Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos banko valdybos 2021 m. lapkričio 25 d. nutarimas Nr. 03-201 „Dėl Kredito unijų pajinių įnašų grąžinimo ir pajinio kapitalo mažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2021-11-26, Nr. 2021-24447)
  • 2021-12-31 Galiojantis
    2021-12-31 Įsigalioja
    2021-11-26 Paskelbta
    2021-11-25 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

 

DĖL KREDITO UNIJŲ PAJINIŲ ĮNAŠŲ GRĄŽINIMO IR PAJINIO KAPITALO MAŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. lapkričio 25 d. Nr. 03-201

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 14 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos banko valdyba nutaria:

1. Patvirtinti Kredito unijų pajinių įnašų grąžinimo ir pajinio kapitalo mažinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2021 m. gruodžio 31 d.

 

VALDYBOS PIRMININKAS                                                                                        GEDIMINAS ŠIMKUS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2021 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 03-201

 

KREDITO UNIJŲ PAJINIŲ ĮNAŠŲ GRĄŽINIMO IR PAJINIO KAPITALO MAŽINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kredito unijų pajinių įnašų grąžinimo ir pajinio kapitalo mažinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato, kokia tvarka ir pagrindais kredito unija turi grąžinti pajinius įnašus ir kokius dokumentus turi pateikti Lietuvos bankui, kad gautų leidimą mažinti pajinį kapitalą.

2. Aprašas taikomas kredito unijoms centrinių kredito unijų narėms ir kredito unijoms, kurios pagal Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo (KUĮ) 71 straipsnį iki 2018 m. sausio 1 d. yra gavusios Lietuvos banko sutikimą vykdyti pertvarkymą į specializuotą banką.

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos centrinių kredito unijų įstatyme ir KUĮ vartojamas sąvokas.

4. Pagal Aprašą priežiūros institucijai pateikiamiems dokumentams ir institucijos veiksmams taikomi Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2004 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 58 „Dėl Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimai.

5. Aprašas taikomas grąžinant pajinius įnašus už įsigytus pagrindinius pajus, neatsižvelgiant į jų įsigijimo datą, ir už papildomus pajus, įsigytus nuo 2017 m. sausio 1 d. (toliau – grąžinamas pajus).

 

II SKYRIUS

GRĄŽINAMO PAJINIO ĮNAŠO PAGRINDAI IR GRĄŽINAMOS SUMOS NUSTATYMAS

 

6. Pajinis įnašas už pagrindinį ir (ar) papildomus pajus gali būti grąžinamas šiais atvejais:

6.1. pasibaigus narystei kredito unijoje, kaip tai apibrėžta KUĮ 12 straipsnyje;

6.2. gavus kredito unijos nario prašymą grąžinti pajinį įnašą už papildomus pajus.

7. Grąžinamas pajus KUĮ nustatyta tvarka turi būti proporcingai sumažintas, atsižvelgiant į tų metų, kuriais narystė kredito unijoje pasibaigė ar kuriais kredito unijoje buvo gautas prašymas grąžinti pajinius įnašus už papildomus pajus, visuotinio narių susirinkimo patvirtintoje metinėje balansinėje ataskaitoje įrašytą kredito unijos nuostolių ir privalomojo rezervo arba rezervinio kapitalo bendrą sumą, jei bendra suma yra nuostolis.

8. Proporcingai sumažinant grąžinamą pajų, į skaičiavimus neįtraukiamas kredito unijos sukauptas atsargos kapitalas.

9. Gražinamo pajaus išmokėjimo terminai ir tvarka turi būti nustatyti kredito unijos vidaus dokumentuose, patvirtintuose kredito unijos visuotinio narių susirinkimo.

 

III SKYRIUS

LEIDIMO IŠDAVIMO TVARKA

 

10. Kredito unijos valdyba priima sprendimą atsiskaityti su savo nariu (nariais) tik įvertinusi kredito unijos finansinę būklę ir nustačiusi, kad atsiskaitymas nekels grėsmės kredito unijos veiklos stabilumui ir patikimumui.

11. Šį vertinimą kredito unija atlieka vadovaudamasi kredito unijos valdybos patvirtinta vidine tvarka, kurioje turi būti numatyta, kad kredito unija, priimdama sprendimą mažinti pajinį kapitalą, privalo užtikrinti tvarų visų veiklos riziką ribojančių normatyvų ir minimalaus kapitalo reikalavimo vykdymą.

12. Visuotinio narių susirinkimo, kuriame patvirtinamas metinių finansinių ataskaitų rinkinys, dalyviai informuojami apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą ir jų mažinimą (jei bus mažinami), atsižvelgiant į patirtus nuostolius.

13. Visuotiniam narių susirinkimui patvirtinus metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir kredito unijai nusprendus su nariu (nariais) atsiskaityti, apie šį sprendimą kredito unija privalo raštu pranešti priežiūros institucijai ir gauti priežiūros institucijos leidimą mažinti pajinį kapitalą.

14. Po visuotinio narių susirinkimo priežiūros institucijai pateikiamas laisvos formos prašymas, kuriame nurodoma bendra pagrindinių ir (ar) papildomų pajų suma, kuria mažinamas kredito unijos pajinis kapitalas, atskirai nurodant pagrindinių ir (ar) papildomų pajų sumas, bei kita informacija ir elektroniniu būdu per Lietuvos banko informacinę sistemą pateikiama užpildyta Pajinio kapitalo mažinimo ataskaitos 7058 forma (pridedama). Prireikus priežiūros institucija gali paprašyti kredito unijos pateikti ir kitą prašymo nagrinėjimui reikalingą informaciją.

15. Leidimas mažinti pajinį kapitalą išduodamas, jeigu priežiūros institucija įsitikina, kad, sumažinus kredito unijos pajinį kapitalą, jis bus pakankamas stabiliai ir patikimai kredito unijos veiklai užtikrinti.

16. Kredito unija, gavusi priežiūros institucijos leidimą mažinti pajinį kapitalą, su nariu (nariais) atsiskaito Aprašo 9 punkte nurodytuose dokumentuose nustatytais terminais, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių toks atsiskaitymas negalimas.

17. Grąžinant patirtu nuostoliu sumažintą pajinį įnašą, suma, kuria buvo sumažintas pajinis įnašas, nukreipiama į kredito unijos atsargos kapitalą.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Kredito unija centrinės kredito unijos narė, norinti sumažinti pajinį kapitalą, teikdama prašymą priežiūros institucijai apie tai turi informuoti centrinę kredito uniją, kad centrinė kredito unija turėtų galimybę įsivertinti narės kredito unijos galimo pajinio kapitalo sumažinimo poveikį grupės kapitalui ir su kapitalu susijusių grupės veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymui.

______________

 

Kredito unijų pajinių įnašų grąžinimo ir

pajinio kapitalo mažinimo tvarkos aprašo

priedas

 

 

 

 

______________________________________________________

(kredito unijos pavadinimas)

 

______________________________________________________

(kodas, adresas, tel., el. paštas)

 

PAJINIO KAPITALO MAŽINIMO ATASKAITA

7058 FORMA

 

__________________

(ataskaitos pateikimo data)

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

Pagrindinių ir (ar) papildomų pajų suma, kuria mažinamas kredito unijos pajinis kapitalas, Eur[1]

 

 

 

II.

Visuotinio narių susirinkimo sprendimu patvirtinti ______m. finansinių ataskaitų duomenys

A. Pajinis kapitalas, Eur

 

 

 

B. Privalomasis rezervas arba rezervinis kapitalas, Eur

 

 

 

C. Ankstesnių metų nepaskirstytas pelnas (nuostolis), Eur

 

 

 

D. Ataskaitinių metų pelnas (nuostolis), Eur

 

 

 

E.         Nepaskirstytas pelnas (nuostolis), Eur (II. C + II. D)

 

 

 

III.

Procentinis dydis[2], kuriuo mažinama grąžinamų pajų suma (vadovaujantis KUĮ 14 str. 2 d.[3]), proc. [(II. B + II. E) / II. A] x 100

 

 

 

IV.

Procentiniu dydžiu sumažinta grąžinamų pajų suma, Eur [I – (I x III)]

 

 

 

V.

Į kredito unijos atsargos kapitalą nukreipiama suma, Eur (I – IV)

 

 

 

VI.

Riziką ribojančių rodiklių vykdymas iki pajinių įnašų grąžinimo (______ duomenimis[4])

A. Kapitalo pakankamumo rodiklis, proc.

 

 

 

B. Didžiausia paskolos suma vienam skolininkui, proc.

 

 

 

C. Likvidumo rodiklis, proc.

 

 

 

VII.

Riziką ribojančių rodiklių vykdymas po pajinių įnašų grąžinimo (______ duomenimis4)

A. Kapitalo pakankamumo rodiklis, proc.

 

 

 

B. Didžiausia paskolos suma vienam skolininkui, proc.

 

 

 

C. Likvidumo rodiklis, proc.

 

 

 

VIII.

Perskaičiuotas kapitalas, Eur[5]

 

 

 

IX.

Kapitalo poreikis, Eur5

 

 

______________

 


[1] Suma, kuria mažinamas kredito unijos pajinis kapitalas ir reikalingas priežiūros institucijos leidimas.

[2] Skaičiuojama, jei bendra II.B ir II.E eilučių suma yra mažesnė už nulį, t. y. jei yra nuostolis.

[3] Vadovaujantis KUĮ 14 straipsnio 2 dalimi, kredito unija, grąžindama asmeniui jo pajinį įnašą už pagrindinį ir (ar) papildomus pajus, privalo jį proporcingai sumažinti, atsižvelgdama į tų metų, kuriais narystė kredito unijoje pasibaigė ar kuriais kredito unijoje buvo gautas prašymas grąžinti pajinius įnašus už papildomus pajus, patvirtintoje metinėje balansinėje ataskaitoje įrašytą kredito unijos nuostolių ir privalomojo rezervo arba rezervinio kapitalo bendrą sumą, jei bendra suma yra nuostolis.

[4] Riziką ribojančių normatyvų dydžiai prieš pajinių įnašų grąžinimą ir po jų grąžinimo apskaičiuojami pagal naujausią turimą informaciją, t. y. prašymo pateikimo datos duomenimis arba duomenimis, ne senesniais kaip dvi dienos iki prašymo pateikimo datos.

[5] Prašymo pateikimo datos duomenimis arba duomenimis, ne senesniais kaip dvi dienos iki  prašymo pateikimo datos.

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.