Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos kontroliuojančiųjų investicinių bendrovių įstatymas (Žin., 2003, Nr. 74-3425)
  • 2017-06-28 Galiojantis
    2003-07-25 Paskelbta
    2003-07-25 Įsigalioja
    2003-07-04 Priimta
Santrumpa: KIBĮ
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONTROLIUOJANČIŲJŲ INVESTICINIŲ BENDROVIŲ

ĮSTATYMAS

 

2003 m. liepos 4 d. Nr. IX-1710

Vilnius

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis Įstatymas reglamentuoja kontroliuojančiųjų investicinių bendrovių valdymo, veiklos ir likvidavimo ypatumus, veiklos valstybinę priežiūrą bei investicinių akcinių bendrovių likvidavimo tvarką.

2. Kontroliuojančiosioms investicinėms bendrovėms taikomos Akcinių bendrovių įstatymo nuostatos, jeigu ko kita nenustato šis Įstatymas.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos

1. Asmenys, susiję su kontroliuojančiąja investicine bendrove:

1) asmenys, turintys 10 ir daugiau procentų kontroliuojančiosios investicinės bendrovės akcijų;

2) kontroliuojančiosios investicinės bendrovės kontroliuojamos įmonės;

3) kontroliuojančiosios investicinės bendrovės ir 1 bei 2 punkte nurodytų juridinių asmenų vadovai.

2. Asmenys, susiję su kontroliuojančiosios investicinės bendrovės depozitoriumu:

1) depozitoriumo kontroliuojamos įmonės arba depozitoriumą kontroliuojantys asmenys;

2) depozitoriumo vadovai;

3) jei kontroliuojama įmonė arba kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo – šio juridinio asmens vadovai.

3. Grynieji aktyvai – kontroliuojančiosios investicinės bendrovės turto vertės ir ilgalaikių bei trumpalaikių finansinių įsipareigojimų skirtumas.

4. Kontroliuojama įmonė – įmonė, kurioje juridinio asmens dalyvis pats turi daugiau kaip trečdalį visų balsų arba pagal susitarimą su kitais dalyviais vienas kontroliuoja daugiau kaip trečdalį visų balsų, arba turi teisę išrinkti (paskirti) daugumą stebėtojų tarybos (valdybos) narių ar administracijos vadovą.

5. Kontroliuojančioji investicinė bendrovė – akcinė bendrovė, gavusi Lietuvos banko leidimą tokiai veiklai po investicinės akcinės bendrovės reorganizavimo.

KEISTA:

2011 11 17 įstatymu Nr. XI-1680 (nuo 2012 01 01)

(Žin., 2011, Nr. 146-6826)

 

6. Kontroliuojantis asmuo – juridinio asmens dalyvis, kuris dalyvių susirinkime pats turi daugiau kaip trečdalį visų balsų arba pagal susitarimą su kitais dalyviais vienas kontroliuoja daugiau kaip trečdalį visų balsų, arba turi teisę išrinkti (paskirti) daugumą stebėtojų tarybos (valdybos) narių ar administracijos vadovą.

7. Priežiūros institucija Lietuvos bankas, šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka atliekantis kontroliuojančiųjų investicinių bendrovių veiklos priežiūros funkcijas.

KEISTA:

2011 11 17 įstatymu Nr. XI-1680 (nuo 2012 01 01)

(Žin., 2011, Nr. 146-6826)

 

8. Vadovai – įmonės stebėtojų tarybos ir valdybos nariai, administracijos vadovas ir jo pavaduotojai, vyriausiasis buhalteris.

KEISTA:

2011 11 17 įstatymu Nr. XI-1680 (nuo 2012 01 01)

(Žin., 2011, Nr. 146-6826)

 

3 straipsnis. Teisė panaikinti veiklos leidimą

KEISTA:

2011 11 17 įstatymu Nr. XI-1680 (nuo 2012 01 01)

(Žin., 2011, Nr. 146-6826)

 

Lietuvos bankas turi teisę panaikinti kontroliuojančiajai investicinei bendrovei išduotą veiklos leidimą, jeigu bendrovė:

1) yra likviduojama;

2) nesilaiko šio Įstatymo ar Lietuvos banko patvirtintų teisės aktų;

3) pateikė prašymą šio Įstatymo 6 straipsnyje nustatyta tvarka panaikinti veiklos leidimą.

 

4 straipsnis. Likvidavimo ypatumai

KEISTA:

1. 2008 06 05 įstatymu Nr. X-1585 (nuo 2008 06 21)

(Žin., 2008, Nr. 71-2711)

2. 2011 11 17 įstatymu Nr. XI-1680 (nuo 2012 01 01)

(Žin., 2011, Nr. 146-6826)

 

Likviduojamos kontroliuojančiosios investicinės bendrovės turtas, kurį sudaro vertybiniai popieriai, įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje, turi būti parduoti šioje rinkoje; kiti vertybiniai popieriai ir kitas kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas turi būti parduoti pagal Lietuvos banko nustatytas taisykles.

 

5 straipsnis. Veiklos leidimo panaikinimas dėl teisės aktų pažeidimo

Kontroliuojančioji investicinė bendrovė, kurios veiklos leidimas panaikintas dėl teisės aktų pažeidimo, turi būti likviduota.

 

6 straipsnis. Veiklos leidimo panaikinimas bendrovės prašymu

1. Nelikviduojamos kontroliuojančiosios investicinės bendrovės veiklos leidimas gali būti panaikinamas, jei:

1) visuotinio akcininkų susirinkimas 3/4 susirinkime dalyvavusių akcininkų balsų dauguma nutarė jo atsisakyti;

2) priėmus 1 punkte numatytą nutarimą, ne vėliau kaip per 3 mėnesius buvo įgyvendintas oficialus vieno ar kelių akcininkų siūlymas supirkti visas bendrovės akcijas.

KEISTA:

2008 06 05 įstatymu Nr. X-1585 (nuo 2008 06 21)

(Žin., 2008, Nr. 71-2711)

 

2. Šio straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytam oficialiam siūlymui taikomos Vertybinių popierių įstatymo nuostatos.

KEISTA:

2008 06 05 įstatymu Nr. X-1585 (nuo 2008 06 21)

(Žin., 2008, Nr. 71-2711)

 

3. Bendrovėms, kurių veiklos leidimas panaikintas šiame straipsnyje nustatyta tvarka, šiame Įstatyme nustatyti veiklos ribojimai netaikomi. Jos veikia pagal Akcinių bendrovių įstatymą.

 

7 straipsnis. Grynieji aktyvai

KEISTA:

2011 11 17 įstatymu Nr. XI-1680 (nuo 2012 01 01)

(Žin., 2011, Nr. 146-6826)

 

1. Kontroliuojančiosios investicinės bendrovės grynieji aktyvai negali būti mažesni už įstatinį kapitalą. Lietuvos bankui ne vėliau kaip per 5 dienas turi būti pranešta apie tai, kad kontroliuojančiosios investicinės bendrovės grynieji aktyvai tapo mažesni už įstatinį kapitalą.

2. Lietuvos bankas tvirtina grynųjų aktyvų skaičiavimo principus.

 

8 straipsnis. Akcijos

1. Platinant kontroliuojančiosios investicinės bendrovės akcijas, už jas galima atsiskaityti piniginėmis įmokomis ir šio Įstatymo nurodytais vertybiniais popieriais bei nekilnojamuoju turtu, tačiau turtiniai įnašai negali sudaryti daugiau kaip 25 procentus platinamų akcijų vertės. Kontroliuojančiosios investicinės bendrovės akcijos turi būti visiškai apmokėtos iki įstatinio kapitalo padidinimo įregistravimo.

2. Kontroliuojančiosios investicinės bendrovės akcijos gali būti tik paprastosios vardinės.

 

9 straipsnis. Turtas

1. Kontroliuojančiosios investicinės bendrovės turtą gali sudaryti tik:

1) pinigai ir Lietuvos banko pripažintos pinigų rinkos priemonės;

KEISTA:

2011 11 17 įstatymu Nr. XI-1680 (nuo 2012 01 01)

(Žin., 2011, Nr. 146-6826)

 

2) vertybiniai popieriai;

3) kitas kontroliuojančiosios investicinės bendrovės įsigyjamas kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas, sudarantis ne daugiau kaip 25 procentus šios bendrovės grynųjų aktyvų vertės.

2. Kontroliuojančioji investicinė bendrovė gali įsigyti šių vertybinių popierių:

1) vertybinių popierių, kuriais prekiaujama reguliuojamose vertybinių popierių rinkose;

2) išleidžiamų naujų vertybinių popierių, jeigu jų emisijos sąlygose yra numatytas vertybinių popierių emitento įsipareigojimas pateikti prašymą įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje arba jei šie vertybiniai popieriai išleidžiami į viešąją apyvartą;

KEISTA:

2008 06 05 įstatymu Nr. X-1585 (nuo 2008 06 21)

(Žin., 2008, Nr. 71-2711)

 

3) Vyriausybės išleistų ar garantuotų vertybinių popierių;

4) Lietuvos banko likvidžiais pripažintų kitų vertybinių popierių.

KEISTA:

2011 11 17 įstatymu Nr. XI-1680 (nuo 2012 01 01)

(Žin., 2011, Nr. 146-6826)

 

3. Kontroliuojančioji investicinė bendrovė gali įsigyti kitų šio straipsnio 2 dalyje nenurodytų vertybinių popierių, tačiau bendra jų vertė negali sudaryti daugiau kaip 20 procentų šios bendrovės grynųjų aktyvų.

 

10 straipsnis. Veiklos apribojimai

Kontroliuojančiajai investicinei bendrovei draudžiama:

1) turėti vieno vertybinių popierių emitento vertybinių popierių, sudarančių daugiau kaip 25 procentus grynųjų aktyvų bendrosios vertės, išskyrus Vyriausybės vertybinius popierius;

KEISTA:

2008 06 05 įstatymu Nr. X-1585 (nuo 2008 06 21)

(Žin., 2008, Nr. 71-2711)

 

2) imti iš kontroliuojamų įmonių kreditus ar naudotis kontroliuojamų įmonių teikiamomis prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėmis;

3) supirkti savo akcijas ar priimti jas kaip įkeitimo objektą.

 

11 straipsnis. Kontroliuojančiosios investicinės bendrovės valdymo ypatumai

1. Kontroliuojančiajai investicinei bendrovei draudžiama be visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo įkeisti, parduoti ar kitaip perleisti bet kurio vertybinių popierių emitento akcijų paketą ar jo dalį, kurio bendra vertė sudaro ne mažiau kaip 5 procentus kontroliuojančiosios investicinės bendrovės grynųjų aktyvų vertės, jeigu dėl tokio sandorio kontroliuojančioji investicinė bendrovė prarastų ar galėtų prarasti vertybinių popierių emitento visuotiniame akcininkų susirinkime kvalifikuotą (2/3, 3/4 arba didesnę, jeigu tai numato vertybinių popierių emitento įstatai, balsų dalį) ar paprastą balsų daugumą (1/2 balsų), taip pat veto teisę (1/3 balsų) skaičiuojant nuo bendro balsų skaičiaus, visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę bei kitas teises, kurioms įgyvendinti reikia 5 ar 10 procentų vertybinių popierių emitento įstatinio kapitalo.

KEISTA:

2008 06 05 įstatymu Nr. X-1585 (nuo 2008 06 21)

(Žin., 2008, Nr. 71-2711)

 

2. Kontroliuojančiajai investicinei bendrovei draudžiama be visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo įkeisti nekilnojamąjį turtą, teikti paskolas, garantuoti ar laiduoti už kitą asmenį dėl jo prievolių įvykdymo, jeigu tokių kontroliuojančiosios investicinės bendrovės prievolių ir suteiktų paskolų bendra suma sudarytų daugiau kaip 10 procentų jos grynųjų aktyvų vertės.

 

12 straipsnis.        Draudimai asmenims, susijusiems su kontroliuojančiąja investicine bendrove, valdymo įmone arba depozitoriumu

1. Asmenims, susijusiems su kontroliuojančiąja investicine bendrove, kontroliuojančiosios investicinės bendrovės depozitoriumui, kontroliuojančiosios investicinės bendrovės darbuotojams arba asmenims, susijusiems su depozitoriumu, draudžiama perleisti šiai kontroliuojančiajai investicinei bendrovei vertybinius popierius arba kitokį turtą, taip pat bet kokiu būdu gauti iš šios bendrovės vertybinių popierių ar kitokio turto, išskyrus atvejus, kai perkamos arba parduodamos kontroliuojančiosios investicinės bendrovės akcijos, gaunamas autorinis atlyginimas arba darbo užmokestis, arba depozitoriumas gauna užmokestį iš bendrovės už jos turto saugojimą ar tarpininkavimą perkant ar parduodant vertybinius popierius pagal sutartį su šia bendrove.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyti draudimai netaikomi tuo atveju, jei kontroliuojančiosios investicinės bendrovės stebėtojų taryba arba – jei stebėtojų taryba nėra sudaroma – valdyba nusprendžia, kad toks vertybinių popierių ar kitokio turto įgijimas arba perleidimas yra naudingas kontroliuojančiosios investicinės bendrovės akcininkams ir nepažeidžia jų teisių bei teisėtų interesų. Toks sprendimas kiekvienu atveju turi būti priimamas stebėtojų tarybos ar valdybos posėdyje ir įrašomas į kontroliuojančiosios investicinės bendrovės stebėtojų tarybos ar valdybos posėdžio protokolą.

3. Kontroliuojančiosios investicinės bendrovės stebėtojų tarybos ar valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai svarstomi šio straipsnio 1 dalyje nurodyti išskirtiniai atvejai, taip pat kiti klausimai, kurių sprendimu yra suinteresuotas stebėtojų tarybos ar valdybos narys arba jo šeimos nariai, sugyventiniai (partneriai) bei artimieji giminaičiai.

4. Asmenys, pažeidę šio straipsnio nuostatas, privalo atlyginti kontroliuojančiajai investicinei bendrovei padarytus nuostolius ir atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

13 straipsnis.        Kontroliuojančiosios investicinės bendrovės pareiga savo turtą saugoti depozitoriume

KEISTA:

2017 06 20 įstatymu Nr. XIII-471 (nuo 2017 06 28)

(TAR, 2017, Nr. 2017-10835)

 

Kontroliuojančiosios investicinės bendrovės turimi vertybiniai popieriai turi būti saugomi viename banke, turinčiame teisę teikti investicines paslaugas, arba Centriniame vertybinių popierių depozitoriume.

 

14 straipsnis.        Su kontroliuojančiąja investicine bendrove susijusi depozitoriumo veikla ir jos priežiūra

1. Depozitoriumas privalo atlikti atskirą kiekvienos kontroliuojančiosios investicinės bendrovės turimų vertybinių popierių apskaitą.

2. Depozitoriumas privalo vykdyti kontroliuojančiosios investicinės bendrovės nurodymus, jeigu šie neprieštarauja įstatymams, kitiems teisės aktams ir bendrovės įstatams.

 

15 straipsnis. Depozitoriumo keitimas

1. Jei sutartis su depozitoriumu pasibaigia arba nutraukiama, ne vėliau kaip per dvi savaites nuo sutarties pasibaigimo arba nutraukimo visi depozitoriume saugomi kontroliuojančiosios investicinės bendrovės vertybiniai popieriai turi būti perduodami kitam depozitoriumui. Naują depozitoriumą parenka ir sutartį su juo sudaro kontroliuojančiosios investicinės bendrovės administracijos vadovas.

2. Sutartis su depozitoriumu nutraukiama:

1) jei Lietuvos bankas apriboja šio banko operacijas su vertybiniais popieriais arba atšaukia banko licenciją;

2) jei depozitoriumas pasiskelbia ar paskelbiamas nemokiu arba jam iškeliama bankroto byla;

3) jei to reikalauja Lietuvos bankas;

KEISTA:

2011 11 17 įstatymu Nr. XI-1680 (nuo 2012 01 01)

(Žin., 2011, Nr. 146-6826)

 

4) kitais įstatymų nustatytais atvejais arba sutartyje nustatyta tvarka.

3. Kai kontroliuojančiosios investicinės bendrovės depozitoriumas nebeatitinka įstatymų arba kitų teisės aktų keliamų reikalavimų, kai jis nevykdo iš teisės aktų atsirandančių pareigų ar įsipareigojimų kontroliuojančiajai investicinei bendrovei, Lietuvos bankas, siekdamas užtikrinti bendrovės akcininkų interesus, turi teisę nurodyti kontroliuojančiajai investicinei bendrovei pakeisti depozitoriumą.

KEISTA:

2011 11 17 įstatymu Nr. XI-1680 (nuo 2012 01 01)

(Žin., 2011, Nr. 146-6826)

 

16 straipsnis. Pareiga veikti akcininkų interesais

1. Kontroliuojančioji investicinė bendrovė ir depozitoriumas privalo užtikrinti, kad jų veikla nepažeistų akcininkų turtinių teisių bei interesų.

2. Kontroliuojančioji investicinė bendrovė, depozitoriumas ir su jais susiję asmenys neturi teisės sudaryti jokio sandorio dėl bendrovės ar jos turto, jei šis sandoris gali pakenkti kontroliuojančiajai investicinei bendrovei ar jos akcininkų teisėms ir interesams. Nei kontroliuojančiosios investicinės bendrovės vadovai, nei depozitoriumas neatsako už žalą, kuri bendrovei buvo padaryta siekiant sumažinti nuostolius, atsiradusius dėl jos investicinio portfelio vertės sumažėjimo kritus jį sudarančių vertybinių popierių kursui.

3. Jei kontroliuojančioji investicinė bendrovė dėl neteisėtų savo veiksmų gauna naudos, padarydama nuostolių (žalos) kontroliuojamai įmonei ar jos akcininkams, kontroliuojama įmonė ar jos akcininkai turi teisę per teismą reikalauti atlyginti tokiu būdu jiems padarytus nuostolius (žalą).

 

17 straipsnis. Lietuvos banko teisės

KEISTA:

2011 11 17 įstatymu Nr. XI-1680 (nuo 2012 01 01)

(Žin., 2011, Nr. 146-6826)

 

1. Įgyvendindamas šį Įstatymą, Lietuvos bankas turi teisę priimti jo kompetencijai priskirtus teisės aktus.

2. Lietuvos bankas, siekdamas išsiaiškinti, kaip kontroliuojančiosios investicinės bendrovės ir depozitoriumai laikosi šio Įstatymo ir su juo susijusių kitų teisės aktų, turi teisę tikrinti, kontroliuoti ar atlikti tyrimus. Atlikdami šias funkcijas, Lietuvos banko tarnautojai gali be leidimo įeiti į šioje dalyje nurodytų įmonių patalpas, tikrinti, laikinai paimti dokumentus (palikdami jų apyrašą) ar juos kopijuoti, taip pat raštu pateikti klausimus arba žodžiu apklausti šių įmonių vadovus ar bet kuriuos kitus jiems pavaldžius asmenis.

3. Lietuvos banko nurodymai kontroliuojančiosioms investicinėms bendrovėms ar jų vadovams dėl įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimų pašalinimo yra privalomi.

 

18 straipsnis.        Lietuvos banko valdybos narių ir tarnautojų pareiga saugoti konfidencialią informaciją

KEISTA:

1. 2008 06 05 įstatymu Nr. X-1585 (nuo 2008 06 21)

(Žin., 2008, Nr. 71-2711)

2. 2011 11 17 įstatymu Nr. XI-1680 (nuo 2012 01 01)

(Žin., 2011, Nr. 146-6826)

 

1. Lietuvos banko valdybos nariai ir tarnautojai privalo Finansinių priemonių rinkų įstatymo nustatyta tvarka saugoti konfidencialią informaciją, kurią jie sužinojo atlikdami šio Įstatymo nustatytas funkcijas.

2. Lietuvos banko teisė perduoti konfidencialią informaciją Finansinių priemonių rinkų įstatymo nustatyta tvarka yra taikoma ir informacijai, gautai atliekant šio Įstatymo nustatytas funkcijas.“

 

19 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

KEISTA:

1. 2011 11 17 įstatymu Nr. XI-1680 (nuo 2012 01 01)

(Žin., 2011, Nr. 146-6826)

2. 2014 03 20 įstatymu Nr. XII-797 (nuo 2014 10 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-04026)

 

1. Investicinės akcinės bendrovės, įsteigtos valstybinio turto privatizavimo laikotarpiu įgyvendinant Valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymą, nepakeitusios savo įstatų ir nepersiregistravusios į investicines bendroves, turi būti likviduotos. Teismas Lietuvos banko siūlymu investicinės akcinės bendrovės likvidatoriumi paskiria centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoją ir nustato likvidatoriaus atlyginimą. Asmenims, kurie buvo investicinės akcinės bendrovės likvidatoriai 2003 m. liepos 25 d., draudžiama atlikti sandorius dėl bendrovės turto tol, kol jos turtą perims centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas. Likvidavimas vyksta Vyriausybės nustatyta tvarka.

2. Jei iki 2004 m. gegužės 1 d. kontroliuojančiosios investicinės bendrovės likvidavimas nėra pradėtas arba jos veiklos leidimas nėra panaikintas šio Įstatymo 6 straipsnyje nustatyta tvarka, teismas Lietuvos banko siūlymu priima sprendimą šią investicinę bendrovę likviduoti, o likvidatoriumi paskiria centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoją ir nustato likvidatoriaus atlyginimą.

3. Jei per dvejus metus nuo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo likviduoti kontroliuojančiąją investicinę bendrovę priėmimo dienos jos likvidavimas nėra baigtas (ji neišregistruota iš Juridinių asmenų registro), teismas Lietuvos banko siūlymu pakeičia likvidatorių – juo paskiria centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoją ir nustato likvidatoriaus atlyginimą. Toms kontroliuojančiosioms investicinėms bendrovėms, kuriose sprendimai dėl likvidavimo buvo priimti iki 2003 m. liepos 25 d., ši dalis taikoma nuo 2012 m. sausio 1 d.

4. Investicinėms akcinėms bendrovėms iki jų išregistravimo iš Juridinių asmenų registro galioja investicinių akcinių bendrovių įstatų nuostatos, jeigu jos neprieštarauja šiam Įstatymui ir Akcinių bendrovių įstatymui.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                                  ROLANDAS PAKSAS

______________

 

 

 

 

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.