Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos banko valdybos 2022 m. spalio 20 d. nutarimas Nr. 03-161 „Dėl Draudimo ir perdraudimo veiklos ataskaitų pildymo ir teikimo tvarkos aprašo ir draudimo ir perdraudimo veiklos ataskaitų formų patvirtinimo“ (TAR, 2022-10-21, Nr. 2022-21398)
  • 2023-11-18 Galiojantis
    2023-01-01 Įsigalioja
    2022-10-21 Paskelbta
    2022-10-20 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

 

DĖL DRAUDIMO IR PERDRAUDIMO VEIKLOS ATASKAITŲ PILDYMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠO IR DRAUDIMO IR PERDRAUDIMO VEIKLOS ATASKAITŲ FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2022 m. spalio 20 d. Nr. 03-161

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 4 dalies 1 punktu ir Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 54 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos banko valdyba nutaria:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Draudimo ir perdraudimo veiklos ataskaitų pildymo ir teikimo tvarkos aprašą;

1.2. Draudimo ir perdraudimo veiklos ataskaitų formas:

1.2.1. Draudimo sutarčių ir pajamų ataskaitos DVA1 formą;

1.2.2. Draudimo išmokų ir sąnaudų ataskaitos DVA2 formą;

1.2.3. Turimo perdraudimo veiklos ataskaitos DVA2 RE formą;

1.2.4. Draudimo sutarčių įsipareigojimų ataskaitos DVA3 formą;

1.2.5. Turto iš turimo perdraudimo sutarčių ataskaitos DVA3 RE formą;

1.2.6. Draudimo veiklos pagal pardavimo subjektus ataskaitos DVA4 formą.

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos banko valdybos 2015 m. spalio 29 d. nutarimą Nr. 03-159 „Dėl draudimo ir perdraudimo veiklos ataskaitų teikimo“.

3. Nustatyti, kad nutarimas įsigalioja 2023 m. sausio 1 d. ir taikomas sudarant ir teikiant 2023 m. sausio mėn. ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių draudimo ir perdraudimo veiklos ataskaitas Lietuvos bankui.

 

VALDYBOS PIRMININKAS                                                                  GEDIMINAS ŠIMKUS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2022 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 03-161

 

INFOLEX PASTABA: 2023 11 14 nutarimu Nr. 03-160 (TAR, 2023, Nr. 2023-22194) nustatyta, kad nutarimu Nr. 03-160 padaryti pakeitimai taikomi sudarant 2023 metų metines ir vėlesnių metų draudimo ir perdraudimo veiklos ataskaitas.

 

DRAUDIMO IR PERDRAUDIMO VEIKLOS ATASKAITŲ PILDYMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Draudimo ir perdraudimo veiklos ataskaitų pildymo ir teikimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatyta Lietuvos banko valdybos 2022 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 03-161 „Dėl Draudimo ir perdraudimo veiklos ataskaitų pildymo ir teikimo tvarkos aprašo ir draudimo ir perdraudimo veiklos ataskaitų formų patvirtinimo“ patvirtintos Draudimo sutarčių ir pajamų ataskaitos DVA1 formos (toliau – DVA1 forma), Draudimo išmokų ir sąnaudų ataskaitos DVA2 formos (toliau – DVA2 forma), Turimo perdraudimo veiklos ataskaitos DVA2 RE formos (toliau – DVA2 RE forma), Draudimo sutarčių įsipareigojimų ataskaitos DVA3 formos (toliau – DVA3 forma), Turto iš turimo perdraudimo sutarčių ataskaitos DVA3 RE formos (toliau – DVA3 RE forma), Draudimo veiklos pagal pardavimo subjektus ataskaitos DVA4 formos (toliau – DVA4 forma, visos formos kartu toliau – Ataskaitos, Ataskaitų formos) turinys, pateikimo terminai ir būdas, pildymo reikalavimai.

2. Ataskaitas privalo pildyti ir Lietuvos bankui teikti:

2.1. Lietuvos Respublikoje registruotos draudimo ir perdraudimo įmonės bei mutatis mutandis trečiųjų valstybių draudimo ir perdraudimo įmonių filialai (toliau – draudimo įmonės);

2.2. Lietuvos Respublikoje įsteigti kitų Europos ekonominės erdvės valstybių narių draudimo ir perdraudimo įmonių filialai (toliau – filialai).

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1.

KEISTA:

2023 11 14 nutarimu Nr. 03-160 (nuo 2023 11 18)

(TAR, 2023, Nr. 2023-22194)

 

Draudimo įmoka (angl. insurance premium) – pasirašytų įmokų suma, kaip apibrėžta 3.1.1 ir 3.1.2 papunkčiuose arba pripažinus pasirašytas gyvybės draudimo įmokas 3.1.3 papunktyje nustatyta tvarka, ir sumažinta nutrauktų ar pasibaigusių sutarčių įmokomis arba jų dalimis, grąžintomis (grąžintinomis) draudėjams, taip pat draudėjų neįmokėtomis įmokomis pagal nutrūkusias ar pasibaigusias draudimo sutartis, jeigu labiau tikėtina, kad draudėjas nesumokės draudimo įmokos nei kad sumokės, taip pat abejotinomis įmokomis, jeigu jos apskaičiuojamos pagal draudimo įmonės (filialo) nuolat taikomą patvirtintą abejotinų pasirašytų įmokų vertinimo metodiką, kuri įvertina šias įmokas pagal jų vėlavimo sumokėti ir nesumokėjimo statistiką, vertinant kiekvieną draudimo sutartį, pagal kurią vėluoja mokėjimai. Šio papunkčio nuostatos mutatis mutandis taikomos apskaičiuojant perdraudimo įmoką:

3.1.1. vienkartinė arba periodinė įmoka, apskaičiuota už laikotarpį, nustatytą gyvybės draudimo sutartyje, laikoma gyvybės draudimo sutartyje pasirašyta to laikotarpio draudimo įmoka;

3.1.2. įmoka, apskaičiuota visam ne gyvybės draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui;

3.1.3. Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, pasirašytos draudimo įmokos gali būti pripažintos tada, kai yra sudaromi su jų investavimu susiję draudimo ir investicinių sutarčių įsipareigojimai.

KEISTA:

2023 11 14 nutarimu Nr. 03-160 (nuo 2023 11 18)

(TAR, 2023, Nr. 2023-22194)

 

3.2. Draudimo veiklos teritorija (angl. area of insurance activity) – Europos ekonominės erdvės valstybės narė arba trečioji valstybė, kurioje yra draudimo rizika;

3.3. Elektroninėmis priemonėmis sudaryta draudimo sutartis (angl. insurance contract composed by electronically) – draudimo sutartis, draudėjo sudaryta savarankiškai naudojantis draudiko arba draudimo tarpininko suteiktomis elektroninio ryšio priemonėmis. Draudiko ir tarpininkų elektroninėmis priemonėmis sudarytų sutarčių formos pildomos atskirai;

3.4. Aprašo 2 priede vartojamos sąvokos:

3.4.1. Draudimas išgyvenimo atveju (angl. endowment insurance) – gyvybės draudimas, kai draudimo išmoka mokama tik sulaukus nustatyto amžiaus arba mirties atveju nesulaukus nustatyto amžiaus, arba tik sulaukus nustatyto amžiaus;

3.4.2. Draudimas mirties atveju (angl. insurance in case of death) – gyvybės draudimas, kai draudimo išmoka mokama apdraustajam mirus;

3.4.3. Geležinkelių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas (angl. railway rolling stock liability insurance) – ne gyvybės draudimas, kai draudžiama draudėjo (apdraustojo) civilinė atsakomybė, valdant geležinkelio transporto priemones, dėl nuostolių, susijusių su žalos padarymu nukentėjusiam trečiajam asmeniui;

3.4.4. Gyvūnų draudimas (angl. livestock insurance) – ne gyvybės draudimas, kai draudikas įsipareigoja išmokėti draudimo išmoką patyrus nuostolių dėl apdraustų gyvūnų sužalojimo ar netekimo;

3.4.5. Papildomasis savanoriškasis sveikatos draudimas (angl. supplementary voluntary health insurance) – ne gyvybės draudimas, kai draudžiama apdraustojo sveikata ir kai draudikas apmoka sveikatos priežiūros ar kitų įstaigų sąnaudas dėl apdraustojo gydymo ar kitų jam suteiktų paslaugų;

3.4.6. Pasėlių draudimas (angl. crop insurance) – ne gyvybės draudimas, kai draudikas įsipareigoja išmokėti draudimo išmoką patyrus nuostolių dėl pasėlių sugadinimo ar netekimo;

3.4.7. Su indeksu ir investiciniais vienetais susijęs draudimas, kai draudimo rizika yra nereikšminga (angl. index-linked and unit-linked insurance when the insurance risk is not significant) gyvybės draudimas, kai draudimo įmonė ar filialas prisiima nereikšmingą draudimo riziką ir kai draudimo sutarties galiojimo metu sukauptų lėšų investavimo rizika ar jos dalis tenka draudėjui, o šių lėšų kaupimas yra susijęs su investicinių fondų ar tam tikro indekso vertės pasikeitimu. Draudimo rizikos reikšmingumas nustatomas atsižvelgiant į draudimo įmonės ir filialo apskaitos politiką;

3.4.8. Su indeksu ir investiciniais vienetais susijęs draudimas, kai draudimo rizika yra reikšminga (angl. index-linked and unit-linked insurance when the insurance risk is significant) gyvybės draudimas, kai draudimo įmonė ar filialas prisiima reikšmingą draudimo riziką ir kai draudimo sutarties galiojimo metu sukauptų lėšų investavimo rizika ar jos dalis tenka draudėjui, o šių lėšų kaupimas yra susijęs su investicinių fondų ar tam tikro indekso vertės pasikeitimu. Draudimo rizikos reikšmingumas nustatomas atsižvelgiant į draudimo įmonės ir filialo apskaitos politiką;

3.4.9. Vežėjų civilinės atsakomybės draudimas (angl. carrier third party liability insurance) – ne gyvybės draudimas, kai draudžiama vežėjo civilinė atsakomybė, valdant sausumos motorines transporto priemones, dėl krovinio sugadinimo, sunaikinimo ar kitų įvykių;

3.5. kitos Apraše ir Ataskaitose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme ir tarptautiniuose apskaitos standartuose, patvirtintuose 2008 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1126/2008, priimančiu tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1606/2002).

4. Lietuvos bankui Ataskaitos teikiamos per Lietuvos banko informacinę sistemą. Draudimo įmonės arba filialo administracijos vadovas atsako už Lietuvos bankui aiškinamajame rašte pateiktos informacijos ir Ataskaitose nurodytų duomenų teisingumą.

 

II SKYRIUS

ATASKAITŲ PILDYMO PERIODIŠKUMAS IR APIMTIS

 

5. Ataskaitų pildymo periodiškumas ir apimtis nurodyti Aprašo 1 priede:

5.1. pasibaigus kiekvienam mėnesiui (išskyrus kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėn.), iki kito mėnesio penkioliktos dienos pateikiami draudimo, neišskaičiavus perdraudikų dalies (bruto), veiklos Lietuvos Respublikoje duomenys, užpildant:

5.1.1. DVA1 formos 1, 3, 4, 6–10 stulpelius;

5.1.2. DVA2 formos 1–6, 10–13 stulpelius;

5.2. pasibaigus kalendoriniam ketvirčiui, išskyrus finansinius metus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio dvidešimt penktos dienos pateikiami draudimo veiklos, neišskaičiavus perdraudikų dalies (bruto), duomenys pagal veiklos teritoriją (filialai teikia tik veiklos Lietuvos Respublikoje duomenis), užpildant DVA1 formos 1, 3, 4, 6–11 stulpelius ir DVA2 formos 1–6, 10–13 stulpelius;

5.3. pasibaigus finansiniams metams, iki kito mėnesio dvidešimt penktos dienos pateikiami Aprašo 5.1 papunktyje nurodyti duomenys, o iki kitų metų kovo 1 d. pateikiami atskirai tiek draudimo, tiek ir perdraudimo veiklos (filialai teikia tik draudimo veiklos duomenis) duomenys pagal veiklos teritoriją (filialai teikia tik veiklos Lietuvos Respublikoje duomenis), užpildant visas Ataskaitų formas, jei Apraše ir Ataskaitų formose nenurodyta kitaip.

6. Ataskaitose teikiami sumuojami nuo finansinių metų pradžios duomenys, išskyrus duomenis, apskaičiuotus paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną.

7. Visose Ataskaitų formose pateikiami išskaidyti pagal veiklos teritoriją duomenys, išskiriant duomenis pagal veiklos rezultatus Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse: atskirai pagal kiekvienos valstybės rezultatus, kai veikla vykdoma pasinaudojant įsisteigimo teise, ir bendrai, kai veikla vykdoma neįsteigus filialo. Jei teikiant draudimo paslaugas neįsteigus filialo veiklos rezultatai (draudimo įmokos, išmokos, techniniai atidėjiniai) neviršija 1 proc. atitinkamų veiklos rezultatų Lietuvos Respublikoje, veiklos, vykdomos neįsteigus filialo, duomenys gali būti teikiami kartu su veiklos rezultatų Lietuvos Respublikoje duomenimis.

8. Ataskaitose duomenys pateikiami pagal draudimo rūšis ir (arba) porūšius, nurodytus Aprašo 2 priede, jei Ataskaitų formose nenustatyta kitaip. Draudimo rūšys ir porūšiai suprantami taip, kaip yra apibrėžti 2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotame reglamente (ES) 2015/35, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II). Kitos draudimo rūšys ir porūšiai, nenurodyti Aprašo 3.4 papunktyje, suprantami taip, kaip yra apibrėžti kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose draudimo šakų ir draudimo grupių aprašymą. Kaip nustatyta Aprašo 2 priede, tam tikrų draudimo rūšių ar porūšių duomenys skaidomi pagal draudėjų – juridinių ir fizinių asmenų – statusą taip:

8.1. komercinei veiklai vykdyti naudojamų objektų draudimo duomenys priskiriami prie „Draudėjai – juridiniai asmenys“ pozicijos;

8.2. nekomercinei veiklai vykdyti naudojamų objektų draudimo duomenys priskiriami prie „Draudėjai – fiziniai asmenys“ pozicijos.

9. Vienos draudimo rizikos duomenys turi būti priskiriami tik prie vienos draudimo rūšies ir (arba) porūšio. Į draudimo sutartį įtraukus kelių draudimo rūšių ir (arba) porūšių draudimo riziką, laikoma, kad pagal kiekvieną draudimo rūšį ir (arba) porūšį yra sudaryta atskira draudimo sutartis. Kiekviena rizika nuolat turi būti priskiriama prie tos pačios draudimo rūšies ir (arba) porūšio. Nurodant gyvybės draudimo rūšies „Sveikatos draudimas“ veiklos rezultatus, pateikiami tik tų draudimo sutarčių, kai sveikatos draudimo rizika yra apdrausta atskira sutartimi, duomenys.

10. Jeigu sutarties galiojimo metu pakeičiamos draudimo sutarties sąlygos ir pakeista sutartis priskirtina prie kitos draudimo rūšies ir (arba) porūšio, pildant Ataskaitas laikoma, kad pirmoji sutartis nutraukta ir sudaryta nauja kitos draudimo rūšies ir (arba) porūšio sutartis.

11. Bendrojo draudimo atveju rašoma tik draudimo įmonei tenkanti dalis (draudimo įmokų, išmokėtų sumų ir pan.).

12. Papildoma informacija, kuri nenurodyta Ataskaitose, tačiau gali turėti reikšmingos įtakos vertinant pateiktus duomenis, išdėstoma aiškinamajame rašte. Jeigu draudimo įmonė ar filialas teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Lietuvos Respublikoje transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo veiklą, teikiant finansinių metų duomenis, aiškinamajame rašte pateikiama atskaitymų Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui suma. Ataskaitų duomenis paaiškinantys ar papildantys dokumentai pateikiami per Lietuvos banko informacinę sistemą kartu su Ataskaitomis.

 

III SKYRIUS

DRAUDIMO SUTARČIŲ IR PAJAMŲ ATASKAITOS PILDYMAS

 

13. Pildant DVA1 formą, draudimo ir perdraudimo veikla parodoma atskirai. Ši forma pildoma pagal veiklos teritoriją.

14. Kai draudimo sutarties sudarymo data skiriasi nuo draudimo sutarties įsigaliojimo datos, teikiant duomenis DVA1 formoje atsižvelgiama į draudimo įsipareigojimo pripažinimo datą. Teikiant informaciją apie sutartis, įtraukiamas į apskaitą pagal 9-ąjį tarptautinį finansinės atskaitomybės standartą, priimtą Reglamentu (EB) Nr. 1606/2002, (toliau – 9 TFAS) atsižvelgiama į sutarties įsigaliojimo datą.

15. DVA1 forma pildoma:

15.1. 1 stulpelyje „Per ataskaitinį laikotarpį sudarytos draudimo sutartys, vnt.“ nurodomas per ataskaitinį laikotarpį sudarytų draudimo sutarčių skaičius. Kai viena draudimo sutartimi apdraudžiamas ne vienas, o daugiau apdraustųjų, į sudarytų sutarčių skaičių įtraukiama tik viena sutartis. Sudarytų draudimo sutarčių skaičius neturi būti mažinamas nutrauktomis arba prieš terminą pasibaigusiomis draudimo sutartimis, išskyrus gyvybės draudimo sutartis, nutrauktas lengvatinėmis sąlygomis;

15.2. 2 stulpelyje „Per ataskaitinį laikotarpį pagal naujai sudarytas draudimo sutartis apdraustų asmenų skaičius, vnt.“ nurodomas apdraustų asmenų skaičius pagal ataskaitinio laikotarpio metu įsigaliojusias gyvybės draudimo sutartis;

15.3. 3 stulpelyje „Per ataskaitinį laikotarpį nutrauktos draudimo sutartys, vnt.“ nurodomas per ataskaitinį laikotarpį nutrauktų ir prieš terminą pasibaigusių draudimo sutarčių skaičius, tačiau ne tada, kai:

15.3.1. draudimo įmonė sumoka visas draudimo sutartyje nustatytas draudimo išmokas;

15.3.2. miršta apdraustasis, jei mirtis pagal draudimo sutartį yra draudžiamasis įvykis;

15.3.3. pasibaigia draudimo sutartyje nustatytas draudimo sutarties galiojimo terminas;

15.3.4. išnyksta draudimo objektas;

15.4. 4 stulpelyje „Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje galiojančios draudimo sutartys, vnt.“ nurodomas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje galiojančių draudimo sutarčių skaičius. Kai viena draudimo sutartimi apdraustas daugiau nei vienas apdraustasis, į galiojančių sutarčių skaičių įtraukiama tik viena sutartis. Draudimo sutartys su sustabdyta draudimo apsauga įtraukiamos į galiojančių draudimo sutarčių skaičių. Kai draudimo sutarties pabaigos data sutampa su ataskaitinio laikotarpio pabaiga, laikoma, kad draudimo sutartis nebegalioja ataskaitinio laikotarpio pabaigoje;

15.5. 5 stulpelis „Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje apdraustų asmenų (objektų) skaičius, vnt.“ pildomas šių draudimo rūšių ar porūšių:

15.5.1. medicininių išlaidų draudimo, pajamų apsaugos draudimo, nelaimingų atsitikimų darbe draudimo ir gyvybės draudimo – nurodomas apdraustų asmenų skaičius pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigoje galiojančias draudimo sutartis;

15.5.2. su sausumos transporto priemonių valdymu susijusios civilinės atsakomybės draudimo – nurodomas transporto priemonių, kurių valdytojų civilinė atsakomybė apdrausta pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigoje galiojančias draudimo sutartis, skaičius;

15.5.3. sausumos transporto priemonių, išskyrus geležinkelio transporto priemones, draudimo – nurodomas apdraustų transporto priemonių skaičius pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigoje galiojančias draudimo sutartis;

15.5.4. kito turto draudimo – nurodomas apdraustų nekilnojamojo turto objektų skaičius pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigoje galiojančias draudimo sutartis;

15.6. 6 stulpelyje „Draudimo įmokos, Eur“ nurodoma ataskaitinio laikotarpio draudimo įmoka, apskaičiuota Aprašo 3.1 papunktyje nustatyta tvarka;

15.7. 7 stulpelyje „Vienkartinės draudimo įmokos, Eur“ nurodoma ataskaitinio laikotarpio vienkartinių draudimo įmokų suma pagal gyvybės draudimo sutartis, sudarytas ataskaitiniu laikotarpiu ir ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais. Vienkartinė įmoka – draudimo įmoka, mokama pagal draudimo sutartį, kurioje nenumatytas įmokų mokėjimo periodiškumas. Papildomos įmokos, mokamos pagal šias draudimo sutartis, turi būti priskirtos prie vienkartinių draudimo įmokų;

15.8. 8 stulpelyje „Periodinės draudimo įmokos, Eur“ nurodoma ataskaitinio laikotarpio periodinių draudimo įmokų suma pagal gyvybės draudimo sutartis, sudarytas ataskaitiniu laikotarpiu ir ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais. Periodinė įmoka – draudimo įmoka, mokama pagal draudimo sutartį, kurioje numatytas įmokų mokėjimo periodiškumas. Papildomos įmokos, mokamos pagal šias draudimo sutartis, turi būti priskirtos prie vienkartinių draudimo įmokų;

15.9. 9 stulpelyje „Periodinės metų įmokos pagal sudarytas naujas sutartis, kai numatyta mokėjimo prievolė, Eur“ nurodoma metų įmokų pagal sudarytas naujas gyvybės draudimo sutartis, kuriose numatyta draudėjo prievolė mokėti periodines minimalias arba fiksuotąsias įmokas ne trumpiau nei 1 metus, suma;

15.10. 10 stulpelyje „Periodinės metų įmokos pagal sudarytas naujas sutartis, kai nėra numatytos mokėjimo prievolės, Eur“ nurodoma metų įmokų pagal sudarytas naujas gyvybės draudimo sutartis, kuriose nenumatyta draudėjo prievolė mokėti įmokas ne trumpiau nei 1 metus, suma;

15.11. 11 stulpelyje „Draudimo pajamos, Eur“ (angl. insurance revenue) nurodomos ataskaitiniam laikotarpiui priskiriamos pajamos iš draudimo sutarčių: likusios draudimo apsaugos įsipareigojimo sumažėjimas dėl per ataskaitinį laikotarpį suteiktų paslaugų ir ankstesnių laikotarpių vertinimo pokyčių, ataskaitiniam laikotarpiui priskiriamos su draudimo įsigijimo pinigų srautais susijusios pajamos, numatomo patirtų žalų įsipareigojimo pokyčiai, priskiriami pajamoms, ir kitos sumos, nurodytos 17-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto, priimto Reglamentu (EB) Nr. 1606/2002, (toliau – 17 TFAS) B120–B124 straipsniuose. Į draudimo pajamas neįtraukiami investiciniai komponentai.

 

IV SKYRIUS

DRAUDIMO IŠMOKŲ IR SĄNAUDŲ ATASKAITOS PILDYMAS

 

16. Pildant DVA2 formą, draudimo ir perdraudimo veikla parodoma atskirai. Ši forma pildoma pagal veiklos teritoriją.

17. DVA2 forma pildoma:

17.1. 1 stulpelyje „Išmokos draudimo žaloms padengti, vnt.“ nurodomas per ataskaitinį laikotarpį mokėtų išmokų pagal pateiktas pretenzijas dėl draudžiamųjų įvykių, įvykusių ataskaitiniu laikotarpiu arba ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais, tačiau išmokėtų ataskaitiniu laikotarpiu, skaičius. Į šių išmokų skaičių įtraukiami anuitetiniai (rentos) mokėjimai, tačiau neįtraukiamas pasibaigusių ir nutrauktų gyvybės draudimo sutarčių skaičius. Žalos (mirties) atveju skaičiuojant išmokėjimų vienetus, nesvarbu, ar išmoka tik iš investicinio komponento, ar dalis iš investicinio komponento ir dalis iš rizikos, ar tik iš rizikos, išmokų skaičius būtų rodomas šiame stulpelyje;

KEISTA:

2023 11 14 nutarimu Nr. 03-160 (nuo 2023 11 18)

(TAR, 2023, Nr. 2023-22194)

 

17.2. 2 stulpelyje „Investicinio komponento išmokėjimas pasibaigus draudimo sutarties terminui, vnt.“ nurodomas per ataskaitinį laikotarpį pasibaigus gyvybės draudimo sutarties galiojimui išmokėtų sumų skaičius;

17.3. 3 stulpelyje „Investicinio komponento išmokėjimas nutraukus draudimo sutartį, vnt.“ nurodomas per ataskaitinį laikotarpį dėl prieš terminą nutrauktos gyvybės draudimo sutarties išmokėtų sumų skaičius;

17.4. 4 stulpelyje „Investicinio komponento dalinis išmokėjimas nei nutraukus, nei pasibaigus sutarčiai, vnt.“ nurodomas per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų dalinių išmokų skaičius;

17.5. 5 stulpelyje „Išmokėjimai iš viso, vnt.“ nurodoma 1–4 stulpelių reikšmių suma;

17.6. 6 stulpelyje „Išmokos draudimo žaloms padengti, Eur“ nurodomos per ataskaitinį laikotarpį išmokėtos sumos pagal ataskaitiniu laikotarpiu arba ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais pateiktas pretenzijas dėl draudžiamųjų įvykių, įvykusių ataskaitiniu laikotarpiu arba ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais. Į išmokų sumą įtraukiami anuitetiniai (rentos) mokėjimai, tačiau neįtraukiamos sumos, išmokėtos dėl pasibaigusių ir nutrauktų gyvybės draudimo sutarčių;

17.7. 7 stulpelyje „Išieškotos sumos, Eur“ nurodomos sumos, susigrąžintos regreso arba subrogacijos būdu;

17.8. 8 stulpelyje „Žalos sureguliavimo sąnaudos, Eur“ nurodoma patirtos žalos sureguliavimo sąnaudų suma;

17.9. 9 stulpelyje „Iš viso, Eur“ nurodoma 6 ir 8 stulpelių reikšmių suma, atėmus 7 stulpelio reikšmę;

17.10. 10 stulpelyje „Investicinio komponento išmokėjimas pasibaigus draudimo sutarties terminui, Eur“ nurodoma per ataskaitinį laikotarpį pasibaigus gyvybės draudimo sutarties galiojimui išmokėtų gyvybės draudimo išmokų suma, taip pat rodomas žalos (mirties) atveju investicinio komponento išmokėjimas, nesvarbu, ar sutartis baigiasi, ar ne;

KEISTA:

2023 11 14 nutarimu Nr. 03-160 (nuo 2023 11 18)

(TAR, 2023, Nr. 2023-22194)

 

17.11. 11 stulpelyje „Investicinio komponento išmokėjimas nutraukus draudimo sutartį, Eur“ nurodomos per ataskaitinį laikotarpį dėl prieš terminą nutrauktos gyvybės draudimo sutarties išmokėtos sumos;

17.12. 12 stulpelyje „Investicinio komponento išmokėjimas nei nutraukus, nei pasibaigus sutarčiai, Eur“ nurodoma dalinių išmokų suma, nenutraukus gyvybės draudimo sutarties, kai jų mokėjimo periodiškumas nenustatytas. Taip pat šiame stulpelyje rodoma anuitetų su garantuotu laikotarpiu išmokų suma;

KEISTA:

2023 11 14 nutarimu Nr. 03-160 (nuo 2023 11 18)

(TAR, 2023, Nr. 2023-22194)

 

17.13. 13 stulpelyje „Iš viso, Eur“ nurodoma 10–12 stulpelių reikšmių suma;

17.14. 14 stulpelyje „Nuostoliai iš nuostolingų sutarčių grupių ir šių nuostolių panaikinimas“ (angl. losses on onerous groups of contracts and reversals of such losses) nurodomi įverčių pokyčiai, parodantys nuostolius pagal nuostolingų sutarčių grupes ir tokių nuostolių panaikinimą;

17.15. 15 stulpelyje „Draudimo įsigijimo sąnaudos“ (angl. insurance acquisition expenses) nurodomos ataskaitiniam laikotarpiui priskiriamos sąnaudos, patiriamos sudarant draudimo sutartis (komisinis atlyginimas tarpininkams ir kt.);

17.16. 16 stulpelyje „Kitos veiklos sąnaudos“ nurodomos administracinės ir kitos, kitose pozicijose nenurodytos draudimo paslaugų teikimo sąnaudos, pvz.: Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro nario atskaitymai, įmokos finansų rinkos priežiūros išlaidoms padengti ir kt.;

17.17. 17 stulpelyje „Draudimo paslaugų sąnaudos“ (angl. insurance service expenses) nurodoma 9, 14–16 stulpelių reikšmių suma;

17.18. 18 stulpelyje „Draudimo sutarčių finansinės pajamos (arba sąnaudos)“ (angl. insurance finance income (or expenses)) nurodomos sumos, susidarančios dėl draudimo sutarčių pinigų laiko vertės ir finansinės rizikos pokyčių, nurodytų 17 TFAS 87 straipsnio a ir b punktuose.

18. DVA2 formos 1–4 stulpeliuose į išmokėtų sumų skaičių įtraukiamas tik vienas per ataskaitinį laikotarpį atliktas mokėjimas pagal tą patį įvykį.

 

V SKYRIUS

TURIMO PERDRAUDIMO VEIKLOS ATASKAITOS PILDYMAS

 

19. DVA2 RE forma pildoma:

19.1. 1 stulpelyje „Perdraudikų dalis išmokose, Eur“ nurodomos sumos, kurias draudimo įmonė atgauna iš perdraudiko už patirtas žalas;

19.2. 2 stulpelyje „Perdraudikų dalis išieškotose sumose, Eur“ nurodomos išieškotos sumos, kurias draudimo įmonė sumoka perdraudikui;

19.3. 3 stulpelyje „Iš viso, Eur“ nurodomas 1 ir 2 stulpelių reikšmių skirtumas;

19.4. 4 stulpelyje „Patirtų žalų įsipareigojimo perdraudimo dalies pokytis, Eur“ (angl. change of reinsurer‘s chare of liability for incurred claims) nurodoma patirtų žalų įsipareigojimo perdraudimo dalies pokyčio suma;

19.5. 5 stulpelyje „Perdraudimo pajamos pagal likusios perdraudimo apsaugos įsipareigojimo pasikeitimą, Eur“ (angl. reinsurance income by change of liability for remaining coverage) nurodomos perdraudimo pajamos, apimant ir teigiamus pokyčius dėl rizikos, kad perdraudikas nevykdys įsipareigojimų;

19.6. 6 stulpelyje „Perdraudimo sąnaudos pagal likusios perdraudimo apsaugos įsipareigojimo pasikeitimą, Eur“ (angl. reinsurance income by change of liability for remaining coverage) nurodomos perdraudimo sąnaudos, apimant ir neigiamus pokyčius dėl rizikos, kad perdraudikas nevykdys įsipareigojimų;

19.7. 7 stulpelyje „Perdraudimo įmokos, Eur“ nurodoma ataskaitinio laikotarpio turimo perdraudimo įmoka, apskaičiuota Aprašo 3.1 papunktyje nustatyta tvarka;

19.8. 8 stulpelyje „Persidraudimo veiklos rezultatas, Eur“ nurodoma 3, 4 ir 6 stulpelių reikšmių suma ir atimamos 5 ir 7 stulpelių reikšmės.

 

VI SKYRIUS

DRAUDIMO SUTARČIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ATASKAITOS PILDYMAS

 

20. Pildant DVA3 formą, draudimo ir perdraudimo veikla parodoma atskirai. Ši forma pildoma pagal veiklos teritoriją.

21. DVA3 forma pildoma:

21.1. 1–3 stulpeliuose nurodomi likusios draudimo apsaugos įsipareigojimo komponentai:

21.1.1. 1 stulpelyje „Dabartinė būsimų pinigų srautų vertė, Eur“ (angl. present value of future cash flows) nurodomi su būsima paslauga susiję diskontuoti pinigų srautai, apibrėžti 17 TFAS 33–36 straipsniuose;

21.1.2. 2 stulpelyje „Rizikos korekcija, Eur“ (angl. risk adjustment) nurodoma 1 stulpelyje nurodytų pinigų srautų rizikos korekcija pagal nefinansinę riziką (17 TFAS 37 straipsnis);

21.1.3. 3 stulpelyje „Sutarties paslaugų marža, Eur“ (angl. contractual service margin) nurodoma suma, apibrėžta 17 TFAS 38 ir 39 straipsniuose;

21.2. 4 stulpelyje „Likusios draudimo apsaugos įsipareigojimas, Eur“ (angl. liability for remaining coverage) nurodoma 1–3 stulpelių reikšmių suma. Jei taikomas įmokų paskirstymo metodas, pildomas tik 4 stulpelis ir nurodoma likusios draudimo apsaugos įsipareigojimo suma, o 1–3 stulpeliai nepildomi;

21.3. 5 ir 6 stulpeliuose nurodomi patirtų žalų įsipareigojimo komponentai:

21.3.1. 5 stulpelyje „Dabartinė būsimų pinigų srautų vertė, Eur“ (angl. present value of future cash flows) nurodomi diskontuoti pinigų srautai (17 TFAS 33–36 straipsniai), susiję su praeityje suteikta paslauga;

21.3.2. 6 stulpelyje „Rizikos korekcija, Eur“ (angl. risk adjustment) nurodoma 5 stulpelyje nurodytų pinigų srautų rizikos korekcija pagal nefinansinę riziką (17 TFAS 37 straipsnis);

21.4. 7 stulpelyje „Patirtų žalų įsipareigojimas, Eur“ (angl. liability for incurred claims) nurodoma 5 ir 6 stulpelių reikšmių suma;

21.5. 8 stulpelyje „Draudimo sutarčių įsipareigojimai, Eur“ nurodoma 4 ir 7 stulpelių reikšmių suma;

21.6. 9 stulpelyje „Pagal IFRS 9 į apskaitą įtraukiamas investicinis komponentas, Eur“ nurodomi įsipareigojimai pagal draudimo sutartis, kurių apskaitai draudimo įmonė pasirinko taikyti 9 TFAS, kaip nurodyta 17 TFAS 8A straipsnyje, ir kuriems taikomos 17 TFAS B27 a punkto nuostatos.

 

VII SKYRIUS

TURTO IŠ TURIMO PERDRAUDIMO SUTARČIŲ ATASKAITA

 

22. DVA3 RE forma pildoma:

22.1. 1–3 stulpeliuose nurodomi likusios perdraudimo apsaugos įsipareigojimo komponentai:

22.1.1. 1 stulpelyje „Dabartinė būsimų pinigų srautų vertė, Eur“ (angl. present value of future cash flows) nurodomi su būsima perdraudimo paslauga susiję diskontuoti pinigų srautai, apibrėžti 17 TFAS 33–36 straipsniuose;

22.1.2. 2 stulpelyje „Rizikos korekcija, Eur“ (angl. risk adjustment) nurodoma 1 stulpelyje nurodytų pinigų srautų rizikos korekcija pagal nefinansinę riziką (17 TFAS 37 straipsnis);

22.1.3. 3 stulpelyje „Sutarties paslaugų marža, Eur“ (angl. contractual service margin) nurodoma su perdraudimu susijusi suma, apibrėžta 17 TFAS 38 ir 39 straipsniuose;

22.1.4. 4 stulpelyje „Likusios perdraudimo apsaugos įsipareigojimas, Eur“ (angl. liability for remaining coverage) nurodoma 1–3 stulpelių reikšmių suma. Jei taikomas įmokų paskirstymo metodas, pildomas tik 4 stulpelis ir nurodoma likusios draudimo apsaugos įsipareigojimo suma, o 1–3 stulpeliai nepildomi;

22.2. 5 ir 6 stulpeliuose nurodomi patirtų žalų įsipareigojimo komponentai:

22.2.1. 5 stulpelyje „Dabartinė būsimų pinigų srautų vertė, Eur“ (angl. present value of future cash flows) nurodomi perdraudimo diskontuoti pinigų srautai (17 TFAS 33–36 straipsniai), susiję su praeityje suteikta paslauga;

22.2.2. 6 stulpelyje „Rizikos korekcija, Eur“ (angl. risk adjustment) nurodoma 5 stulpelyje nurodytų pinigų srautų rizikos korekcija pagal nefinansinę riziką (17 TFAS 37 straipsnis);

22.3. 7 stulpelyje „Patirtų žalų įsipareigojimas, Eur“ (angl. liability for incurred claims) nurodoma 5 ir 6 stulpelių reikšmių suma;

22.4. 8 stulpelyje „Perdraudimo sutarčių turtas (arba įsipareigojimas), Eur“ nurodoma 4 ir 7 stulpelių reikšmių suma.

 

VIII SKYRIUS

DRAUDIMO VEIKLOS PAGAL PARDAVIMO SUBJEKTUS ATASKAITOS PILDYMAS

 

23. DVA4 forma pildoma tik dėl draudimo veiklos pagal veiklos teritoriją. Ataskaita pildoma tik teikiant finansinių metų duomenis.

24.

KEISTA:

2023 11 14 nutarimu Nr. 03-160 (nuo 2023 11 18)

(TAR, 2023, Nr. 2023-22194)

 

DVA4 forma pildoma:

24.1. 1–7 stulpeliuose nurodomas sudarytų draudimo sutarčių skaičius, vnt.:

24.1.1. 1 stulpelyje „Įmonės darbuotojų“ nurodomas per ataskaitinį laikotarpį įmonės darbuotojų sudarytų draudimo sutarčių skaičius;

24.1.2. 2 stulpelyje „Tarpininkaujant bankams“ nurodomas per ataskaitinį laikotarpį tarpininkaujant bankams sudarytų draudimo sutarčių skaičius;

24.1.3. 3 stulpelyje „Tarpininkaujant draudimo agentams“ nurodomas per ataskaitinį laikotarpį tarpininkaujant draudimo agentams sudarytų draudimo sutarčių skaičius;

24.1.4. 4 stulpelyje „Tarpininkaujant papildomos draudimo veiklos tarpininkams“ nurodomas per ataskaitinį laikotarpį tarpininkaujant papildomos draudimo veiklos tarpininkams sudarytų draudimo sutarčių skaičius;

24.1.5. 5 stulpelyje „Tarpininkaujant draudimo brokerių įmonėms“ nurodomas per ataskaitinį laikotarpį tarpininkaujant draudimo brokerių įmonėms sudarytų draudimo sutarčių skaičius;

24.1.6. 6 stulpelyje „Draudiko elektroninėmis priemonėmis“ nurodomas per ataskaitinį laikotarpį draudiko elektroninėmis priemonėmis sudarytų draudimo sutarčių skaičius;

24.1.7. 7 stulpelyje „Tarpininkų elektroninėmis priemonėmis (agregatoriais)“ nurodomas per ataskaitinį laikotarpį tarpininkų elektroninėmis priemonėmis (agregatoriais) sudarytų draudimo sutarčių skaičius;

24.2. 8–14 stulpeliuose nurodomos sudarytų sutarčių draudimo įmokos, Eur:

24.2.1. 8 stulpelyje „Įmonės darbuotojų“ nurodoma per ataskaitinį laikotarpį įmonės darbuotojų sudarytų draudimo sutarčių draudimo įmokų suma;

24.2.2. 9 stulpelyje „Tarpininkaujant bankams“ nurodoma per ataskaitinį laikotarpį tarpininkaujant bankams sudarytų draudimo sutarčių draudimo įmokų suma;

24.2.3. 10 stulpelyje „Tarpininkaujant draudimo agentams“ nurodoma per ataskaitinį laikotarpį tarpininkaujant draudimo agentams sudarytų draudimo sutarčių įmokų suma;

24.2.4. 11 stulpelyje „Tarpininkaujant papildomos draudimo veiklos tarpininkams“ nurodoma per ataskaitinį laikotarpį tarpininkaujant papildomos draudimo veiklos tarpininkams sudarytų draudimo sutarčių įmokų suma;

24.2.5. 12 stulpelyje „Tarpininkaujant draudimo brokerių įmonėms“ nurodoma per ataskaitinį laikotarpį tarpininkaujant draudimo brokerių įmonėms sudarytų draudimo sutarčių draudimo įmokų suma;

24.2.6. 13 stulpelyje „Draudiko elektroninėmis priemonėmis sudarytų sutarčių draudimo įmokų suma“ nurodoma per ataskaitinį laikotarpį draudiko elektroninėmis priemonėmis sudarytų draudimo sutarčių draudimo įmokų suma;

24.2.7. 14 stulpelyje „Tarpininkų elektroninėmis priemonėmis (agregatoriais)“ nurodoma per ataskaitinį laikotarpį tarpininkų elektroninėmis priemonėmis (agregatoriais) sudarytų draudimo sutarčių draudimo įmokų suma.

______________

 

Draudimo ir perdraudimo veiklos ataskaitų

pildymo ir teikimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

DUOMENŲ PAKETŲ TEIKIMO PERIODIŠKUMAS

 

1 lentelė. Ataskaitų duomenų paketų teikimo periodiškumas

 

Ataskaitinis laikotarpis

Finansiniai metai

Sausio mėn.

Finansiniai metai

Sausio–vasario mėn.

I ketvirtis

Sausio–balandžio mėn.

Sausio–gegužės mėn.

I–II ketvirčiai

Sausio–liepos mėn.

Sausio–rugpjūčio mėn.

I–III ketvirčiai

Sausio–spalio mėn.

Sausio–lapkričio mėn.

Draudikas

Pateikimo data

sausio

vasario

kovo

kovo

balandžio

gegužės

birželio

liepos

rugpjūčio

rugsėjo

spalio

lapkričio

gruodžio

25 d.

15 d.

1 d.

15 d.

25 d.

15 d.

15 d.

25 d.

15 d.

15 d.

25 d.

15 d.

15 d.

Draudimo įmonė

A

A

D

A

B

A

A

B

A

A

B

A

A

Filialas

C

A

A

A

 

2 lentelė. Duomenų paketų apimtis

 

Duomenų paketas

Veiklos teritorija*

Apimtis

Teikiamos ataskaitų formos

DVA1

DVA2

DVA2 RE

DVA3

DVA3 RE

DVA4

A

Lietuvos Respublika

draudimas

 

1, 3, 4, 6–10 stulpeliai

1–6, 10–13 stulpeliai

B

visos

draudimas

 

1, 3, 4, 6–11 stulpeliai

1–6, 10–13 stulpeliai

C

Lietuvos Respublika

draudimas

 

+

+

+

+

+

+

D

visos

draudimas / perdraudimas

 

+

+

+

+

+

+

 

* Draudimo įmonės ataskaitų duomenis pateikia išskaidytus pagal veiklos teritoriją, išskirdamos duomenis pagal veiklos rezultatus Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse: atskirai pagal kiekvienos valstybės rezultatus, kai veikla vykdoma pasinaudojant įsisteigimo teise, ir bendrai, kai veikla vykdoma neįsteigus filialo.

______________

 

Draudimo ir perdraudimo veiklos ataskaitų

pildymo ir teikimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

DRAUDIMO RŪŠYS IR PORŪŠIAI

 

NE GYVYBĖS DRAUDIMAS

 

1. Medicininių išlaidų draudimas:

 

 

1.1. papildomasis savanoriškasis sveikatos draudimas:

 

 

 

1.1.1. draudėjai – juridiniai asmenys;

 

 

 

1.1.2. draudėjai – fiziniai asmenys;

 

 

1.2. kita:

 

 

 

 

1.2.1. draudėjai – juridiniai asmenys;

 

 

 

1.2.2. draudėjai – fiziniai asmenys.

 

2. Pajamų apsaugos draudimas:

 

 

2.1. draudėjai – juridiniai asmenys;

 

 

2.2. draudėjai – fiziniai asmenys.

 

3. Nelaimingų atsitikimų darbe draudimas.

 

4. Motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas:

 

 

4.1. sausumos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas:

 

 

 

4.1.1. draudėjai – juridiniai asmenys;

 

 

 

4.1.2. draudėjai – fiziniai asmenys;

 

 

4.2. vežėjų civilinės atsakomybės draudimas;

 

 

4.3. geležinkelių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas.

 

5. Kitas transporto priemonių draudimas:

 

 

5.1. sausumos transporto priemonių, išskyrus geležinkelio transporto priemones, draudimas:

 

 

 

5.1.1. draudėjai – juridiniai asmenys;

 

 

 

5.1.2. draudėjai – fiziniai asmenys;

 

 

5.2. geležinkelio transporto priemonių draudimas.

 

6. Jūrų, oro ir sausumos transporto priemonių draudimas:

 

 

6.1. laivų (jūrų ir vidaus vandenų) valdytojų civilinės atsakomybės draudimas;

 

 

6.2. laivų (jūrų ir vidaus vandenų) draudimas;

 

 

6.3. skraidymo aparatų valdytojų civilinės atsakomybės draudimas;

 

 

6.4. skraidymo aparatų draudimas;

 

 

6.5. vežamų krovinių draudimas.

 

7. Draudimas nuo gaisro ir kitos žalos, padarytos turtui:

 

 

7.1. pasėlių draudimas;

 

 

7.2. gyvūnų draudimas;

 

 

7.3. kitas turto draudimas:

 

 

 

7.3.1. draudėjai – juridiniai asmenys;

 

 

 

7.3.2. draudėjai – fiziniai asmenys.

 

8. Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas:

 

 

8.1. privalomieji bendrosios civilinės atsakomybės draudimai;

 

 

8.2. kita:

 

 

 

 

8.2.1. draudėjai – juridiniai asmenys;

 

 

 

8.2.2. draudėjai – fiziniai asmenys.

 

9. Kredito ir laidavimo draudimas:

 

 

9.1. kredito draudimas;

 

 

9.2. laidavimo draudimas:

 

 

 

9.2.1. atsakomybės, atliekant muitinės procedūras, draudimas;

 

 

 

9.2.2. kitas laidavimo draudimas.

 

10. Teisinių išlaidų draudimas.

 

11. Pagalbos draudimas.

 

12. Finansinių nuostolių draudimas.

 

 

GYVYBĖS DRAUDIMAS

 

1. Sveikatos draudimas.

 

2. Draudimas su teise dalytis pelną:

 

 

2.1. draudimas išgyvenimo atveju;

 

 

2.2. anuitetai:

 

 

 

 

2.2.1. mokami pagal Pensijų kaupimo įstatymo sąlygas;

 

 

 

2.2.1. kiti anuitetai;

 

 

 

2.3. draudimas mirties atveju;

 

 

2.4. kitas draudimas, suteikiantis teisę gauti pelno dalį.

 

3. Su indeksu ir investiciniais vienetais susijęs draudimas:

 

 

3.1. su indeksu ir investiciniais vienetais susijęs draudimas, kai draudimo rizika yra reikšminga;

 

 

3.2. su indeksu ir investiciniais vienetais susijęs draudimas, kai draudimo rizika yra nereikšminga.

 

4. Kitas gyvybės draudimas:

 

 

4.1. draudimas išgyvenimo atveju;

 

 

4.2. anuitetai:

 

 

 

 

4.2.1. mokami pagal Pensijų kaupimo įstatymo sąlygas;

 

 

 

4.2.1. kiti anuitetai;

 

 

 

4.3. draudimas mirties atveju;

 

 

4.4. kitas gyvybės draudimas.

______________

 

INFOLEX PASTABOS:

– šios Draudimo ir perdraudimo veiklos ataskaitų formos prisegtos atskirai:

1) Draudimo sutarčių ir pajamų ataskaitos DVA1 forma;

2) Draudimo išmokų ir sąnaudų ataskaitos DVA2 forma;

3) Turimo perdraudimo veiklos ataskaitos DVA2 RE forma;

4) Draudimo sutarčių įsipareigojimų ataskaitos DVA3 forma;

5) Turto iš turimo perdraudimo sutarčių ataskaitos DVA3 RE forma;

6) Draudimo veiklos pagal pardavimo subjektus ataskaitos DVA4 forma.

– 2023 11 14 nutarimu Nr. 03-160 (TAR, 2023, Nr. 2023-22194) Draudimo veiklos pagal pardavimo subjektus ataskaitos DVA4 forma išdėstoma nauja redakcija nuo 2023 11 18.

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.