Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos gamybos mokesčio cukraus sektoriuje įstatymas (Žin., 2003, Nr. 104-4634; 2007, Nr. 46-1721)
  • 2018-06-12 Negaliojantis
    2004-05-01 Įsigalioja
    2003-11-05 Paskelbta
    2003-10-14 Priimta
Santrumpa: GMCSĮ
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NETEKO GALIOS 2018 05 31 įstatymu Nr. XIII-1218 (nuo 2018 06 12)

(TAR, 2018, Nr. 2018-09734)

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2007 04 26

(Žin., 2007, Nr. 46-1721)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

GAMYBOS MOKESČIO CUKRAUS SEKTORIUJE

ĮSTATYMAS

 

2003 m. spalio 14 d. Nr. IX-1762

Vilnius

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis įstatymas nustato mokesčio už Lietuvos Respublikoje turimą baltojo cukraus gamybos ir izogliukozės gamybos kvotą (toliau – gamybos mokestis) mokėjimo tvarką ir kontrolę, taip pat atsakomybę už šio įstatymo pažeidimus.

2. Įstatymo nuostatos suderintos su šio įstatymo priede pateiktais Europos Sąjungos teisės aktais.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

Šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 318/2006) 2 straipsnyje.

 

3 straipsnis. Mokesčio mokėtojai

Mokesčio mokėtojai yra nustatyti Reglamento (EB) Nr. 318/2006 16 straipsnio 3 dalyje.

 

4 straipsnis. Mokesčio objektas

Mokesčio objektas yra Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žemės ūkio ministerija) patvirtintiems baltojo cukraus ir izogliukozės gamintojams skirta baltojo cukraus ir izogliukozės gamybos kvota.

 

5 straipsnis. Mokesčio mokestinis laikotarpis

Mokesčio mokestinis laikotarpis sutampa su prekybos metais, nurodytais Reglamento (EB) Nr. 318/2006 1 straipsnio 2 dalyje.

 

6 straipsnis. Mokesčio tarifas

Mokesčio tarifas už kvotinio baltojo cukraus ir kvotinės izogliukozės gamybos kvotos toną nustatytas Reglamento (EB) Nr. 318/2006 16 strai

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.