Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos banko valdybos 2018 m. liepos 10 d. nutarimas Nr. 03-126 „Dėl Baudų apskaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2018-07-10, Nr. 2018-11683)
  • 2018-07-11 Galiojantis
    2018-07-11 Įsigalioja
    2018-07-10 Paskelbta
    2018-07-10 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

 

DĖL BAUDŲ APSKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. liepos 10 d. Nr. 03-126

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 433 straipsnio 10 dalimi ir 477 straipsnio 12 dalimi, Lietuvos banko valdyba nutaria:

Patvirtinti Baudų apskaičiavimo aprašą (pridedamas).

 

VALDYBOS PIRMININKAS                                                                                        VITAS VASILIAUSKAS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2018 m. liepos 10 d. Nr. 03-126

 

BAUDŲ APSKAIČIAVIMO APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Baudų apskaičiavimo apraše (toliau – Aprašas) nustatytos pagal Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 433 straipsnio arba 477 straipsnio nuostatas skiriamų baudų apskaičiavimo taisyklės.

2. Aprašo tikslas – nustatyti baudų apskaičiavimo taisykles, kurios sudarytų sąlygas už finansų rinką reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų pažeidimus ir Lietuvos banko įstatymo 477 straipsnio 5 dalyje nustatytus pažeidimus paskirti individualizuotas, proporcingas, veiksmingas ir atgrasančias baudas.

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos banko įstatyme ir Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 2 dalyje nurodytuose finansų rinką reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

BAUDOS APSKAIČIAVIMAS

 

4. Baudos dydis apskaičiuojamas trimis etapais:

4.1. pirmuoju etapu, vadovaujantis Aprašo II skyriaus pirmuoju skirsniu, nustatomas bazinis baudos dydis;

4.2. antruoju etapu bazinis baudos dydis, jeigu yra pagrindas, vadovaujantis Aprašo II skyriaus antruoju skirsniu, mažinamas arba didinamas atsižvelgiant į lengvinančias ir sunkinančias bei kitas asmens padėtį gerinančias arba bloginančias aplinkybes;

4.3. trečiuoju etapu pirmuoju ir antruoju etapais nustatytas baudos dydis, jeigu yra pagrindas, vadovaujantis Aprašo II skyriaus trečiuoju skirsniu, mažinamas arba didinamas atsižvelgiant į būtinumą užtikrinti poveikio priemonės proporcingumą, atgrasomąjį poveikį ir į kitas reikšmingas, tačiau pirmuoju ir antruoju etapais nevertintas aplinkybes.

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PIRMASIS BAUDOS APSKAIČIAVIMO ETAPAS

 

5. Bazinis baudos dydis nustatomas atsižvelgiant į konkretaus nustatyto pažeidimo sunkumą, trukmę ir į maksimalų už tokį pažeidimą galimos skirti baudos dydį.

6. Nustatytas pažeidimas, atsižvelgiant į konkretaus nustatyto pažeidimo sunkumą (pažeidimo pobūdį, mastą ir padarinius) ir trukmę, laikomas:

6.1. mažareikšmiu;

6.2. lengvu;

6.3. apysunkiu;

6.4. sunkiu;

6.5. labai sunkiu.

7. Maksimalus galimos skirti baudos dydis nustatomas vadovaujantis sankciją už atitinkamą pažeidimą nustatančiu įstatymu.

8. Kai sankciją už atitinkamą pažeidimą nustatančiame įstatyme maksimalus galimos skirti baudos dydis apibrėžiamas kaip tam tikra bendrųjų metinių pajamų dalis, bendrosios metinės pajamos apskaičiuojamos vadovaujantis šiomis nuostatomis:

8.1. bendrosios metinės pajamos nustatomos pagal paskutinių sudarytų (pasirašytų) metinių finansinių ataskaitų duomenis. Lietuvos bankas bendrąsias metines pajamas apskaičiuoja pagal finansines ataskaitas, kurios jam pateikiamos finansų rinkos dalyviui teikiant periodinę teisės aktuose nustatytą informaciją, Lietuvos banko gaunamą iš valstybės įmonės „Registrų centras“ administruojamo Juridinių asmenų registro arba Lietuvos banko atskiru prašymu pateikiamą asmens, kuriam taikoma poveikio priemonė. Nebūtina, kad metinės finansinės ataskaitos būtų audituotos ir (arba) juridinio asmens dalyvių susirinkimo patvirtintos;

8.2. jeigu pažeidimo padarymu įtariamas užsienio valstybėje, įskaitant kitas Europos Sąjungos valstybes nares, buveinę turintis juridinis asmuo, kuris Lietuvos Respublikoje veikia per Lietuvos Respublikoje įsteigtą filialą, nustatant juridiniam asmeniui skiriamos baudos dydį skaičiuojamos užsienio valstybėje buveinę turinčio juridinio asmens bendrosios metinės pajamos;

8.3. jeigu pažeidimo padarymu įtariamas juridinis asmuo priklauso patronuojančiajai įmonei, nustatant tokiam juridiniam asmeniui skiriamos baudos dydį skaičiuojamos to juridinio asmens patronuojančiosios įmonės, kuri turi buveinę Lietuvos Respublikoje, bendrosios metinės pajamos arba, jeigu tokios patronuojančiosios įmonės nėra, paties pažeidimo padarymu įtariamo juridinio asmens bendrosios metinės pajamos. Jeigu toks bendrųjų metinių pajamų skaičiavimas nesuderinamas su Aprašo 2 punkte nurodytais tikslais, nustatant pažeidimo padarymu įtariamo juridinio asmens, kuris priklauso patronuojančiajai įmonei, skiriamos baudos dydį skaičiuojamos pažeidimo padarymu įtariamo juridinio asmens pagrindinės patronuojančiosios įmonės, turinčios buveinę užsienio valstybėje, įskaitant kitas Europos Sąjungos valstybes nares, bendrosios metinės pajamos.

9. Bazinis baudos dydis yra:

9.1.1. už mažareikšmį pažeidimą – 1 procentas maksimalios baudos;

9.1.2. už lengvą pažeidimą – 10 procentų maksimalios baudos;

9.1.3. už apysunkį pažeidimą – 20 procentų maksimalios baudos;

9.1.4. už sunkų pažeidimą – 30 procentų maksimalios baudos;

9.1.5. už labai sunkų pažeidimą – 50 procentų maksimalios baudos.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

ANTRASIS BAUDOS APSKAIČIAVIMO ETAPAS

 

10. Antruoju baudos apskaičiavimo etapu nustatoma, ar yra lengvinančių, sunkinančių bei kitų asmens padėtį gerinančių arba bloginančių aplinkybių ir, jeigu jų yra, pagal Aprašo pirmojo skirsnio nuostatas apskaičiuotas bazinis baudos dydis yra mažinamas arba didinamas.

11. Antruoju etapu vertinamos Lietuvos banko įstatymo 433 straipsnio 8 dalyje nurodytos atsakomybę lengvinančios aplinkybės ir 433 straipsnio 9 dalyje nurodytos atsakomybę sunkinančios aplinkybės ir kitos, atsižvelgiant į Lietuvos banko įstatymo 433 straipsnio 7 dalies nuostatas, nustatytos asmens padėtį gerinančios arba asmens padėtį bloginančios aplinkybės.

12. Jeigu nustatomos vien lengvinančios ar kitos asmens padėtį gerinančios aplinkybės, bazinis baudos dydis mažinamas, o jeigu nustatomos vien tik sunkinančios ar kitos asmens padėtį bloginančios aplinkybės, bazinis baudos dydis didinamas. Kai yra tiek atsakomybę lengvinančių ar kitų asmens padėtį gerinančių, tiek ir atsakomybę sunkinančių ar kitų asmens padėtį bloginančių aplinkybių, bazinis baudos dydis mažinamas arba didinamas atsižvelgiant į jų kiekį ir reikšmingumą.

13. Atsižvelgiant į lengvinančių, sunkinančių bei kitų asmens padėtį gerinančių arba bloginančių aplinkybių kiekį ir reikšmingumą, iš bazinio baudos dydžio atimama arba prie jo pridedama iki 50 procentų bazinio baudos dydžio suma.

14. Atsakomybę lengvinančiomis ar asmens padėtį gerinančiomis aplinkybėmis laikomos šios aplinkybės:

14.1. asmuo, įtariamas teisės akto pažeidimo padarymu, savo noru užkerta kelią neigiamoms pažeidimo pasekmėms atsirasti, atlygina nuostolius ar ištaiso padarytą žalą;

14.2. asmuo, įtariamas teisės akto pažeidimo padarymu, bendradarbiauja su Lietuvos banku, jam aktyviai padeda atlikti patikrinimą ir išsiaiškinti pažeidimo aplinkybes;

14.3. asmuo savo noru raštu praneša Lietuvos bankui apie savo padarytą pažeidimą ir jį nutraukia;

14.4. asmuo, įtariamas teisės akto pažeidimo padarymu, pripažįsta pažeidimą ir jį nutraukia. Ši aplinkybė turi reikšmę baudos dydžio mažinimui, kai asmuo pripažįsta visas esmines įtariamo pažeidimo aplinkybes, iš asmens veiksmų matyti, kad pažeidimo pripažinimas yra nuoširdus;

14.5. asmuo, įtariamas teisės akto pažeidimo padarymu, savo noru imasi veiksmingų priemonių, kad ateityje nebebūtų galima padaryti tokio paties ar panašaus pobūdžio pažeidimo. Ši aplinkybė turi reikšmę baudos dydžio mažinimui tik tada, kai atitinkamų priemonių imamasi ne Lietuvos banko nurodymu, o paties asmens iniciatyva;

14.6. kitos svarbios aplinkybės, kurios, vadovaujantis protingumo ir teisingumo principais, gali būti laikomos atsakomybę lengvinančiomis ar asmens padėtį gerinančiomis.

15. Atsakomybę sunkinančiomis arba asmens padėtį bloginančiomis aplinkybėmis laikomos šios aplinkybės:

15.1. asmuo, įtariamas teisės akto pažeidimo padarymu, pažeidimą padaro tyčia;

15.2. asmuo, įtariamas teisės akto pažeidimo padarymu, slepia padarytą pažeidimą arba kitaip kliudo atlikti patikrinimą (nustatyti pažeidimo aplinkybes);

15.3. asmuo, įtariamas teisės akto pažeidimo padarymu, tęsia pažeidimą nepaisydamas to, kad Lietuvos bankas buvo atkreipęs dėmesį į pažeidimus ar veiklos trūkumus;

15.4. asmuo, įtariamas teisės akto pažeidimo padarymu, per paskutinius 5 metus yra padaręs teisės aktų, reguliuojančių finansų rinką, pažeidimą ir jam taikyta nors viena poveikio priemonė. Nustatant šios aplinkybės įtaką baudos didinimui vertinama, kiek ir kokių pažeidimų, už kuriuos anksčiau buvo taikytos poveikio priemonės, padaryta, kiek laiko praėjo nuo jų padarymo. Didesnę reikšmę baudos dydžio didinimui turi tie atvejai, kai pakartotinai padaromas pažeidimas, t. y. kada asmuo, įtariamas teisės akto pažeidimo padarymu, per paskutinius 12 mėnesių nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta poveikio priemonė, įsigaliojimo dienos padaro tokį patį teisės akto pažeidimą;

15.5. kitos Lietuvos banko įstatymo 433 straipsnio 7 dalyje ar kituose finansų rinką reglamentuojančiuose įstatymuose nurodytos aplinkybės, kurios, vadovaujantis protingumo ir teisingumo principais, gali būti laikomos asmens padėtį bloginančiomis aplinkybėmis.

16. Į Aprašo 15 punkte nurodytas aplinkybes neatsižvelgiama, jeigu jos yra pažeidimą kvalifikuojančios aplinkybės arba į jas buvo atsižvelgta nustatant bazinį baudos dydį.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

TREČIASIS BAUDOS APSKAIČIAVIMO ETAPAS

 

17. Trečiuoju baudos apskaičiavimo etapu nustatoma, ar pirmuoju ir antruoju etapais nustatytas baudos dydis užtikrina poveikio priemonės proporcingumą, atgrasomąjį poveikį, ar yra kitų reikšmingų, tačiau pirmuoju ir antruoju etapais nevertintų aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas pirmuoju ir antruoju etapais nustatytą baudos dydį mažinti arba didinti.

18. Pirmuoju ir antruoju etapais nustatytas baudos dydis mažinamas arba didinamas atsižvelgiant į šias aplinkybes:

18.1. jeigu Lietuvos bankui iki klausimo dėl poveikio priemonės taikymo svarstymo dienos yra pateikti duomenys, pagrindžiantys pažeidimo padarymu įtariamo asmens finansinę būklę, arba Lietuvos bankas tokius duomenis yra gavęs atlikdamas finansų rinkos arba grynųjų pinigų tvarkymo veiklos priežiūros funkciją ir apskaičiuotas baudos dydis, net įvertinus pagal Lietuvos banko įstatymo 436 straipsnio nuostatas galimą baudos ar jos dalies mokėjimo išdėstymą, lemtų asmens nepajėgumą laiku sumokėti baudą, bauda mažinama. Į šią aplinkybę neatsižvelgiama, kai turima duomenų, kad asmens sunki finansinė būklė susijusi su jo veiksmais siekiant, kad būtų paskirta mažesnė bauda, arba yra kitų aplinkybių, dėl kurių baudos mažinimas remiantis šia aplinkybe nebūtų suderinamas su Aprašo 2 punkte nurodytais tikslais;

18.2. jeigu juridinio asmens bendrosios metinės pajamos, ypač dėl to, kad bendrosios metinės pajamos skaičiuotos pagal pagrindinės patronuojančiosios įmonės metinės konsoliduotosios finansinės ataskaitos duomenis arba pagal užsienio juridinio asmens, Lietuvos Respublikoje veikiančio per Lietuvos Respublikoje įsteigtą filialą, metinės finansinės ataskaitos duomenis, yra labai didelės ir todėl apskaičiuotas baudos dydis yra neproporcingas padarytam pažeidimui, bauda mažinama;

18.3. jeigu nustatyta, kad dėl pažeidimo neteisėtai gauta pajamų, kitokios turtinės naudos, išvengta nuostolių ar padaryta žala, kuri viršija pirmuoju ir antruoju etapais apskaičiuotą baudos dydį, bauda didinama atsižvelgiant į dėl padaryto pažeidimo neteisėtai gautas pajamas, kitokią turtinę naudą, išvengtus nuostolius ar padarytą žalą;

18.4. jeigu apskaičiuotas baudos dydis, ypač atsižvelgiant į pažeidimo padarymu įtariamo asmens finansinį pajėgumą, yra toks mažas, kad neturėtų atgrasomojo poveikio, bauda didinama;

18.5. kitas reikšmingas aplinkybes, dėl kurių, vadovaujantis protingumo, teisingumo ir proporcingumo principais, būtų pagrindas pirmuoju ir antruoju etapais nustatytą baudos dydį mažinti arba didinti.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Aprašo nuostatos nereiškia, kad visada už nustatytą pažeidimą, ypač, jeigu jis yra mažareikšmis, Lietuvos bankas skiria baudą. Lietuvos bankas, svarstydamas, ar taikyti poveikio priemonę, ir parinkdamas konkrečią poveikio priemonę (priemones), vadovaujasi Lietuvos banko įstatymo 433, 434 straipsnių ir kitomis įstatymų nuostatomis, numatančiomis galimybę nustačius pažeidimą netaikyti poveikio priemonių arba taikyti ne baudą, o kitas poveikio ar priežiūros priemones.

______________

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.