Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymas (Žin., 2004, Nr. 7-129)
 • 2018-01-01 Galiojantis
  2004-01-13 Paskelbta
  2004-01-13 Įsigalioja
  2003-12-23 Priimta
Santrumpa: TBĮ
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

TERMINŲ BANKO

ĮSTATYMAS

 

2003 m. gruodžio 23 d. Nr. IX-1950

Vilnius

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis Įstatymas nustato:

1) Lietuvos Respublikos terminų banko kūrimą, tvarkymą, naudojimą ir finansavimą;

2) Lietuvos Respublikos terminų banką tvarkančių, jam duomenis teikiančių ir juos naudojančių juridinių ir fizinių asmenų pareigas, teises ir atsakomybę.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos

1. Aprobuotas terminas – terminas, patvirtintas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ir vartojamas arba teikiamas vartoti Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

2. Ekspertas – asmuo, turintis terminologo kompetenciją vertinti terminų banko terminų ir jų straipsnių kokybę ir įrašytas į Valstybinės lietuvių kalbos komisijos patvirtintą ekspertų sąrašą.

3. Ekspertizė – terminų banko terminų ir jų straipsnių kokybės tyrimas turint terminologo kompetenciją. Ekspertizės rezultatai fiksuojami ekspertizės akte.

4. Lietuvos Respublikos terminų bankas (toliau – terminų bankas) – valstybės informacinė sistema, kurią sudaro nustatyta tvarka sutvarkytų ir internete pateiktų aprobuotų, teiktinų lietuvių kalbos terminų straipsnių rinkinių ir neteiktinų terminų visuma.

5. Lietuvos Respublikos terminų banko metodika – Valstybinės lietuvių kalbos komisijos patvirtintos terminų banko kūrimo, tvarkymo ir naudojimo taisyklės.

6. Neteiktinas terminas – pagrindinių terminologijos principų ir lietuvių kalbos taisyklingumo reika

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.