Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos Seimo laikinųjų tyrimo komisijų įstatymas (Žin., 1999, Nr. 33-943)
  • 2013-01-01 Galiojantis
    1999-04-14 Paskelbta
    1999-04-14 Įsigalioja
    1999-03-23 Priimta
Santrumpa: SLTKĮ
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SEIMO LAIKINŲJŲ TYRIMO KOMISIJŲ

ĮSTATYMAS

 

1999 m. kovo 23 d. Nr. VIII-1102

Vilnius

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas nustato Lietuvos Respublikos Seimo laikinųjų tyrimo komisijų sudarymą, uždavinius, įgaliojimus ir darbo tvarką.

 

2 straipsnis. Komisijos sudarymas ir jos veiklos trukmė

1. Seimas, pripažinęs būtinybę ištirti valstybinės svarbos klausimą, gali sudaryti Seimo laikinąją tyrimo komisiją (toliau – komisija).

2. Komisijos sudarymo tvarką reglamentuoja Seimo statutas. Komisijos niekada negali sudaryti vienos Seimo narių frakcijos atstovai.

3. Komisijos tiriamas klausimas ir darbo trukmė nustatomi Seimo nutarimu.

 

3 straipsnis. Komisijos uždaviniai

1. Komisija turi išsiaiškinti ir nustatyti, ar buvo atlikti veiksmai, priimti sprendimai dėl klausimų, kuriuos jai pavesta ištirti, taip pat išsiaiškinti kitas su tiriamu klausimu susijusias aplinkybes. Komisijos nustatytos aplinkybės turi būti patvirtinamos dokumentais ar kitais įrodymais.

2. Komisija, tirdama jai pavestą klausimą ir įgyvendindama savo teises, nesikiša į teismo, teisėjo, prokuroro, ikiteisminio tyrimo pareigūno veiklą, kai jie atlieka ikiteisminį tyrimą ar nagrinėja bylą teisme.

KEISTA:

2003 04 03 įstatymu Nr. IX-1471 (nuo 2003 05 01)

(Žin., 2003, Nr. 38-1716)

 

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.