Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 1, 42, 62, 801, 803 straipsnių pakeitimo ir papildymo, LX skyriaus ketvirtojo, penktojo ir šeštojo skirsnių pavadinimų pakeitimo, LX skyriaus papildymo septintuoju skirsniu ir kodekso papildymo priedu įstatymas (Žin., 2004, Nr. 72-2494)
 • 2004-04-30 Galiojantis
  2004-04-30 Paskelbta
  2004-04-30 Įsigalioja
  2004-04-27 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO PROCESO KODEKSO 1, 42, 62, 801, 803 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO, LX SKYRIAUS KETVIRTOJO, PENKTOJO IR ŠEŠTOJO SKIRSNIŲ PAVADINIMŲ PAKEITIMO, LX SKYRIAUS PAPILDYMO SEPTINTUOJU SKIRSNIU IR KODEKSO PAPILDYMO PRIEDU

ĮSTATYMAS

 

2004 m. balandžio 27 d. Nr. IX-2171

Vilnius

 

(Žin., 2002, Nr. 36-1340)

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis Įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio Įstatymo 11 straipsnyje, taikymą.

 

2 straipsnis. 1 straipsnio papildymas 4 dalimi

Papildyti 1 straipsnį 4 dalimi:

„4. Įgyvendinant Europos Sąjungos teisės aktus, kituose įstatymuose gali būti nustatomos ir kitos bylų nagrinėjimo, sprendimų priėmimo bei vykdymo taisyklės, negu numato šis Kodeksas.“

 

3 straipsnis. 42 straipsnio papildymas 6 dalimi

Papildyti 42 straipsnį 6 dalimi:

„6. Šalys turi teisę dalyvauti renkant įrodymus Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka Europos Sąjungos valstybės narės teisme.“

 

4 straipsnis. 62 straipsnio 3 dalies pakeitimas

62 straipsnio 3 dalyje po žodžio „kolegija“ įrašyti žodžius „išskyrus šio Kodekso 818 straipsnio 5 dalyje nurodytą išimtį“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„3. Lietuvos apeliaciniame teisme civilines bylas nagrinėja trijų teisėjų kolegija, išskyrus šio Kodekso 818 straipsnio 5 dalyje nurodytą išimtį.“

 

5 straipsnis. 801 straipsnio 1 dalies pakeitimas

80

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.