Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 3D-856 „Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 3D-889 „Dėl Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2022-12-23, Nr. 2022-26575)
  • 2022-12-24 Galiojantis
    2022-12-24 Įsigalioja
    2022-12-23 Paskelbta
    2022-12-23 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2014 M. LAPKRIČIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 3D-889 „DĖL GALIMAI NETEISĖTŲ SĄLYGŲ GAUTI PARAMĄ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. gruodžio 23 d. Nr. 3D-856

Vilnius

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymą Nr. 3D-889 „Dėl Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodikos patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL DIRBTINAI SUKURTŲ SĄLYGŲ GAUTI PARAMĄ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

Įgyvendindamas 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2020/2220, 2021 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/2116 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2022 m. birželio 16 d Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2022/1408,

tvirtinu Dirbtinai sukurtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodiką (pridedama).“

2. Nustatau, kad:

2.1. šis įsakymas taikomas ir projektams, dėl kurių paramos paraiškos pateiktos iki šio įsakymo įsigaliojimo;

2.2.

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.