveikatos priežiūros veiklai teikti ambulatorines ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas patikslinimą:

 

3.18.1.

kai tikslinami licencijos turėtojo rekvizitai ar panaikinama teisė teikti dalį licencijuojamų paslaugų

54

3.18.2.

kai tikslinama licencija, suteikiant teisę teikti naujas licencijuojamas paslaugas

81

3.19.

NETEKO GALIOS:

2020 02 05 nutarimu Nr. 82 (nuo 2020 02 07)

(TAR, 2020, Nr. 2020-02693)

 

 

3.20.

 

 

 

KEISTA:

1. 2015 08 05 nutarimu Nr. 815 (nuo 2015 08 11)

(TAR, 2015, Nr. 2015-12184)

2. 2016 11 09 nutarimu Nr. 1109 (nuo 2016 11 16)

(TAR, 2016, Nr. 2016-26841)

3. 2016 12 28 nutarimu Nr. 1274 (nuo 2017 01 01)

(TAR, 2016, Nr. 2016-29885)

 

 

licencijos, kuria suteikiama asmeniui, išskyrus fizinį asmenį, teisė verstis visuomenės sveikatos priežiūros veikla:

 

3.20.1.

išdavimą

KEISTA:

2021 07 14 nutarimu Nr. 554 (nuo 2021 07 16)

(TAR, 2021, Nr. 2021-15977)

 

16

3.20.2.

popierinės formos licencijos dublikato išdavimą:

 

3.20.2.1.

atsiimant licenciją išdavimo vietoje

13

3.20.2.2.

siunčiant licenciją paštu

18

3.20.3

patikslinimą

KEISTA:

2021 07 14 nutarimu Nr. 554 (nuo 2021 07 16)

(TAR, 2021, Nr. 2021-15977)

 

17

3.21.

licencijos gaminti, naudoti (taip pat pakartotinai naudoti), saugoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas, kurią išduoda Radiacinės saugos centras, išdavimą KEISTA:

1. 2018 10 03 nutarimu Nr. 984 (nuo 2018 10 05)

(TAR, 2018, Nr. 2018-15797)

2. 2019 09 04 nutarimu Nr. 914 (nuo 2019 09 07)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14276)

3. 2020 06 22 nutarimu Nr. 709 (nuo 2020 07 01)

(TAR, 2020, Nr. 2020-14311)

4. 2021 07 14 nutarimu Nr. 554 (nuo 2021 07 16)

(TAR, 2021, Nr. 2021-15977)

5. 2022 06 29 nutarimu Nr. 678 (nuo 2022 07 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-14062)

6. 2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28)

(TAR, 2023, Nr. 2023-15281)

 

289

3.22.

licencijos prekiauti, montuoti, prižiūrėti ir remontuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, kurią išduoda Radiacinės saugos centras, išdavimą

KEISTA:

1. 2018 10 03 nutarimu Nr. 984 (nuo 2018 10 05)

(TAR, 2018, Nr. 2018-15797)

2. 2019 09 04 nutarimu Nr. 914 (nuo 2019 09 07)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14276)

3. 2020 06 22 nutarimu Nr. 709 (nuo 2020 07 01)

(TAR, 2020, Nr. 2020-14311)

4. 2021 07 14 nutarimu Nr. 554 (nuo 2021 07 16)

(TAR, 2021, Nr. 2021-15977)

5. 2022 06 29 nutarimu Nr. 678 (nuo 2022 07 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-14062)

6. 2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28)

(TAR, 2023, Nr. 2023-15281)

 

108

3.23.

NETEKO GALIOS:

2018 10 03 nutarimu Nr. 984 (nuo 2018 10 05)

(TAR, 2018, Nr. 2018-15797)

 

3.24.

licencijos vežti radioaktyviąsias medžiagas ir (ar) radioaktyviąsias atliekas, kurią išduoda Radiacinės saugos centras, išdavimą KEISTA:

1. 2018 10 03 nutarimu Nr. 984 (nuo 2018 10 05)

(TAR, 2018, Nr. 2018-15797)

2. 2019 09 04 nutarimu Nr. 914 (nuo 2019 09 07)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14276)

3. 2020 06 22 nutarimu Nr. 709 (nuo 2020 07 01)

(TAR, 2020, Nr. 2020-14311)

4. 2021 07 14 nutarimu Nr. 554 (nuo 2021 07 16)

(TAR, 2021, Nr. 2021-15977)

5. 2022 06 29 nutarimu Nr. 678 (nuo 2022 07 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-14062)

6. 2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28)

(TAR, 2023, Nr. 2023-15281)

 

108

3.25.

licencijos vykdyti veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje pas kitą asmenį, turintį licenciją, kurią išduoda Radiacinės saugos centras, išdavimą

KEISTA:

1. 2018 10 03 nutarimu Nr. 984 (nuo 2018 10 05)

(TAR, 2018, Nr. 2018-15797)

2. 2019 09 04 nutarimu Nr. 914 (nuo 2019 09 07)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14276)

3. 2020 06 22 nutarimu Nr. 709 (nuo 2020 07 01)

(TAR, 2020, Nr. 2020-14311)

4. 2021 07 14 nutarimu Nr. 554 (nuo 2021 07 16)

(TAR, 2021, Nr. 2021-15977)

5. 2022 06 29 nutarimu Nr. 678 (nuo 2022 07 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-14062)

6. 2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28)

(TAR, 2023, Nr. 2023-15281)

 

108

3.26.

licencijos vykdyti veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte, kurią išduoda Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, išdavimą

KEISTA:

1. 2018 10 03 nutarimu Nr. 984 (nuo 2018 10 05)

(TAR, 2018, Nr. 2018-15797)

2. 2019 09 04 nutarimu Nr. 914 (nuo 2019 09 07)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14276)

3. 2021 07 14 nutarimu Nr. 554 (nuo 2021 07 16)

(TAR, 2021, Nr. 2021-15977)

4. 2022 06 29 nutarimu Nr. 678 (nuo 2022 07 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-14062)

5. 2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28)

(TAR, 2023, Nr. 2023-15281)

 

711

3.27.

licencijos gaminti, naudoti (taip pat pakartotinai naudoti), saugoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas, kurią išduoda Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, išdavimą

KEISTA:

1. 2018 10 03 nutarimu Nr. 984 (nuo 2018 10 05)

(TAR, 2018, Nr. 2018-15797)

2. 2019 09 04 nutarimu Nr. 914 (nuo 2019 09 07)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14276)

3. 2021 07 14 nutarimu Nr. 554 (nuo 2021 07 16)

(TAR, 2021, Nr. 2021-15977)

4. 2022 06 29 nutarimu Nr. 678 (nuo 2022 07 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-14062)

5. 2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28)

(TAR, 2023, Nr. 2023-15281)

 

711

3.28.

licencijos prekiauti, montuoti, prižiūrėti ir remontuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, kurią išduoda Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, išdavimą

KEISTA:

1. 2018 10 03 nutarimu Nr. 984 (nuo 2018 10 05)

(TAR, 2018, Nr. 2018-15797)

2. 2019 09 04 nutarimu Nr. 914 (nuo 2019 09 07)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14276)

3. 2021 07 14 nutarimu Nr. 554 (nuo 2021 07 16)

(TAR, 2021, Nr. 2021-15977)

4. 2022 06 29 nutarimu Nr. 678 (nuo 2022 07 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-14062)

5. 2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28)

(TAR, 2023, Nr. 2023-15281)

 

711

3.281.

licencijos vežti radioaktyviąsias medžiagas ir (ar) radioaktyviąsias atliekas, kurią išduoda Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, išdavimą

KEISTA:

1. 2018 10 03 nutarimu Nr. 984 (nuo 2018 10 05)

(TAR, 2018, Nr. 2018-15797)

2. 2019 09 04 nutarimu Nr. 914 (nuo 2019 09 07)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14276)

3. 2021 07 14 nutarimu Nr. 554 (nuo 2021 07 16)

(TAR, 2021, Nr. 2021-15977)

4. 2022 06 29 nutarimu Nr. 678 (nuo 2022 07 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-14062)

5. 2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28)

(TAR, 2023, Nr. 2023-15281)

 

711

3.29.

finansų maklerio licencijos išdavimą

14

3.30.

 

 

 

KEISTA:

2018 09 19 nutarimu Nr. 946 (nuo 2018 09 25)

(TAR, 2018, Nr. 2018-14938)

 

 

finansų maklerio įmonės licencijos, kurią išduoda Lietuvos bankas:

 

3.30.1.

išdavimą

947

3.30.2.

papildymą

102

3.31.

finansų patarėjo įmonės licencijos, kurią išduoda Lietuvos bankas, išdavimą

KEISTA:

2017 10 04 nutarimu Nr. 792 (nuo 2017 10 10)

(TAR, 2017, Nr. 2017-16003)

 

574

3.32.

reguliuojamos rinkos licencijos, kurią išduoda Lietuvos bankas, išdavimą

KEISTA:

2017 10 04 nutarimu Nr. 792 (nuo 2017 10 10)

(TAR, 2017, Nr. 2017-16003)

 

947

3.33.

 

KEISTA:

2017 10 04 nutarimu Nr. 792 (nuo 2017 10 10)

(TAR, 2017, Nr. 2017-16003)

 

draudimo veiklos licencijos, kurią išduoda Lietuvos bankas:

3.33.1.

išdavimą

2904

3.33.2.

pakeitimą

KEISTA:

2018 09 19 nutarimu Nr. 946 (nuo 2018 09 25)

(TAR, 2018, Nr. 2018-14938)

 

293

3.34.

NETEKO GALIOS:

2018 09 19 nutarimu Nr. 946 (nuo 2018 10 01)

(TAR, 2018, Nr. 2018-14938)

 

 

 

3.35.

 

KEISTA:

2018 09 19 nutarimu Nr. 946 (nuo 2018 09 25)

(TAR, 2018, Nr. 2018-14938)

 

 

perdraudimo veiklos licencijos, kurią išduoda Lietuvos bankas:

 

3.35.1.

išdavimą

2 904

3.35.2.

pakeitimą

293

3.36.

 

 

 

KEISTA:

1. 2015 08 05 nutarimu Nr. 815 (nuo 2015 08 11)

(TAR, 2015, Nr. 2015-12184)

2. 2016 11 09 nutarimu Nr. 1109 (nuo 2016 11 16)

(TAR, 2016, Nr. 2016-26841)

3. 2017 10 04 nutarimu Nr. 792 (nuo 2017 10 10)

(TAR, 2017, Nr. 2017-16003)

4. 2018 09 19 nutarimu Nr. 946 (nuo 2018 09 25)

(TAR, 2018, Nr. 2018-14938)

5. 2019 09 04 nutarimu Nr. 914 (nuo 2019 09 07)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14276)

6. 2020 04 15 nutarimu Nr. 383 (nuo 2020 05 01)

(TAR, 2020, Nr. 2020-07989)

7. 2022 06 29 nutarimu Nr. 678 (nuo 2022 07 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-14062)

8. 2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28)

(TAR, 2023, Nr. 2023-15281)

 

 

didžiųjų loterijų veiklos licencijos ir mažųjų loterijų veiklos licencijos, kurią išduoda Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:

 

3.36.1.

išdavimą

1 620

3.36.2.

patikslinimą, kai pasikeičia formalūs licencijoje nurodyti duomenys (loterijų organizatoriaus pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

86

3.36.3.

patikslinimą, kai derinamos naujos loterijos taisyklės

685

3.36.4.

patikslinimą, kai derinami suderintų loterijos taisyklių pakeitimai

362

3.36.5.

patikslinimą, kai derinama organizuojamos loterijos pabaiga

235

3.37.

NETEKO GALIOS:

2020 04 15 nutarimu Nr. 383 (nuo 2020 05 01)

(TAR, 2020, Nr. 2020-07989)

 

3.38.

licencijos gaminti saugiuosius dokumentus ir saugiuosius dokumentų blankus:

 

3.38.1.

išdavimą

521

3.38.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

14

3.39.

 

 

 

KEISTA:

2015 08 05 nutarimu Nr. 815 (nuo 2015 08 11)

(TAR, 2015, Nr. 2015-12184)

 

 

licencijos vykdyti formalųjį profesinį mokymą:

 

3.39.1.

išdavimą

34

3.39.2.

papildymą, patikslinimą

KEISTA:

2020 06 22 nutarimu Nr. 709 (nuo 2020 07 01)

(TAR, 2020, Nr. 2020-14311)

 

17

3.40.

licencijos verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais:

 

3.40.1.

išdavimą

1 158

3.40.2.

papildymą sandėlių adresais (už kiekvieną papildomą įrašą),

patikslinimą

KEISTA:

2020 07 16 nutarimu Nr. 818 (nuo 2020 08 01)

(TAR, 2020, Nr. 2020-16205)

 

53

3.41.

licencijos verstis didmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento:

 

3.41.1.

išdavimą

753

3.41.2.

papildymą sandėlių adresais (už kiekvieną papildomą įrašą),

patikslinimą

KEISTA:

2020 07 16 nutarimu Nr. 818 (nuo 2020 08 01)

(TAR, 2020, Nr. 2020-16205)

 

53

3.42.

licencijos verstis didmenine prekyba nedenatūruotu etilo alkoholiu, licencijos verstis didmenine prekyba denatūruotu etilo alkoholiu, licencijos verstis didmenine prekyba etilo alkoholio turinčiomis žaliavomis, licencijos verstis didmenine prekyba nemaistiniais alkoholiniais tirpalais su kvapiųjų medžiagų priedais, licencijos verstis didmenine prekyba maistiniais alkoholiniais tirpalais su kvapiųjų medžiagų priedais:

 

3.42.1.

išdavimą

289

3.42.2.

papildymą sandėlių adresais (už kiekvieną papildomą įrašą),

patikslinimą

KEISTA:

2020 07 16 nutarimu Nr. 818 (nuo 2020 08 01)

(TAR, 2020, Nr. 2020-16205)

 

53

3.43.

 

 

 

KEISTA:

1. 2021 04 28 nutarimu Nr. 278 (nuo 2021 05 01)

(TAR, 2021, Nr. 2021-08917)

2. 2022 05 04 nutarimu Nr. 469 (nuo 2022 05 07)

(TAR, 2022, Nr. 2022-09694)

 

 

licencijos verstis didmenine prekyba tabako gaminiais, licencijos verstis didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, licencijos verstis didmenine prekyba neapdorotu tabaku:

 

3.43.1.

išdavimą

1 158

3.43.2.

patikslinimą, kai keičiami arba įrašomi sandėlių adresai (už kiekvieną papildomą įrašą), kitą patikslinimą

KEISTA:

2020 03 18 nutarimu Nr. 246 (nuo 2020 03 21)

(TAR, 2020, Nr. 2020-05806)

 

53

3.44.

 

 

KEISTA:

2016 08 25 nutarimu Nr. 860 (nuo 2016 08 30)

(TAR, 2016, Nr. 2016-22797)

 

 

licencijos gaminti alų, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinius:

 

3.44.1.

išdavimą

712

3.44.2.

papildymą alkoholinių gėrimų grupėmis ir jų kodais pagal Europos Bendrijos kombinuotąją nomenklatūrą, sandėlių ir gamybos vietų adresais (už kiekvieną papildomą įrašą), patikslinimą

53

3.45.

 

 

KEISTA:

2016 08 25 nutarimu Nr. 860 (nuo 2016 08 30)

(TAR, 2016, Nr. 2016-22797)

 

 

licencijos gaminti alkoholio produktus, įskaitant alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų:

 

3.45.1.

išdavimą

1 146

3.45.2.

papildymą alkoholio produktais, alkoholinių gėrimų grupėmis ir jų kodais pagal Europos Bendrijos kombinuotąją nomenklatūrą, sandėlių ir gamybos vietų adresais (už kiekvieną papildomą įrašą), patikslinimą

53

3.46.

 

 

KEISTA:

2016 08 25 nutarimu Nr. 860 (nuo 2016 08 30)

(TAR, 2016, Nr. 2016-22797)

 

 

licencijos gaminti alkoholio produktus, įskaitant alkoholinius gėrimus:

 

3.46.1.

išdavimą

1 146

3.46.2.

papildymą alkoholio produktais, alkoholinių gėrimų grupėmis ir jų kodais pagal Europos Bendrijos kombinuotąją nomenklatūrą, sandėlių ir gamybos vietų adresais (už kiekvieną papildomą įrašą), patikslinimą

53

3.47.

 

KEISTA:

1. 2017 10 04 nutarimu Nr. 792 (nuo 2017 11 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-16003)

2. 2021 04 28 nutarimu Nr. 278 (nuo 2021 05 01)

(TAR, 2021, Nr. 2021-08917)

 

licencijos verstis tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių gamyba:

3.47.1.

išdavimą

625

3.47.2.

patikslinimą

51

3.47.3.

NETEKO GALIOS:

2020 02 19 nutarimu Nr. 151 (nuo 2020 03 01)

(TAR, 2020, Nr. 2020-04072)

 

3.48.

NETEKO GALIOS:

2016 03 30 nutarimu Nr. 328 (nuo 2016 04 05)

(TAR, 2016, Nr. 2016-07313)

 

3.49.

licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimą

490

 

KEISTA:

2016 11 09 nutarimu Nr. 1109 (nuo 2016 11 16)

(TAR, 2016, Nr. 2016-26841)

 

 

3.50.

licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais (kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų) išdavimą

490

 

KEISTA:

2016 11 09 nutarimu Nr. 1109 (nuo 2016 11 16)

(TAR, 2016, Nr. 2016-26841)

 

 

3.51.

licencijos verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, išdavimą

490

 

KEISTA:

2016 11 09 nutarimu Nr. 1109 (nuo 2016 11 16)

(TAR, 2016, Nr. 2016-26841)

 

 

3.52.

licencijos verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, išdavimą

490

 

KEISTA:

2016 11 09 nutarimu Nr. 1109 (nuo 2016 11 16)

(TAR, 2016, Nr. 2016-26841)

 

 

3.53.

vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais (kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų) parodose išdavimą

KEISTA:

2022 06 29 nutarimu Nr. 678 (nuo 2022 07 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-14062)

 

25

3.54.

vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alumi ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, parodose išdavimą

KEISTA:

2022 06 29 nutarimu Nr. 678 (nuo 2022 07 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-14062)

 

25

3.55.

vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parodose bei mugėse, vykstančiose stacionariuose pastatuose, išdavimą

KEISTA:

2022 06 29 nutarimu Nr. 678 (nuo 2022 07 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-14062)

 

25

3.56.

vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse išdavimą

25

 

KEISTA:

1. 2015 10 26 nutarimu Nr. 1115 (nuo 2015 11 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-17023)

2. 2022 06 29 nutarimu Nr. 678 (nuo 2022 07 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-14062)

 

 

3.57.

vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse išdavimą

25

 

KEISTA:

1. 2015 10 26 nutarimu Nr. 1115 (nuo 2015 11 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-17023)

2. 2022 06 29 nutarimu Nr. 678 (nuo 2022 07 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-14062)

 

 

3.571

licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais,

kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų,

kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu, išdavimą

KEISTA:

2020 07 16 nutarimu Nr. 818 (nuo 2020 08 01)

(TAR, 2020, Nr. 2020-16205)

 

190

3.58.

NETEKO GALIOS:

2017 10 18 nutarimu Nr. 852 (nuo 2020 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-16762)

 

3.59.

licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išdavimą

190

 

1. KEISTA:

2016 11 09 nutarimu Nr. 1109 (nuo 2016 11 16)

(TAR, 2016, Nr. 2016-26841)

2. 2021 04 28 nutarimu Nr. 278 (nuo 2021 05 01)

(TAR, 2021, Nr. 2021-08917)

 

 

3.60.

licencijos verstis keleivių vežimu laivais vidaus vandenimis Lietuvos Respublikoje išdavimą

57

3.61.

licencijos verstis keleivių vežimu laivais vidaus vandenimis Lietuvos Respublikoje patikslinimą, papildymą ar dublikato išdavimą

28

3.62.

 

 

 

KEISTA:

1. 2018 09 19 nutarimu Nr. 946 (nuo 2018 09 25)

(TAR, 2018, Nr. 2018-14938)

2. 2018 12 05 nutarimu Nr. 1234 (nuo 2019 01 01)

(TAR, 2018, Nr. 2018-20318)

 

 

licencijos vykdyti oro susiekimą, kurią išduoda Lietuvos transporto saugos administracija, išdavimą:

 

3.62.1.

A tipo licencijos

5 655

3.62.2.

B tipo licencijos

5 023

3.621.

 

KEISTA:

2022 12 29 nutarimu Nr. 1332 (nuo 2022 12 30)

(TAR, 2022, Nr. 2022-27338)

 

laikinosios licencijos vykdyti oro susisiekimą, kurią išduoda Lietuvos transporto saugos administracija, išdavimą:

3.621.1.

A tipo laikinosios licencijos

769

3.621.2.

B tipo laikinosios licencijos

661

3.63.

licencijos vykdyti oro susisiekimą patikslinimą ar dublikato išdavimą

14

3.64.

geležinkelio įmonės (vežėjo) licencijos:

 

3.64.1.

išdavimą

63

3.64.2.

pakeitimą

8,4

3.65.

 

KEISTA:

2022 12 29 nutarimu Nr. 1332 (nuo 2022 12 30)

(TAR, 2022, Nr. 2022-27338)

 

licencijos vežti keleivius, kuria suteikiama teisė vežti keleivius už atlygį autobusais Lietuvos Respublikos teritorijoje:

3.65.1.

išdavimą

57

3.65.2.

pakeitimą, pasikeitus joje įrašytiems duomenims

7,2

3.65.3.

kopijos išdavimą

43

3.65.4.

kopijos pakeitimą, pasikeitus joje įrašytiems duomenims

7,2

3.66.

 

KEISTA:

2022 12 29 nutarimu Nr. 1332 (nuo 2022 12 30)

(TAR, 2022, Nr. 2022-27338)

 

Bendrijos licencijos vežti keleivius, kuria suteikiama teisė vežti keleivius už atlygį autobusais tarptautiniais maršrutais ir Lietuvos Respublikos teritorijoje:

3.66.1.

išdavimą

57

3.66.2.

pakeitimą, pasikeitus joje įrašytiems duomenims

7,2

3.66.3.

kopijos išdavimą

43

3.66.4.

kopijos pakeitimą, pasikeitus joje įrašytiems duomenims

7,2

3.67.

NETEKO GALIOS:

2022 12 29 nutarimu Nr. 1332 (nuo 2022 12 30)

(TAR, 2022, Nr. 2022-27338)

3.68.

 

KEISTA:

2022 12 29 nutarimu Nr. 1332 (nuo 2022 12 30)

(TAR, 2022, Nr. 2022-27338)

 

licencijos vežti krovinius, kuria suteikiama teisė vežti krovinius už atlygį Lietuvos Respublikos teritorijoje krovininėmis kelių transporto priemonėmis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė, įskaitant priekabą (puspriekabę), didesnė kaip 3,5 tonos:

3.68.1.

išdavimą

57

3.68.2.

pakeitimą, pasikeitus joje įrašytiems duomenims

7,2

3.68.3.

kopijos išdavimą

43

3.68.4.

kopijos pakeitimą, pasikeitus joje įrašytiems duomenims

7,2

3.69.

 

KEISTA:

2022 12 29 nutarimu Nr. 1332 (nuo 2022 12 30)

(TAR, 2022, Nr. 2022-27338)

 

Bendrijos licencijos vežti krovinius, kuria suteikiama teisė vežti krovinius už atlygį tarptautiniais maršrutais ir Lietuvos Respublikos teritorijoje krovininėmis kelių transporto priemonėmis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė, įskaitant priekabą (puspriekabę), didesnė kaip 3,5 tonos:

3.69.1.

išdavimą

57

3.69.2.

pakeitimą, pasikeitus joje įrašytiems duomenims

7,2

3.69.3.

kopijos išdavimą

43

3.69.4.

kopijos pakeitimą, pasikeitus joje įrašytiems duomenims

7,2

3.691.

 

 

KEISTA:

2022 12 29 nutarimu Nr. 1332 (nuo 2022 12 30)

(TAR, 2022, Nr. 2022-27338)

 

Bendrijos licencijos vežti krovinius, kuria suteikiama teisė vežti krovinius už atlygį tarptautiniais maršrutais krovininėmis kelių transporto priemonėmis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė, įskaitant priekabą (puspriekabę), didesnė kaip 2,5 tonos, bet ne didesnė kaip 3,5 tonos:

3.691.1.

išdavimą

57

3.691.2.

pakeitimą, pasikeitus joje įrašytiems duomenims

7,2

3.691.3.

kopijos išdavimą

43

3.691.4.

kopijos pakeitimą, pasikeitus joje įrašytiems duomenims

7,2

3.70.

NETEKO GALIOS:

2018 12 05 nutarimu Nr. 1234 (nuo 2019 01 01)

(TAR, 2018, Nr. 2018-20318)

 

3.71.

NETEKO GALIOS:

2018 12 05 nutarimu Nr. 1234 (nuo 2019 01 01)

(TAR, 2018, Nr. 2018-20318)

 

3.72.

NETEKO GALIOS:

2018 12 05 nutarimu Nr. 1234 (nuo 2019 01 01)

(TAR, 2018, Nr. 2018-20318)

 

3.73.

NETEKO GALIOS:

2018 12 05 nutarimu Nr. 1234 (nuo 2019 01 01)

(TAR, 2018, Nr. 2018-20318)

 

3.74.

NETEKO GALIOS:

2018 12 05 nutarimu Nr. 1234 (nuo 2019 01 01)

(TAR, 2018, Nr. 2018-20318)

 

3.75.

NETEKO GALIOS:

2018 12 05 nutarimu Nr. 1234 (nuo 2019 01 01)

(TAR, 2018, Nr. 2018-20318)

 

3.76.

NETEKO GALIOS:

2018 12 05 nutarimu Nr. 1234 (nuo 2019 01 01)

(TAR, 2018, Nr. 2018-20318)

 

3.77.

NETEKO GALIOS:

2018 12 05 nutarimu Nr. 1234 (nuo 2019 01 01)

(TAR, 2018, Nr. 2018-20318)

 

3.78.

NETEKO GALIOS:

2018 12 05 nutarimu Nr. 1234 (nuo 2019 01 01)

(TAR, 2018, Nr. 2018-20318)

 

3.79.

NETEKO GALIOS:

2018 12 05 nutarimu Nr. 1234 (nuo 2019 01 01)

(TAR, 2018, Nr. 2018-20318)

 

3.80.

NETEKO GALIOS:

2018 12 05 nutarimu Nr. 1234 (nuo 2019 01 01)

(TAR, 2018, Nr. 2018-20318)

 

3.81.

 

 

 

KEISTA:

2016 11 09 nutarimu Nr. 1109 (nuo 2016 11 16)

(TAR, 2016, Nr. 2016-26841)

 

 

branduolinės saugos srities veiklos licencijų išdavimą:

 

3.81.1.

statyti (statytojui (užsakovui) branduolinės energetikos objektą:

 

3.81.1.1.

branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloką arba vieno bloko branduolinę (atominę) elektrinę

80 000

3.81.1.2.

dviejų ar daugiau blokų branduolinę (atominę) elektrinę

80 000

3.81.1.3.

neenergetinį branduolinį reaktorių

80 000

3.81.1.4.

branduolinių medžiagų saugyklą, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras KEISTA:

1. 2017 10 04 nutarimu Nr. 792 (nuo 2017 10 10)

(TAR, 2017, Nr. 2017-16003)

2. 2018 09 19 nutarimu Nr. 946 (nuo 2018 09 25)

(TAR, 2018, Nr. 2018-14938)

3. 2019 09 04 nutarimu Nr. 914 (nuo 2019 09 07)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14276)

4. 2021 07 14 nutarimu Nr. 554 (nuo 2021 07 16)

(TAR, 2021, Nr. 2021-15977)

5. 2022 06 29 nutarimu Nr. 678 (nuo 2022 07 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-14062)

6. 2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28)

(TAR, 2023, Nr. 2023-15281)

 

62 555

3.81.1.5.

branduolinių medžiagų saugyklą arba radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras

80 000

3.81.1.6.

radioaktyviųjų atliekų saugyklą, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras

80 000

3.81.1.7.

radioaktyviųjų atliekų atliekyną

KEISTA:

1. 2018 09 19 nutarimu Nr. 946 (nuo 2018 09 25)

(TAR, 2018, Nr. 2018-14938)

2. 2019 09 04 nutarimu Nr. 914 (nuo 2019 09 07)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14276)

3. 2021 07 14 nutarimu Nr. 554 (nuo 2021 07 16)

(TAR, 2021, Nr. 2021-15977)

4. 2022 06 29 nutarimu Nr. 678 (nuo 2022 07 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-14062)

5. 2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28)

(TAR, 2023, Nr. 2023-15281)

 

64 136

3.81.1.8.

radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginį, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną

80 000

3.81.2.

 

KEISTA:

1. 2017 10 04 nutarimu Nr. 792 (nuo 2017 10 10)

(TAR, 2017, Nr. 2017-16003)

2. 2018 09 19 nutarimu Nr. 946 (nuo 2018 09 25)

(TAR, 2018, Nr. 2018-14938)

3. 2019 09 04 nutarimu Nr. 914 (nuo 2019 09 07)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14276)

4. 2021 07 14 nutarimu Nr. 554 (nuo 2021 07 16)

(TAR, 2021, Nr. 2021-15977)

5. 2022 06 29 nutarimu Nr. 678 (nuo 2022 07 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-14062)

6. 2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28)

(TAR, 2023, Nr. 2023-15281)

 

eksploatuoti branduolinės energetikos objektą:

3.81.2.1.

branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloką arba vieno bloko branduolinę (atominę) elektrinę

80 000

3.81.2.2.

dviejų ar daugiau blokų branduolinę (atominę) elektrinę

80 000

3.81.2.3.

neenergetinį branduolinį reaktorių

80 000

3.81.2.4.

branduolinių medžiagų saugyklą, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras

44 823

3.81.2.5.

branduolinių medžiagų saugyklą arba radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras

78 894

3.81.2.6.

radioaktyviųjų atliekų saugyklą, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras

61 624

3.81.2.7.

radioaktyviųjų atliekų saugyklą, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras, kai licencija išduodama kitam subjektui eksploatuoti tą pačią radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurią eksploatuoti licencija jau buvo išduota

9 113

3.81.2.8.

radioaktyviųjų atliekų atliekyną

62 324

3.81.2.9.

radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginį, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną

60 727

3.81.3.

statyti (statytojui (užsakovui) ir eksploatuoti branduolinės energetikos objektą:

 

3.81.3.1.

branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloką arba vieno bloko branduolinę (atominę) elektrinę

80 000

3.81.3.2.

dviejų ar daugiau blokų branduolinę (atominę) elektrinę

80 000

3.81.3.3.

neenergetinį branduolinį reaktorių

80 000

3.81.3.4.

branduolinių medžiagų saugyklą, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras  

KEISTA:

1. 2017 10 04 nutarimu Nr. 792 (nuo 2017 10 10)

(TAR, 2017, Nr. 2017-16003)

2. 2018 09 19 nutarimu Nr. 946 (nuo 2018 09 25)

(TAR, 2018, Nr. 2018-14938)

3. 2019 09 04 nutarimu Nr. 914 (nuo 2019 09 07)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14276)

4. 2021 07 14 nutarimu Nr. 554 (nuo 2021 07 16)

(TAR, 2021, Nr. 2021-15977)

5. 2022 06 29 nutarimu Nr. 678 (nuo 2022 07 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-14062)

6. 2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28)

(TAR, 2023, Nr. 2023-15281)

 

68 381

3.81.3.5.

branduolinių medžiagų saugyklą arba radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras

80 000

3.81.3.6.

radioaktyviųjų atliekų saugyklą, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras

80 000

3.81.3.7.

radioaktyviųjų atliekų atliekyną

KEISTA:

1. 2018 09 19 nutarimu Nr. 946 (nuo 2018 09 25)

(TAR, 2018, Nr. 2018-14938)

2. 2019 09 04 nutarimu Nr. 914 (nuo 2019 09 07)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14276)

3. 2021 07 14 nutarimu Nr. 554 (nuo 2021 07 16)

(TAR, 2021, Nr. 2021-15977)

4. 2022 06 29 nutarimu Nr. 678 (nuo 2022 07 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-14062)

5. 2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28)

(TAR, 2023, Nr. 2023-15281)

 

69 648

3.81.3.8.

radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginį, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną

80 000

3.81.4.

 

KEISTA:

1. 2017 10 04 nutarimu Nr. 792 (nuo 2017 10 10)

(TAR, 2017, Nr. 2017-16003)

2. 2018 09 19 nutarimu Nr. 946 (nuo 2018 09 25)

(TAR, 2018, Nr. 2018-14938)

3. 2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28)

(TAR, 2023, Nr. 2023-15281)

 

vykdyti branduolinės energetikos objekto eksploatavimo nutraukimą:

3.81.4.1.

branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko arba vieno bloko branduolinės (atominės) elektrinės

80 000

3.81.4.2.

dviejų ar daugiau blokų branduolinės (atominės) elektrinės

80 000

3.81.4.3.

neenergetinio branduolinio reaktoriaus

80 000

3.81.4.4.

branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras

35 665

3.81.4.5.

branduolinių medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų atliekų saugyklos, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras

39 551

3.81.4.6.

radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras

36 160

 

3.81.4.7.

radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną

36 662

3.81.5.

prižiūrėti uždarytą radioaktyviųjų atliekų atliekyną

KEISTA:

1. 2017 10 04 nutarimu Nr. 792 (nuo 2017 10 10)

(TAR, 2017, Nr. 2017-16003)

2. 2018 09 19 nutarimu Nr. 946 (nuo 2018 09 25)

(TAR, 2018, Nr. 2018-14938)

3. 2019 09 04 nutarimu Nr. 914 (nuo 2019 09 07)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14276)

4. 2021 07 14 nutarimu Nr. 554 (nuo 2021 07 16)

(TAR, 2021, Nr. 2021-15977)

5. 2022 06 29 nutarimu Nr. 678 (nuo 2022 07 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-14062)

6. 2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28)

(TAR, 2023, Nr. 2023-15281)

 

61 840

3.81.6.

vežti branduolines medžiagas, nurodytas Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede, kai vežamos branduolinės medžiagos (įskaitant panaudotą branduolinį kurą), priskirtos prie I arba II branduolinių medžiagų kategorijos pagal fizinės saugos reikalavimus, tvirtinamus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko

KEISTA:

1. 2017 10 04 nutarimu Nr. 792 (nuo 2017 10 10)

(TAR, 2017, Nr. 2017-16003)

2. 2018 09 19 nutarimu Nr. 946 (nuo 2018 09 25)

(TAR, 2018, Nr. 2018-14938)

3. 2019 09 04 nutarimu Nr. 914 (nuo 2019 09 07)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14276)

4. 2021 07 14 nutarimu Nr. 554 (nuo 2021 07 16)

(TAR, 2021, Nr. 2021-15977)

5. 2022 06 29 nutarimu Nr. 678 (nuo 2022 07 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-14062)

6. 2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28)

(TAR, 2023, Nr. 2023-15281)

 

8 340

3.81.7.

įsigyti, turėti ir naudoti branduolines medžiagas, nurodytas Branduolinės saugos įstatymo 1 priede, kai įsigyjamos, turimos ar naudojamos branduolinės medžiagos, priskirtos prie I arba II branduolinių medžiagų kategorijos pagal fizinės saugos reikalavimus, tvirtinamus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko

KEISTA:

1. 2017 10 04 nutarimu Nr. 792 (nuo 2017 10 10)

(TAR, 2017, Nr. 2017-16003)

2. 2018 09 19 nutarimu Nr. 946 (nuo 2018 09 25)

(TAR, 2018, Nr. 2018-14938)

3. 2019 09 04 nutarimu Nr. 914 (nuo 2019 09 07)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14276)

4. 2021 07 14 nutarimu Nr. 554 (nuo 2021 07 16)

(TAR, 2021, Nr. 2021-15977)

5. 2022 06 29 nutarimu Nr. 678 (nuo 2022 07 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-14062)

6. 2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28)

(TAR, 2023, Nr. 2023-15281)

 

6 532

3.81.8.

vežti branduolinio kuro ciklo medžiagas (išskyrus panaudotą branduolinį kurą), vežti branduolines medžiagas, nurodytas Branduolinės saugos įstatymo 1 priede, kai vežamos branduolinės medžiagos (įskaitant panaudotą branduolinį kurą), priskirtos prie III branduolinių medžiagų kategorijos arba nepriskiriamos prie kategorijos pagal fizinės saugos reikalavimus, tvirtinamus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko, ir vežti daliąsias medžiagas, nurodytas Branduolinės saugos įstatymo 1 priede, šiame priede nustatytais kiekiais

KEISTA:

1. 2017 10 04 nutarimu Nr. 792 (nuo 2017 10 10)

(TAR, 2017, Nr. 2017-16003)

2. 2018 09 19 nutarimu Nr. 946 (nuo 2018 09 25)

(TAR, 2018, Nr. 2018-14938)

3. 2019 09 04 nutarimu Nr. 914 (nuo 2019 09 07)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14276)

4. 2021 07 14 nutarimu Nr. 554 (nuo 2021 07 16)

(TAR, 2021, Nr. 2021-15977)

5. 2022 06 29 nutarimu Nr. 678 (nuo 2022 07 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-14062)

6. 2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28)

(TAR, 2023, Nr. 2023-15281)

 

6 511

3.81.9.

įsigyti, turėti ir naudoti branduolines medžiagas, nurodytas Branduolinės saugos įstatymo 1 priede, kai įsigyjamos, turimos ar naudojamos branduolinės medžiagos, priskirtos prie III branduolinių medžiagų kategorijos arba nepriskiriamos prie kategorijos pagal fizinės saugos reikalavimus, tvirtinamus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko, ir Branduolinės saugos įstatymo 1 priede nustatytais kiekiais įsigyti, turėti ir naudoti šiame priede nurodytas daliąsias medžiagas KEISTA:

1. 2017 10 04 nutarimu Nr. 792 (nuo 2017 10 10)

(TAR, 2017, Nr. 2017-16003)

2. 2018 09 19 nutarimu Nr. 946 (nuo 2018 09 25)

(TAR, 2018, Nr. 2018-14938)

3. 2019 09 04 nutarimu Nr. 914 (nuo 2019 09 07)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14276)

4. 2021 07 14 nutarimu Nr. 554 (nuo 2021 07 16)

(TAR, 2021, Nr. 2021-15977)

5. 2022 06 29 nutarimu Nr. 678 (nuo 2022 07 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-14062)

6. 2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28)

(TAR, 2023, Nr. 2023-15281)

 

4 406

3.82.

 

 

 

KEISTA:

2016 11 09 nutarimu Nr. 1109 (nuo 2016 11 16)

(TAR, 2016, Nr. 2016-26841)

 

 

bendra tos pačios rūšies licencija, išduodama keliems branduolinės energetikos objektams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi:

 

3.82.1.

statyti (statytojui (užsakovui) branduolinės energetikos objektus:

 

3.82.1.1.

du ar daugiau branduolinės (atominės) elektrinės energijos blokų

80 000

3.82.1.2.

branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloką ir branduolinių medžiagų saugyklą, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras

80 000

3.82.1.3.

branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloką ir branduolinių medžiagų saugyklą arba radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras

80 000

3.82.1.4.

branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloką ir radioaktyviųjų atliekų saugyklą, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras

80 000

3.82.1.5.

branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloką ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginį, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną

80 000

3.82.1.6.

dviejų ar daugiau neenergetinių branduolinių reaktorių

80 000

3.82.1.7.

neenergetinį branduolinį reaktorių ir branduolinių medžiagų saugyklą, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras

80 000

3.82.1.8.

neenergetinį branduolinį reaktorių ir branduolinių medžiagų saugyklą arba radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras

80 000

3.82.1.9.

neenergetinį branduolinį reaktorių ir radioaktyviųjų atliekų saugyklą, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras

80 000

3.82.1.10.

neenergetinį branduolinį reaktorių ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginį, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną

80 000

3.82.1.11.

branduolinių medžiagų saugyklą, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir branduolinių medžiagų saugyklą arba radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras

80 000

3.82.1.12.

branduolinių medžiagų saugyklą, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų saugyklą, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras

80 000

3.82.1.13.

branduolinių medžiagų saugyklą, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną

80 000

3.82.1.14.

branduolinių medžiagų saugyklą, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginį, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną

80 000

3.82.1.15.

branduolinių medžiagų saugyklą arba radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų saugyklą, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras

80 000

3.82.1.16.

branduolinių medžiagų saugyklą arba radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną

80 000

3.82.1.17.

branduolinių medžiagų saugyklą arba radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginį, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną

80 000

3.82.1.18.

radioaktyviųjų atliekų saugyklą, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną

80 000

3.82.1.19.

radioaktyviųjų atliekų saugyklą, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginį, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną

80 000

3.82.1.20.

radioaktyviųjų atliekų atliekyną ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginį, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną

80 000

3.82.2.

eksploatuoti branduolinės energetikos objektus:

 

3.82.2.1.

du ar daugiau branduolinės (atominės) elektrinės energijos blokų

80 000

3.82.2.2.

branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloką ir branduolinių medžiagų saugyklą, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras

80 000

3.82.2.3.

branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloką ir branduolinių medžiagų saugyklą arba radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras

80 000

3.82.2.4.

branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloką ir radioaktyviųjų atliekų saugyklą, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras

80 000

3.82.2.5.

branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloką ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginį, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną

80 000

3.82.2.6.

dviejų ar daugiau neenergetinių branduolinių reaktorių

80 000

3.82.2.7.

neenergetinį branduolinį reaktorių ir branduolinių medžiagų saugyklą, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras

80 000

3.82.2.8.

neenergetinį branduolinį reaktorių ir branduolinių medžiagų saugyklą arba radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras

80 000

3.82.2.9.

neenergetinį branduolinį reaktorių ir radioaktyviųjų atliekų saugyklą, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras

80 000

3.82.2.10.

neenergetinį branduolinį reaktorių ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginį, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną

80 000

3.82.2.11.

branduolinių medžiagų saugyklą, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir branduolinių medžiagų saugyklą arba radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras

KEISTA:

1. 2017 10 04 nutarimu Nr. 792 (nuo 2017 10 10)

(TAR, 2017, Nr. 2017-16003)

2. 2019 09 04 nutarimu Nr. 914 (nuo 2019 09 07)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14276)

3. 2021 07 14 nutarimu Nr. 554 (nuo 2021 07 16)

(TAR, 2021, Nr. 2021-15977)

 

80 000

3.82.2.12.

branduolinių medžiagų saugyklą, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų saugyklą, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras

KEISTA:

1. 2017 10 04 nutarimu Nr. 792 (nuo 2017 10 10)

(TAR, 2017, Nr. 2017-16003)

2. 2018 09 19 nutarimu Nr. 946 (nuo 2018 09 25)

(TAR, 2018, Nr. 2018-14938)

3. 2019 09 04 nutarimu Nr. 914 (nuo 2019 09 07)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14276)

4. 2021 07 14 nutarimu Nr. 554 (nuo 2021 07 16)

(TAR, 2021, Nr. 2021-15977)

 

80 000

3.82.2.13.

branduolinių medžiagų saugyklą, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną

KEISTA:

1. 2018 09 19 nutarimu Nr. 946 (nuo 2018 09 25)

(TAR, 2018, Nr. 2018-14938)

2. 2019 09 04 nutarimu Nr. 914 (nuo 2019 09 07)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14276)

3. 2021 07 14 nutarimu Nr. 554 (nuo 2021 07 16)

(TAR, 2021, Nr. 2021-15977)

 

80 000

3.82.2.14.

branduolinių medžiagų saugyklą, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginį, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną

KEISTA:

1. 2017 10 04 nutarimu Nr. 792 (nuo 2017 10 10)

(TAR, 2017, Nr. 2017-16003)

2. 2018 09 19 nutarimu Nr. 946 (nuo 2018 09 25)

(TAR, 2018, Nr. 2018-14938)

3. 2019 09 04 nutarimu Nr. 914 (nuo 2019 09 07)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14276)

4. 2021 07 14 nutarimu Nr. 554 (nuo 2021 07 16)

(TAR, 2021, Nr. 2021-15977)

 

80 000

3.82.2.15.

branduolinių medžiagų saugyklą arba radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų saugyklą, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras

80 000

3.82.2.16.

branduolinių medžiagų saugyklą arba radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną

80 000

3.82.2.17.

branduolinių medžiagų saugyklą arba radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginį, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną

80 000

3.82.2.18.

radioaktyviųjų atliekų saugyklą, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną

80 000

3.82.2.19.

radioaktyviųjų atliekų saugyklą, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginį, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną

80 000

3.82.2.20.

radioaktyviųjų atliekų atliekyną ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginį, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną

80 000

3.82.3.

statyti (statytojui (užsakovui) ir eksploatuoti branduolinės energetikos objektus:

 

3.82.3.1.

du ar daugiau branduolinės (atominės) elektrinės energijos blokų

80 000

3.82.3.2.

branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloką ir branduolinių medžiagų saugyklą, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras

80 000

3.82.3.3.

branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloką ir branduolinių medžiagų saugyklą arba radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras

80 000

3.82.3.4.

branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloką ir radioaktyviųjų atliekų saugyklą, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras

80 000

3.82.3.5.

branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloką ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginį, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną

80 000

3.82.3.6.

dviejų ar daugiau neenergetinių branduolinių reaktorių

80 000

3.82.3.7.

neenergetinį branduolinį reaktorių ir branduolinių medžiagų saugyklą, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras

80 000

3.82.3.8.

neenergetinį branduolinį reaktorių ir branduolinių medžiagų saugyklą arba radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras

80 000

3.82.3.9.

neenergetinį branduolinį reaktorių ir radioaktyviųjų atliekų saugyklą, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras

80 000

3.82.3.10.

neenergetinį branduolinį reaktorių ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginį, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną

80 000

3.82.3.11.

branduolinių medžiagų saugyklą, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir branduolinių medžiagų saugyklą arba radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras

80 000

3.82.3.12.

branduolinių medžiagų saugyklą, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų saugyklą, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras

80 000

3.82.3.13.

branduolinių medžiagų saugyklą, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną

80 000

3.82.3.14.

branduolinių medžiagų saugyklą, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginį, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną

80 000

3.82.3.15.

branduolinių medžiagų saugyklą arba radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų saugyklą, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras

80 000

3.82.3.16.

branduolinių medžiagų saugyklą arba radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną

80 000

3.82.3.17.

branduolinių medžiagų saugyklą arba radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginį, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną

80 000

3.82.3.18.

radioaktyviųjų atliekų saugyklą, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną

80 000

3.82.3.19.

radioaktyviųjų atliekų saugyklą, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginį, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną

80 000

3.82.3.20.

radioaktyviųjų atliekų atliekyną ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginį, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną

80 000

3.82.4.

vykdyti branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimą:

 

3.82.4.1.

dviejų ar daugiau branduolinės (atominės) elektrinės energijos blokų

80 000

3.82.4.2.

branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko ir branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras

80 000

3.82.4.3.

branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko ir branduolinių medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų atliekų saugyklos, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras

80 000

3.82.4.4.

branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko ir radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras

80 000

3.82.4.5.

branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną

80 000

3.82.4.6.

dviejų ar daugiau neenergetinių branduolinių reaktorių

80 000

3.82.4.7.

neenergetinio branduolinio reaktoriaus ir branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras

80 000

3.82.4.8.

neenergetinio branduolinio reaktoriaus ir branduolinių medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų atliekų saugyklos, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras

80 000

3.82.4.9.

neenergetinio branduolinio reaktoriaus ir radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras

80 000

3.82.4.10.

neenergetinio branduolinio reaktoriaus ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną

80 000

3.82.4.11.

branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir branduolinių medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų atliekų saugyklos, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras KEISTA:

1. 2017 10 04 nutarimu Nr. 792 (nuo 2017 10 10)

(TAR, 2017, Nr. 2017-16003)

2. 2018 09 19 nutarimu Nr. 946 (nuo 2018 09 25)

(TAR, 2018, Nr. 2018-14938)

3. 2019 09 04 nutarimu Nr. 914 (nuo 2019 09 07)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14276)

4. 2021 07 14 nutarimu Nr. 554 (nuo 2021 07 16)

(TAR, 2021, Nr. 2021-15977)

5. 2022 06 29 nutarimu Nr. 678 (nuo 2022 07 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-14062)

6. 2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28)

(TAR, 2023, Nr. 2023-15281)

 

69 621

3.82.4.12.

branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras KEISTA:

1. 2017 10 04 nutarimu Nr. 792 (nuo 2017 10 10)

(TAR, 2017, Nr. 2017-16003)

2. 2018 09 19 nutarimu Nr. 946 (nuo 2018 09 25)

(TAR, 2018, Nr. 2018-14938)

3. 2019 09 04 nutarimu Nr. 914 (nuo 2019 09 07)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14276)

4. 2021 07 14 nutarimu Nr. 554 (nuo 2021 07 16)

(TAR, 2021, Nr. 2021-15977)

5. 2022 06 29 nutarimu Nr. 678 (nuo 2022 07 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-14062)

6. 2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28)

(TAR, 2023, Nr. 2023-15281)

 

66 889

3.82.4.13.

branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną

KEISTA:

1. 2017 10 04 nutarimu Nr. 792 (nuo 2017 10 10)

(TAR, 2017, Nr. 2017-16003)

2. 2018 09 19 nutarimu Nr. 946 (nuo 2018 09 25)

(TAR, 2018, Nr. 2018-14938)

3. 2019 09 04 nutarimu Nr. 914 (nuo 2019 09 07)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14276)

4. 2021 07 14 nutarimu Nr. 554 (nuo 2021 07 16)

(TAR, 2021, Nr. 2021-15977)

5. 2022 06 29 nutarimu Nr. 678 (nuo 2022 07 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-14062)

6. 2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28)

(TAR, 2023, Nr. 2023-15281)

 

68 545

3.82.4.14.

branduolinių medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų atliekų saugyklos, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras KEISTA:

1. 2017 10 04 nutarimu Nr. 792 (nuo 2017 10 10)

(TAR, 2017, Nr. 2017-16003)

2. 2018 09 19 nutarimu Nr. 946 (nuo 2018 09 25)

(TAR, 2018, Nr. 2018-14938)

3. 2019 09 04 nutarimu Nr. 914 (nuo 2019 09 07)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14276)

4. 2021 07 14 nutarimu Nr. 554 (nuo 2021 07 16)

(TAR, 2021, Nr. 2021-15977)

5. 2022 06 29 nutarimu Nr. 678 (nuo 2022 07 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-14062)

6. 2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28)

(TAR, 2023, Nr. 2023-15281)

 

69 879

3.82.4.15.

branduolinių medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų atliekų saugyklos, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną

KEISTA:

1. 2017 10 04 nutarimu Nr. 792 (nuo 2017 10 10)

(TAR, 2017, Nr. 2017-16003)

2. 2018 09 19 nutarimu Nr. 946 (nuo 2018 09 25)

(TAR, 2018, Nr. 2018-14938)

3. 2019 09 04 nutarimu Nr. 914 (nuo 2019 09 07)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14276)

4. 2021 07 14 nutarimu Nr. 554 (nuo 2021 07 16)

(TAR, 2021, Nr. 2021-15977)

5. 2022 06 29 nutarimu Nr. 678 (nuo 2022 07 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-14062)

6. 2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28)

(TAR, 2023, Nr. 2023-15281)

 

71 561

3.82.4.16.

radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną

KEISTA:

1. 2017 10 04 nutarimu Nr. 792 (nuo 2017 10 10)

(TAR, 2017, Nr. 2017-16003)

2. 2018 09 19 nutarimu Nr. 946 (nuo 2018 09 25)

(TAR, 2018, Nr. 2018-14938)

3. 2019 09 04 nutarimu Nr. 914 (nuo 2019 09 07)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14276)

4. 2021 07 14 nutarimu Nr. 554 (nuo 2021 07 16)

(TAR, 2021, Nr. 2021-15977)

5. 2022 06 29 nutarimu Nr. 678 (nuo 2022 07 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-14062)

6. 2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28)

(TAR, 2023, Nr. 2023-15281)

 

70 317

3.82.5.

prižiūrėti du ar daugiau uždarytų radioaktyviųjų atliekų atliekynų KEISTA:

1. 2017 10 04 nutarimu Nr. 792 (nuo 2017 10 10)

(TAR, 2017, Nr. 2017-16003)

2. 2018 09 19 nutarimu Nr. 946 (nuo 2018 09 25)

(TAR, 2018, Nr. 2018-14938)

3. 2019 09 04 nutarimu Nr. 914 (nuo 2019 09 07)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14276)

4. 2021 07 14 nutarimu Nr. 554 (nuo 2021 07 16)

(TAR, 2021, Nr. 2021-15977)

5. 2022 06 29 nutarimu Nr. 678 (nuo 2022 07 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-14062)

6. 2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28)

(TAR, 2023, Nr. 2023-15281)

 

70 253

3.83.

 

 

 

KEISTA:

1. 2015 08 05 nutarimu Nr. 815 (nuo 2015 08 11)

(TAR, 2015, Nr. 2015-12184)

2. 2016 11 09 nutarimu Nr. 1109 (nuo 2016 11 16)

(TAR, 2016, Nr. 2016-26841)

3. 2017 10 04 nutarimu Nr. 792 (nuo 2017 10 10)

(TAR, 2017, Nr. 2017-16003)

4. 2018 01 17 nutarimu Nr. 66 (nuo 2018 01 23)

(TAR, 2018, Nr. 2018-00949)

5. 2018 09 19 nutarimu Nr. 946 (nuo 2018 09 25)

(TAR, 2018, Nr. 2018-14938)

6. 2019 09 04 nutarimu Nr. 914 (nuo 2019 09 07)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14276)

7. 2021 07 14 nutarimu Nr. 554 (nuo 2021 07 16)

(TAR, 2021, Nr. 2021-15977)

8. 2022 06 29 nutarimu Nr. 678 (nuo 2022 07 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-14062)

9. 2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28)

(TAR, 2023, Nr. 2023-15281)

 

 

nurodytų 3.81 ir 3.82 papunkčiuose licencijų pakeitimą:

 

3.83.1.

pasikeitus licencijos turėtojo rekvizitams

41

3.83.2.

pasikeitus branduolinės energetikos objekto pavadinimui

41

3.83.3.

Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytos licencijos atveju – kai nebebus vykdoma veikla su tam tikromis branduolinėmis, branduolinio kuro ciklo arba daliosiomis medžiagomis

131

3.83.4.

Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodytos licencijos atveju – kai nebebus vykdoma veikla su tam tikromis branduolinėmis arba daliosiomis medžiagomis

131

3.83.5.

keičiantis veiklos apimčiai, kai viena iš veiklų, kuri buvo vykdyta pagal išduotą bendrą, kaip nustatyta Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje, licenciją, užbaigiama

206

3.83.6.

keičiantis veiklos apimčiai, kai bent vienai iš veiklų, kuri buvo vykdyta pagal išduotą bendrą, kaip nustatyta Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje, licenciją, išduodama nauja licencija ir (arba) keičiama jau išduota licencija

206

3.83.7.

kai teisė vykdyti dvi ar daugiau veiklų suteikiama bendroje licencijoje, kaip nustatyta Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje, kai veiklai buvo išduota licencija

241

3.84.

pavojingų atliekų tvarkymo licencijos:

 

3.84.1.

išdavimą

144

3.84.2.

dublikato išdavimą

8,6

3.84.3.

duomenų tikslinimą:

 

3.84.3.1.

priedo koregavimą

72

3.84.3.2.

priedo koregavimą mažinant aikštelių arba technologinių srautų skaičių

14

3.85.

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo organizavimo licencijos:

 

3.85.1.

išdavimą

637

3.85.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

81

3.851.

 

 

 

KEISTA:

2015 08 05 nutarimu Nr. 815 (nuo 2015 08 11)

(TAR, 2015, Nr. 2015-12184)

 

 

apmokestinamųjų gaminių (baterijų ir akumuliatorių) atliekų tvarkymo organizavimo licencijos:

 

3.851.1.

išdavimą

644

3.851.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

84

3.86.

elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo organizavimo licencijos:

 

3.86.1.

išdavimą

637

3.86.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

81

3.861.

 

 

 

KEISTA:

2015 08 05 nutarimu Nr. 815 (nuo 2015 08 11)

(TAR, 2015, Nr. 2015-12184)

 

 

elektros ir elektroninės įrangos (apšvietimo įrangos) atliekų tvarkymo organizavimo licencijos:

 

3.861.1.

išdavimą

644

3.861.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

84

3.862.

 

 

 

KEISTA:

2015 08 05 nutarimu Nr. 815 (nuo 2015 08 11)

(TAR, 2015, Nr. 2015-12184)

 

 

elektros ir elektroninės įrangos (stambių namų apyvokos prietaisų su šaldymo įranga) atliekų tvarkymo organizavimo licencijos:

 

3.862.1.

išdavimą

644

3.862.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

84

3.863.

 

 

 

KEISTA:

2015 08 05 nutarimu Nr. 815 (nuo 2015 08 11)

(TAR, 2015, Nr. 2015-12184)

 

 

elektros ir elektroninės įrangos (televizorių ir monitorių įrangos) atliekų tvarkymo organizavimo licencijos:

 

3.863.1.

išdavimą

644

3.863.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

84

3.87.

alyvų atliekų tvarkymo organizavimo licencijos:

 

3.87.1.

išdavimą

637

3.87.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

81

3.88.

eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo organizavimo licencijos:

 

3.88.1.

išdavimą

637

3.88.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

81

3.89.

pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijos:

 

3.89.1.

išdavimą

637

3.89.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

81

3.90.

 

 

 

KEISTA:

2018 09 19 nutarimu Nr. 946 (nuo 2018 09 25)

(TAR, 2018, Nr. 2018-14938)

 

 

banko licencijos, kurią išduoda Lietuvos bankas:

 

3.90.1.

išdavimą

4 157

3.90.2.

pakeitimą

416

3.91.

užsienio banko filialo licencijos, kurią išduoda Lietuvos bankas, išdavimą

KEISTA:

2017 10 04 nutarimu Nr. 792 (nuo 2017 10 10)

(TAR, 2017, Nr. 2017-16003)

 

4 157

3.92.

 

 

 

KEISTA:

2018 09 19 nutarimu Nr. 946 (nuo 2018 09 25)

(TAR, 2018, Nr. 2018-14938)

 

 

kredito unijos licencijos, kurią išduoda Lietuvos bankas:

 

3.92.1.

išdavimą

730

3.92.2.

pakeitimą

100

3.93.

centrinės kredito unijos licencijos, kurią išduoda Lietuvos bankas, išdavimą

KEISTA:

2017 10 04 nutarimu Nr. 792 (nuo 2017 10 10)

(TAR, 2017, Nr. 2017-16003)

 

2 619

3.94.

 

 

 

KEISTA:

2018 09 19 nutarimu Nr. 946 (nuo 2018 09 25)

(TAR, 2018, Nr. 2018-14938)

 

 

mokėjimo įstaigos licencijos, kurią išduoda Lietuvos bankas:

 

3.94.1.

išdavimą

898

3.94.2.

pakeitimą

105

3.95.

 

 

 

KEISTA:

2018 09 19 nutarimu Nr. 946 (nuo 2018 09 25)

(TAR, 2018, Nr. 2018-14938)

 

 

mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licencijos, kurią išduoda Lietuvos bankas:

 

3.95.1.

išdavimą

682

3.95.2.

pakeitimą

83

3.96.

 

 

 

KEISTA:

2018 09 19 nutarimu Nr. 946 (nuo 2018 09 25)

(TAR, 2018, Nr. 2018-14938)

 

 

elektroninių pinigų įstaigos licencijos, kurią išduoda Lietuvos bankas:

 

3.96.1.

išdavimą

1 463

3.96.2.

pakeitimą

152

3.97.

 

KEISTA:

2018 09 19 nutarimu Nr. 946 (nuo 2018 09 25)

(TAR, 2018, Nr. 2018-14938)

 

elektroninių pinigų įstaigos ribotos veiklos licencijos, kurią išduoda Lietuvos bankas, išdavimą:

3.97.1.

išdavimą

1 235

3.97.2.

pakeitimą

130

3.98.

 

KEISTA:

2018 09 19 nutarimu Nr. 946 (nuo 2018 09 25)

(TAR, 2018, Nr. 2018-14938)

 

užsienio valstybės elektroninių pinigų įstaigos filialo licencijos, kurią išduoda Lietuvos bankas:

3.98.1.

išdavimą

1 463

3.98.2.

pakeitimą

152

3.99.

 

KEISTA:

1. 2018 09 19 nutarimu Nr. 946 (nuo 2018 09 25)

(TAR, 2018, Nr. 2018-14938)

2. 2022 06 29 nutarimu Nr. 678 (nuo 2022 07 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-14062)

3. 2023 06 07 nutarimu Nr. 446 (nuo 2023 06 10)

(TAR, 2023, Nr. 2023-11527)

 

rašytinio sutikimo ar licencijos taisyti ginklus, perdirbti ginklus ir šaudmenis, kuriuos išduoda Lietuvos policijos generalinio komisaro įgaliota policijos įstaiga:

3.99.1.

išdavimą

63

3.99.2.

patikslinimą

16

3.100.

 

KEISTA:

1. 2018 09 19 nutarimu Nr. 946 (nuo 2018 09 25)

(TAR, 2018, Nr. 2018-14938)

2. 2022 06 29 nutarimu Nr. 678 (nuo 2022 07 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-14062)

3. 2023 06 07 nutarimu Nr. 446 (nuo 2023 06 10)

(TAR, 2023, Nr. 2023-11527)

 

licencijos gaminti ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis ir jų dalis, kurią išduoda Lietuvos policijos generalinio komisaro įgaliota policijos įstaiga:

3.100.1.

išdavimą

63

3.100.2.

patikslinimą

16

3.101.

 

KEISTA:

1. 2018 09 19 nutarimu Nr. 946 (nuo 2018 09 25)

(TAR, 2018, Nr. 2018-14938)

2. 2022 06 29 nutarimu Nr. 678 (nuo 2022 07 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-14062)

3. 2023 06 07 nutarimu Nr. 446 (nuo 2023 06 10)

(TAR, 2023, Nr. 2023-11527)

 

rašytinio sutikimo ar licencijos verstis sprogmenų gamyba, kuriuos išduoda Lietuvos policijos generalinio komisaro įgaliota policijos įstaiga:

3.101.1.

išdavimą

63

3.101.2.

patikslinimą

16

3.102.

 

KEISTA:

1. 2018 09 19 nutarimu Nr. 946 (nuo 2018 09 25)

(TAR, 2018, Nr. 2018-14938)

2. 2022 06 29 nutarimu Nr. 678 (nuo 2022 07 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-14062)

3. 2023 06 07 nutarimu Nr. 446 (nuo 2023 06 10)

(TAR, 2023, Nr. 2023-11527)

 

rašytinio sutikimo ar licencijos verstis sprogmenų naudojimu, kuriuos išduoda Lietuvos policijos generalinio komisaro įgaliota policijos įstaiga:

3.102.1.

išdavimą

63

3.102.2.

patikslinimą

16

3.103.

 

KEISTA:

1. 2018 09 19 nutarimu Nr. 946 (nuo 2018 09 25)

(TAR, 2018, Nr. 2018-14938)

2. 2022 06 29 nutarimu Nr. 678 (nuo 2022 07 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-14062)

3. 2023 06 07 nutarimu Nr. 446 (nuo 2023 06 10)

(TAR, 2023, Nr. 2023-11527)

 

rašytinio sutikimo ar licencijos verstis prekyba sprogmenimis, kuriuos išduoda Lietuvos policijos generalinio komisaro įgaliota policijos įstaiga:

3.103.1.

išdavimą

63

3.103.2.

patikslinimą

16

3.104.

 

 

KEISTA:

1. 2017 03 15 nutarimu Nr. 185 (nuo 2017 03 21)

(TAR, 2017, Nr. 2017-04583)

2. 2022 06 29 nutarimu Nr. 678 (nuo 2022 07 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-14062)

 

 

licencijos gaminti civilines pirotechnikos priemones Lietuvos Respublikoje:

 

3.104.1.

išdavimą

63

3.104.2.

patikslinimą

16

3.105.

 

 

KEISTA:

1. 2017 03 15 nutarimu Nr. 185 (nuo 2017 03 21)

(TAR, 2017, Nr. 2017-04583)

2. 2022 06 29 nutarimu Nr. 678 (nuo 2022 07 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-14062)

 

 

licencijos naudoti F4 kategorijos fejerverkus, T2 ir P2 kategorijų civilines pirotechnikos priemones:

 

3.105.1.

išdavimą

63

3.105.2.

patikslinimą

16

3.106.

licencijos gaminti vaistinius preparatus, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotines ir psichotropines medžiagas išdavimą, kurį atlieka Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos

150

 

KEISTA:

1. 2015 08 05 nutarimu Nr. 815 (nuo 2015 08 11)

(TAR, 2015, Nr. 2015-12184)

2. 2019 04 24 nutarimu Nr. 404 (nuo 2019 05 01)

(TAR, 2019, Nr. 2019-06974)

3. 2020 06 22 nutarimu Nr. 709 (nuo 2020 07 01)

(TAR, 2020, Nr. 2020-14311)

 

 

 

3.107.

licencijos gaminti III sąrašo psichotropines medžiagas išdavimą, kurį atlieka Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos

150

 

KEISTA:

1. 2015 08 05 nutarimu Nr. 815 (nuo 2015 08 11)

(TAR, 2015, Nr. 2015-12184)

2. 2020 06 22 nutarimu Nr. 709 (nuo 2020 07 01)

(TAR, 2020, Nr. 2020-14311)

 

 

3.108.

licencijos verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų didmenine prekyba, importu ir eksportu išdavimą, kurį atlieka Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos

150

 

KEISTA:

1. 2015 08 05 nutarimu Nr. 815 (nuo 2015 08 11)

(TAR, 2015, Nr. 2015-12184)

2. 2019 04 24 nutarimu Nr. 404 (nuo 2019 05 01)

(TAR, 2019, Nr. 2019-06974)

3. 2020 06 22 nutarimu Nr. 709 (nuo 2020 07 01)

(TAR, 2020, Nr. 2020-14311)

 

 

3.109.

licencijos verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų didmenine prekyba, importu ir eksportu išdavimą, kurį atlieka Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministerijos

150

 

KEISTA:

1. 2015 08 05 nutarimu Nr. 815 (nuo 2015 08 11)

(TAR, 2015, Nr. 2015-12184)

2. 2020 06 22 nutarimu Nr. 709 (nuo 2020 07 01)

(TAR, 2020, Nr. 2020-14311)

 

 

3.110.

licencijos verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba išdavimą, kurį atlieka Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos

50

 

KEISTA:

1. 2015 08 05 nutarimu Nr. 815 (nuo 2015 08 11)

(TAR, 2015, Nr. 2015-12184)

2. 2019 04 24 nutarimu Nr. 404 (nuo 2019 05 01)

(TAR, 2019, Nr. 2019-06974)

3. 2020 06 22 nutarimu Nr. 709 (nuo 2020 07 01)

(TAR, 2020, Nr. 2020-14311)

 

 

3.111.

licencijos verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba išdavimą, kurį atlieka Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos

50

 

KEISTA:

1. 2015 08 05 nutarimu Nr. 815 (nuo 2015 08 11)

(TAR, 2015, Nr. 2015-12184)

2. 2020 06 22 nutarimu Nr. 709 (nuo 2020 07 01)

(TAR, 2020, Nr. 2020-14311)

 

 

3.112.

 

KEISTA:

2015 11 04 nutarimu Nr. 1132 (nuo 2015 11 06)

(TAR, 2015, Nr. 2015-17679)

 

veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) licencijos:

3.112.1.

išdavimą

124

3.112.2.

dublikato išdavimą

55

3.112.3.

patikslinimą

34

3.113.

 

KEISTA:

2015 11 04 nutarimu Nr. 1132 (nuo 2015 11 06)

(TAR, 2015, Nr. 2015-17679)

 

specialiosios veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) licencijos:

3.113.1.

išdavimą

124

3.113.2.

dublikato išdavimą

55

3.113.3.

patikslinimą

34

3.114.

veterinarijos praktikos licencijos išdavimą

KEISTA:

2022 06 29 nutarimu Nr. 678 (nuo 2022 07 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-14062)

 

22

3.115.

 

KEISTA:

2022 09 28 nutarimu Nr. 973 (nuo 2022 11 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-19732)

 

veterinarinės farmacijos kvalifikuoto asmens, veterinarinės farmacijos vadovo licencijos:

3.115.1.

išdavimą

31

3.115.2.

patikslinimą

6

3.116.

 

KEISTA:

1. 2022 06 29 nutarimu Nr. 678 (nuo 2022 07 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-14062)

2. 2022 09 28 nutarimu Nr. 973 (nuo 2022 11 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-19732)

 

licencijos veterinarinės farmacijos ūkio subjektams išdavimą:

3.116.1.

veterinarinių vaistų gamybos, importo licencijos

200

3.116.2.

veterinarijos vaistinės veiklos licencijos

61

3.116.3.

didmeninės veterinarinių vaistų prekybos licencijos

187

3.117.

veterinarijos praktikos licencijos patikslinimą, papildymą, dublikato išdavimą

KEISTA:

1. 2022 06 29 nutarimu Nr. 678 (nuo 2022 07 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-14062)

2. 2022 09 28 nutarimu Nr. 973 (nuo 2022 11 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-19732)

 

6

3.118.

 

KEISTA:

2022 09 28 nutarimu Nr. 973 (nuo 2022 11 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-19732)

 

veterinarinės farmacijos ūkio subjektams išduotų licencijų pakeitimą:

3.118.1.

veterinarinių vaistų gamybos, importo licencijos, veterinarijos vaistinės veiklos licencijos ar didmeninės veterinarinių vaistų prekybos licencijos pakeitimą, kai neatliekamas veiklos vietos patikrinimas

11

3.118.2.

veterinarinių vaistų gamybos, importo licencijos pakeitimą, kai atliekamas vienos veiklos vietos patikrinimas

100

3.118.3.

veterinarijos vaistinės veiklos licencijos pakeitimą, kai atliekamas vienos veiklos vietos patikrinimas

30

3.118.4.

didmeninės veterinarinių vaistų prekybos licencijos pakeitimą, kai atliekamas vienos veiklos vietos patikrinimas

90

 

Pastaba. Kai atliekamas veiklos vietos patikrinimas, rinkliavos dydis didinamas tiek kartų, kiek veiklos vietų yra tikrinama.

 

3.119.

licencijos organizuoti azartinius lošimus, kurią išduoda Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, patikslinimą

KEISTA:

1. 2020 06 2