Advokatai
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos banko valdybos 2021 m. spalio 25 d. nutarimas Nr. 03-188 „Dėl Lietuvos banko finansų rinkos priežiūros tikslais atliekamų patikrinimų nuostatų patvirtinimo“ (TAR, 2021-10-27, Nr. 2021-22326)
  • 2021-11-01 Galiojantis
    2021-11-01 Įsigalioja
    2021-10-27 Paskelbta
    2021-10-25 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS BANKO FINANSŲ RINKOS PRIEŽIŪROS TIKSLAIS ATLIEKAMŲ PATIKRINIMŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2021 m. spalio 25 d. Nr. 03-188

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 4 dalies 1 punktu ir 421 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos banko valdyba nutaria:

1. Patvirtinti Lietuvos banko finansų rinkos priežiūros tikslais atliekamų patikrinimų nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos banko valdybos 2014 m. kovo 28 d. nutarimą Nr. 03-43 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių inspektavimo nuostatų“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.2. Lietuvos banko valdybos 2014 m. kovo 28 d. nutarimą Nr. 03-44 „Dėl Lietuvos banko atliekamų tyrimų nuostatų“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.3. Lietuvos banko valdybos 2018 m. vasario 13 d. nutarimą Nr. 03-21 „Dėl Lietuvos banko vertinamųjų vizitų nuostatų patvirtinimo“.

3. Nustatyti, kad Lietuvos banko atliekami patikrinimai (inspektavimai, tyrimai ir vertinamieji vizitai), pradėti ir nepabaigti iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos, baigiami atlikti mutatis mutandis vadovaujantis šio nutarimo 2 punkte nurodytais teisės aktais.

4. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2021 m. lapkričio 1 d.

 

VALDYBOS PIRMININKO PAVADUOTOJA,

PAVADUOJANTI VALDYBOS PIRMININKĄ                                              ASTA KUNIYOSHI

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2021 m. spalio 25 d. nutarimu Nr. 03-188

 

LIETUVOS BANKO FINANSŲ RINKOS PRIEŽIŪROS TIKSLAIS ATLIEKAMŲ PATIKRINIMŲ NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos banko finansų rinkos priežiūros tikslais atliekamų patikrinimų nuostatuose (toliau – Nuostatai) nustatyta Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 1 dalyje nurodytų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių ir kitų asmenų, kurie gali būti tikrinami siekiant įvertinti jų vykdomos veiklos atitiktį finansų rinką reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams, taip pat esant pagrindui įtarti finansų rinką reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų pažeidimus arba kitais finansų rinką reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytais atvejais (toliau bendrai vadinami subjektais), patikrinimų, jų rezultatų įforminimo bei įvertinimo tvarka, patikrinimų rūšys ir kiti su patikrinimų atlikimu susiję veiksmai.

2. Patikrinimas Nuostatuose suprantamas kaip Lietuvos banko tarnautojų atliekamų veiksmų, skirtų Nuostatų 6 punkte numatytiems tikslams pasiekti, visuma.

3. Patikrinimu nelaikoma Lietuvos banko tarnautojų atliekama dokumentinė priežiūra, kurios metu analizuojama Lietuvos banko turima (gauta) informacija ir atliekama subjekto veiklos stebėsena.

4. Nuostatai netaikomi specifiniams kitais finansų rinką reglamentuojančiais teisės aktais ar Lietuvos banko dokumentais reglamentuotiems ir vykdomiems priežiūros veiksmams ir procesams.

 

II SKYRIUS

PATIKRINIMŲ RŪŠYS

 

5. Patikrinimai gali būti:

5.1. pagal planavimo lygmenį:

5.1.1. planinis – atliekamas vadovaujantis Finansų rinkos priežiūros komiteto patvirtintu metiniu patikrinimų planu;

5.1.2. neplaninis – atliekamas kitais, nei Nuostatų 5.1.1. papunktyje nurodytas, pagrindais. Įprastai neplaninis patikrinimas atliekamas paaiškėjus aplinkybėms, susijusioms su galimais finansų rinką reglamentuojančių teisės aktų pažeidimais arba kitais Nuostatų 7 punkte, išskyrus 7.2 papunktį, nustatytais pagrindais;

5.2. pagal mastą:

5.2.1. bendrasis – subjekto bendrojo patikrinimo metu, atsižvelgiant į teisės aktuose nustatytus reikalavimus, taip pat į subjekto veiklos pobūdį ir mastą, kompleksiškai tikrinama subjekto veikla, valdymas, finansinė būklė, vidaus kontrolės, rizikos valdymo sistemos ir kt.;

5.2.2. tikslinis – subjekto tikslinio patikrinimo metu tikrinamas atskirų rizikos rūšių valdymas, tam tikros subjekto veiklos sritys arba nagrinėjami kiti atskiri klausimai;

5.2.3. vertinamasis vizitas – informacijos apie Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių veiklą rinkimas, analizė, sisteminimas ir vertinimas, susipažinimas su vykdomais procesais, rekomendacijų, konsultacijų ir metodinės pagalbos prižiūrimam finansų rinkos dalyviui teikimas, vizituojant jį vietoje ir (arba) nevykstant į vietą;

5.3. pagal pobūdį:

5.3.1. patikrinimas vietoje – subjekto patalpose atliekami patikrinimo veiksmai;

5.3.2. patikrinimas nevykstant į vietą – patikrinimo veiksmai, atliekami nevykstant į subjekto patalpas.

 

III SKYRIUS

PATIKRINIMŲ TIKSLAI IR PAGRINDAI

 

6. Lietuvos bankas organizuoja ir atlieka patikrinimus, kad nustatytų, kaip laikomasi finansų rinką reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Lietuvos bankas taip pat turi teisę atlikti patikrinimus paaiškėjus aplinkybėms, susijusioms su galimais finansų rinką reglamentuojančių teisės aktų pažeidimais, taip pat siekdamas surinkti informaciją apie subjekto veiklą arba kitais finansų rinką reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytais atvejais.

7. Patikrinimas gali būti atliekamas remiantis bent vienu iš šių pagrindų:

7.1. Lietuvos banko iniciatyva, paaiškėjus aplinkybėms, susijusioms su reikšmingai blogėjančia subjekto finansine būkle ir (arba) galimais finansų rinką reglamentuojančių teisės aktų pažeidimais;

7.2. patvirtintu patikrinimų planu;

7.3. iš Lietuvos banko prižiūrimo finansų rinkos dalyvio klientų, valstybės (savivaldybių) institucijų arba kitų subjektų gauta pagrįsta informacija (kreipimasis, pareiškimas, skundas ir pan.);

7.4. gavus užsienio valstybės priežiūros institucijos prašymą atlikti subjekto patikrinimą;

7.5. Lietuvos banko iniciatyva, siekiant nustatyti, ar buvo pašalinti ankstesnio patikrinimo metu nustatyti teisės aktų pažeidimai ir (ar) subjekto veiklos trūkumai ir ar buvo įgyvendinti priimti sprendimai;

7.6. kitais atvejais, kai to reikia veiksmingai finansų rinkos priežiūros funkcijai atlikti.

8. Pagal gautą skundą arba pranešimą dėl galimo finansų rinką reglamentuojančių teisės aktų pažeidimo Lietuvos bankas nepradeda patikrinimo, jeigu yra Lietuvos banko įstatymo 421 straipsnio 3 dalyje nustatyti pagrindai. Visais atvejais informaciją, kurios pagrindu patikrinimas nebuvo pradėtas, Lietuvos bankas gali naudoti sudarydamas ateities laikotarpių veiklos planus.

 

IV SKYRIUS

PATIKRINIMŲ PLANAS

 

9. Patikrinimų planas tvirtinamas iki einamųjų metų vasario 1 dienos.

10. Rengiant patikrinimų planą vadovaujamasi:

10.1. efektyvaus išteklių naudojimo principu;

10.2. optimalaus darbo krūvio paskirstymo principu;

10.3. rizikos vertinimu pagrįstos priežiūros principu.

11. Subjektai planiniams patikrinimams atrenkami įvertinus Lietuvos banko turimą (gautą) informaciją, priežiūros veiksmus pirmiausia nukreipiant didžiausios rizikos atvejams šalinti, riziką siejant su žalos atsiradimo tikimybe ir šios žalos dydžiu ir mastu.

12. Patikrinimų plane nurodoma:

12.1. numatomo tikrinti subjekto (jei jis žinomas) pavadinimas;

12.2. patikrinimo rūšis;

12.3. tikrinamos sritys;

12.4. numatomas patikrinimo terminas, o jeigu numatoma atlikti subjekto veiklos patikrinimą vietoje – subjekto patikrinimo vietoje pradžios ir pabaigos datos.

13. Patikrinimų planas gali būti keičiamas (tikslinamas) motyvuotu Finansų rinkos priežiūros komiteto sprendimu.

14. Patikrinimų planas ir jo pakeitimai skelbiami Lietuvos banko interneto svetainėje.

 

V SKYRIUS

PATIKRINIMŲ ORGANIZAVIMAS IR ATLIKIMAS

 

15. Atliekant patikrinimą vadovaujamasi Lietuvos banko įstatymu, atitinkamais finansų rinką reglamentuojančiais teisės aktais, Nuostatais ir atsižvelgiama į Lietuvos banko sutartis, sudarytas su kitomis Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės institucijomis.

16. Patikrinimą atlieka Lietuvos banko tarnautojas arba patikrinimo grupė, kurią sudaro Lietuvos banko tarnautojai ir, kai taikoma, Nuostatų 17 punkte nurodyti specialistai. Patikrinimą vietoje visais atvejais atlieka ne mažiau kaip 2 tikrintojai. Patikrinimo grupės sudėtį ir vadovą Nuostatų 18 punkte nurodytu dokumentu dėl patikrinimo tvirtina Lietuvos banko valdybos pirmininkas arba Lietuvos banko struktūrinių padalinių – Bankų ir draudimo priežiūros departamento arba Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento, arba Teisės ir licencijavimo departamento – direktoriai, priklausomai nuo jiems priskirtos kompetencijos.

17. Patikrinimui atlikti gali būti pasitelkiami tinkamą kvalifikaciją ir specialių žinių turintys nepriklausomi specialistai. Tokiu atveju šie asmenys įtraukiami į patikrinimo grupės sudėtį. Taip pat gali būti atliekamas bendras Lietuvos banko ir kitų Lietuvos Respublikos institucijų patikrinimas. Teisės aktuose ir (ar) Lietuvos banko sudarytoje sutartyje su užsienio valstybės priežiūros institucija dėl bendradarbiavimo priežiūros srityje nustatytais atvejais ir tvarka užsienio valstybėje įsteigtų finansų rinkos dalyvių kontroliuojamų finansų rinkos dalyvių arba užsienio subjekto padalinių patikrinimas gali būti atliekamas kartu su atitinkamos užsienio valstybės priežiūros institucija.

18. Patikrinimas pradedamas Lietuvos banko valdybos pirmininko įsakymu arba Lietuvos banko struktūrinių padalinių – Bankų ir draudimo priežiūros departamento arba Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento, arba Teisės ir licencijavimo departamento – direktorių potvarkiais dėl subjekto patikrinimo (toliau – Dokumentas dėl patikrinimo), kuriame nurodomas numatomo tikrinti subjekto (jei jis žinomas) pavadinimas, patikrinimo grupės sudėtis (patikrinimo grupės vadovo ir kitų narių vardai ir pavardės, pareigos), patikrinimo rūšis ir, jeigu tai tikslinis patikrinimas, – tikslas, patikrinimo terminas, o jeigu numatoma atlikti subjekto veiklos patikrinimą vietoje – subjekto patikrinimo vietoje pradžios ir pabaigos datos. Lietuvos banko valdybos pirmininko įsakymu dėl patikrinimo atlikimo pradedamas patikrinimas, kurį atlikti įgaliojami kelių struktūrinių padalinių Lietuvos banko tarnautojai arba į patikrinimo grupę įtraukiami tinkamą kvalifikaciją ir specialių žinių turintys nepriklausomi specialistai arba kitų valstybės institucijų atstovai, kitais atvejais patikrinimas pradedamas Lietuvos banko struktūrinių padalinių – Bankų ir draudimo priežiūros departamento arba Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento, arba Teisės ir licencijavimo departamento – direktorių potvarkiais, priklausomai nuo jiems priskirtos kompetencijos.

19. Atliekant patikrinimus dėl 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka, kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 2004/72/EB (toliau – Piktnaudžiavimo rinka reglamentas), pažeidimų, subjekto veiklos patikrinimo vietoje terminas Dokumente dėl patikrinimo nėra fiksuojamas – šiuo atveju nurodomas laikas, iki kurio patikrinimas turi būti baigtas. Subjekto veiklos patikrinimo vietoje terminas gali būti nenurodomas ir kitais atvejais, kai yra pagrindo manyti, kad tai pakenktų patikrinimo eigai.

20. Atlikti subjekto veiklos patikrinimą vietoje (t. y. laisvai įeiti į subjekto patalpas darbo metu, tikrinti, įstatymų nustatyta tvarka laikinai paimti subjekto dokumentus arba juos kopijuoti, gauti subjekto vadovų, darbuotojų paaiškinimus ir atlikti kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus) turi teisę tik Dokumente dėl patikrinimo nurodyti patikrinimo grupės nariai.

21. Numatomas tikrinti subjektas ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki planinio patikrinimo pradžios raštu registruotuoju laišku arba elektroniniu būdu, arba įteikiant informaciją pasirašytinai informuojamas apie būsimą patikrinimą: jam pateikiama Dokumento dėl patikrinimo kopija, informacijos ir dokumentų, kuriuos subjektas privalo pateikti patikrinimo grupei, sąrašas, nurodoma, kokias veiklos sritis patikrinimo metu numatoma tikrinti. Su vėlesniais Dokumento dėl patikrinimo pakeitimais subjektas supažindinamas nedelsiant raštu registruotuoju laišku arba elektroniniu būdu, arba įteikiant informaciją pasirašytinai.

22. Apie būsimą užsienio subjekto padalinio planinį patikrinimą ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki patikrinimo pradžios raštu registruotuoju laišku arba elektroniniu būdu informuojamas padalinį įsteigęs užsienio finansų rinkos dalyvis, be to, apie užsienio šalyje įsteigto finansų rinkos dalyvio kontroliuojamo subjekto arba užsienio subjekto padalinio patikrinimą informuojama užsienio valstybės priežiūros institucija ir priežiūros institucijų kolegija (jei ji įsteigta), jei ir kaip tai numatyta atitinkamo subjekto veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose ir (ar) Lietuvos banko sudarytoje sutartyje su užsienio valstybės priežiūros institucija dėl bendradarbiavimo priežiūros srityje.

23. Neplaninio patikrinimo atveju numatomas tikrinti subjektas (jei jis žinomas) apie patikrinimą informuojamas (kartu pateikiant ir Dokumentą dėl patikrinimo) raštu registruotuoju laišku arba elektroniniu būdu, arba įteikiant informaciją pasirašytinai ne vėliau, kai pradėjus patikrinimą pirmą kartą į jį kreipiamasi dėl patikrinimui reikalingų paaiškinimų, kitos informacijos gavimo arba kitų Lietuvos banko įstatymo 421 straipsnio 5 dalyje nustatytų veiksmų atlikimo.

24. Neatidėliotinais atvejais, kilus poreikiui reaguoti operatyviai ir (ar) siekiant užkirsti kelią subjektui atlikti veiksmus, dėl kurių numatomo patikrinimo metu nebūtų galima nustatyti tikrosios subjekto būklės ar aplinkybių, pavyzdžiui, jei taip būtų nuslėpti tam tikri faktai ar duomenys arba kitaip pakenkta patikrinimo eigai, subjekto patikrinimas gali būti atliekamas netaikant Nuostatų 21, 22 ir 23 punktuose nustatytų reikalavimų.

25. Tais atvejais, kai patikrinimas atliekamas Nuostatų 7.3 papunktyje nurodytu pagrindu, skundo autorius nėra informuojamas apie sprendimą atlikti patikrinimą, jeigu patikrinimas atliekamas dėl Piktnaudžiavimo rinka reglamento pažeidimų arba yra pagrindo manyti, kad tai pakenktų patikrinimo eigai.

26. Informacija apie atliekamą patikrinimą su patikrinimu nesusijusiems asmenims negali būti teikiama tol, kol patikrinimas nėra baigtas, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus, kai šią informaciją privaloma pateikti.

 

VI SKYRIUS

PATIKRINIMO TERMINAS, STABDYMAS, NUTRAUKIMAS

 

27. Patikrinimas iki jo rezultatų įforminimo taip, kaip nustatyta Nuostatų 37 punkte, gali trukti ne ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų. Šis terminas gali būti pratęstas motyvuotu Dokumentu dėl patikrinimo vieną arba daugiau kartų dėl atliekamo patikrinimo sudėtingumo, subjekto, kurio veikla tiriama, vėlavimo pateikti reikalaujamus duomenis arba kitų objektyvių priežasčių. Visais atvejais bendra patikrinimo trukmė neturi viršyti 180 kalendorinių dienų. Šiame punkte nurodytas terminas netaikomas atliekant patikrinimus dėl Piktnaudžiavimo rinka reglamento pažeidimų, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais.

28. Subjekto patikrinimas vietoje gali trukti ne ilgiau kaip 35 kalendorines dienas. Šis terminas gali būti pratęstas motyvuotu Dokumentu dėl patikrinimo vieną ar daugiau kartų dėl atliekamo patikrinimo vietoje sudėtingumo, subjekto vėlavimo pateikti patikrinimo grupės reikalaujamus duomenis arba kitų objektyvių priežasčių. Visais atvejais bendra subjekto patikrinimo vietoje trukmė neturi viršyti 65 kalendorinių dienų.

29. Lietuvos bankas Finansų rinkos priežiūros komiteto sprendimu iki patikrinimo rezultatų svarstymo pagal Nuostatų 47 punktą gali nuspręsti nutraukti patikrinimą, jeigu paaiškėja Lietuvos banko įstatymo 421 straipsnio 3 dalyje arba Nuostatų 31 punkte nurodyti pagrindai.

30. Lietuvos bankas po patikrinimo ataskaitos surašymo gali nuspręsti patikrinimą atnaujinti arba atlikti tų pačių aplinkybių papildomą patikrinimą, jeigu būtina surinkti papildomus įrodymus ar ištirti kitas reikšmingas aplinkybes. Tokiu atveju taikomi Nuostatų 27 ir 28 punktuose nurodyti terminai.

31. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad padaryta veikla turi nusikalstamos veikos požymių, patikrinimo metu surinkta medžiaga Lietuvos banko įstatymo 433 straipsnio 17 dalyje nurodyta tvarka perduodama ikiteisminio tyrimo institucijai arba prokurorui. Lietuvos banko atliekamas patikrinimas stabdomas, atnaujinamas arba nutraukiamas mutatis mutandis vadovaujantis Lietuvos banko įstatymo 433 straipsnio 17 dalyje nurodyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

PATIKRINIMO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMAS IR LIETUVOS BANKO TEISĖS

 

32. Subjektai, jų vadovai ir darbuotojai privalo užtikrinti, kad būtų sudarytos tinkamos Lietuvos banko įstatyme ir finansų rinkos dalyvių veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose bei Nuostatuose nustatytos sąlygos patikrinimui atlikti.

33. Tikrinami subjektai, jų vadovai ir darbuotojai privalo imtis visų priemonių, kaip to reikalaujama subjekto veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose, kad informacija apie jų klientų arba kitų asmenų atžvilgiu atliekamą patikrinimą nebūtų skelbiama viešai, kam nors perduodama ar kitokiu būdu padaroma prieinama, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.

34. Patikrinimą atliekantiems Lietuvos banko tarnautojams ir kitiems patikrinimo grupės nariams suteiktos Lietuvos banko įstatyme ir kituose teisės aktuose numatytos teisės.

35. Patikrinimo metu gaunant fizinių asmenų žodinius paaiškinimus arba atliekant kitus veiksmus, kurie nustatyti Lietuvos banko įstatymo 421 straipsnio 5 dalies 2–7 punktuose, fiksuojamas šių veiksmų atlikimo faktas. Tokių veiksmų atlikimo metu taip pat gali būti fotografuojama, daromi garso arba garso ir vaizdo įrašai, kurie pridedami prie patikrinimo medžiagos. Prieš atliekant patikrinimo veiksmus, kurių metu daromas garso arba garso ir vaizdo įrašas, dalyvaujantys asmenys informuojami, kad tokie įrašai bus daromi. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

36. Teisėti Lietuvos banko tarnautojų arba kitų patikrinimo grupės narių reikalavimai yra privalomi. Už šių reikalavimų nevykdymą taikomos finansų rinką reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytos poveikio priemonės.

 

VIII SKYRIUS

PATIKRINIMO REZULTATŲ ĮFORMINIMAS IR JŲ PATEIKIMAS TIKRINTAM SUBJEKTUI

 

37. Patikrinimo rezultatai įforminami patikrinimo ataskaitoje, ji parengiama surinkus ir išanalizavus informaciją bei duomenis ir ištyrus reikšmingas aplinkybes.

38. Patikrinimo ataskaitoje fiksuojamos patikrinimo metu nustatytos aplinkybės bei faktiniai duomenys. Patikrinimo ataskaitoje turi būti nurodyta ši informacija:

38.1. tikrinto subjekto pavadinimas;

38.2. patikrinimo grupės sudėtis;

38.3. patikrinimo ataskaitos parengimo data;

38.4. atlikto subjekto patikrinimo vietoje terminas (jei taikoma);

38.5. patikrinimo rūšis;

38.6. tikrintas subjekto veiklos laikotarpis (jei taikoma);

38.7. patikrinimo data (diena, pagal kurios būklę tikrinta subjekto veikla; jei taikoma);

38.8. tikrintos veiklos sritys;

38.9. išvados ir jas pagrindžiantys argumentai;

38.10. kita, patikrinimo grupės manymu, svarbi informacija.

39. Patikrinimo ataskaita surašoma tiksliai, suprantamai, joje formuluojami teiginiai turi būti argumentuoti.

40. Dėl didelės patikrinimo metu surinktų ir apdorotų duomenų apimties, jų sudėtingumo ir (ar) kilus abejonių dėl šių duomenų tikslumo Lietuvos banko tarnautojas, rengiantis patikrinimo ataskaitos projektą, arba patikrinimo grupės vadovas gali nuspręsti sutikrinti faktines aplinkybes, nustatytas patikrinimo metu ir užfiksuotas patikrinimo ataskaitos projekte. Šiuo tikslu tikrintas subjektas supažindinamas su patikrinimo ataskaitos projektu. Patikrinimo ataskaitos projektas subjektui įteikiamas pasirašytinai arba siunčiamas registruotuoju laišku arba elektroniniu būdu.

41. Tikrintas subjektas turi teisę pateikti Lietuvos banko tarnautojui arba patikrinimo grupei pastabas dėl faktinių patikrinimo ataskaitos projekte išdėstytų aplinkybių ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po patikrinimo ataskaitos projekto gavimo dienos.

42. Prireikus aptarti tikrinto subjekto pateiktas pastabas dėl patikrinimo ataskaitos projekto ir (ar) išsiaiškinti kitus vertinant patikrinimo metu surinktą medžiagą kilusius klausimus, Lietuvos banko tarnautojo, rengiančio patikrinimo ataskaitą, arba patikrinimo grupės iniciatyva gali būti sukviestas žodinis Lietuvos banko tarnautojo arba patikrinimo grupės, kitų kviestų Lietuvos banko tarnautojų ir tikrinto subjekto atstovų pasitarimas.

43. Patikrinimo ataskaita tais atvejais, kai jos projektas buvo pateiktas susipažinti tikrintam subjektui, parengiama įvertinus tikrinto subjekto pastabas dėl faktinių patikrinimo ataskaitos projekte fiksuojamų aplinkybių, jei jos buvo pateiktos.

44. Patikrinimo ataskaitą pasirašo Lietuvos banko tarnautojas, parengęs patikrinimo ataskaitą, arba visi patikrinimo grupės nariai, išskyrus atvejus, jeigu dėl objektyvių priežasčių to negali padaryti (pvz., patikrinimo grupės nario komandiruotė, liga ar pan.).

45. Patikrinimo ataskaita teikiama susipažinti tikrintam subjektui: įteikiama pasirašytinai arba siunčiama registruotuoju laišku arba elektroniniu būdu. Jeigu ne visa ataskaita yra susijusi su tikrintu subjektu, pateikiama tik su subjektu susijusi ataskaitos dalis. Patikrinimo ataskaita gali būti neteikiama tikrintam subjektui susipažinti, kai pažeidimų ar trūkumų nenustatoma, tokiu atveju subjektas informuojamas Nuostatų 49 punkte nustatyta tvarka.

46. Tikrintas subjektas turi teisę pateikti Lietuvos bankui rašytinius paaiškinimus dėl patikrinimo ataskaitoje išdėstytų išvadų ir juos pagrindžiančius įrodymus ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po patikrinimo ataskaitos gavimo dienos. Motyvuotu subjekto prašymu, kai patikrinimo ataskaita yra didelės apimties ar sudėtinga, Lietuvos bankas gali nurodytą terminą pratęsti. Paaiškinimų nepateikimas per šiame Nuostatų punkte nustatytą laiką netrukdo Lietuvos bankui svarstyti patikrinimo rezultatus.

 

IX SKYRIUS

PATIKRINIMO REZULTATŲ SVARSTYMAS, SUBJEKTO INFORMAVIMAS IR INFORMACIJOS APIE PRIIMTUS SPRENDIMUS PASKELBIMAS

 

47. Patikrinimo rezultatai kartu su tikrinto subjekto rašytiniais paaiškinimais, jeigu jie buvo pateikti, svarstomi Lietuvos banko valdybos arba, tuo atveju, kai Lietuvos banko valdyba savo funkciją skirti tam tikriems subjektams poveikio priemones, privalomus nurodymus ir kitas privalomas vykdyti priemones yra pavedusi vykdyti Finansų rinkos priežiūros komitetui, Finansų rinkos priežiūros komiteto posėdyje (toliau – Posėdis).

48. Jeigu patikrinimo metu buvo nustatyta tikrinto subjekto veiklos pažeidimų ar trūkumų, už kuriuos taikytini įstatymų nustatyti privalomi nurodymai ar poveikio priemonės, patikrinimo rezultatai svarstomi Lietuvos banko įstatymo 432 ir (arba) 433 straipsniuose nustatyta tvarka.

49. Jeigu patikrinimo metu tikrinto subjekto veiklos pažeidimų arba trūkumų, už kuriuos taikytini įstatymų nustatyti privalomi nurodymai ar poveikio priemonės, nebuvo nustatyta, apie Posėdį, kuriame svarstomi patikrinimo rezultatai, tikrintas subjektas gali būti neinformuojamas ir į jį nekviečiamas. Tačiau tikrintas subjektas yra informuojamas, kad patikrinimo rezultatai Posėdyje apsvarstyti, ir prireikus Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatyta tvarka jam gali būti pateikiamos rekomendacijos dėl veiklos tobulinimo (toliau – Rekomendacijos).

50. Neatidėliotinais atvejais, prireikus operatyviai reaguoti, kad būtų apsaugotas tikrinamo subjekto ar jo klientų turtas arba apgintas viešasis interesas, Lietuvos banko valdyba arba Finansų rinkos priežiūros komitetas turi teisę svarstyti patikrinimo rezultatus, taip pat spręsti klausimą dėl privalomų nurodymų ir (arba) poveikio priemonių tikrintam subjektui taikymo nesilaikydami Nuostatų VIII skyriaus reikalavimų.

51. Tais atvejais, kai patikrinimo rezultatai svarstomi pagal Nuostatų 48 punktą, apie patikrinimo rezultatų svarstymą ir priimtus sprendimus asmuo informuojamas Lietuvos banko įstatymo 432 ir (arba) 433 straipsniuose nustatyta tvarka.

52. Rekomendacijos dėl tikrinto subjekto veiklos tobulinimo, jeigu jos teikiamos, formuluojamos lydraštyje, su kuriuo subjektui siunčiamas nutarimas arba sprendimas. Subjektas, kuriam buvo pateiktos rekomendacijos, Lietuvos bankui per 20 darbo dienų nuo gavimo dienos pateikia informaciją apie veiksmus ir priemones, kurių subjektas planuoja imtis siekdamas įgyvendinti rekomendacijas, arba motyvuotą nuomonę, jeigu, subjekto manymu, rekomendacijas įgyvendinti netikslinga.

53. Apie užsienio subjekto padalinio patikrinimo rezultatus ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po Posėdžio, kuriame buvo svarstomi patikrinimo rezultatai, dienos raštu registruotuoju laišku arba elektroniniu būdu informuojamas užsienio subjekto padalinį įsteigęs užsienio subjektas, be to, apie užsienio šalyje įsteigto finansų rinkos dalyvio kontroliuojamo subjekto arba užsienio subjekto padalinio patikrinimo rezultatus informuojama užsienio valstybės priežiūros institucija ir priežiūros institucijų kolegija (jei ji įsteigta), jei ir kaip tai numatyta atitinkamo subjekto veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose ir (ar) Lietuvos banko sudarytoje sutartyje su užsienio valstybės priežiūros institucija dėl bendradarbiavimo priežiūros srityje.

54. Tais atvejais, kai patikrinimas buvo pradėtas Nuostatų 7.3 papunktyje nurodytu pagrindu (išskyrus anoniminius kreipimusis, pranešimus, skundus), apie patikrinimo baigtį per 3 darbo dienas nuo nutarimo arba sprendimo priėmimo raštu registruotuoju paštu arba elektroniniu būdu informuojamas informaciją pateikęs asmuo, jeigu priimtas sprendimas dėl patikrinimo baigties turi tiesioginį poveikį to asmens teisėms ir pareigoms.

55. Informacija apie subjekto patikrinimo rezultatus ir (arba) informacija apie subjektui pritaikytas poveikio priemones skelbiama viešai Lietuvos banko įstatyme ir Lietuvos banko viešai skelbiamos informacijos apie finansų rinką ir jos dalyvius tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos banko valdybos 2016 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. 03-43 „Dėl Lietuvos banko viešai skelbiamos informacijos apie finansų rinką ir jos dalyvius tvarkos aprašo“, nustatytais terminais ir tvarka.

 

X SKYRIUS

VERTINAMŲJŲ VIZITŲ ATLIKIMO YPATUMAI

 

56. Vertinamųjų vizitų atlikimo tvarkai netaikomas Nuostatų V skyrius (išskyrus 15, 16, 18, 20 punktus), VI skyrius, VII skyrius (išskyrus 32, 34, 36 punktus), VIII skyrius (išskyrus 38, 39, 44 punktus), IX skyrius.

57. Subjektas ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki vizito pradžios raštu registruotuoju laišku arba elektroniniu būdu, arba įteikiant informaciją pasirašytinai informuojamas apie vizitą: jam pateikiama Dokumento dėl patikrinimo kopija, informacijos ir dokumentų, kuriuos subjektas privalo pateikti vizituojantiems tarnautojams vizito pradžioje, sąrašas, nurodoma, dėl kokių veiklos sričių bus atliekamas vizitas. Neplaninio vizito atveju vizito data gali būti derinama su subjektu.

58. Vizitas gali trukti ne ilgiau kaip 5 darbo dienas.

59. Vizito ataskaita parengiama ir subjektui pateikiama ne vėliau kaip per 20 darbo dienų po vizito pabaigos. Vizito ataskaitoje nurodoma Nuostatų 38 punkte nustatyta informacija. Rekomendacijos dėl subjekto veiklos tobulinimo, kai jos teikiamos, rašomos lydraštyje, kuris siunčiamas kartu su vizito ataskaita.

60. Subjektas, kuriam buvo pateiktos rekomendacijos, Lietuvos bankui per 20 darbo dienų nuo gavimo dienos pateikia informaciją apie veiksmus ir priemones, kurių subjektas planuoja imtis siekdamas įgyvendinti rekomendacijas, arba motyvuotą nuomonę, jeigu, subjekto manymu, rekomendacijas įgyvendinti netikslinga.

 

XI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

61. Patikrinimo ataskaitos duomenų apsaugai taikomos Lietuvos banko įstatymo 19 ir 43 straipsnių nuostatos.

62. Su patikrinimo ataskaita turi teisę susipažinti subjektas, kurio veikla buvo tikrinta, jo vadovai, tokio subjekto arba grupės, kuriai priklauso toks subjektas, auditoriai, darbuotojai bei teisėti atstovai.

63. Jeigu patikrinimo ataskaitoje nenurodyta kitaip, ji subjekto, kurio veikla buvo tikrinta, sprendimu ir laikantis teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų, duomenų, sudarančių banko paslaptį arba kitokią įstatymų saugomą informaciją, reikalavimų, gali būti perduota ir kitiems, Nuostatų 62 punkte nenurodytiems asmenims.

64. Subjektai, kurių veikla buvo tikrinta, pateikę patikrinimo ataskaitą (jos dalį) Nuostatų 62 punkte nenurodytiems asmenims, privalo nedelsdami raštu apie tai informuoti Lietuvos banką.

______________

 

Ieškote advokato?
Advokatai pagal dokumento temą „Bankininkystės ir finansinių paslaugų teisiniai klausimai“:
Advokatų kontora Tamulytė ir partneriai "Foxen"
Vilnius. Kontaktai
Advokatų profesinė bendrija "JurisConsultus"
Kaunas. Kontaktai
Robert Juodka
Vilnius. Kontaktai
Daugiau
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.