Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2008 m. sausio 29 d. nutarimas Nr. N-8 „Dėl Asmenų, tiesiogiai ar netiesiogiai valdančių draudimo įmonės ar perdraudimo įmonės akcijas, turimų balsų skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 15-546)
  • 2009-02-25 Galiojantis
    2008-02-06 Įsigalioja
    2008-02-05 Paskelbta
    2008-01-29 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS KOMISIJA

NUTARIMAS

 

DĖL ASMENŲ, TIESIOGIAI AR NETIESIOGIAI VALDANČIŲ DRAUDIMO ĮMONĖS AR PERDRAUDIMO ĮMONĖS AKCIJAS, TURIMŲ BALSŲ SKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2008 m. sausio 29 d. Nr. N-8

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo (Žin., 2003, Nr. 94-4246) 193 straipsnio 1 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija nutaria:

Patvirtinti Asmenų, tiesiogiai ar netiesiogiai valdančių draudimo įmonės ar perdraudimo įmonės akcijas, balsų skaičiavimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS DRAUDIMO

PRIEŽIŪROS KOMISIJOS PIRMININKAS                                                                  MINDAUGAS ŠALČIUS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos

2008 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. N-8

 

ASMENŲ, TIESIOGIAI AR NETIESIOGIAI VALDANČIŲ DRAUDIMO ĮMONĖS AR PERDRAUDIMO ĮMONĖS AKCIJAS, TURIMŲ BALSŲ SKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Asmenų, tiesiogiai ar netiesiogiai valdančių draudimo įmonės ar perdraudimo įmonės akcijas, turimų balsų skaičiavimo tvarkos aprašas reglamentuoja draudimo įmonės ar perdraudimo įmonės akcijoms suteiktų balsavimo teisių, kurias turintys asmenys laikomi tiesioginiais ar netiesioginiais draudimo įmonės ar perdraudimo įmonės akcijų valdytojais, skaičiavimo tvarką.

2. Šio aprašo 5 ir 7 punktai atitinkamai taikomi valdymo įmonių, finansų maklerio įmonių ir jas patronuojančių įmonių balsavimo teisėms, kurias suteikia draudimo įmonės ar perdraudimo įmonės akcijos.

3. Asmens turimais balsais laikoma:

3.1. teisė balsuoti, kurią asmeniui suteikia nuosavybės teise priklausančios akcijos (išskyrus atvejį, kai akcijos įkeistos ir įkeitimo sutartis numato balsavimo teisės perdavimą įkaito turėtojui);

3.2. teisė balsuoti, kurią turi kitas asmuo, su kuriuo jis sudarė balsavimo sutartį dėl ilgalaikės bendrovės valdymo politikos įgyvendinimo;

3.3. teisė balsuoti, kurią turi kitas asmuo, su kuriuo jis sudarė laikiną balsavimo teisių perleidimo sutartį;

3.4. teisė balsuoti, kurią suteikia jam įkeistos arba kaip finansinis užstatas perduotos akcijos, jeigu įkaito turėtojui suteikta teisė naudotis akcijoms suteiktomis balsavimo teisėmis;

3.5. teisė balsuoti, kurią suteikia akcijos, kuriomis jis, kaip uzufruktorius, turi teisę naudotis visą savo gyvenimą ar apibrėžtą laiką, kuris negali būti ilgesnis už asmens gyvenimo trukmę;

3.6. teisė balsuoti, kurią pagal šio aprašo 3.2–3.5 papunkčius turi asmens kontroliuojama įmonė;

3.7. teisė balsuoti, kurią suteikia jam patikėjimo teise perduotos arba kitaip deponuotos akcijos, jeigu jis, kai nėra kitokių nurodymų, gali naudotis balsavimo teisėmis savo nuožiūra;

3.8. teisė balsuoti, kurią suteikia akcijos, kurios įgytos jo naudai, tačiau kito asmens vardu;

3.9. teisė balsuoti, kurią asmuo gali naudoti savo nuožiūra pagal įgaliojimą arba kitais atstovavimo pagrindais;

3.10. teisė balsuoti, kurią suteikia asmens sutuoktinio turimos akcijos, išskyrus atvejį, kai pagal vedybų sutartį vertybiniai popieriai laikomi kiekvieno sutuoktinio asmenine nuosavybe.

4. Balsavimo teisės apskaičiuojamos atsižvelgiant į visas tos pačios klasės akcijas, kurioms suteikta balsavimo teisė, net jei naudojimasis šiomis teisėmis yra sustabdytas.

41.

KEISTA:

2009 02 17 nutarimu Nr. N-83 (nuo 2009 02 25)

(Žin., 2009, Nr. 21-847)

 

Skaičiuojant asmens turimus balsus, neatsižvelgiama į balsavimo teises ar akcijas, kurias finansų maklerio įmonės ar kredito įstaigos gali turėti po teiktos finansinių priemonių pasirašymo ir (arba) platinimo įsipareigojant jas išplatinti paslaugos, jei šiomis teisėmis nesinaudojama ar jos kitaip nenaudojamos siekiant kištis į emitento valdymą ir jei jos perleidžiamos per vienus metus nuo įsigijimo.

5. Valdymo įmonę patronuojančios įmonės balsavimo teisės, turimos pagal šį ir šio aprašo 3 punktą, gali būti neskaičiuojamos kartu su valdymo įmonės turimomis balsavimo teisėmis, kurios suteiktos Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme (Žin., 2003, Nr. 74-3424; 2007, Nr. 117-4772) nustatytomis sąlygomis valdymo įmonės valdomoms akcijoms, jeigu tokia valdymo įmonė naudojasi balsavimo teisėmis nepriklausomai nuo patronuojančios įmonės.

6. Šio aprašo 5 punkte nustatyta išimtis netaikoma, kai patronuojanti įmonė arba kita patronuojančios įmonės kontroliuojama įmonė investavo į valdymo įmonės valdomas akcijas ir valdymo įmonė neturi teisės savo nuožiūra naudotis tokioms akcijoms suteikiamomis balsavimo teisėmis, o gali naudotis jomis tik pagal tiesioginius ir netiesioginius patronuojančios arba kitos patronuojančios įmonės kontroliuojamos įmonės nurodymus.

7. Finansų maklerio įmonę patronuojančios įmonės balsavimo teisės, turimos pagal šį ir šio aprašo 3 punktą, gali būti neskaičiuojamos kartu su finansų maklerio įmonės turimomis balsavimo teisėmis, kurios suteiktos klientų atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymą (Žin., 2007, Nr. 17-627) valdomoms akcijoms, esant visoms šioms sąlygoms:

7.1. finansų maklerio įmonė turi teisę teikti Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo 3 straipsnio 13 dalies 4 punkte nustatytą finansinių priemonių portfelio valdymo paslaugą;

7.2. finansų maklerio įmonė gali naudotis šioms akcijoms suteiktomis balsavimo teisėmis pagal rašytines arba elektroninėmis priemonėmis pateiktas klientų instrukcijas;

7.3. finansų maklerio įmonė naudojasi turimomis balsavimo teisėmis nepriklausomai nuo patronuojančios įmonės.

8. Šio aprašo 7 punkte nustatyta išimtis netaikoma, kai patronuojanti įmonė arba kita patronuojančios įmonės kontroliuojama įmonė investavo į finansų maklerio įmonės valdomas akcijas ir finansų maklerio įmonė neturi teisės savo nuožiūra naudotis tokioms akcijoms suteikiamomis balsavimo teisėmis, o gali naudotis jomis tik pagal tiesioginius ir netiesioginius patronuojančios arba kitos patronuojančios įmonės kontroliuojamos įmonės nurodymus.

9. Taikant šio aprašo 5 arba 7 punktus, laikoma, kad valdymo įmonė ar finansų maklerio įmonė veikia nepriklausomai nuo patronuojančios įmonės, esant visoms šioms sąlygoms:

9.1. sprendimus dėl balsavimo priima skirtingi, nepriklausomai veikiantys asmenys;

9.2. įmonių organizacinė struktūra leidžia nepriklausomai naudotis balso teisėmis;

9.3. vidaus taisyklės, taikomos tiek patronuojančiai, tiek kontroliuojamai įmonei, užtikrina, kad informacija apie sprendimų dėl balsavimo priėmimą nėra perduodama ar kitaip prieinama patronuojančiai ir kontroliuojamai įmonei.

10. Patronuojanti įmonė, siekdama pasinaudoti šio aprašo 5 arba 7 punkte nustatyta išimtimi, Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijai turi pateikti:

10.1. patvirtinimą, kad yra tenkinamos visos 9 punkte nustatytos sąlygos;

10.2. patvirtinimą, kad neteiks kontroliuojamai įmonei tiesioginių ar netiesioginių nurodymų arba kitaip netrukdys jai nepriklausomai naudotis valdomo turto suteikiamomis balso teisėmis;

10.3. sąrašą kontroliuojamų įmonių, taip pat nurodyti jas prižiūrinčias kompetentingas institucijas. Pasikeitus sąraše nurodytiems duomenims, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 dienų, Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijai turi būti pateiktas patikslintas sąrašas.

11. Šiame apraše vartojama sąvoka „tiesioginiai nurodymai“ turi būti suprantama kaip bet kuris patronuojančios įmonės ar kitos jos kontroliuojamos įmonės valdymo įmonei ar finansų maklerio įmonei duodamas su balso teisių įgyvendinimu susijęs nurodymas.

12. Šiame apraše vartojama sąvoka „netiesioginiai nurodymai“ turi būti suprantama kaip bet kuris, nesvarbu, kokia forma pateiktas, patronuojančios įmonės ar kitos jos kontroliuojamos įmonės bendro pobūdžio ar konkretus nurodymas, kuris yra palankus jų verslo tikslams ir riboja valdymo įmonės ar finansų maklerio įmonės laisvę savo nuožiūra įgyvendinti balso teises.

______________

 

 

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.