Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatymo Nr. XI-393 2, 22, 23, 25, 25-4, 26-5, 28, 44, 46, 49-1, 96, 98, 99, 107 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo nauju VIII skyriumi įstatymas (TAR, 2022-12-30, Nr. 2022-27549)
 • 2024-01-01 Galiojantis
  2024-01-01 Įsigalioja
  2022-12-30 Paskelbta
  2022-12-20 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

FINANSINIO TVARUMO ĮSTATYMO NR. XI-393 2, 22, 23, 25, 254, 265, 28, 44, 46, 491, 96, 98, 99, 107 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO NAUJU VIII SKYRIUMI

ĮSTATYMAS

 

2022 m. gruodžio 20 d. Nr. XIV-1692

Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 21 dalį ir ją išdėstyti taip:

„21. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Bankų įstatyme, Finansų įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatyme, Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme, Reglamente (ES) Nr. 575/2013, Reglamente (ES) Nr. 806/2014 ir Reglamente (ES) Nr. 648/2012.“

 

2 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 22 straipsnio 6 dalies 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

„11) kai tokia įstaiga ar toks subjektas yra mišrios veiklos kontroliuojančiosios bendrovės patronuojamoji įmonė, reikalauja, kad pastaroji įstaigai ar subjektui kontroliuoti įsteigtų atskirą finansų kontroliuojančiąją bendrovę, kai tai būtina siekiant palengvinti įstaigos ar subjekto pertvarkymą ir išvengti šiame įstatyme nurodytų pertvarkymo priemonių ir įgaliojimų, turinčių neigiamą poveikį nefinansinei įmonių grupės daliai, taikymo;“.

 

3 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 23 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

„6. Grupės pertvarkymo institucija apie Lietuvos Respublikoje licencijuotos ES patronuojančiosios įmonės pasiūlytas priemones praneša priežiūros instit

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.