Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos banko valdybos 2019 m. balandžio 25 d. nutarimas Nr. 03-87 „Dėl Periodinių pensijų išmokų dydžio apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (TAR, 2019-04-26, Nr. 2019-06885)
  • 2020-07-01 Galiojantis
    2020-07-01 Įsigalioja
    2019-04-26 Paskelbta
    2019-04-25 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

 

DĖL PERIODINIŲ PENSIJŲ IŠMOKŲ DYDŽIO APSKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

2019 m. balandžio 25 d. Nr. 03-87

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo 29 straipsnio 9 dalimi, Lietuvos banko valdyba nutaria:

1. Patvirtinti Periodinių pensijų išmokų dydžio apskaičiavimo metodiką (pridedama).

2.

KEISTA:

2019 12 31 nutarimu Nr. 03-241 (nuo 2020 01 01)

(TAR, 2019, Nr. 2019-21844)

 

Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

 

VALDYBOS PIRMININKAS                                                                          VITAS VASILIAUSKAS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2019 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 03-87

 

PERIODINIŲ PENSIJŲ IŠMOKŲ DYDŽIO APSKAIČIAVIMO METODIKA

 

1. Periodinių pensijų išmokų dydžio apskaičiavimo metodikos (toliau – Metodika) tikslas – nustatyti pensijų fondo dalyviui per mėnesį mokėtinos periodinės pensijų išmokos dydžio apskaičiavimo tvarką.

2. Metodika taikoma apskaičiuojant periodinės pensijų išmokos dydį, kai:

2.1. pensijų fondo dalyviui, atsižvelgiant į jo vardu pensijų fonde sukauptą turtą, pagal Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo (toliau – Pensijų kaupimo įstatymas) 29 straipsnio 4 dalį mokėtina pensijų išmokų rūšis – periodinės pensijų išmokos;

2.2. pensijų fondo dalyviui, įsigijusiam atidėtąjį pensijų anuitetą, likusi pensijų turto dalis pagal Pensijų kaupimo įstatymo 29 straipsnio 5 dalį bus išmokama periodinėmis pensijų išmokomis.

3. Metodikoje vartojamos sąvokos:

3.1. periodinės pensijų išmokos dydis – pensijų fondo dalyviui iki Metodikos 5 punkte nustatyto termino mokėtinos pensijų išmokos dydis pensijų fondo vienetais (toliau – vienetai), apskaičiuojamas 4 punkte nustatyta tvarka. Periodinės pensijų išmokos dydis yra mėnesinės pensijų išmokos dydis;

3.2. kitos Metodikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Pensijų kaupimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatyme.

4. Periodinės pensijų išmokos dydis apskaičiuojamas vienetais pagal formulę:

 

,

 

kur

PI – periodinės pensijų išmokos dydis vienetais;

VS – pensijų fondo dalyvio asmeninėje sąskaitoje turimų vienetų skaičius. Metodikos 2.2 papunktyje nurodytu atveju VS – pensijų fondo dalyvio asmeninėje sąskaitoje turimų vienetų skaičius, likęs įsigijus atidėtąjį pensijų anuitetą;

T – trukmė mėnesiais, likusi iki periodinių išmokų mokėjimo termino, nurodyto 5 punkte, pabaigos.

5. Apskaičiuojant periodinės pensijų išmokos dydį, taikoma taisyklė, kad periodinės pensijų išmokos bus mokamos, kol pensijų fondo dalyvis sukaks 85 m. amžių (tokiu atveju mėnuo, kurį pensijų fondo dalyvis sukaks 85 m. amžių, nėra įtraukiamas į T rodiklį, naudojamą Metodikos 4 punkte nurodytoje formulėje).

6. Periodinės pensijų išmokos dydis vienetais turi būti nurodytas pensijų išmokos sutartyje, sudarytoje tarp pensijų fondo dalyvio ir pensijų kaupimo bendrovės, ir nesikeisti visą periodinių pensijų išmokų mokėjimo laikotarpį. Pensijų išmokos sutartyje taip pat turi būti:

6.1. pateiktas įspėjimas, kad vieneto vertė gali tiek padidėti, tiek sumažėti, todėl periodinės pensijų išmokos dydis eurais gali kisti;

6.2. pateikta informacija, kad pensijų išmokos rūšis – periodinė pensijų išmoka – nesikeičia visą periodinių pensijų išmokų mokėjimo laikotarpį, kol pensijų fondo dalyvis sukaks 85 m. amžių, nepriklausomai nuo jo pensijų turto dydžio ar jo veiksmų keičiant pensijų fondą ar pensijų kaupimo bendrovę;

6.3. nurodyta mėnesio diena, kurią pensijų kaupimo bendrovė mokės pensijų fondo dalyviui periodinę pensijų išmoką, informacija apie tai, kurios dienos verte periodinės pensijų išmokos vienetai bus konvertuojami į pinigus, bei periodinės pensijų išmokos mokėjimo periodiškumas. Periodinės pensijų išmokos turi būti mokamos pensijų fondo dalyviui ne rečiau kaip vieną kartą per 3 mėnesius.

7. Jei periodinės pensijų išmokos pensijų fondo dalyvio prašymu mokamos pensijų fondo dalyviui kas du ar tris mėnesius, tuomet apskaičiuojant mokėtinos pensijų išmokos dydį vienetais sumuojamos, atitinkamai, dvi arba trys, atsižvelgiant į pensijų išmokos sutartyje nustatytą mokėjimo periodiškumą, mėnesinės periodinės pensijų išmokos, kurių dydis vienetais apskaičiuojamas Metodikos 4 punkte nustatyta tvarka.

8. Pensijų kaupimo bendrovė, pensijų išmokos sutartyje nustatytu periodiškumu apskaičiuodama mokėtiną periodinę išmoką, vienetus konvertuoja pensijų išmokos sutartyje nustatytos dienos verte ir perveda į asmeninę šių išmokų gavėjo sąskaitą kredito ar mokėjimo įstaigoje, nurodytą pensijų išmokos sutartyje.

9. Pensijų kaupimo įstatymo 30 straipsnio 6 dalyje nustatytu atveju, kai po pensijų išmokos sutarties sudarymo pensijų fondo dalyvio vardu buvo pervestos pensijų įmokos už laikotarpius, buvusius iki sutarties sudarymo, periodinės pensijų išmokos dydis nėra perskaičiuojamas. Gautos pensijų įmokos konvertuojamos į vienetus, kurie įrašomi į asmeninę pensijų fondo dalyvio sąskaitą. Šie papildomi vienetai išperkami kartu su paskutinį kartą mokėtinos periodinės pensijų išmokos vienetais ir išmokami Metodikos 8 punkte nustatyta tvarka.

______________

 

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.