Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos banko valdybos 2022 m. spalio 20 d. nutarimas Nr. 03-160 „Dėl Draudimo įmonių priežiūrai skirtų finansinių ataskaitų teikimo tvarkos aprašo ir draudimo įmonių priežiūrai skirtų finansinių ataskaitų formų patvirtinimo“ (TAR, 2022-10-21, Nr. 2022-21397)
  • 2023-01-01 Galiojantis
    2023-01-01 Įsigalioja
    2022-10-21 Paskelbta
    2022-10-20 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

 

DĖL DRAUDIMO ĮMONIŲ PRIEŽIŪRAI SKIRTŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO IR DRAUDIMO ĮMONIŲ PRIEŽIŪRAI SKIRTŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2022 m. spalio 20 d. Nr. 03-160

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 4 dalies 1 punktu ir Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 54 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos banko valdyba nutaria:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Draudimo įmonių priežiūrai skirtų finansinių ataskaitų teikimo tvarkos aprašą;

1.2. Draudimo įmonių priežiūrai skirtų finansinių ataskaitų formas:

1.2.1. Balanso ataskaitos DFA1 formą;

1.2.2. Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitos DFA2 formą;

1.2.3. Pinigų srautų ataskaitos DFA3 formą.

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos banko valdybos 2015 m. lapkričio 12 d. nutarimą Nr. 03-174 „Dėl draudimo įmonių priežiūrai skirtų finansinių ataskaitų teikimo“.

3. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2023 m. sausio 1 d. ir yra taikomas sudarant 2023 m. pirmojo ketvirčio ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių draudimo įmonių priežiūrai skirtas finansines ataskaitas.

 

VALDYBOS PIRMININKAS                                                                                        GEDIMINAS ŠIMKUS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2022 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 03-160

 

DRAUDIMO ĮMONIŲ PRIEŽIŪRAI SKIRTŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Draudimo įmonių priežiūrai skirtų finansinių ataskaitų teikimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatyti draudimo įmonių priežiūrai skirtų finansinių ataskaitų (toliau – ataskaitos) rengimo reikalavimai, pateikimo Lietuvos bankui terminai ir būdas bei ataskaitų pildymo paaiškinimai.

2. Aprašas taikomas draudimo ir perdraudimo įmonėms, taip pat trečiųjų valstybių draudimo ir perdraudimo įmonių filialams (toliau – draudimo įmonės).

3. Apraše ir ataskaitose vartojama sąvoka „draudimo sutartis“ suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse. Jeigu nenurodyta kitaip, Apraše ir ataskaitose vartojama sąvoka „draudimas“ apima ir prisiimtą perdraudimą, o sąvoka „perdraudimas“ suprantama kaip perduotas perdraudimas. Kitos Apraše ir ataskaitose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme, Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatyme, Lietuvos Respublikos profesinių pensijų kaupimo įstatyme ir tarptautiniuose apskaitos standartuose.

4. Ataskaitose teikiami duomenys pripažįstami ir vertinami pagal tarptautiniuose apskaitos standartuose, patvirtintuose 2008 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1126/2008, priimančiu tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1606/2002), nustatytus reikalavimus.

 

II SKYRIUS

ATASKAITŲ RENGIMO REIKALAVIMAI

 

5. Draudimo įmonė parengia šias ataskaitų formas:

5.1. Balanso ataskaitos DFA1 formą;

5.2. Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitos DFA2 formą;

5.3. Pinigų srautų ataskaitos DFA3 formą.

 

III SKYRIUS

ATASKAITŲ PATEIKIMO TERMINAI IR BŪDAS

 

6. Draudimo įmonė Lietuvos bankui pateikia ketvirčio ataskaitas, parengtas pagal kalendorinio ketvirčio paskutinės dienos duomenis (kovo 31 d., birželio 30 d. ir rugsėjo 30 d.), ir metines ataskaitas, parengtas pagal finansinių metų paskutinės dienos duomenis (gruodžio 31 d.).

7. Draudimo įmonė ketvirčio ataskaitas Lietuvos bankui pateikia pasibaigus kiekvienam Aprašo 6 punkte nurodytam ketvirčiui iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 25 d. Draudimo įmonė Lietuvos bankui pateikia preliminarias metines ataskaitas pasibaigus finansiniams metams iki kitų metų kovo 1 d., o galutines metines ataskaitas – iki gegužės 1 d.

8. Ataskaitos Lietuvos bankui teikiamos per Lietuvos banko informacinę sistemą.

 

IV SKYRIUS

ATASKAITŲ PILDYMO PAAIŠKINIMAI

 

9. Ataskaitose dydžiai, didinantys draudimo įmonės turtą, savininkų nuosavybę ir įsipareigojimus bei pinigų ir pinigų ekvivalentų kiekį, rodomi teigiami, o juos mažinantys dydžiai – neigiami, su minuso ženklu (–).

10. DFA1 formos straipsnyje:

10.1. „B. Investicijos“ nurodomos visos investicijos, įskaitant investicinio gyvybės draudimo sutarčių, kurių apskaita tvarkoma pagal 17-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto, priimto Reglamentu (EB) Nr. 1606/2002 (toliau – 17 TFAS), reikalavimus, ir investicinių sutarčių, kurių apskaita tvarkoma pagal 9-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto, priimto Reglamentu (EB) Nr. 1606/2002 (toliau – 9 TFAS), reikalavimus, investicijos, išskyrus profesinių pensijų kaupimo ir pensijų kaupimo sutarčių investicijas.

10.2. „B. I.1. Draudimo įmonės reikmėms“ nurodomi žemė, pastatai ir kitas nekilnojamasis turtas, kurį draudimo įmonė naudoja savo reikmėms nesiekdama iš jo investicinės grąžos.

10.3. „B. I.2. Investicinis turtas“ nurodomi žemė, pastatai ir kitas nekilnojamasis turtas, kurį naudodama draudimo įmonė siekia gauti investicinę grąžą.

10.4. „C. Profesinių pensijų kaupimo sutarčių investicijos“ nurodomos gyvybės draudimo įmonės, vykdančios profesinių pensijų kaupimo veiklą pagal Profesinių pensijų kaupimo įstatymą, sudarytų profesinių pensijų kaupimo sutarčių investicijos.

10.5. „D. Draudimo sutarčių turtas“ nurodomos sumos, apibrėžtos 17 TFAS 78 straipsnio a dalyje. Tai sumos, gaunamos atlikus vėlesnį vertinimą pagal 17 TFAS 40 straipsnį, ir sumos, viršijančios prisiimtų įsipareigojimų (patirtų žalų ir likusios draudimo apsaugos laikotarpio įsipareigojimų) sumą.

10.6. „E. Perdraudimo sutarčių turtas“ nurodomos sumos, apibrėžtos 17 TFAS 78 straipsnio c dalyje. Tai pagal perduoto perdraudimo sutartis perduotų įsipareigojimų atlyginti patirtas žalas ir likusio draudimo apsaugos laikotarpio įsipareigojimų suma.

10.7. „F. Gautinos sumos“ nurodomos sumos, kurias draudimo įmonė gaus ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais iš kitų, o ne iš 17 TFAS 78 straipsnyje nurodytų sutarčių.

10.8. „G. III. Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ įrašomi įmonės kasoje ir banko sąskaitose esantys pinigai įvairia valiuta bei pinigų ekvivalentai. Šioje pozicijoje taip pat parodomos pagal investicinio gyvybės draudimo ar investicines sutartis draudėjų sumokėtos, tačiau ataskaitiniu laikotarpiu dar neinvestuotos pinigų sumos.

10.9. „G. IV. Naudojimo teise valdomas nekilnojamasis turtas“ nurodomos su ilgalaike nekilnojamojo turto nuoma susijusios sumos, apskaitoje vertinamos pagal 16-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto, priimto Reglamentu (EB) Nr. 1606/2002, reikalavimus.

10.10. „G. V. Naudojimo teise valdomas kitas turtas“ nurodomos sumos, susijusios su kito nei nekilnojamasis turtas nuoma. Tai gali būti tiek trumpalaikio, tiek ilgalaikio ar mažos vertės turto nuoma, pvz., transporto priemonių, įrengimų ir kito turto nuoma.

10.11. „G. VI. Atidėtasis perdraudimo turtas“ nurodomos iš anksto perdraudimo įmonei sumokėtos sumos už būsimą perdraudimo apsaugą.

10.12. „H. II. Iš anksto apmokėtos įsigijimo sąnaudos“ nurodomi iš anksto sumokėti komisiniai už draudimo sutartis, kurios dar neįsigaliojo, arba, kai yra numatytas sutarčių pratęsimas ar atnaujinimas, ir pagal 17 TFAS B95E straipsnį susidarančios turto įsigijimo sąnaudos.

10.13..“A. IX. Sukauptas kitų bendrųjų pajamų rezultatas (+/-)“ nurodomos nerealizuoto pelno (nuostolių) sumos, susidarančios iš einamųjų ir ankstesnių metų kitų bendrųjų pajamų ataskaitos straipsnių.

10.14. „B. Subordinuotieji įsipareigojimai“ nurodomi įsipareigojimai, kurie draudimo įmonės bankroto, likvidavimo arba užsienio valstybės draudimo įmonės filialo veiklos nutraukimo atveju gali būti įvykdomi tik atsiskaičius su kitais kreditoriais.

10.15. „C. Draudimo sutarčių įsipareigojimai“ nurodomi draudimo įsipareigojimai pagal 17 TFAS 78 straipsnio b punktą.

10.16. „C. I. Likusios draudimo apsaugos įsipareigojimas (angl. Liability for remaining coverage, LRC)“ nurodomi įsipareigojimai, susiję su nepasibaigusia draudimo apsaugos dalimi, t. y. su būsimų draudimo paslaugų teikimu, investiciniais komponentais, arba kiti įsipareigojimai, kurie nebuvo perkelti prie patirtų žalų įsipareigojimo.

10.17. „C. II. Patirtų žalų įsipareigojimas“ (angl. Liability for incurred claims, LIC) nurodomi įsipareigojimai, susiję su jau įvykusiais (praneštais ar dar nepraneštais), bet dar neapmokėtais draudžiamaisiais įvykiais, įskaitant investicinius komponentus, ir kiti įsipareigojimai, kurie nepriskirti prie likusios draudimo apsaugos įsipareigojimo.

10.18. „D. Perdraudimo sutarčių įsipareigojimai“ nurodomi perduoto perdraudimo įsipareigojimai pagal 17 TFAS 78 straipsnio d punktą. Tai perdraudimo įmonės pagal perdraudimo sutartį prisiimtų įsipareigojimų pagal patirtas žalas ir likusios draudimo apsaugos laikotarpio įsipareigojimų suma, kuri pirminio pripažinimo metu draudimo įmonei, perduodančiai riziką, yra pelnas.

10.19. „E. Investicinių sutarčių įsipareigojimai“ nurodomi įsipareigojimai pagal draudimo sutartis, kurių apskaitai draudimo įmonė pasirinko taikyti 9 TFAS, kaip nurodyta 17 TFAS 8A straipsnyje, ir kuriems taikomas 17 TFAS B27 a punktas.

10.20. „G. VI. Atidėtieji draudimo įsipareigojimai“ nurodomos sumos, iš anksto gautos iš draudėjų ir perdraudėjų už būsimas draudimo sutartis.

10.21. „Investicinio gyvybės draudimo sutarčių turtas“ nurodomos visos investicinio gyvybės draudimo sutarčių investicijos, nepriklausomai nuo to, ar šiose sutartyse yra reikšminga draudimo rizika ar ne.

10.22. „I. Draudimo investicinių sutarčių turtas“ nurodomos investicinio gyvybės draudimo sutarčių, kurių vertinimą finansinėse ataskaitose draudimo įmonė atlieka pagal 17 TFAS reikalavimus, investicijos.

10.23. „II. Investicinių sutarčių turtas“ nurodomos investicinio gyvybės draudimo sutarčių, kurių vertinimą finansinėse ataskaitose draudimo įmonė atlieka pagal 9 TFAS reikalavimus, investicijos.

10.24. 10.22–10.24 pozicijose nurodomas turtas yra nebalansinis.

11. DFA2 formos straipsnyje:

11.1. „I. Draudimo pajamos“ nurodomos ataskaitiniam laikotarpiui priskiriamos pajamos iš draudimo sutarčių: likusios draudimo apsaugos įsipareigojimo sumažėjimas dėl per ataskaitinį laikotarpį suteiktų paslaugų ir ankstesnių laikotarpių vertinimo pokyčių, ataskaitiniam laikotarpiui priskiriamos su draudimo įsigijimo pinigų srautais susijusios pajamos, numatomo patirtų žalų įsipareigojimo pokyčiai, priskiriami pajamoms, ir kitos sumos, nurodytos 17 TFAS B120–B127 straipsniuose. Į draudimo pajamas neįtraukiami investiciniai komponentai.

11.2. „II.1. Patirtos draudimo žalų sąnaudos“ nurodomos per ataskaitinį laikotarpį išmokėtos sumos pagal pateiktas pretenzijas dėl draudžiamųjų įvykių, įvykusių ataskaitiniu laikotarpiu ir ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais, įskaitant ir žalų sureguliavimo sąnaudas. Suma yra mažinama subrogacijos tvarka išieškotomis sumomis. Šioje pozicijoje taip pat nurodomas sąnaudomis pripažįstamas patirtų žalų įsipareigojimo pokytis, susijęs su praeityje teiktomis paslaugomis. Į draudimo žalų sąnaudas neįtraukiami investiciniai komponentai.

11.3. „II.2. Nuostolingų sutarčių nuostoliai“ nurodomi įverčių pokyčiai, parodantys nuostolius pagal nuostolingų sutarčių grupes ir šių nuostolių panaikinimą.

11.4. „. II.3. Įsigijimo sąnaudos“ nurodomos ataskaitiniam laikotarpiui priskiriamos sąnaudos, patiriamos sudarant draudimo sutartis (komisinis atlyginimas tarpininkams ir kt.).

11.5. „II.4. Kitos veiklos sąnaudos“ nurodomos administracinės ir kitos, kitose pozicijose nenurodytos draudimo paslaugų teikimo sąnaudos, pvz., Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro nario atskaitymai, įmokos finansų rinkos priežiūros išlaidoms padengti ir kt.

11.6. „III.1. Perdraudimo pajamos“ nurodomos perduoto perdraudimo sutarčių pajamos, kurios mažina patirtas draudimo paslaugų sąnaudas. Tai yra patirtų žalų ir patirtų žalų įsipareigojimo pokyčių perdraudikų dalis.

11.7. „III.2. Perdraudimo sąnaudos“ nurodomos sumos, kurias draudimo įmonė sumoka už perduoto perdraudimo sutartis (perdraudimo įmokos). Šioje pozicijoje taip pat nurodomos sumos, parodančios įvykdymo pinigų srautų (LRC) pokyčius, taip pat ir pokyčius dėl rizikos, kad perdraudikas nevykdys įsipareigojimų.

11.8. „IV.1. Draudimo sutarčių finansinės pajamos/sąnaudos“ nurodomos sumos, susidarančios dėl draudimo sutarčių pinigų laiko vertės ir finansinės rizikos pokyčių, nurodytų 17 TFAS 87 straipsnio a ir b punktuose.

11.9. „IV.2. Perdraudimo sutarčių finansinės pajamos/sąnaudos“ nurodomos sumos, susidarančios dėl perduoto perdraudimo sutarčių pinigų laiko vertės ir finansinės rizikos pokyčių.

11.10. „V. Investicinės veiklos rezultatas“ nurodomas draudimo įmonės nuosavų lėšų investicinės veiklos rezultatas.

11.11. „V.1. Finansinio turto vertės pasikeitimo pajamos/sąnaudos“ nurodomos sumos, susidarančios dėl finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį.

11.12. „V.3. Kitos investicinės veiklos pajamos/sąnaudos“ nurodomos kitose pozicijose nenurodytos sumos, susijusios su investicijų valdymu.

11.13. „VI. Investicinių sutarčių valdymo rezultatas“ nurodomos pajamos ir (arba) sąnaudos iš investicinių sutarčių, t. y. draudimo sutarčių, kuriose draudimo rizika nėra reikšminga ir kurių apskaitai draudimo įmonė pasirinko taikyti 9 TFAS.

11.14. „VII.1. Pensijų kaupimo veiklos pajamos/sąnaudos“ nurodomas gyvybės draudimo įmonės, vykdančios profesinių pensijų kaupimo veiklą pagal Profesinių pensijų kaupimo įstatymą ir (arba) pensijų kaupimo veiklą pagal Pensijų kaupimo įstatymą, pajamos už pensijų fondo (-ų) valdymą ir kitos pajamos, įsigijimo ir administracinės sąnaudos, tiesiogiai susijusios su profesinių pensijų ir pensijų kaupimo veikla.

11.15. „VII.3. Kitos palūkanų pajamos/sąnaudos“ nurodomos palūkanų pajamos ar sąnaudos iš kitos nei draudimo ar investicijų veiklos, pvz., nuomos įsipareigojimų palūkanų sąnaudos ir kt.

12. DFA3 formoje nurodomi ataskaitinio laikotarpio pinigų srautai iš draudimo įmonės pagrindinės, investicinės ir finansinės veiklos.

13. DFA3 forma sudaroma tiesioginiu metodu.

______________

 

DFA1 forma patvirtinta

Lietuvos banko valdybos

2022 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 03-160

 

BALANSO ATASKAITA

 

Eil. Nr.

Straipsniai

Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

 

 

1

2

1.

A. NEMATERIALUSIS TURTAS

 

 

2.

I. Prestižas

 

 

3.

II. Programinė įranga ir licencijos

 

 

4.

III. Kitas nematerialusis turtas

 

 

5.

B. INVESTICIJOS

 

 

6.

I. Žemė, pastatai ir kitas nekilnojamasis turtas

 

 

7.

I.1. Draudimo įmonės reikmėms

 

 

8.

I.2. Investicinis turtas

 

 

9.

II. Investicijos į patronuojamąsias ir asocijuotąsias įmones

 

 

10.

III. Kitos finansinės investicijos

 

 

11.

III.1. Akcijos ir kiti kintamųjų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai

 

 

12.

III.2. Skolos ir kiti pastoviųjų pajamų vertybiniai popieriai

 

 

13.

III.2.1. Vyriausybės, centrinio banko ir savivaldybės vertybiniai popieriai

 

 

14.

III.2.2. Kitų ūkio subjektų vertybiniai popieriai

 

 

15.

III.3. Paskolos, užtikrintos nekilnojamuoju turtu

 

 

16.

III.4. Kitos paskolos

 

 

17.

III.5. Indėliai kredito įstaigose

 

 

18.

III.6. Išvestinės finansinės priemonės

 

 

19.

III.7. Kitos investicijos

 

 

20.

C. PROFESINIŲ PENSIJŲ KAUPIMO SUTARČIŲ INVESTICIJOS

 

 

21.

D. DRAUDIMO SUTARČIŲ TURTAS

 

 

22.

E. PERDRAUDIMO SUTARČIŲ TURTAS

 

 

23.

F. GAUTINOS SUMOS

 

 

24.

G. KITAS TURTAS

 

 

25.

I. Materialusis turtas ir atsargos

 

 

26.

II. Atidėtojo pelno mokesčio turtas

 

 

27.

III. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

 

 

28.

IV. Naudojimo teise valdomas nekilnojamasis turtas

 

 

29.

V. Naudojimo teise valdomas kitas turtas

 

 

30.

VI. Atidėtasis perdraudimo turtas

 

 

31.

VII. Kitas turtas

 

 

32.

H. SUKAUPTOS PAJAMOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS

 

 

33.

I. Sukauptos pajamos

 

 

34.

II. Iš anksto apmokėtos įsigijimo sąnaudos

 

 

35.

III. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos

 

 

36.

TURTAS, IŠ VISO

 

 

37.

A. KAPITALAS IR REZERVAI

 

 

38.

I. Įstatinis kapitalas

 

 

39.

II. Akcijų priedai

 

 

40.

III. Savos akcijos (-)

 

 

41.

IV. Privalomasis rezervas

 

 

42.

V. Perkainojimo rezervas

 

 

43.

VI. Kiti rezervai

 

 

44.

VII. Ankstesnių ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) (+/–)

 

 

45.

VIII. Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) (+/–)

 

 

46.

IX. Sukauptas kitų bendrųjų pajamų rezultatas (+/-)

 

 

47.

B. SUBORDINUOTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 

48.

C. DRAUDIMO SUTARČIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 

49.

I. Likusios draudimo apsaugos įsipareigojimas (LRC)

 

 

50.

II. Patirtų žalų įsipareigojimas (LIC)

 

 

51.

D. PERDRAUDIMO SUTARČIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 

52.

E. INVESTICINIŲ SUTARČIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 

53.

F. PROFESINIŲ PENSIJŲ KAUPIMO SUTARČIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 

54.

G. KITI ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 

55.

I. Skolos kredito įstaigoms

 

 

56.

II. Išvestinės finansinės priemonės

 

 

57.

III. Mokesčiai, socialinio draudimo įmokos

 

 

58.

IV. Nekilnojamojo turto nuomos įsipareigojimai

 

 

59.

V. Kito turto nuomos įsipareigojimai

 

 

60.

VI. Atidėtieji draudimo įsipareigojimai

 

 

61.

VII. Kiti įsipareigojimai

 

 

62.

H. KITI ATIDĖJINIAI

 

 

63.

I. Atidėjiniai pensijoms ir panašiems įsipareigojimams

 

 

64.

II. Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai

 

 

65.

III. Kiti atidėjiniai

 

 

66.

I. SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS

 

 

67.

I. Sukauptos sąnaudos

 

 

68.

II. Ateinančių laikotarpių pajamos

 

 

69.

SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO

 

 

 

70.

INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO SUTARČIŲ TURTAS

 

 

71.

I. Draudimo investicinių sutarčių turtas

 

 

72.

II. Investicinių sutarčių turtas

 

 

______________

 

DFA2 forma patvirtinta

Lietuvos banko valdybos

2022 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 03-160

 

PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

 

Eil. Nr.

Straipsniai

Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

 

 

1

2

1.

I. DRAUDIMO PAJAMOS (+)

 

 

2.

II. DRAUDIMO PASLAUGŲ SĄNAUDOS (-)

 

 

3.

II.1. Patirtos draudimo žalų sąnaudos (-)

 

 

4.

II.2. Nuostolingų sutarčių nuostoliai (+/-)

 

 

5.

II.3. Įsigijimo sąnaudos (-)

 

 

6.

II.4. Kitos veiklos sąnaudos (-)

 

 

7.

III. PERDRAUDIMO VEIKLOS REZULTATAS (+/-)

 

 

8.

III.1. Perdraudimo pajamos (+)

 

 

9.

III.2. Perdraudimo sąnaudos (-)

 

 

10.

IV. DRAUDIMO FINANSINĖS VEIKLOS REZULTATAS (+/-)

 

 

11.

IV.1. Draudimo sutarčių finansinės pajamos/sąnaudos (+/-)

 

 

12.

IV.2. Perdraudimo sutarčių finansinės pajamos/sąnaudos (+/-)

 

 

13.

V. INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS (+/-)

 

 

14.

V.1. Finansinio turto vertės pasikeitimo pajamos/sąnaudos (+/-)

 

 

15.

V.2. Palūkanų pajamos/sąnaudos (+/-)

 

 

16.

V.3. Kitos investicinės veiklos pajamos/sąnaudos (+/-)

 

 

17.

VI. INVESTICINIŲ SUTARČIŲ VALDYMO REZULTATAS (+/-)

 

 

18.

VII. KITOS PAJAMOS/ (SĄNAUDOS) (+/-)

 

 

19.

VII.1. Pensijų kaupimo veiklos pajamos/sąnaudos (+/-)

 

 

20.

VII.2. Finansinės veiklos pajamos/sąnaudos (+/-)

 

 

21.

VII.3. Kitos palūkanų pajamos/sąnaudos (+/-)

 

 

22.

VII.4. Kitos veiklos pajamos/sąnaudos (+/-)

 

 

23.

VIII. PELNAS (NUOSTOLIAI) IŠ ASOCIJUOTŲ IR PATRONUOJAMŲJŲ ĮMONIŲ (+/-)

 

 

24.

IX. ATASKAITINIO LAIKOTARPIO REZULTATAS – PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ

 

 

25.

X. PELNO MOKESTIS (-)

 

 

26.

XI. ATASKAITINIO LAIKOTARPIO REZULTATAS – PELNAS (NUOSTOLIAI)

 

 

27.

XII. KITOS BENDROSIOS PAJAMOS

 

 

28.

XII.1. Straipsniai, kurie vėliau bus pergrupuoti į pelną arba nuostolius

 

 

29.

XII.1.1. Kitos bendrosios pajamos/sąnaudos (+/-) iš draudimo veiklos

 

 

30.

XII.1.2. Kitos bendrosios pajamos/sąnaudos (+/-) iš perdraudimo veiklos

 

 

31.

XII.1.3. Kitos bendrosios pajamos/sąnaudos (+/-) iš asocijuotų ir bendrų įmonių

 

 

32.

XII.1.4. Kitos bendrosios pajamos/sąnaudos (+/-) iš turto (investicijų) perkainojimo

 

 

33.

XII.1.5. Kitos bendrosios pajamos/sąnaudos (+/-)

 

 

34.

XII.2. Straipsniai, kurie vėliau nebus pergrupuoti į pelną arba nuostolius

 

 

35.

XII.2.1. Kitos bendrosios pajamos/sąnaudos (+/-) iš draudimo veiklos

 

 

36.

XII.2.2. Kitos bendrosios pajamos/sąnaudos (+/-) iš perdraudimo veiklos

 

 

37.

XII.2.3. Kitos bendrosios pajamos/sąnaudos (+/-) iš asocijuotų ir bendrų įmonių

 

 

38.

XII.2.4. Kitos bendrosios pajamos/sąnaudos (+/-) iš turto perkainojimo

 

 

39.

XII.2.5. Kitos bendrosios pajamos/sąnaudos (+/-)

 

 

40.

XIII. ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PELNAS (NUOSTOLIAI) IR KITOS BENDROSIOS PAJAMOS

 

 

______________

 

DFA3 forma patvirtinta

Lietuvos banko valdybos

2022 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 03-160

 

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

 

Eil. Nr.

Straipsniai

Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

 

 

1

2

1.

I. PINIGŲ SRAUTAI IŠ DRAUDIMO SUTARČIŲ

 

 

2.

I.1. Gautos įmokos (įskaitant investicinį komponentą) ir kitos sumos (+)

 

 

3.

I.2. Išmokėtos draudimo išmokos (įskaitant investicinį komponentą) ir kitos sumos (-)

 

 

4.

II. PINIGŲ SRAUTAI IŠ PERDRAUDIMO SUTARČIŲ

 

 

5.

II.1. Sumokėtos įmokos ir kitos perdraudikams perduotos sumos (-)

 

 

6.

II.2. Gautos išmokos ir kitos sumos, gautos iš perdraudikų (+)

 

 

7.

III. PINIGŲ SRAUTAI IŠ INVESTICINĖS VEIKLOS

 

 

8.

III.1. Sumos, gautos iš investicinės veiklos (+)

 

 

9.

III.2. Sumos, gautos suėjus investicijų terminui arba perleidus investicijas (+)

 

 

10.

III.3. Sumos, sumokėtos investavus (-)

 

 

11.

III.4. Sumokėti investicinės veiklos mokesčiai (-)

 

 

12.

III.5. Sumos, gautos iš kitos investicinės veiklos (+)

 

 

13.

III.6. Sumos, sumokėtos vykdant kitą investicinę veiklą (-)

 

 

14.

IV. PINIGŲ SRAUTAI IŠ INVESTICINIŲ SUTARČIŲ VALDYMO

 

 

15.

IV.1. Gautos investicinių sutarčių valdymo sumos (+)

 

 

16.

IV.2. Išmokėtas investicinis komponentas ir kitos sumos(-)

 

 

17.

V. PINIGŲ SRAUTAI IŠ PENSIJŲ KAUPIMO IR KITOS VEIKLOS

 

 

18.

V.1. Gautos pensijų kaupimo ir kitos veiklos sumos (+)

 

 

19.

V.2. Išmokėtos pensijų kaupimo ir kitos veiklos sumos (-)

 

 

20.

VI. APMOKĖTOS VEIKLOS SĄNAUDOS (MOKESČIAI)

 

 

21.

VII. PINIGŲ SRAUTAI IŠ FINANSINĖS VEIKLOS

 

 

22.

VII.1. Sumos, gautos išleidus ar išleistos išpirkus skolos ir (arba) nuosavybės vertybinius popierius (+/-)

 

 

23.

VII.2. Gautos paskolos (+)

 

 

24.

VII.3. Grąžintos paskolos (-)

 

 

25.

VII.4. Sumokėti dividendai (-)

 

 

26.

VII.5. Sumokėti finansinės veiklos mokesčiai (-)

 

 

27.

VII.6. Sumos, gautos iš kitos finansinės veiklos (+)

 

 

28.

VII.7. Sumos, sumokėtos vykdant kitą finansinę veiklą (-)

 

 

29.

VIII. VALIUTŲ KURSŲ POKYČIO POVEIKIS GRYNŲJŲ PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI

 

 

30.

IX. PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE

 

 

31.

X. PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE

 

 

______________

 

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.