Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos teismų įstatymo, Administracinių bylų teisenos įstatymo, Civilinio proceso kodekso, Baudžiamojo proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymas (Žin., 2003, Nr. 39-1765)
 • 2004-05-01 Galiojantis
  2004-05-01 Įsigalioja
  2003-04-25 Paskelbta
  2003-04-08 Priimta
Pakeitimas Keičiamas aktas: Keičiami aktai (4)
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

TEISMŲ ĮSTATYMO, ADMINISTRACINIŲ BYLŲ TEISENOS ĮSTATYMO, CIVILINIO PROCESO KODEKSO, BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

ĮSTATYMAS

 

2003 m. balandžio 8 d. Nr. IX-1490

Vilnius

 

PIRMASIS SKIRSNIS

TEISMŲ ĮSTATYMO 23, 27, 31, 32, 33 STRAIPSNIŲ PAPILDYMAS IR PAKEITIMAS BEI ĮSTATYMO PAPILDYMAS 401 STRAIPSNIU

 

(Žin., 1994, Nr. 46-851; 2002, Nr. 17-649)

 

1 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas ir papildymas

23 straipsnio 2 dalyje po žodžio „vienodą“ įrašyti žodžius „bendrosios kompetencijos“, papildyti straipsnį nauja 3 dalimi, buvusią 3 dalį laikyti 4 dalimi ir visą straipsnį išdėstyti taip:

 

23 straipsnis. Aukščiausiojo Teismo kompetencija

1. Aukščiausiasis Teismas yra vienintelis kasacinės instancijos teismas įsiteisėjusiems bendrosios kompetencijos teismų sprendimams, nuosprendžiams, nutartims, nutarimams ir įsakymams peržiūrėti.

2. Aukščiausiasis Teismas formuoja vienodą bendrosios kompetencijos teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus ir kitus teisės aktus. Tam Aukščiausiasis Teismas:

1) skelbia skyrių plenarinių sesijų nutartis, taip pat trijų ir išplėstinių septynių teisėjų kolegijų nutartis, dėl kurių paskelbimo pritarė dauguma atitinkamo skyriaus teisėjų. Į Aukščiausiojo Teismo biuletenyje paskelbtose nutartyse esančius įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo išaiškinimus atsižvelgia teismai, valstybės ir kitos institucijos, taip pat kiti asmenys, taikydami tuos pačius įstatymus ir kitus teisės aktus;

2) analizuoja teismų praktiką taikant įsta

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.