Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo Nr. X-1024 2, 3, 93, 111 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo VI-1 skyriumi įstatymas (TAR, 2022-11-07, Nr. 2022-22566)
 • 2022-12-01 Galiojantis
  2022-12-01 Įsigalioja
  2022-11-07 Paskelbta
  2022-10-27 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

FINANSINIŲ PRIEMONIŲ RINKŲ ĮSTATYMO NR. X-1024 2, 3, 93, 111 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO VI1 SKYRIUMI

ĮSTATYMAS

 

2022 m. spalio 27 d. Nr. XIV-1455

Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

„11. Finansų maklerio įmonėms, taip pat pagrindinėms sandorio šalims Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatos taikomos tiek, kiek šis įstatymas nenustato kitaip.“

 

2 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnio 44 dalį ir ją išdėstyti taip:

„44. Pagrindinė sandorio šalis – kaip tai apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 648/2012 2 straipsnio 1 punkte.“

 

3 straipsnis. Įstatymo papildymas VI1 skyriumi

Papildyti Įstatymą VI1 skyriumi:

VI1 SKYRIUS

PAGRINDINIŲ SANDORIO ŠALIŲ VEIKLOS IR BANKROTO PROCESO YPATUMAI

 

911 straipsnis.      Informavimo apie šaukiamą pagrindinės sandorio šalies neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą ypatumai

1. Pagrindinės sandorio šalies visuotinis akcininkų susirinkimas ne mažesne kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma gali nuspręsti, kad tuo atveju, kai, priežiūros institucijos vertinimu, tenkinamos Reglamento (ES) 2021/23 18 straipsnio 1 dalies pirmojoje pastraipoje nurodytos sąlygos ir būtina padidinti įstatinį kapitalą siekiant išvengti Reglamento (ES) 2021/23 22 straipsnyje nustatytų pertvarkymo sąlygų, pranešimui apie šaukiamą neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą dėl įst

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.