Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos banko valdybos 2020 m. gruodžio 8 d. nutarimas Nr. 03-181 „Dėl Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų pusmečio veiklos ataskaitos rengimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ (TAR, 2020-12-09, Nr. 2020-26626)
  • 2020-12-10 Galiojantis
    2020-12-10 Įsigalioja
    2020-12-09 Paskelbta
    2020-12-08 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

 

DĖL INFORMUOTIESIEMS INVESTUOTOJAMS SKIRTŲ KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ PUSMEČIO VEIKLOS ATASKAITOS RENGIMO IR TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. gruodžio 8 d. Nr. 03-181

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 4 dalies 1 punktu ir Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 53 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos banko valdyba nutaria:

1. Patvirtinti Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų pusmečio veiklos ataskaitos rengimo ir teikimo taisykles (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis nutarimas taikomas rengiant ir teikiant 2021 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių laikotarpių informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų pusmečio veiklos ataskaitas.

 

VALDYBOS PIRMININKAS                                                                                        VITAS VASILIAUSKAS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2020 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 03-181

 

INFORMUOTIESIEMS INVESTUOTOJAMS SKIRTŲ KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ PUSMEČIO VEIKLOS ATASKAITOS RENGIMO IR TEIKIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų pusmečio veiklos ataskaitos rengimo ir teikimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatytas informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų pusmečio veiklos ataskaitos turinys ir pateikimo forma bei pateikimo Lietuvos bankui tvarka.

2. Taisyklės taikomos informuotiesiems investuotojams skirtiems kolektyvinio investavimo subjektams, veikiantiems pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, ir šių subjektų valdymo įmonėms.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. ataskaitinis laikotarpis – informuotiesiems investuotojams skirto kolektyvinio investavimo subjekto finansinių metų pusmetis;

3.2. apmokėto kapitalo dydis – informuotiesiems investuotojams skirto kolektyvinio investavimo subjekto išleistų nuosavybės vertybinių popierių (akcijų, investicinių vienetų, teisių), kuriuos jau yra apmokėję investuotojai, emisijos verčių suma;

3.3. bendra dalyvių pasirašytų įsipareigojimų vertė – suma, kurią dalyviai yra įsipareigoję investuoti į informuotiesiems investuotojams skirtą kolektyvinio investavimo subjektą;

3.4. įsiskolinimo dydis – finansinis svertas, apskaičiuotas 2012 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 231/2013, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES nuostatos dėl išimčių, bendrųjų veiklos sąlygų, depozitoriumų, finansinio sverto, skaidrumo ir priežiūros, II skyriaus 2 skirsnyje nustatyta tvarka;

3.5. išleisto kapitalo dydis – informuotiesiems investuotojams skirto kolektyvinio investavimo subjekto išleistų nuosavybės vertybinių popierių (akcijų, investicinių vienetų, teisių) emisijos verčių suma;

3.6. valdytojas – valdymo įmonė arba investicinė bendrovė-valdytoja.

4. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme.

 

II SKYRIUS

BENDRIEJI PUSMEČIO VEIKLOS ATASKAITOS TURINIO IR TEIKIMO FORMOS REIKALAVIMAI

 

5. Informacija pusmečio veiklos ataskaitose turi būti teikiama už ataskaitinį pusmetį pagal Taisyklių priede nustatytus reikalavimus, laikantis nurodytos punktų ir skyrių numeracijos. Jeigu atitinkamame pusmečio veiklos ataskaitų punkte (lentelėje) reikalaujama pateikti informacija informuotiesiems investuotojams skirtam kolektyvinio investavimo subjektui nebūdinga arba šios informacijos nėra, rašomas punkto pavadinimas ir dedamas brūkšnys (paliekama tuščia lentelės grafa).

6. Pusmečio veiklos ataskaitos duomenys ir joje pateikta kita informacija turi būti išdėstomi aiškiai ir suprantamai. Visi duomenys ir kita informacija turi būti ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

7. Pusmečio veiklos ataskaitos teikiamos lietuvių kalba.

8. Pusmečio veiklos ataskaitose pateikiami finansiniai ir veiklos duomenys turi būti nurodomi eurais, o prireikus – ir užsienio valiuta.

9. Rengiant informuotiesiems investuotojams skirto kolektyvinio investavimo subjekto pusmečio veiklos ataskaitas, vadovaujamasi Taisyklių priede nustatytais reikalavimais, o šiame priede reikalaujama pateikti informacija turi būti teikiama už ataskaitinį pusmetį.

10. Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų, veikiančių trumpiau negu nurodytas ataskaitinis laikotarpis, valdytojai teikia informuotiesiems investuotojams skirto kolektyvinio investavimo subjekto faktinio veiklos laikotarpio duomenis.

11. Už teikiamos informacijos teisingumą atsako informuotiesiems investuotojams skirto kolektyvinio investavimo subjekto valdytojo vadovas ir ataskaitą pasirašęs asmuo.

 

III SKYRIUS

LIETUVOS BANKUI TEIKIAMŲ PUSMEČIO VEIKLOS ATASKAITŲ RENGIMO IR TEIKIMO TVARKA BEI TERMINAI

 

12. Informuotiesiems investuotojams skirto kolektyvinio investavimo subjekto pusmečio veiklos ataskaitą informuotiesiems investuotojams skirto kolektyvinio investavimo subjekto valdytojas turi pateikti Lietuvos bankui ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

13. Valdymo įmonė pagal Taisykles parengia ir Lietuvos bankui pateikia kiekvieno jos valdomo informuotiesiems investuotojams skirto kolektyvinio investavimo subjekto pusmečio veiklos ataskaitą atskirai.

14. Sudėtinių informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų pusmečio veiklos ataskaitos gali būti rengiamos ir teikiamos informaciją išdėstant:

14.1. vienoje ataskaitoje, duomenis išdėstant pagal subfondus atskirai, arba

14.2. atskiroje kiekvieno subfondo ataskaitoje.

15. Kiekvieną teikiamos pusmečio veiklos ataskaitos egzempliorių turi pasirašyti už pateiktą informaciją atsakingas informuotiesiems investuotojams skirto kolektyvinio investavimo subjekto valdytojo vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

16. Pusmečio veiklos ataskaitos Lietuvos bankui teikiamos elektroniniu formatu.

______________

 

Informuotiesiems investuotojams skirtų

kolektyvinio investavimo subjektų pusmečio

veiklos ataskaitos rengimo ir teikimo taisyklių aprašo

priedas

 

INFORMUOTIESIEMS INVESTUOTOJAMS SKIRTŲ KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ PUSMEČIO VEIKLOS ATASKAITOS FORMA

 

I. BENDROJI INFORMACIJA

 

1. Informuotiesiems investuotojams skirto kolektyvinio investavimo subjekto pavadinimas, veiklos forma, juridinio asmens teisinė forma (taikoma investicinėms bendrovėms), priežiūros institucijos pritarimo informuotiesiems investuotojams skirto kolektyvinio investavimo subjekto steigimo dokumentams data.

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta pusmečio veiklos ataskaita, – nurodoma ataskaitinio laikotarpio pradžia ir pabaiga.

 

II. INFORMACIJA APIE INFORMUOTIESIEMS INVESTUOTOJAMS SKIRTO KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO DALYVIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ DYDŽIUS, IŠLEISTO IR APMOKĖTO KAPITALO VERTES, ĮSISKOLINIMO DYDĮ

 

3. Bendra dalyvių pasirašytų įsipareigojimų vertė, išleisto ir apmokėto kapitalo vertė, įsiskolinimo dydis:

 

 

Bendra dalyvių pasirašytų įsipareigojimų vertė, Eur

Išleisto kapitalo dydis, Eur

Apmokėto kapitalo dydis, Eur

Įsiskolinimo dydis, Eur

Iš viso

 

 

 

 

 

III. INFORMACIJA APIE INFORMUOTIESIEMS INVESTUOTOJAMS SKIRTO KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO DALYVIŲ SKAIČIŲ

 

4. Pateikiamas dalyvių skaičius pagal kiekvieną Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą informuotųjų investuotojų kategoriją:

 

Dalyvių kategorijos

Skaičius, vnt.

Profesionalieji investuotojai

 

Profesionaliųjų investuotojų statuso neturintys fiziniai asmenys, kurie yra valdymo įmonei ar investicinei bendrovei-valdytojai raštu patvirtinę savo kaip informuotųjų investuotojų statusą ir kurie atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:

Į kolektyvinio investavimo subjektą investuoja arba įsipareigoja investuoti ne mažiau kaip 125 000 eurų ar ekvivalentišką sumą kita valiuta.

 

Juridinis asmuo (arba analogiškas kitos valstybės narės subjektas), turintis teisę teikti investicines paslaugas Lietuvos Respublikoje, surinkęs ir įvertinęs Finansinių priemonių rinkų įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją, raštu patvirtino, kad kolektyvinio investavimo subjekto vertybiniai popieriai yra tinkami tam asmeniui atsižvelgiant į jo toleranciją rizikai ir galimybes prisiimti nuostolius.

 

Profesionaliųjų investuotojų statuso neturintys fiziniai asmenys, kurie yra kolektyvinio investavimo subjekto, į kurį investuoja arba įsipareigoja investuoti, valdymo įmonės, investicinės bendrovės-valdytojos ar paties kolektyvinio investavimo subjekto vadovai arba valdymo įmonės, investicinės bendrovės-valdytojos ar paties kolektyvinio investavimo subjekto investicinius sprendimus priimantys darbuotojai (fiziniai asmenys) (tuo atveju, kai yra sudarytas kolegialus investicinius sprendimus dėl turto valdymo priimantis organas, – kiekvienas jį sudarantis asmuo).

 

Profesionaliųjų investuotojų statuso neturintys juridiniai asmenys, kurių pagrindinė veikla nėra investavimas į kolektyvinio investavimo subjektus, jeigu jie valdymo įmonei ar investicinei bendrovei-valdytojai yra raštu patvirtinę savo kaip informuotųjų investuotojų statusą ir kurie atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:

Į kolektyvinio investavimo subjektą investuoja arba įsipareigoja investuoti ne mažiau kaip 125 000 eurų ar ekvivalentišką sumą kita valiuta.

 

Juridinis asmuo (arba analogiškas kitos valstybės narės subjektas), turintis teisę teikti investicines paslaugas Lietuvos Respublikoje, surinkęs ir įvertinęs Finansinių priemonių rinkų įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją, raštu patvirtino, kad kolektyvinio investavimo subjekto vertybiniai popieriai yra tinkami tam asmeniui atsižvelgiant į jo toleranciją rizikai ir galimybes prisiimti nuostolius.

 

 

IV. INFORMACIJA APIE INFORMUOTIESIEMS INVESTUOTOJAMS SKIRTO KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ

 

5. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicinių priemonių portfelio sudėtis:

Investicinė priemonė

Valstybė

ISIN kodas arba kodas vidaus registruose

Bendra vertė, Eur*, **

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pateikiama vėliausia valdytojo turima informacija.

** Priklausoma nuo investicinės priemonės – rinkos vertė, paskolos ir sukauptų palūkanų suma ir pan.

 

V. ATSAKINGI ASMENYS

 

6. Ataskaitą rengusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, darbovietė (jeigu ataskaitą rengę asmenys nėra informuotiesiems investuotojams skirto kolektyvinio investavimo subjekto valdytojo darbuotojai).

7. Informuotiesiems investuotojams skirto kolektyvinio investavimo subjekto valdytojo vadovo ar įgalioto asmens parašas.

______________

 

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.