Esminės citatos iš aukščiausiųjų teismų išaiškinimų
1
44003 svarbiausios citatos iš LRKT, LAT civilinių, LVAT sprendimų
2
Ieškokite citatų įrašę žodžius, įstatymo straipsnį ar bylos kategoriją
3
Paspauskite ant citatos pavadinimo ir rasite panašias citatas
Teisės aiškinimo taisyklė
Sutarties laisvės ir privalomumo principai neužkerta kelio šalims sutartyje nustatyti tokio pobūdžio sąlygas, kaip garantijos ir patvirtinimai, taip paskirstant tarpusavio rizikas. CK 6.156 straipsnio 1 dalis įtvirtina, kad šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, taip pat sudaryti ir šio kodekso nenurodytas sutartis, jeigu tai neprieštarauja įstatymams. Patvirtinimai ir garantijos dėl tam tikrų faktų atitikties tikrovei, kurie gali būti svarbūs sutartį sudarančioms šalims, turėtų patekti į sutarties laisvę nustatyti tarpusavio teises ir pareigas. Garantinio pobūdžio šalies pareiškimas kitai šaliai reiškia, kad tam tikri faktai ar sąlygos atitinka ir atitiks tikrovę tam tikrą laiką. Rizika dėl garantinio pobūdžio pareiškimo turinio atitikties tikrovei paprastai priskirtina pardavėjai, todėl iš esmės jai ir turėtų tekti neigiami padariniai, jei minėtas pareiškimas nepasitvirtina. Kartu tai reiškia, kad jeigu viena iš šalių sutartyje įtvirtina tam tikrą garantiją, ši turėtų būti vertinama kaip jos pareiga, kurios pažeidimas leidžia kitai šaliai naudotis sutarčių teisėje įtvirtintais gynybos būdais, kurių vienas yra vienašalis sutarties nutraukimas.
 
Teisės aiškinimo taisyklė
Pagal CPK 199 straipsnį asmuo gali prašyti teismo išreikalauti kokį nors rašytinį įrodymą iš dalyvaujančių byloje ar kitų asmenų. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad CPK 199 straipsnyje nustatyti rašytinių įrodymų rinkimo būdai yra dalyvaujančio byloje asmens pareigos pateikti įrodymus įgyvendinimo išraiška; įrodymų išreikalavimas yra viena iš teismo bendradarbiavimo su dalyvaujančiais byloje asmenimis formų, siekiant tinkamai išnagrinėti bylą (CPK 8 straipsnis), bet ne teismui perkeliama įrodinėjimo pareiga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-641/2013). <...> Kasaciniame skunde teigiama, kad atsakovės nepateikė įrodymų, jog jos ginčo laikotarpiu pristatė ieškovei reikiamą kiekį tapijokos krakmolo, todėl joms nagrinėjamoje byloje turėtų būti taikoma contra spoliatorem taisyklė. Contra spoliatorem yra prezumpcija, kuria vadovaujantis, šaliai slepiant, sunaikinant ar atsisakant pateikti įrodymą, laikoma egzistuojant tai šaliai pačius nepalankiausius faktus, kuriuos tas nepateiktas įrodymas būtų patvirtinęs. Nurodytai prezumpcijai taikyti reikšminga nustatyti ne tik bylos šalies atsisakymą pateikti reikšmingus įrodymus, tačiau ir tokio atsisakymo priežastis ir jas lemiančias aplinkybes (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. liepos 2 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-223-1075/2020 77 punktą). Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad contra spoliatorem prezumpcija taikytina tuomet, kai nustatyta, jog dokumentus atsisakoma pateikti sąmoningai, tyčia juos sunaikinus, o ne dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo subjekto, galinčio (turinčio) juos pateikti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-250-687/2017, 70 punktas).
 
Teisės aiškinimo taisyklė
Remiantis nurodyta kasacinio teismo praktika, kilus ginčui dėl atsakovo valdymo organo (kooperatyvo valdybos) sprendimo, kuriuo nuspręsta netenkinti ieškovų prašymo dėl narystės kooperatyve, teisėtumo, teismai turėjo spręsti, ar ginčijamas sprendimas neprieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, juridinio asmens steigimo dokumentams ir protingumo bei sąžiningumo principams. Teisėjų kolegija pažymi, kad nei atsakovo Įstatuose, nei [Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų)] įstatyme nenurodyta, kokiu pagrindu asmens, prašančio priimti jį į kooperatinės bendrovės narius, prašymas dėl narystės suteikimo gali būti atmestas, tačiau įstatuose nustatyti kriterijai, kuriuos atitinkantis asmuo gali teikti prašymą priimti į kooperatyvo narius. Sisteminė teisės normų ir atsakovo Įstatų analizė (KBKĮ 8 straipsnio 2 dalis, Įstatų 5, 6 straipsniai) leidžia daryti išvadą, kad ir tais atvejais, kai asmuo atitinka Įstatų 5 ir 6 straipsnio 1 dalies reikalavimus, jo priėmimo į narius klausimas svarstomas nustatyta tvarka ir neprivalo būti tenkinamas. Teisėjų kolegija <...> konstatuoja, kad asmens teisė laisva valia įstoti į kooperatinę bendrovę nėra absoliuti, ši teisė koreliuoja su kooperatyvo narių teise savarankiškai spręsti dėl naujų narių priėmimo ir nustatyti jų priėmimo tvarką. Ieškovai šioje byloje neįrodinėjo, kad dėl atsakovo atsisakymo priimti juos į kooperatyvo narius jie būtų patyrę kokių nors konkrečių sunkumų ar netekę galimybės patenkinti savo kaip ūkininkų poreikius, todėl nėra pagrindo pripažinti, jog atsakovo sprendimas prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams.
 
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.