Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas (Žin., 2000, Nr. 47-1340)
 • 2000-07-01 Galiojantis
  2000-07-01 Įsigalioja
  2000-06-09 Paskelbta
  2000-05-18 Priimta
Pakeitimas Keičiamas aktas: Keičiami aktai (3)
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

ĮSTATYMAS

 

2000 m. gegužės 18 d. Nr. VIII-1686

Vilnius

 

PIRMASIS SKIRSNIS

 

Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 19 straipsnių pakeitimas ir papildymas, 18 straipsnio pripažinimas netekusiu galios bei Įstatymo papildymas nauju ketvirtuoju skirsniu

 

(Žin., 1998, Nr. 54-1492; 1999, Nr. 55-1772)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio papildymas

1. 2 straipsnio 9 dalyje prieš žodžius „valstybės ar savivaldybės įmonės“ įrašyti žodžius „Lietuvos banko“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„9. Turto patikėjimo teisė – Lietuvos banko, valstybės ar savivaldybės įmonės, įstaigos, organizacijos teisė savo įstatuose (nuostatuose), taip pat tam tikros rūšies valstybės ar savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų veiklą reglamentuojančiuose norminiuose aktuose nustatytu mastu, tvarka bei sąlygomis valdyti, naudoti valstybės ar savivaldybių jai perduotą turtą ir disponuoti juo.“

2. 2 straipsnio 11 dalyje po žodžio „institucija“ įrašyti žodžius „Lietuvos bankas“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„11. Turto valdytojas – valstybės valdžios ar valdymo institucija, Lietuvos bankas, valstybės įmonė, įstaiga ar organizacija arba savivaldybės taryba, patikėjimo ar nuosavybės teise valdanti, naudojanti valstybės ar savivaldybės turtą ir disponuojanti juo.“

3. Papildyti 2 straipsnį 12, 13 ir 14 dalimis:

„12. Liekamosios medžiagos – tinkamos naudoti detalės, mazgai, taurieji metalai, br

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.