Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos banko valdybos 2018 m. rugsėjo 19 d. nutarimas Nr. 03-166 „Dėl Lietuvos banko bandomosios finansinių inovacijų aplinkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2018-09-20, Nr. 2018-14729)
  • 2018-10-15 Galiojantis
    2018-10-15 Įsigalioja
    2018-09-20 Paskelbta
    2018-09-19 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS BANKO BANDOMOSIOS FINANSINIŲ INOVACIJŲ APLINKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. rugsėjo 19 d. Nr. 03-166

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Lietuvos banko valdyba nutaria:

1. Patvirtinti Lietuvos banko bandomosios finansinių inovacijų aplinkos aprašą (pridedamas).

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2018 m. spalio 15 d.

 

VALDYBOS PIRMININKAS                                                                                        VITAS VASILIAUSKAS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2018 m. rugsėjo 19 d. Nr. 03-166

 

LIETUVOS BANKO BANDOMOSIOS FINANSINIŲ INOVACIJŲ APLINKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos banko bandomosios finansinių inovacijų aplinkos apraše (toliau – Aprašas) nustatyta prašymų leisti veikti Lietuvos banko bandomojoje finansinių inovacijų aplinkoje pateikimo ir nagrinėjimo bei veiklos Lietuvos banko bandomojoje finansinių inovacijų aplinkoje vykdymo tvarka.

2. Aprašo nuostatos taikomos potencialiems ir esamiems Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 1 dalyje nurodytiems prižiūrimiems finansų rinkos dalyviams (toliau – finansų rinkos dalyviai).

3. Lietuvos banko bandomoji finansinių inovacijų aplinka turi palengvinti finansinių inovacijų diegimą Lietuvos finansų rinkoje, ypač tada, kai veiklos taikant finansines inovacijas reguliavimas nepakankamas arba neaiškus. Taip pat ji skirta tam, kad Lietuvos bankas galėtų iš anksto suprasti galimą finansinių inovacijų įtaką vartotojams ir finansų sistemai, identifikuoti kylančias rizikas, nustatyti su finansinių inovacijų taikymu susijusius galimus finansų rinkos reguliavimo trūkumus ir pagal savo kompetenciją siekti tokius reguliavimo trūkumus ir galimą neigiamą finansinių inovacijų įtaką panaikinti ar sumažinti.

4. Aprašo nuostatos neriboja finansų rinkos dalyvių teisės nesinaudojant Lietuvos banko bandomąja finansinių inovacijų aplinka, vadovaujantis finansų rinką reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytais reikalavimais, pradėti veiklą, susijusią su finansinių inovacijų taikymu, arba jau vykdant savo veiklą pradėti taikyti finansines inovacijas.

5. Apraše vartojamos sąvokos:

5.1. Lietuvos banko bandomoji finansinių inovacijų aplinka (toliau – bandomoji aplinka) – visuma Lietuvos banko taikomų priemonių, kurios finansų rinkos dalyviams leidžia realioje aplinkoje laikinai diegti naudą visuomenei teikiančias finansines inovacijas, ribojant veiklos mastą ir taikant kitas vartotojų ir visuomenės interesus apsaugančias priemones, Lietuvos bankui konsultuojant ir prižiūrint;

5.2. finansinės inovacijos – finansinės ar draudimo paslaugos, produktai, įskaitant vertybinių popierių leidimą, tokių paslaugų ir produktų teikimo klientams būdai, veiklos modeliai, kurie dėl naujų ar naujai pritaikytų technologijų arba dėl kitų priežasčių reikšmingai keičia prižiūrimų finansų rinkos dalyvių veiklą.

6. Lietuvos bankas, atlikdamas Apraše nustatytas funkcijas, siekia su kitomis valstybės institucijomis, atsakingomis už finansų rinkos dalyviams taikomų teisės aktų reikalavimų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, asmens duomenų apsaugos, vartotojų teisių apsaugos, konkurencijos, mokesčių srityse įgyvendinimą ir (arba) jų laikymosi priežiūrą, bendradarbiauti ir keistis informacija, kuri reikalinga Lietuvos bankui ir kitoms valstybės institucijoms konsultuojant bandomojoje aplinkoje veikiančius finansų rinkos dalyvius ir vykdant kitas su bandomojoje aplinkoje veikiančiais finansų rinkos dalyviais susijusias teisės aktuose nustatytas funkcijas.

7. Lietuvos bankas Apraše nustatytas funkcijas atlieka tiek, kiek pagal 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (OL 2013 L 287, p. 63), nuostatas tai nepavesta Europos Centriniam Bankui.

8. Pagal Aprašą Lietuvos bankui pateikiamiems dokumentams ir Lietuvos banko atliekamiems veiksmams taikomi Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2004 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 58 „Dėl Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“, nuostatos. Aprašo 17–19 punktuose (išskyrus 19 punkte nustatytą tarpinį sprendimą) ir 22 punkte nustatytus Lietuvos banko sprendimus priima Lietuvos banko valdyba.

9. Lietuvos bankas informaciją apie Lietuvos banko priimtus sprendimus leisti veikti bandomojoje aplinkoje, veiklos bandomojoje aplinkoje pabaigą ir glaustą informaciją apie tokios veiklos rezultatus skelbia viešai savo interneto tinklalapyje. Kitą informaciją, kurią Lietuvos bankas gauna atlikdamas Apraše nustatytas funkcijas, Lietuvos bankas saugo taip, kaip numatyta finansų rikos priežiūros tikslais gautos informacijos apsaugą reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 19 ir 43 straipsniuose.

 

II SKYRIUS

BANDOMOSIOS APLINKOS PRIEMONĖS

 

10. Bandomojoje aplinkoje taikomos šios priemonės:

10.1. aktyvus finansų rinkos dalyvių konsultavimas. Lietuvos bankas prašymo leisti veikti bandomojoje aplinkoje teikimo ir nagrinėjimo bei finansų rinkos dalyvio veiklos bandomojoje aplinkoje metu siekia bendradarbiauti su finansų rinkos dalyviu, savo iniciatyva ar finansų rinkos dalyvio prašymu teikia konsultacijas Lietuvos banko kompetencijos klausimais;

10.2. aktyvus proporcingumo principo taikymas aiškinat ir taikant finansų rinką reglamentuojančius teisės aktus. Lietuvos bankas prašymo leisti veikti bandomojoje aplinkoje nagrinėjimo ir finansų rinkos dalyvio veiklos bandomojoje aplinkoje metu finansų rinką reglamentuojančių teisės aktų nuostatas siekia aiškinti ir taikyti atsižvelgdamas į konkrečios veiklos taikant finansines inovacijas esmę, mastą, sudėtingumą, keliamas rizikas. Aiškinant ir taikant finansų rinką reglamentuojančių teisės aktų nuostatas laikomasi principo, kad naudą visuomenei teikianti, laikina ir ribotos apimties veikla bandomojoje aplinkoje, ypač, jeigu taikomos papildomos vartotojų ir visuomenės interesus apsaugančios priemonės, pateisina lankstesnį, labiau finansinių inovacijų plėtros poreikius atitinkantį teisės aktų nuostatų aiškinimą;

10.3. poveikio priemonių netaikymas, jeigu tai nėra būtina. Finansų rinkos dalyvio veiklos bandomojoje aplinkoje metu Lietuvos bankas siekia finansų rinkos dalyviui ir jo vadovams netaikyti teisės aktuose nustatytų poveikio priemonių. Poveikio priemonės taikomos tik tada, kai priežiūros tikslų negalima pasiekti kitu būdu, kai poveikio priemonės yra būtinos ir neišvengiamos, siekiant užkirsti kelią reikšmingos žalos vartotojams ar visuomenei atsiradimui.

 

III SKYRIUS

FINANSINĖS INOVACIJOS TINKAMUMO KRITERIJAI

 

11. Teisę veikti bandomojoje aplinkoje turi finansų rinkos dalyviai, kurių siekiama bandyti finansinė inovacija atitinka šiuos kriterijus:

11.1. siekiama bandyti finansinę inovaciją, kurios nėra Lietuvos finansų rinkoje;

11.2. dėl siekiamos bandyti finansinės inovacijos, jeigu ji būtų įgyvendinta, klientams būtų teikiamos reikšmingai naudingesnės paslaugos arba būtų prisidedama prie kitų pozityvių, visuomenei reikšmingų tikslų;

11.3. finansinės inovacijos bandymas realioje aplinkoje ir Aprašo II skyriuje nustatytų priemonių taikymas objektyviai yra reikalingas ir gali prisidėti prie to, kad ta finansinė inovacija būtų įgyvendinta;

11.4. finansų rinkos dalyvis yra pasirengęs finansinę inovaciją bandyti realioje aplinkoje – atliktas teorinis finansinės inovacijos pritaikomumo įvertinimas, turimi bandymui atlikti reikiami resursai, suprantamos rizikos, žinomos kitos esminės finansinės inovacijos bandymo sąlygos, kurios turės būti nurodomos Aprašo 15 punkte minimame finansinių inovacijų bandymo plane;

11.5. siekiama bandyti finansinė inovacija bus plėtojama Lietuvoje.

 

IV SKYRIUS

PRAŠYMO LEISTI VEIKTI BANDOMOJOJE APLINKOJE TEIKIMAS, NAGRINĖJIMAS IR LEIDIMO IŠDAVIMAS

 

12. Finansų rinkos dalyvis įgyja teisę veikti bandomojoje aplinkoje tik tada, kai Lietuvos bankas priima sprendimą leisti veikti bandomojoje aplinkoje.

13. Finansų rinkos dalyvis, siekdamas veikti bandomojoje aplinkoje, Lietuvos bankui pateikia prašymą leisti veikti bandomojoje aplinkoje (Aprašo priedas), kuriame, be kita ko, pateikia informaciją apie Aprašo 14 punkte nurodytus finansų rinkos dalyvio vadovus ir dalyvius, taip pat informaciją, pagrindžiančią, kad siekiama bandyti finansinė inovacija atitinka Aprašo 11 punkte nustatytus kriterijus, taip pat finansinių inovacijų bandymo planą.

14. Finansų rinkos dalyvio, siekiančio veikti bandomojoje aplinkoje, vadovu, kolegialaus valdymo organo nariu, fiziniu arba juridiniu asmeniu, kuriam tiesiogiai ar netiesiogiai priklausančių finansų rinkos dalyvio balsavimo teisių arba įstatinio kapitalo dalis yra lygi arba viršija 20 procentų, negali būti:

14.1. fizinis asmuo, kuris yra pripažintas kaltu padaręs sunkų, labai sunkų nusikaltimą arba nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, visuomenės saugumui, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar juos atitinkančias nusikalstamas veikas pagal kitų valstybių baudžiamuosius įstatymus, jeigu jo teistumas už pirmiau nurodytus nusikaltimus nėra išnykęs ar panaikintas arba nepraėjo 3 metai nuo teismo nuosprendžio, kuriuo fizinis asmuo yra pripažintas kaltu dėl šiame punkte nurodytų baudžiamųjų nusižengimų padarymo, įsiteisėjimo;

14.2. juridinis asmuo, kuriam yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 14.1 papunktyje nurodytas nusikalstamas veikas ir nepraėjo 3 metai nuo teismo nuosprendžio įsiteisėjimo.

15. Finansinių inovacijų bandymo plane, atsižvelgiant į konkrečios veiklos taikant finansines inovacijas esmę, mastą, sudėtingumą, keliamas rizikas, turi būti:

15.1. detaliai aprašyta siekiama bandyti finansinė inovacija, veiksmai, kuriuos bus siekiama atlikti bandomojoje aplinkoje, numatomas bendradarbiavimas su kitais finansų rinkos dalyviais ir veikla bandomojoje aplinkoje siekiami rezultatai;

15.2. nurodyti finansinės inovacijos bandymo pradžios, tarpinių rezultatų nustatymo ir pabaigos terminai. Finansinės inovacijos bandymo terminas negali būti ilgesnis kaip 6 mėnesiai, tačiau finansų rinkos dalyvio motyvuotu prašymu Lietuvos banko vieną kartą gali būti pratęstas iki 12 mėnesių arba, jeigu veiklos bandomojoje aplinkoje metu į Lietuvos banką kreipiamasi dėl licencijos arba kito leidimo išdavimo, iki bus priimtas Lietuvos banko sprendimas dėl licencijos arba kito leidimo išdavimo;

15.3. aprašytos siūlomos bandomosios aplinkos priemonės (Aprašo II skyrius), kurios bus reikalingos finansinei inovacijai bandyti;

15.4. aprašyta, kokią klientų grupę (vartotojai, juridiniai asmenys, profesionalieji investuotojai ar pan.) bus siekiama pritraukti finansinės inovacijos bandymo metu, jų pritraukimo būdai, klientų informavimas apie dalyvavimą finansinių inovacijų bandyme ir su tuo susijusios rizikos;

15.5. nurodytos pagrindinės su finansinės inovacijos bandymu susijusios finansų rinkos dalyviui, jo klientams kylančios rizikos, planuojamos priemonės nustatytai rizikai valdyti, aprašyta klientų galimų prašymų, skundų nagrinėjimo tvarka;

15.6. aprašytos numatomos taikyti veiklos mastą atliekant finansinių inovacijų bandymą ribojančios (didžiausias galimas klientų skaičius, didžiausias galimas skolos klientui dydis ir pan.) ir kitos vartotojų ir visuomenės interesus apsaugančios priemonės (garantinio fondo arba civilinės atsakomybės draudimo galimiems klientų reikalavimams tenkinti taikymas ir pan.);

15.7. aprašyti finansų rinkos dalyvio planuojami finansinių inovacijų plėtros, laikantis finansų rinką reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, veiksmai veiklai bandomojoje aplinkoje sėkmingai pasibaigus ir veiklos nutraukimo planas, kuris būtų taikomas, jeigu veiklai bandomojoje aplinkoje pasibaigus paslaugos klientams nebebūtų teikiamos.

16. Jeigu Lietuvos bankui pateiktame finansinių inovacijų bandymo plane nurodytos finansinės inovacijos bandymo sąlygos neatitinka Apraše nustatytų reikalavimų, jų nepakanka, kad būtų suderinti finansinių inovacijų plėtros ir vartotojų bei visuomenės interesų apsaugos tikslai, Lietuvos bankas finansų rinkos dalyviui pasiūlo per Lietuvos banko nustatytą terminą pakeisti finansinių inovacijų bandymo planą ir (arba) plane numatyti ir taikyti papildomas vartotojų ir visuomenės interesus apsaugančias priemones.

17. Lietuvos bankas sprendimą dėl leidimo veikti bandomojoje aplinkoje išdavimo priima per 3 mėnesius nuo prašymo leisti veikti bandomojoje aplinkoje pateikimo ir finansinių inovacijų bandymo plano arba, atsižvelgiant į Aprašo 16 punkto nuostatas, pakeisto plano pateikimo Lietuvos bankui dienos ir apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos informuoja finansų rinkos dalyvį.

18. Lietuvos bankas atsisako išduoti leidimą veikti bandomojoje aplinkoje, jeigu yra viena iš šių sąlygų:

18.1. pateikti dokumentai neatitinka Aprašo reikalavimų, pateikta ne visa Apraše nustatyta arba papildomai Lietuvos banko pareikalauta informacija arba ji yra neteisinga;

18.2. Aprašo 14 punkte nurodyti finansų rinkos dalyvio vadovai ir dalyviai neatitinka Aprašo 14 punkte nustatytų reikalavimų;

18.3. yra pakankamas pagrindas manyti, kad siekiama bandyti finansinė inovacija neatitinka Aprašo 11 punkte nustatytų kriterijų;

18.4. finansų rinkos dalyvis finansinių inovacijų bandymo planą pateikia praleidęs Aprašo 19 punkte nustatytą terminą arba per Lietuvos banko nustatytą terminą neįgyvendina pagal Aprašo 16 punkto nuostatas Lietuvos banko duotų pasiūlymų.

19. Finansų rinkos dalyvis turi teisę dėl leidimo veikti bandomojoje aplinkoje išdavimo į Lietuvos banką kreiptis dviem etapais. Tokiu atveju pirmame etape pateikiamas prašymas leisti veikti bandomojoje aplinkoje (Aprašo priedas), o Lietuvos bankas, vadovaudamasis Aprašo 17 punkto ir 18.1–18.3 papunkčių nuostatomis, per 2 mėnesius nuo prašymo pateikimo Lietuvos bankui dienos priima tarpinį sprendimą. Jeigu priimamas tarpinis sprendimas, kad finansų rinkos dalyvio vadovai ir dalyviai bei siekiama bandyti finansinė inovacija atitinka Apraše nustatytus reikalavimus, antrame etape ne vėliau kaip per 2 mėnesius finansų rinkos dalyvis Lietuvos bankui pateikia finansinių inovacijų bandymo planą, o Lietuvos bankas, vadovaudamasis Aprašo 16–18 punktų nuostatomis, per 2 mėnesius nuo finansinių inovacijų bandymo plano pateikimo Lietuvos bankui dienos priima galutinį sprendimą dėl leidimo veikti bandomojoje aplinkoje išdavimo.

20. Lietuvos bankui atsisakius išduoti leidimą veikti bandomojoje aplinkoje, finansų rinkos dalyvis pakartotinai dėl tokio leidimo išdavimo turi teisę kreiptis tik praėjus 6 mėnesiams nuo Lietuvos banko sprendimo atsisakyti išduoti leidimą priėmimo dienos.

 

V SKYRIUS

VEIKLA BANDOMOJOJE APLINKOJE

 

21. Finansų rinkos dalyvio veiklos bandomojoje aplinkoje metu:

21.1. taikomos Aprašo II skyriuje nurodytos priemonės;

21.2. finansų rinkos dalyvis turi laikytis tokiai veiklai vykdyti taikomų finansų rinką reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir Lietuvos bankui pateiktame finansinių inovacijų bandymo plane nurodytų finansinės inovacijos bandymo sąlygų;

21.3. Lietuvos bankas stebi ir tikrina, kaip laikomasi tokiai veiklai vykdyti taikomų finansų rinką reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir finansinių inovacijų bandymo plane nurodytų finansinės inovacijos bandymo sąlygų. Finansų rinkos dalyvis privalo Lietuvos bankui kiekvieną mėnesį iki kito mėnesio 7 dienos pateikti tarpines finansinių inovacijų bandymo ataskaitas, kuriose aprašoma, kaip vykdomas finansinių inovacijų bandymo planas, taip pat kitą Lietuvos banko paprašytą informaciją jo nustatytais terminais;

21.4. finansų rinkos dalyvis turi teisę raštu motyvuotai kreiptis į Lietuvos banką dėl finansinių inovacijų bandymo plane nurodyto finansinės inovacijos bandymo termino pratęsimo arba kitų finansinės inovacijos bandymo sąlygų pakeitimo. Lietuvos bankas tokį prašymą išnagrinėja ir sprendimą dėl pritarimo finansinės inovacijos bandymo sąlygų pakeitimui, vadovaudamasis Aprašo 16–18 punktų nuostatomis, priima per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos.

22. Jeigu finansų rinkos dalyvio veiklos bandomojoje aplinkoje metu nesilaikoma tokiai veiklai vykdyti taikomų finansų rinką reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ar finansinių inovacijų bandymo plane nurodytų finansinės inovacijos bandymo sąlygų arba kyla grėsmė visuomenės ar finansų rinkos dalyvio klientų interesams, Lietuvos bankas finansų rinkos dalyviui nurodo Lietuvos banko nustatytais terminais pašalinti nustatytus pažeidimus ar trūkumus. Finansų rinkos dalyviui per Lietuvos banko nustatytą terminą nepašalinus pažeidimų ar trūkumų, Lietuvos bankas atšaukia leidimą veikti bandomojoje aplinkoje. Lietuvos banko sprendimas atšaukti leidimą veikti bandomojoje aplinkoje turi būti motyvuotas ir jis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos pateikiamas finansų rinkos dalyviui.

 

VI SKYRIUS

VEIKLOS BANDOMOJOJE APLINKOJE PABAIGA

 

23. Teisė veikti bandomojoje aplinkoje pasibaigia:

23.1. pačiam finansų rinkos dalyviui priėmus sprendimą prieš terminą nutraukti finansinės inovacijos bandymą. Finansų rinkos dalyvis apie tokį sprendimą per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos turi raštu pranešti Lietuvos bankui;

23.2. Lietuvos bankui priėmus sprendimą atšaukti leidimą veikti bandomojoje aplinkoje;

23.3. pasibaigus finansinės inovacijos bandymo terminui.

24. Teisei veikti bandomojoje aplinkoje pasibaigus:

24.1. nebetaikomos Aprašo II skyriuje nustatytos priemonės ir finansų rinkos dalyvis turi teisę tęsti bandomojoje aplinkoje vykdytą veiklą tik laikydamasis visų finansų rinką reguliuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

24.2. finansų rinkos dalyvis per 1 mėnesį nuo veiklos bandomojoje aplinkoje pasibaigimo dienos turi pateikti Lietuvos bankui galutinę finansinių inovacijų bandymo ataskaitą, kurioje aprašoma, kaip buvo įvykdytas finansinių inovacijų bandymo planas;

24.3. jeigu finansų rinkos dalyvis nusprendžia tęsti bandomojoje aplinkoje vykdytą veiklą ir kreipiasi į Lietuvos banką dėl licencijos arba kito leidimo išdavimo, Lietuvos bankas dar kartą nevertina licencijos arba kito leidimo išdavimo sąlygų, kurios buvo įvertintos priimant sprendimą išduoti leidimą veikti bandomojoje aplinkoje arba atliekant veiklos bandomojoje aplinkoje stebėseną, ir iš finansų rinkos dalyvio pakartotinai nereikalauja atitinkamų dokumentų ir informacijos.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Lietuvos bankas periodiškai, bet ne rečiau kaip kartą per dvejus metus peržiūri Aprašo nuostatas ir prireikus jį atnaujina. Atnaujinant Aprašą atsižvelgiama į Lietuvos banko ir kitų finansų rinkos priežiūros institucijų patirtį, į finansų rinkos ir technologijų pokyčius.

______________

 

Lietuvos banko bandomosios finansinių

inovacijų aplinkos aprašo

priedas

 

(Prašymo formos pavyzdys)

 

PRAŠYMAS LEISTI VEIKTI BANDOMOJOJE APLINKOJE

 

I dalis. Juridinio asmens duomenys

 

A. Identifikaciniai duomenys[1]

Pavadinimas

 

 

Kodas

 

 

Teisinė forma

 

 

Buveinės adresas

 

 

Korespondencijos adresas (pildoma, jei skiriasi nuo buveinės adreso)

 

Telefonas

 

Elektroninis paštas

 

 

B. Vykdoma veikla

Glaustas juridinio asmens organizacinės struktūros, finansinės būklės ir vykdomos veiklos aprašymas.

 

 

C. Vadovai[2][3]

Aš, toliau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad nesu pripažintas kaltu padaręs sunkų, labai sunkų nusikaltimą arba nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, visuomenės saugumui, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar juos atitinkančias nusikalstamas veikas pagal kitų valstybių baudžiamuosius įstatymus, jeigu mano teistumas už pirmiau nurodytus nusikaltimus nėra išnykęs ar panaikintas arba nepraėjo 3 metai nuo teismo nuosprendžio, kuriuo aš pripažintas kaltu dėl pirmiau nurodytų baudžiamųjų nusižengimų padarymo, įsiteisėjimo.

Suprantu, kad priežiūros institucija Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gali tikrinti mano pateiktus duomenis ir informaciją, ir tam neprieštarauju bei sutinku, kad priežiūros institucija rinktų visą šiam prašymui nagrinėti reikalingą informaciją apie mane, taip pat susijusią su mano asmeniu. Taip pat žinau ir sutinku, kad priežiūros institucija, tikrindama mano priežiūros institucijai pateiktus duomenis ir informaciją, gali pasitelkti tikrinimui atlikti atitinkamas Lietuvos Respublikos kitų valstybių institucijas, kurioms teisės aktų nustatyta tvarka gali būti atskleista mano priežiūros institucijai pateikta informacija ir duomenys.

Finansų rinkos dalyvio veiklos bandomojoje aplinkoje metu įsipareigoju nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuoti Lietuvos banką apie šiame prašyme mano pateiktos informacijos (patvirtinimo) pasikeitimus.

Vardas ir pavardė, asmens kodas (jeigu asmens kodo asmuo neturi – gimimo data ir vieta)

Einamos pareigos

Parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Pagrindiniai dalyviai[4][5]

Aš, toliau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad:

● nesu pripažintas kaltu padaręs sunkų, labai sunkų nusikaltimą arba nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, visuomenės saugumui, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar juos atitinkančias nusikalstamas veikas pagal kitų valstybių baudžiamuosius įstatymus, jeigu mano teistumas už pirmiau nurodytus nusikaltimus nėra išnykęs ar panaikintas arba nepraėjo 3 metai nuo teismo nuosprendžio, kuriuo aš pripažintas kaltu dėl pirmiau nurodytų baudžiamųjų nusižengimų padarymo, įsiteisėjimo (jeigu pasirašo dalyvis, kuris yra fizinis asmuo).

● dėl mano atstovaujamo juridinio asmens nėra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už sunkų, labai sunkų nusikaltimą arba nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, visuomenės saugumui, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar juos atitinkančias nusikalstamas veikas pagal kitų valstybių baudžiamuosius įstatymus ir nepraėjo 3 metai nuo teismo nuosprendžio įsiteisėjimo (jeigu pasirašo dalyvio, kuris yra juridinis asmuo, atstovas).

Suprantu, kad priežiūros institucija Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gali tikrinti mano pateiktus duomenis ir informaciją, ir tam neprieštarauju bei sutinku, kad priežiūros institucija rinktų visą šiam prašymui nagrinėti reikalingą informaciją apie mane, taip pat susijusią su mano asmeniu. Taip pat žinau ir sutinku, kad priežiūros institucija, tikrindama mano priežiūros institucijai pateiktus duomenis ir informaciją, gali pasitelkti tikrinimui atlikti atitinkamas Lietuvos Respublikos kitų valstybių institucijas, kurioms teisės aktų nustatyta tvarka gali būti atskleista mano priežiūros institucijai pateikta informacija ir duomenys.

Finansų rinkos dalyvio veiklos bandomojoje aplinkoje metu įsipareigoju nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuoti Lietuvos banką apie šiame prašyme mano pateiktos informacijos (patvirtinimo) pasikeitimus.

Fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas (jeigu asmens kodo asmuo neturi – gimimo data ir vieta) arba juridinio asmens pavadinimas ir kodas

Turima balsavimo teisių arba įstatinio kapitalo dalis

Parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II dalis. Finansinės inovacijos duomenys

 

E. Glaustas siekiamos bandyti finansinės inovacijos aprašymas

 

 

 

F. Finansinės inovacijos atitiktis veiklos bandomojoje aplinkoje kriterijams

 

Kriterijus

Patvirtinanti informacija

Inovatyvumas

(Aprašo 11.1 papunktis)

 

Nauda visuomenei

(Aprašo 11.2 papunktis)

 

Reikalingumas

(Aprašo 11.3 papunktis)

 

Pasirengimas

(Aprašo 11.4 papunktis)

 

Siekis veikti Lietuvoje

(Aprašo 11.5 papunktis)

 

 

 

(pildymo data)

 

(vardas ir pavardė, parašas)

______________

 


[1] Pateikite juridinio asmens registraciją patvirtinančio dokumento kopiją, jeigu juridinis asmuo įsteigtas ne Lietuvos Respublikoje.

[2] Vadovu laikomas vienasmenis valdymo organas ir kolegialaus valdymo organo nariai.

[3] Ši dalis nepildoma, jeigu finansų rinkos dalyvis jau yra Lietuvos banko prižiūrimas.

[4] Pagrindiniu dalyviu laikomas fizinis arba juridinis asmuo, kuriam tiesiogiai ar netiesiogiai priklausančių finansų rinkos dalyvio balsavimo teisių arba įstatinio kapitalo dalis yra lygi arba viršija 20 procentų.

[5] Ši dalis nepildoma, jeigu finansų rinkos dalyvis jau yra Lietuvos banko prižiūrimas.

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.