Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos banko valdybos 2018 m. birželio 12 d. nutarimas Nr. 03-90 „Dėl Draudimo brokerių kvalifikacinio egzamino tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2018-06-14, Nr. 2018-09867)
  • 2018-06-15 Galiojantis
    2018-06-15 Įsigalioja
    2018-06-14 Paskelbta
    2018-06-12 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

 

DĖL DRAUDIMO BROKERIŲ KVALIFIKACINIO EGZAMINO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. birželio 12 d. Nr. 03-90

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 165 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos finansų rinkos sistemos pertvarkos įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos banko valdyba nutaria:

1. Patvirtinti Draudimo brokerių kvalifikacinio egzamino tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos banko valdybos 2012 m. gegužės 3 d. nutarimą Nr. 03-101 „Dėl Draudimo brokerių kvalifikacinio egzamino tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2.2. Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2004 m. sausio 21 d. nutarimą Nr. N-5 „Dėl Draudimo brokerio pažymėjimo formos patvirtinimo“.

 

VALDYBOS NARYS,

PAVADUOJANTIS VALDYBOS PIRMININKĄ                                                                  MARIUS JURGILAS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2018 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. 03-90

 

DRAUDIMO BROKERIŲ KVALIFIKACINIO EGZAMINO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Draudimo brokerių kvalifikacinio egzamino tvarkos apraše (toliau – aprašas) nustatyta draudimo brokerių kvalifikacinio egzamino organizavimo ir vykdymo tvarka.

2. Šiame apraše vartojamos sąvokos:

2.1. egzaminas – fizinio asmens, pretenduojančio tapti draudimo brokeriu, kvalifikacijos vertinimas;

2.2. egzaminatorius – Draudimo brokerių rūmai;

2.3. egzaminuojamasis – pretendentas, kuris atvyko į egzaminą;

2.4. pretendentas – fizinis asmuo, pateikęs dokumentus laikyti egzaminą;

2.5. kitos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme (toliau – Draudimo įstatymas) vartojamas sąvokas.

3. Egzaminatorius rengdamas egzaminą vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Draudimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, šiuo aprašu, Draudimo brokerių rūmų priimtais ir kitais teisės aktais.

 

II SKYRIUS

INFORMAVIMAS APIE EGZAMINO RENGIMĄ

 

4. Draudimo brokerių rūmai informaciją apie ketinamą rengti egzaminą paskelbia viešai savo interneto svetainėje.

5. Informacijoje apie ketinamą rengti egzaminą nurodoma preliminari egzamino data ir vieta, dokumentų pateikimo terminas, vieta ir būdas, kita su egzaminu susijusi informacija.

 

III SKYRIUS

DRAUDIMO BROKERIŲ KVALIFIKACINIO EGZAMINO KOMISIJOS SUDARYMAS

 

6. Draudimo brokerių rūmai sudaro Draudimo brokerių kvalifikacinio egzamino komisiją (toliau – komisija).

7. Jeigu komisijos narys yra egzaminuojamojo sutuoktinis, artimas giminaitis ar asmuo, susijęs svainystės ryšiais, arba yra kitų aplinkybių, galinčių kelti abejonių dėl komisijos nario nešališkumo vertinant egzaminuojamąjį, komisijos narys privalo nusišalinti.

 

IV SKYRIUS

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

 

8. Dokumentai priimami Draudimo brokerių rūmų nustatytu terminu, ne trumpesniu kaip 14 dienų.

9. Asmuo, ketinantis laikyti egzaminą, egzaminatoriui privalo pateikti:

9.1. prašymą leisti laikyti egzaminą, nurodydamas vardą ir pavardę, savo telefono numerį bei elektroninio pašto adresą;

9.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

9.3. dvi nuotraukas (30 x 40 mm);

9.4. dokumentą, įrodantį, kad sumokėta Draudimo brokerių rūmų nustatyta įmoka už egzamino laikymą.

10. Kilus neaiškumų dėl dokumentuose pateiktų duomenų, egzaminatorius turi teisę prašyti pretendento papildomų duomenų arba paaiškinimų.

11. Pretendentui ne vėliau kaip prieš 7 dienas iki egzamino elektroniniu paštu pranešama apie egzamino datą, laiką ir vietą.

 

V SKYRIUS

EGZAMINO VYKDYMAS

 

12. Egzaminai vyksta ne rečiau kaip kartą per 4 mėnesius.

13. Egzaminas įvyksta, jeigu į jį yra atvykęs bent vienas pretendentas.

14. Pretendentas, atvykdamas į egzaminą, privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir prieš egzaminą jį pateikti komisijai.

15. Komisijos nariai privalo susipažinti su pretendentų, laikančių egzaminą, sąrašu ne vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki egzamino.

16. Jeigu egzaminas negali vykti dėl to, kad jame dalyvauja mažiau kaip pusė komisijos narių, egzaminas nukeliamas ne daugiau kaip 14 dienų. Visiems egzaminuojamiesiems ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po neįvykusio egzamino išsiunčiamas pranešimas apie egzamino nukėlimą, nukelto egzamino datą, laiką ir vietą.

17. Egzamino metu egzamino patalpoje gali būti tik komisijos nariai, egzaminuojamieji bei kiti asmenys, turintys komisijos leidimą.

18. Egzaminas pradedamas pranešime apie egzaminą nurodytu laiku komisijos pirmininkui paskelbiant komisijos sudėtį ir trumpai paaiškinant egzamino tvarką.

19. Egzamino testą parengia egzaminatorius.

20. Testą sudaro 100 klausimų. Atsakydamas į klausimą egzaminuojamasis pažymi vieną iš atsakymų, kuris, jo manymu, yra teisingas.

21. Egzamino trukmę nustato egzaminatorius, tačiau egzamino trukmė bet kuriuo atveju negali būti ilgesnė kaip trys valandos.

22. Egzaminatorius privalo suteikti kiekvienam egzaminuojamajam atskirą šifrą. Atsakomybė už šifro konfidencialumo išsaugojimą tenka egzaminuojamajam.

23. Egzaminuojamajam atlikus egzamino testą arba pasibaigus egzaminui skirtam laikui, egzaminas baigiamas.

24. Egzaminas laikomas išlaikytu, jei egzaminuojamasis teisingai atsakė į egzaminatoriaus nustatytą skaičių klausimų.

25. Egzamino testo vertinimo rezultatai surašomi į atskirą dokumentą (nurodoma, ar egzaminas išlaikytas, ar neišlaikytas). Kiekvienas egzaminuojamasis informuojamas apie laikyto testo rezultatus.

26. Visa egzamino eiga protokoluojama. Egzamino protokole nurodoma komisijos sudėtis, egzaminuojamųjų vardai ir pavardės, komisijos sprendimai ir kiti svarstyti klausimai. Egzamino protokolą pasirašo egzamine dalyvavę komisijos nariai.

27. Egzamino metu egzaminatorius turi teisę naudoti garso ir vaizdo įrašomąją aparatūrą, o įrašas pridedamas prie egzamino protokolo.

28. Atliekant egzamino testą naudotis literatūra, užrašais, kitomis pagalbinėmis informacinėmis arba ryšio priemonėmis, įvairiais būdais trikdyti egzamino eigą, taip pat persirašyti ar kitaip kopijuoti testo klausimus ir atsakymus arba kalbėtis su kitais egzaminuojamaisiais draudžiama.

29. Egzaminuojamasis, nesilaikantis šio aprašo 14, 18, 21, 22, 28 punktų reikalavimų, gali būti pašalintas iš egzamino, apie tai nurodant egzamino protokole.

30. Egzaminatorius turi teisę organizuoti egzaminą raštu arba savo pasirinktomis informacinių technologijų priemonėmis.

31. Egzaminuojamasis, norėdamas susipažinti su savo testo atsakymais, pateikia Draudimo brokerių rūmams raštišką prašymą ne vėliau kaip per 14 dienų nuo egzamino testo rezultatų įvertinimo paskelbimo. Draudimo brokerių rūmai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo raštu informuoja egzaminuojamąjį apie datą, laiką ir vietą, kur egzaminuojamasis galės susipažinti su savo testu.

 

VI SKYRIUS

SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

 

32. Egzaminuojamasis, nesutinkantis su egzamino testo įvertinimu, turi teisę per 14 dienų nuo testo rezultatų įvertinimo paskelbimo motyvuotai apskųsti komisijos sprendimą Draudimo brokerių rūmams.

33. Draudimo brokerių rūmai privalo išnagrinėti skundą ir priimti sprendimą ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo skundo gavimo.

34. Draudimo brokerių rūmai apie savo sprendimą skundą pateikusį egzaminuojamąjį privalo informuoti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

______________

 

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.