Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2024 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. V-374 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. 65 „Dėl Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir asmens sveikatos paslapties kriterijų nustatymo“ pakeitimo“ (TAR, 2024-04-02, Nr. 2024-06144)
  • 2024-04-03 Galiojantis
    2024-04-03 Įsigalioja
    2024-04-02 Paskelbta
    2024-04-02 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2001 M. VASARIO 1 D. ĮSAKYMO NR. 65 “DĖL INFORMACIJOS APIE PACIENTĄ VALSTYBĖS INSTITUCIJOMS IR KITOMS ĮSTAIGOMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR ASMENS SVEIKATOS PASLAPTIES KRITERIJŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2024 m. balandžio 2 d. Nr. V-374

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 1 d. įsakymą Nr. 65 „Dėl Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir asmens sveikatos paslapties kriterijų nustatymo“:

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 52 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 9 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo 13 straipsnio 3 dalimi:“.

2. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

„2. Nustatau, kad asmens sveikatos paslaptį sudaro asmens sveikatos duomenys, nurodyti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 4 straipsnio 15 punkte.“

3. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos aprašą:

3.1. Papildau 7.3 ir 7.4 papunkčiais:

„7.3. apie smurto artimoje aplinkoje pavojų patiria

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.