Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos banko valdybos 2022 m. birželio 16 d. nutarimas Nr. 03-91 „Dėl Pelno įskaitymo į kapitalą tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2022-09-08, Nr. 2022-18510)
  • 2022-09-09 Galiojantis
    2022-09-09 Įsigalioja
    2022-09-08 Paskelbta
    2022-06-16 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

 

DĖL PELNO ĮSKAITYMO Į KAPITALĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. birželio 16 d. Nr. 03-91

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Lietuvos banko valdyba nutaria:

Patvirtinti pridedamus:

1. Pelno įskaitymo į kapitalą tvarkos aprašą.

2. Prašymo leisti įskaityti pelną į kapitalą formą PĮ 01.

 

VALDYBOS PIRMININKAS                                                                  GEDIMINAS ŠIMKUS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2022 m. birželio 16 d. nutarimu Nr. 03-91

 

PELNO ĮSKAITYMO Į KAPITALĄ TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pelno įskaitymo į kapitalą tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos banko leidimo įtraukti tarpinį arba metų pabaigos pelną į bendrą nuosavą pirmo lygio kapitalą suteikimo reikalavimus.

2. Aprašas taikomas Lietuvos Respublikoje įsteigtiems bankams, specializuotiems bankams ir centrinėms kredito unijoms, kurių priežiūra pagal 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1024/2013), nepavesta Europos Centriniam Bankui, finansų maklerio įmonėms, valdymo įmonėms, elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms ir mutatis mutandis kredito unijoms (toliau – finansų rinkos dalyvis).

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. bendras nuosavas pirmo lygio kapitalas (CET 1) – kapitalas, kaip apibrėžta 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 antros dalies I antraštinės dalies 2 skyriuje. Kredito unijų CET 1 kapitalas lygus 1 lygio kapitalui, kaip nustatyta Kredito unijų kapitalo pakankamumo skaičiavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos banko valdybos 2017 m. liepos 13 d. nutarimu Nr. 03-115 „Dėl Kredito unijų kapitalo pakankamumo skaičiavimo taisyklių ir kredito unijų priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“;

3.2. metų pabaigos pelnas – pelnas, kaip nustatyta taikytinoje apskaitos sistemoje, apskaičiuotas ataskaitiniam laikotarpiui, kuris yra lygus finansiniams metams, ir kol finansų rinkos dalyviai nepriėmė sprendimo dėl metinių finansinių ataskaitų patvirtinimo;

3.3. numatomi dividendai ir mokesčiai – kaip tai apibrėžta 2014 m. sausio 7 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 241/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos, susijusios su įstaigų nuosavų lėšų reikalavimų techniniais reguliavimo standartais, (toliau – Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 241/2014) 2 ir 3 straipsniuose;

3.4. tarpinis pelnas – pelnas, kaip nustatyta taikytinoje apskaitos sistemoje, apskaičiuotas ataskaitiniam laikotarpiui, trumpesniam nei finansiniai metai.

 

II SKYRIUS

LEIDIMAS ĮTRAUKTI TARPINĮ ARBA METŲ PABAIGOS PELNĄ Į BENDRĄ NUOSAVĄ PIRMO LYGIO KAPITALĄ

 

4. Finansų rinkos dalyvis, ketinantis gauti Lietuvos banko leidimą įtraukti tarpinį arba metų pabaigos pelną į bendrą nuosavą pirmo lygio kapitalą (toliau – leidimas), Lietuvos bankui pateikia:

4.1. prašymą leisti įskaityti pelną į kapitalą (forma PĮ 01);

4.2. pelno patikrinimą patvirtinančius dokumentus, kaip nustatyta Aprašo III skyriuje.

5. Per 5 darbo dienas nuo pateiktų dokumentų gavimo dienos Lietuvos bankas informuoja finansų rinkos dalyvį, jeigu pateiktos informacijos nepakanka sprendimui dėl leidimo suteikimo priimti. Sprendimą dėl leidimo suteikimo Lietuvos bankas priima per 10 darbo dienų nuo sprendimui priimti pakankamos informacijos gavimo dienos.

6. Aprašo 4 punkte nurodyti dokumentai turi būti pateikti Lietuvos bankui ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki priežiūros ataskaitų apie nuosavas lėšas ir nuosavų lėšų reikalavimus (kapitalo pakankamumo skaičiavimo ataskaita) pateikimo Lietuvos bankui dienos, jeigu leidimas prašomas šiam ataskaitiniam laikotarpiui.

III SKYRIUS

PELNO PATIKRINIMAS

 

7. Finansų rinkos dalyvio prašomo įtraukti į bendrą nuosavą pirmo lygio kapitalą tarpinio arba metų pabaigos pelno dydis turi būti patikrintas finansų rinkos dalyvio nepriklausomą finansinių ataskaitų patikrinimą atliekančios audito įmonės (auditoriaus). Tuo tikslu finansų rinkos dalyvis Lietuvos bankui pateikia auditoriaus pasirašytą dokumentą, atitinkantį Aprašo 8 arba 9 punktuose nustatytus reikalavimus.

8. Metų pabaigos pelno patikrinimą patvirtinančius dokumentus sudaro audito ataskaita arba tikrinimo raštas, kuriame nurodoma, kad auditas nebuvo užbaigtas ir kad auditoriai nepastebėjo nieko, dėl ko galėtų būti manoma, jog galutinėje ataskaitoje bus pateikta sąlyginė nuomonė.

9. Tarpinio pelno patikrinimą patvirtinančius dokumentus sudaro audito ataskaita arba tikrinimo raštas, kurio turinys apibūdintas Aprašo 8 punkte, arba peržvalgos išvada, kaip apibrėžta 2410-ame tarptautiniame peržvalgos standarte „Įmonės tarpinės finansinės informacijos nepriklausomo auditoriaus atliekama peržvalga“, patvirtintame Tarptautinės buhalterių federacijos Tarptautinės audito ir užtikrinimo standartų valdybos.

 

IV SKYRIUS

NUMATOMŲ MOKESČIŲ IR DIVIDENDŲ ATSKAITYMAS IŠ PELNO

 

10. Iš finansų rinkos dalyvio prašomo įtraukti į bendrą nuosavą pirmo lygio kapitalą tarpinio arba metų pabaigos pelno turi būti atskaityti visi numatomi mokesčiai ir (arba) dividendai.

11. Atskaitytinų dividendų sumą oficialiai pasiūlo arba dėl jos nusprendžia finansų rinkos dalyvio sprendimo teisę turintis valdymo organas. Jeigu toks oficialus pasiūlymas arba sprendimas dar nėra priimtas, atskaitytini dividendai yra didžiausia iš žemiau nurodytų sumų:

11.1. maksimalūs dividendai, apskaičiuoti remiantis vidaus dividendų politika;

11.2. dividendai, apskaičiuoti remiantis paskutinių trejų metų vidutiniu išmokėjimo koeficientu;

11.3. dividendai, apskaičiuoti remiantis praėjusiųjų metų išmokėjimo koeficientu.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Leidimas įtraukti konsoliduotą finansinės grupės ar jos dalies tarpinį arba metų pabaigos pelną suteikiamas tik tada, jeigu visiems finansinės grupės nariams taikoma individuali Lietuvos banko priežiūra ir yra nustatyti veiklos riziką ribojantys reikalavimai.

______________

 

PĮ 01 forma patvirtinta

Lietuvos banko valdybos

2022 m. birželio 16 d. nutarimu Nr. 03-91

 

PRAŠYMAS LEISTI ĮSKAITYTI PELNĄ Į KAPITALĄ

 

__________________

data

 

Informacija apie finansų rinkos dalyvį (FRD)

Pavadinimas

 

Kodas

 

Adresas

 

Telefonas

 

El. paštas

 

 

Ataskaitinio laikotarpio, kuriam prašoma suteikti leidimą, pradžia

Ataskaitos sudarymo data

 

 

Prašymo leisti įskaityti pelną pagrindimas

Įskaitymo tikslas (nurodant įskaitymo poreikio priežastis)

 

Įskaitymo poveikis FRD veiklai (nurodant, kokią įtaką veiklos pokyčiams turės pelno įskaitymas)

 

Prašomo įskaityti pelno ar jo dalies suma

 

Pelno įskaitymo įtaka pagrindiniams FRD riziką ribojantiems reikalavimams (kai taikoma)

Nuosavų lėšų reikalavimas

 

Didelių pozicijų reikalavimas

 

 

Prašomo įskaityti į kapitalą pelno apskaičiavimas

 

Eil. Nr.

Į bendrą nuosavą pirmo lygio kapitalą įskaičiuotino pelno apskaičiavimo komponentai

Komponentų vertė (tūkst. Eur)

1.

Nepaskirstytasis pelnas prieš sumokant mokesčius

 

2.

Mokesčiai[i]

 

3.

Patvirtinta arba pasiūlyta dividendų suma[ii]

 

4.

Maksimali dividendų suma pagal vidaus politiką[iii]

 

5.

Dividendų suma pagal vidutinį išmokėjimo koeficientą (paskutinių trejų metų)[iv]

 

6.

Dividendų suma pagal praėjusiųjų metų išmokėjimo koeficientą

 

7.

Atskaitytini dividendai

 

8.

Reguliavimo apribojimų poveikis[v]

 

9.

Pelnas, kurį galima įtraukti į bendrą nuosavą 1 lygio kapitalą (1–(2+7+8)

 

 

Teikdami šį prašymą patvirtiname, kad:

- pateikti duomenys yra teisingi;

- pelną patikrino nuo šios įstaigos nepriklausantys asmenys, atsakingi už įstaigos nepriklausomą auditą. Šiuo tikslu pridedame [auditoriaus vardas ir pavardė arba pavadinimas] [audito ataskaitą arba vertinimo ataskaitą, arba patikrinimo laišką];

- pelnas buvo įvertintas vadovaujantis taikytinoje apskaitos sistemoje įtvirtintais principais;

- visi numatomi mokesčiai ir (arba) dividendai buvo atskaityti iš pelno sumos.

Atskaitytinų dividendų suma yra pagrįsta oficialiu sprendimu arba pasiūlymu, jeigu toks sprendimas arba pasiūlymas nėra priimtas, [finansų rinkos dalyvio arba grupės, arba pogrupio pavadinimas] valdymo organas įsipareigoja pateikti tokį pasiūlymą dėl dividendų paskirstymo, kuris visiškai atitinka pirmiau nurodytą pelno apskaičiavimą.

 

________________________________                ___________________                                                                             _______________

(vadovo pareigų pavadinimas)                                        (parašas)                                                                                      (vardas ir pavardė)


[i] Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 241/2014 3 straipsnio 1 dalies b punktas ir 3 straipsnio 2 dalis.

[ii] Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 241/2014 2 straipsnio 2 ir 10 dalys.

[iii] Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 241/2014 2 straipsnio 4–6 dalys.

[iv] Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 241/2014 2 straipsnio 7 dalis.

[v] Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 241/2014 2 straipsnio 9 dalis.

______________

 

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.