Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos banko valdybos 2021 m. spalio 25 d. nutarimas Nr. 03-175 „Dėl Finansų rinkos priežiūros komiteto sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“ (TAR, 2021-10-27, Nr. 2021-22313)
  • 2024-01-01 Galiojantis
    2021-11-01 Įsigalioja
    2021-10-27 Paskelbta
    2021-10-25 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

 

DĖL FINANSŲ RINKOS PRIEŽIŪROS KOMITETO SUDARYMO IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

2021 m. spalio 25 d. Nr. 03-175

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 11 straipsnio 3 dalimi ir 171 straipsniu, Lietuvos banko valdyba nutaria:

1. Sudaryti kolegialų Lietuvos banko organą – Finansų rinkos priežiūros komitetą.

2. Patvirtinti Finansų rinkos priežiūros komiteto darbo reglamentą (pridedamas).

3. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2021 m. lapkričio 1 d.

 

VALDYBOS PIRMININKO PAVADUOTOJA,

PAVADUOJANTI VALDYBOS PIRMININKĄ                                              ASTA KUNIYOSHI

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2021 m. spalio 25 d. nutarimu Nr. 03-175

 

FINANSŲ RINKOS PRIEŽIŪROS KOMITETO DARBO REGLAMENTAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Finansų rinkos priežiūros komiteto darbo reglamente (toliau – Reglamentas) reglamentuojama Finansų rinkos priežiūros komiteto (toliau – Komitetas) sudėtis ir sudarymas, nustatytos Komiteto funkcijos, teisės, darbo organizavimo, sprendimų priėmimo ir įforminimo tvarka.

2. Komitetas yra Lietuvos banko valdybos sudaromas kolegialus Lietuvos banko organas, kuris Lietuvos banko vardu sprendžia Lietuvos banko valdybos pavestus finansų rinkos priežiūros klausimus ir atlieka kitas Reglamente nustatytas funkcijas.

3. Komitetas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais bei Reglamentu.

 

II SKYRIUS

KOMITETO SUDĖTIS IR SUDARYMAS

 

4.

KEISTA:

2023 12 20 nutarimu Nr. 03-194 (nuo 2024 01 01)

(TAR, 2023, Nr. 2023-24857)

 

Komitetą sudaro 3 Komiteto nariai: Bankų ir draudimo priežiūros departamento direktorius, Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento direktorius bei Teisės ir licencijavimo departamento direktorius. Kiekvienam Komiteto nariui skiriamas Bankų ir draudimo priežiūros departamento direktoriaus, Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento direktoriaus bei Teisės ir licencijavimo departamento direktoriaus pasiūlytas pakaitinis narys, kuris pavaduoja atitinkamą Komiteto narį, jeigu jis laikinai negali eiti pareigų (dėl ligos, atostogų, komandiruočių ar kitų svarbių priežasčių). Komiteto narius ir pakaitinius Komiteto narius skiria ir atšaukia Lietuvos banko valdyba. Iš Komiteto narių Lietuvos banko valdyba skiria Komiteto pirmininką ir jo pavaduotoją. Komiteto pirmininkas ir jo pavaduotojas skiriami vieniems metams ir kiekvienais metais yra rotuojami.

5. Komiteto posėdžius Reglamento nustatyta tvarka šaukia, jiems pirmininkauja ir Komitetui atstovauja Komiteto pirmininkas. Kai Komiteto pirmininkas laikinai negali eiti pareigų (dėl ligos, atostogų, komandiruočių ar kitų svarbių priežasčių), jo funkcijas atlieka Komiteto pirmininko pavaduotojas.

6. Komiteto nariai Reglamento nustatyta tvarka dalyvauja inicijuojant, svarstant ir priimant sprendimus Komiteto kompetencijai priskirtais klausimais. Kai Komiteto narys laikinai negali eiti pareigų, Komiteto nario funkcijas atlieka pakaitinis Komiteto narys. Vykdydami Reglamente nustatytas funkcijas, Komiteto nariai ir pakaitiniai Komiteto nariai nėra pavaldūs tiesioginiam vadovui.

7. Komiteto posėdžius organizuoja, Komitetui pateiktus ir kitus su Komiteto posėdžiais susijusius dokumentus tvarko Lietuvos banko tarnautojas, kuriam pavesta vykdyti Komiteto posėdžių sekretoriaus funkcijas (toliau – sekretorius).

 

III SKYRIUS

KOMITETO FUNKCIJOS IR TEISĖS

 

8. Komitetas atlieka šias funkcijas:

8.1. kiek tai pavesta Lietuvos banko valdybos 2012 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. 03-67 „Dėl pavedimo vykdyti tam tikras su finansų rinkos priežiūra susijusias Lietuvos banko valdybos funkcijas“, Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 1 dalyje nurodytiems finansų rinkos dalyviams (toliau – prižiūrimi finansų rinkos dalyviai) ir kitiems asmenims taiko Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytas poveikio priemones, finansų rinką reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus privalomus nurodymus ir kitas privalomas vykdyti priemones;

8.2. kiek tai pavesta Lietuvos banko valdybos 2012 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. 03-67 „Dėl pavedimo vykdyti tam tikras su finansų rinkos priežiūra susijusias Lietuvos banko valdybos funkcijas“, sprendžia dėl finansų rinką reglamentuojančiuose įstatymuose ir Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytų licencijų, leidimų, sutikimų, pritarimų, neprieštaravimų, suderinimų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir atšaukimo (galiojimo panaikinimo), dėl asmenų įrašymo (įtraukimo) į įstatymuose nustatytus viešuosius sąrašus ir išbraukimo iš šių sąrašų;

8.3. teikia (leidžia) rekomendacijas (gaires, pozicijas) finansų rinką reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytais klausimais;

8.4. sprendžia klausimus dėl Europos bankininkystės institucijos, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos bei Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos priimtų gairių ir rekomendacijų laikymosi;

8.5. sprendžia klausimus dėl kreipimosi į teismą dėl pagal finansų rinką reglamentuojančius teisės aktus saugomų viešųjų interesų gynimo;

8.6. sprendžia klausimus dėl baudos ar jos dalies mokėjimo išdėstymo, vadovaudamasis Lietuvos banko įstatymo 436 straipsnio 2 dalies nuostatomis;

8.7. svarsto ir sprendžia kitus klausimus, kurie Lietuvos banko teisės aktais priskirti Komiteto kompetencijai.

9. Komitetas turi teisę svarstyti bei spręsti ir kitus Komiteto narių pasiūlytus Bankų ir draudimo priežiūros departamento, Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento bei Teisės ir licencijavimo departamento (toliau – Finansų rinkos priežiūros departamentai) veiksmų koordinavimo ir bendradarbiavimo klausimus.

 

IV SKYRIUS

KOMITETO DARBO ORGANIZAVIMAS

 

10. Komiteto darbo forma – Komiteto posėdžiai, kurie rengiami Komiteto pirmininko iniciatyva ir jo nurodytu laiku. Komiteto posėdis taip pat turi būti šaukiamas, jeigu to reikalauja ne mažiau kaip du Komiteto nariai. Tokiame posėdyje svarstomi ir posėdžio iniciatorių pasiūlyti, ir kiti Reglamento nustatyta tvarka į posėdžio darbotvarkę įtraukti klausimai.

11. Sekretorius pagal Komiteto narių jam pateiktą medžiagą rengia artimiausio Komiteto posėdžio darbotvarkę ir teikia ją pasirašyti Komiteto pirmininkui.

12. Komiteto posėdyje numatomo svarstyti klausimo medžiagą turi sudaryti medžiagą teikiančio asmens pasirašyta pažyma, kurioje tiksliai ir aiškiai išdėstoma siūlomo svarstyti klausimo esmė, siūlymai arba išvados, Komiteto sprendimo (jei reikia) projektas ir kiti reikalingi dokumentai.

13. Komiteto pirmininko pasirašytą posėdžio darbotvarkę kartu su joje nurodytų posėdyje siūlomų svarstyti klausimų medžiaga sekretorius ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki Komiteto posėdžio dienos pateikia Komiteto nariams, pakaitiniams Komiteto nariams ir priežiūros sritį kuruojančiam Lietuvos banko valdybos nariui. Finansinio stabilumo sritį kuruojančiam Lietuvos banko valdybos nariui, Finansinio stabilumo departamento direktoriui, Komunikacijos skyriui, kitiems Komiteto pirmininko nurodytiems asmenims pateikiama pasirašyta Komiteto posėdžio darbotvarkė, o jų motyvuotu prašymu ir su Komiteto pirmininko leidimu – ir Komiteto posėdžio medžiaga (jos dalis). Klausimo, kurį siūloma svarstyti Komiteto posėdyje, medžiagą teikiančių asmenų nurodymu posėdžio darbotvarkė ir medžiaga (jos dalis) gali būti pateikiama ir pagal Reglamento 15 punktą į posėdį pakviestiems asmenims.

14. Priežiūros sritį kuruojantis Lietuvos banko valdybos narys turi teisę Komiteto pirmininkui raštu (taip pat ir elektroniniu paštu arba elektroniniu būdu naudojantis Lietuvos banko dokumentų valdymo sistema) nurodyti konkretaus Reglamento 8.1 arba 8.2 papunkčiuose numatyto klausimo neįtraukti į Komiteto posėdžio darbotvarkę arba jau įtrauktą klausimą iš jos išbraukti ir nustatyta tvarka pateikti Lietuvos banko valdybai.

15. Komiteto posėdžiuose, be Komiteto narių, turi teisę dalyvauti pakaitiniai Komiteto nariai, klausimo, kurį siūloma svarstyti Komiteto posėdyje, medžiagą teikiančių asmenų nurodymu pakviesti Finansų rinkos priežiūros departamentų tarnautojai arba kiti su numatomu svarstyti klausimu susiję asmenys. Ne Komiteto nariai ir pakaitiniai Komiteto nariai, jeigu Komiteto pirmininkas nenusprendžia kitaip, dalyvauja svarstant tik tą klausimą, kurį svarstyti jie pakviesti.

16. Komiteto posėdis laikomas teisėtu, o jo metu priimti sprendimai galiojančiais, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip trys Komiteto nariai. Pagal Reglamento 13 punktą pranešus apie Komiteto posėdį, negalintis jame dalyvauti Komiteto narys turi kuo anksčiau apie tai informuoti Komiteto pirmininką ir sekretorių ir nurodyti priežastį.

17. Pareigas einantys, tačiau negalintys dalyvauti Komiteto posėdyje Komiteto nariai savo valią („už“, „prieš“ arba „susilaikau“) ir balsavimo motyvus, kai balsuoja „prieš“ arba susilaiko, svarstomais klausimais raštu (taip pat ir elektroniniu paštu arba elektroniniu būdu naudojantis Lietuvos banko dokumentų valdymo sistema) gali iki posėdžio pradžios pateikti sekretoriui ir Komiteto pirmininkui. Tokiu atveju laikoma, kad Komiteto narys dalyvauja posėdyje, o jo pareikštą valią Komiteto pirmininkas paskelbia Komiteto posėdžio metu. Dokumentai, kuriais yra išreiškiama Komiteto nario valia, saugomi kartu su posėdžio medžiaga.

18. Jei yra techninių galimybių ir Komiteto pirmininkas sutinka, Komiteto narys arba kitas į Komiteto posėdį pakviestas asmuo Komiteto posėdyje gali dalyvauti nuotoliniu būdu, naudodamasis garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo priemonėmis.

19. Komiteto pirmininko sprendimu, jeigu nė vienas Komiteto narys neprieštarauja, Komiteto posėdis gali vykti elektroniniu būdu arba nuotoliniu būdu.

20. Jeigu Komiteto posėdis organizuojamas elektroniniu būdu, Komiteto narys savo valią („už“, „prieš“ arba „susilaikau“) ir balsavimo motyvus, kai balsuoja „prieš“ arba susilaiko, iki Komiteto pirmininko nurodyto termino pateikia elektroniniu būdu naudodamasis Lietuvos banko dokumentų valdymo sistema.

21. Nuotoliniu būdu organizuojamas Komiteto posėdis vyksta realiuoju laiku naudojantis garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo priemonėmis. Nuotoliniu būdu Komiteto posėdyje dalyvaujantys asmenys neturi teisės daryti posėdžio garso ar vaizdo ir garso įrašo ir privalo užtikrinti, kad posėdžio nestebėtų ir negirdėtų asmenys, kurie nėra pakviesti į Komiteto posėdį arba dėl kurių dalyvavimo nėra gautas Komiteto pirmininko sutikimas.

22. Komiteto nariai gali inicijuoti darbotvarkėje nenumatytų klausimų svarstymą. Darbotvarkėje nenumatytas klausimas gali būti svarstomas, jei yra pateikta pagal Reglamento 12 punkte nustatytus reikalavimus parengta siūlomo svarstyti klausimo medžiaga ir Komitetas pritaria, kad darbotvarkė būtų papildyta.

23. Komiteto posėdžiai vyksta lietuvių kalba. Asmenys, nemokantys lietuvių kalbos, turi teisę kalbėti kita kalba, jeigu savo iniciatyva ir sąskaita į Komiteto posėdį pasikviečia vertėją.

 

V SKYRIUS

KOMITETO SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS IR ĮFORMINIMAS

 

24. Komiteto sprendimai priimami atviru balsavimu ne mažiau kaip dviejų balsų dauguma. Sprendimai priimamai bendru sutarimu, o kai yra prieštaraujančiųjų, – rankų pakėlimu arba Komiteto nariui pasakant, kaip jis balsuoja, kai posėdis vyksta arba Komiteto narys posėdyje dalyvauja nuotoliniu būdu. Komiteto narys, balsuojantis „prieš“ arba susilaikantis, turi nurodyti tokio balsavimo motyvus ir jie įrašomi į posėdžio protokolą.

25. Komiteto posėdžiai yra protokoluojami. Komiteto posėdžio protokolą rašo sekretorius, o pasirašo Komiteto pirmininkas ir sekretorius. Komiteto posėdžio protokole nurodoma posėdžio data ir vieta, posėdžio pirmininkas, sekretorius, posėdžio dalyviai, svarstomų klausimų pavadinimai, kalbėtojai ir trumpas jų kalbų turinys (jeigu posėdis vyksta ne elektroniniu būdu), priimti sprendimai ir, jeigu dėl svarstomo klausimo balsuojama, nurodomi balsavimo rezultatai (kiek balsavo „už“, „prieš“ arba „susilaikau“), taip pat pažymima, kas balsavo „prieš“ arba susilaikė, ir nurodomi balsavimo motyvai. Komiteto posėdžio protokolas turi būti parengtas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Komiteto posėdžio dienos. Jeigu posėdžio metu Komiteto narys pageidauja, Komiteto posėdžio protokolas, prieš teikiant jį pasirašyti Komiteto pirmininkui, suderinamas su tokį pageidavimą pareiškusiu Komiteto nariu.

26. Komiteto posėdžiuose priimti sprendimai įforminami atskiru dokumentu, jam suteikiamas registracijos eilės numeris pagal bendrąją numeraciją nuo metų pradžios iki pabaigos ir nurodoma Komiteto posėdžio, kuriame Komiteto sprendimas priimtas, data arba sprendimo tekstas išdėstomas Komiteto posėdžio protokole (protokolinis nutarimas).

27. Komiteto priimtą sprendimą pasirašo Komiteto pirmininkas. Sprendimas pasirašomas ir teisės aktų nustatytais atvejais išsiunčiamas kitiems asmenims per 3 darbo dienas nuo Komiteto posėdžio, kuriame Komiteto sprendimas priimtas, dienos.

 

VI SKYRIUS

KLAUSIMO DĖL ĮSTATYMO PAŽEIDIMO NAGRINĖJIMO YPATUMAI

 

28. Šio skyriaus nuostatos taikomos, kai Komitetas svarsto ir sprendžia Reglamento 8 punkte nurodytą klausimą ir finansų rinką reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta, kad nagrinėjant tokį klausimą kviečiami ir turi teisę dalyvauti prižiūrimi finansų rinkos dalyviai ir kiti asmenys (toliau – įstatymo pažeidimo nagrinėjimo posėdis).

29. Įstatymo pažeidimo nagrinėjimo posėdžiui kitų Reglamento skyrių nuostatos taikomos tiek, kiek šiame skyriuje nenustatyta kitaip.

30. Kai teisės aktuose nustatyta, kad prižiūrimo finansų rinkos dalyvio vadovas, kiti teisės aktuose nurodyti asmenys ir (arba) jų įgalioti atstovai turi teisę dalyvauti įstatymo pažeidimo nagrinėjimo posėdyje, bet jų nėra, klausimas dėl įstatymo pažeidimo nagrinėjamas tik tada, kai yra duomenų, kad jiems teisės aktų nustatyta tvarka buvo laiku pranešta apie klausimo nagrinėjimo vietą ir laiką.

31. Jeigu dėl nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino asmuo, kuris turi teisę dalyvauti įstatymo pažeidimo nagrinėjimo posėdyje, negali atvykti į posėdį arba asmuo prašo ar sutinka ir yra techninių galimybių, jis ir (arba) jo atstovas įstatymo pažeidimo nagrinėjimo posėdyje gali dalyvauti nuotoliniu būdu. Laikoma, kad kviestinis asmuo atvyko ir dalyvauja posėdyje, jeigu jis, Komiteto nariai ir kiti posėdyje dalyvaujantys asmenys turi galimybę realiuoju laiku garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo priemonėmis matyti ir girdėti vieni kitus.

32. Paskirtu laiku Komiteto pirmininkas pradeda įstatymo pažeidimo nagrinėjimo posėdį, paskelbia Komiteto sudėtį ir koks klausimas bus nagrinėjamas.

33. Posėdžio sekretorius patikrina atvykusiųjų tapatybę, taip pat atstovų įgaliojimus ir praneša, kurie iš kviestųjų asmenų atvyko, kurie nėra atvykę, ar buvo pranešta neatvykusiesiems apie klausimo nagrinėjimo vietą bei laiką ir kas yra žinoma apie jų neatvykimo priežastis. Asmens ir (arba) jo atstovo, Komiteto posėdyje dalyvaujančio nuotoliniu būdu, tapatybė, taip pat atstovų įgaliojimai patikrinami asmeniui prisistatant ir parodant asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir, jeigu reikia, atstovavimą patvirtinantį dokumentą, kad būtų galima įsitikinti asmens tapatybe ir turimais įgaliojimais.

34. Įstatymo pažeidimo nagrinėjimo posėdyje pirmiausia išklausomas Finansų rinkos priežiūros departamentų tarnautojo pranešimas nagrinėjamu klausimu. Tada teisė pasisakyti suteikiama atvykusiems asmenims. Po kiekvieno pasisakymo Komiteto pirmininkas turi teisę pats užduoti ir suteikia teisę kitiems Komiteto nariams užduoti klausimus pranešimą nagrinėjamu klausimu pateikusiam Finansų rinkos priežiūros departamentų tarnautojui ir į įstatymo pažeidimo nagrinėjimo posėdį atvykusiems asmenims.

35. Įstatymo pažeidimo nagrinėjimo posėdis užbaigiamas atvykusius asmenis informuojant apie Komiteto sprendimo dėl nagrinėto klausimo priėmimo ir jiems pateikimo tvarką bei terminus.

36. Komitetas tame pačiame ar kitame Komiteto posėdyje sprendimą dėl įstatymo pažeidimo nagrinėjimo posėdyje nagrinėto klausimo priima į posėdį atvykusiems asmenims nebedalyvaujant.

37. Komitetui priimant sprendimą dėl įstatymo pažeidimo nagrinėjimo posėdyje nagrinėto klausimo, netaikomos Reglamento 17 punkto nuostatos dėl galimybės Komiteto nariams savo valią nagrinėjamu klausimu pateikti iki posėdžio pradžios, taip pat Reglamento 19 ir 20 punktų nuostatos dėl elektroniniu būdu organizuojamo posėdžio.

38. Įstatymo pažeidimo nagrinėjimo posėdyje rašomas Komiteto posėdžio protokolas (išskyrus Komiteto posėdžio protokolo dalis, kuriose nurodomi į įstatymo pažeidimo nagrinėjimo posėdį atvykusiems asmenims nebedalyvaujant užfiksuoti Komiteto narių pasisakymai) kartu yra ir įstatymo pažeidimo nagrinėjimo posėdžio protokolas. Su įstatymo pažeidimo nagrinėjimo posėdžio protokolu turi teisę susipažinti įstatymo pažeidimo nagrinėjimo posėdyje dalyvavę asmenys.

39. Daromas įstatymo pažeidimo nagrinėjimo posėdžio dalies, kurioje dalyvauja į įstatymo pažeidimo nagrinėjimo posėdį atvykę asmenys, garso įrašas. Kai įstatymo pažeidimo nagrinėjimo posėdis vyksta nuotoliniu būdu, gali būti daromas vaizdo ir garso įrašas. Posėdžio garso arba vaizdo ir garso įrašas tvarkomas 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

40. Komiteto posėdyje svarstytinų klausimų medžiaga vizuojama, pasirašoma, sekretoriui ir Komiteto nariams teikiama elektroniniu formatu naudojantis Lietuvos banko dokumentų valdymo sistema, išskyrus dokumentus, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos. Medžiagą Komitetui teikiančio asmens sprendimu visa medžiaga arba atskiri dokumentai, kuriuose yra Lietuvos banko paslaptį sudarančios informacijos, taip pat gali būti vizuojami, pasirašomi, sekretoriui ir Komiteto nariams teikiami spausdintiniai, nesinaudojant Lietuvos banko dokumentų valdymo sistema. Komiteto posėdžio medžiaga, kurioje yra įslaptintos informacijos, tvarkoma laikantis įslaptintos informacijos apsaugos ir įslaptintų dokumentų administravimo reikalavimų.

41. Kai klausimą būtina svarstyti nedelsiant, Reglamento 12, 13, 22 ir 30 punktų nuostatos netaikomos.

42. Visus Komiteto posėdžio procedūrinius klausimus, kurie nenustatyti Reglamente, sprendžia Komiteto pirmininkas.

43. Komiteto narių, Finansų rinkos priežiūros departamentų struktūrinių padalinių arba darbo grupių iniciatyva, kai reikia informuoti Komitetą apie tam tikrą veiklą, rezultatus arba padėtį konkrečioje srityje, gauti Komiteto pritarimą dėl tolesnių veiksmų, Komiteto posėdžiui pateiktiems ir kitiems aktualiems klausimams aptarti rengiami pasitarimai ir pristatymai Komitetui.

44. Komitetas periodiškai, ne rečiau kaip vieną kartą per metus, už savo veiklą atsiskaito Lietuvos banko valdybai.

______________

 

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.