Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos banko valdybos 2023 m. gegužės 30 d. nutarimas Nr. 03-98 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo patvirtinimo“ (TAR, 2023-05-31, Nr. 2023-10713)
  • 2023-09-01 Galiojantis
    2023-09-01 Įsigalioja
    2023-05-31 Paskelbta
    2023-05-30 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

 

DĖL FINANSŲ RINKOS DALYVIAMS SKIRTŲ NURODYMŲ DĖL TARPTAUTINIŲ SANKCIJŲ ĮGYVENDINIMO PATVIRTINIMO

 

2023 m. gegužės 30 d. Nr. 03-98

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo 11 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos finansų rinkos priežiūros sistemos pertvarkos įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos banko valdyba nutaria:

1. Patvirtinti Finansų rinkos dalyviams skirtus nurodymus dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2005 m. lapkričio 2 d. nutarimą Nr. N-133 „Dėl Nurodymų dėl tinkamo tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūros Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija reguliavimo srityje patvirtinimo“;

2.2. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2005 m. liepos 7 d. nutarimą Nr. 1K-20 „Dėl Nurodymų dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūros Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija reguliavimo srityje patvirtinimo“.

3. Šis nutarimas įsigalioja 2023 m. rugsėjo 1 d.

 

VALDYBOS PIRMININKAS                                                                                        GEDIMINAS ŠIMKUS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2023 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 03-98

 

FINANSŲ RINKOS DALYVIAMS SKIRTI NURODYMAI DĖL TARPTAUTINIŲ SANKCIJŲ ĮGYVENDINIMO

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Finansų rinkos dalyviams skirtuose nurodymuose dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo (toliau – Sankcijų nurodymai) nustatyti vidaus politikos ir vidaus kontrolės procedūrų, susijusių su tarptautinių sankcijų įgyvendinimu, pagrindiniai principai ir reikalavimai finansų rinkos dalyviams (FRD).

2. Sankcijų nurodymai taikomi Lietuvos banko prižiūrimiems FRD, nurodytiems Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 1 dalyje, išskyrus emitentus, kurie kartu nėra kitas FRD, nurodytas Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 1 dalyje.

3. Sankcijų nurodymuose vartojamos sąvokos:

3.1. Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo vidaus kontrolės sistema – visuma priemonių, FRD taikomų siekiant užtikrinti, kad teisės aktų nustatyta tvarka būtų laikomasi Lietuvos Respublikoje įgyvendinamų tarptautinių sankcijų ir jos būtų tinkamai įgyvendinamos. Priemonių visuma apima visas FRD taikomas priemones, kuriomis siekiama imtis veiksmų, privalomų dėl Lietuvos Respublikoje įgyvendinamų tarptautinių sankcijų, ir (arba) susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, jeigu dėl to būtų nesilaikoma ar išvengiama Lietuvos Respublikoje įgyvendinamomis tarptautinėmis sankcijomis nustatytų apribojimų ir įpareigojimų;

3.2. Tarptautinių sankcijų rizika – tikimybė, kad FRD nesilaikys, išvengs (dalyvaus išvengiant) ir (arba) pažeis (dalyvaus pažeidžiant) Lietuvos Respublikoje įgyvendinamas tarptautines sankcijas.

4. Kitos Sankcijų nurodymuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme (toliau – Įstatymas).

 

II SKYRIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

5. Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo vidaus kontrolės sistema yra sudėtinė ir neatsiejama visos FRD vidaus kontrolės sistemos dalis, kai nenutrūkstamai yra užtikrinama, kad FRD tinkamai įgyvendintų tarptautines sankcijas.

6. FRD tarptautinių sankcijų įgyvendinimo vidaus kontrolės sistemą nustato proporcingai FRD tipui, dydžiui, organizacinei struktūrai, veiklos pobūdžiui, veiklos mastui, apimčiai ir sudėtingumui, teikiamoms paslaugoms ir (arba) produktams bei tarptautinių sankcijų rizikai, su kuria FRD susiduria.

7. Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo vidaus kontrolės sistemos pagrindą sudaro tarptautinių sankcijų įgyvendinimo vidaus politika. Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo vidaus politikos nuostatų įgyvendinimas nustatomas vidaus kontrolės procedūrose.

8. FRD turi užtikrinti, kad tarptautinių sankcijų įgyvendinimo vidaus kontrolės sistema apimtų nuolatinį ir veiksmingą rizikų, susijusių su tarptautinėmis sankcijomis ir jų įgyvendinimu, nustatymą, vertinimą ir valdymą. FRD tarptautinių sankcijų įgyvendinimo vidaus politikos ir vidaus kontrolės procedūros turi būti nustatomos atsižvelgiant, be kita ko, į FRD tarptautinių sankcijų rizikos vertinimo, kuris atliekamas remiantis šių Sankcijų nurodymų III skyriaus nuostatomis, rezultatus.

9. Į tarptautinių sankcijų įgyvendinimo vidaus kontrolės sistemą turi būti įtraukta bent:

9.1. valdymo organų informavimo sistema, leidžianti laiku priimti sprendimus dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo;

9.2. paskirti atsakingi darbuotojai, kurie organizuotų tarptautinių sankcijų įgyvendinimą FRD veikloje, būtų atsakingi už sprendimų įšaldyti subjektams, kuriems taikomos sankcijos, priklausančias, jų nuosavybe esančias, jų valdomas ar kontroliuojamas lėšas ir ekonominius išteklius, priėmimą ir (arba) kitų sprendimų dėl tarptautinių sankcijų taikymo priėmimą, pranešimų kompetentingoms institucijoms ir Lietuvos bankui teikimą, reguliarią tarptautinių sankcijų įgyvendinimo kontrolę FRD veikloje;

9.3. darbuotojų kompetencija, atitinkanti darbuotojų pareigines funkcijas, ir aiškiai nustatyta jų atsakomybė, funkcijų bei pareigų atskyrimas ir pasiskirstymas;

9.4. tarptautinių sankcijų įgyvendinimui taikomos priemonės, skirtos bent:

9.4.1. nustatyti, ar FRD klientai, sandorių (operacijų) šalys, sudarant sandorį ar jį vykdant dalyvaujančios finansų įstaigos ar kiti dalyvaujantys asmenys nėra subjektai, kuriems taikomos sankcijos;

9.4.2. nustatyti, ar FRD paslaugų teikėjai, verslo partneriai, tarpininkai, FRD akcininkai ir vadovaujantys asmenys nėra subjektai, kuriems taikomos sankcijos;

9.4.3. nustatyti, ar paties FRD ar jo klientų vykdomi sandoriai (operacijos) nepatenka į tarptautinėmis sankcijomis nustatytų apribojimų ir (arba) draudimų apimtį;

9.4.4. užkirsti kelią FRD dalyvavimui pažeidžiant, apeinant ar siekiant išvengti tarptautinių sankcijų ir (arba) pasinaudojimui FRD atliekant šiuos veiksmus;

9.5. tinkama informacinių technologijų sistema, užtikrinanti nenutrūkstamą duomenų kaupimą, apdorojimą ir panaudojimą, užtikrinant tinkamą tarptautinių sankcijų įgyvendinimą. Informacinių technologijų sistema turi būti pritaikyta 9.4 papunktyje nurodytoms tarptautinių sankcijų įgyvendinimui taikomoms priemonėms, atsižvelgiant į jų taikymo būdą (pavyzdžiui, rankiniu būdu taikomos priemonės, automatizuotos priemonės), pobūdį ir kompleksiškumą.

10. FRD privalo užtikrinti, kad paskirti darbuotojai, atsakingi už tinkamą tarptautinių sankcijų įgyvendinimą FRD, būtų tinkamai supažindinti su tarptautines sankcijas reglamentuojančiais teisės aktais ir jų taikymu, turėtų pakankamai išteklių ir resursų, kad nustatytų galimus tarptautinių sankcijų pažeidimus, tarptautinių sankcijų apėjimo ir (arba) vengimo atvejus.

11. FRD taikomos tarptautinių sankcijų rizikos valdymo (mažinimo) priemonės ir (arba) tarptautinių sankcijų įgyvendinimui taikomos priemonės turi būti objektyviai pagrįstos, atitikti Lietuvos Respublikoje įgyvendinamų tarptautinių sankcijų turinį, nustatytą tarptautines sankcijas įtvirtinančiuose teisės aktuose.

 

III SKYRIUS

TARPTAUTINIŲ SANKCIJŲ RIZIKOS VALDYMAS

 

12. Veiksminga tarptautinių sankcijų įgyvendinimo vidaus kontrolės sistema turi užtikrinti, kad tarptautinių sankcijų rizika yra nustatyta ir vertinama bei imamasi atitinkamų priemonių rizikai valdyti (mažinti).

13. Siekdamas veiksmingai nustatyti, vertinti ir valdyti tarptautinių sankcijų riziką FRD turi atlikti tarptautinių sankcijų rizikos vertinimą, kuris atliekamas atsižvelgiant į FRD veiklos modelį ir teikiamų paslaugų ir (arba) produktų pobūdį.

14. FRD privalo užtikrinti, kad FRD tarptautinių sankcijų rizikos vertinimas būtų atliekamas, peržiūrimas ir atnaujinamas reguliariai, bet ne rečiau kaip kartą per metus ir (arba) įvykus reikšmingiems tarptautinių sankcijų rizikos pokyčiams. FRD tarptautinių sankcijų rizikos vertinimas gali būti atliekamas kartu su FRD visos veiklos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimu arba atskirai. Įvykus reikšmingiems tarptautinių sankcijų rizikos pokyčiams FRD gali spręsti peržiūrėti, atnaujinti tik tas tarptautinių sankcijų rizikos vertinimo dalis (sritis), kurioms įtaką daro įvykę pokyčiai. Reikšmingu tarptautinių sankcijų rizikos pokyčiu laikoma bent:

14.1. tarptautinių sankcijų įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimas, naujų Lietuvos Respublikoje įgyvendinamų tarptautinių sankcijų įsigaliojimas, esminis (plačios apimties) galiojančių tarptautinių sankcijų atnaujinimas ar galiojusių tarptautinių sankcijų panaikinimas, kai naujas, atnaujintas ar panaikintas sankcijų režimas gali turėti reikšmingą poveikį FRD ir (arba) jo veiklai;

14.2. pradedamos teikti naujos FRD paslaugos, produktai, įdiegiami nauji paslaugų (produktų) teikimo kanalai;

14.3. reikšmingai išaugęs FRD klientų, skaičius, reikšmingai išaugęs FRD atliekamų operacijų (sandorių) skaičius ar vertė ir (arba) FRD klientų veiklos pokyčiai, indikuojantys didesnę tarptautinių sankcijų riziką;

14.4. nauji geografiniai regionai, teritorijos ir (arba) valstybės, kuriuose FRD teikia paslaugas tiesiogiai, per tarpininkus, filialus, atstovybes ir (arba) dukterines įmones;

14.5. planuojami reikšmingi FRD veiklos, valdymo, organizacinės struktūros pokyčiai.

15. FRD atliekamo tarptautinių sankcijų rizikos vertinimo metu privalo būti vertinamos bent šios rizikos rūšys (rizikos veiksnių grupės):

15.1. FRD veiklos rizika:

15.1.1. geografiniai regionai (teritorijos, valstybės), kuriuose FRD veikia ir teikia paslaugas, įskaitant per FRD tarpininkus, filialus, atstovybes ir (arba) dukterines įmones;

15.1.2. FRD teikiamos paslaugos, produktai, atliekamos operacijos, sandoriai;

15.1.3. FRD teikiamų produktų, paslaugų, sandorių teikimo kanalų rizika;

15.2. FRD klientų rizika:

15.2.1. klientų keliama rizika ir su tuo susijusi klientų nuosavybės ir (arba) kontrolės struktūrų keliama rizika;

15.2.2. klientų geografinio regiono (teritorijos, valstybės) rizika;

15.2.3. klientų naudojamų paslaugų ir produktų, atliekamų operacijų rizika;

15.2.4. produkto, paslaugos teikimo klientams ar sandorio sudarymo su klientais kanalų rizika;

15.3. masinio naikinimo ginklų platinimo finansavimo (angl. proliferation financing) rizika, sietina su tarptautinių sankcijų, skirtų masinio naikinimo ginklų platinimui užkardyti, pažeidimo rizika.

16. Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje įvardyti FRD Sankcijų nurodymų 15.1 ir 15.2 papunkčiuose nurodytus rizikos veiksnius vertina tarptautinių sankcijų rizikos kontekste.

17. Tarptautinių sankcijų rizikos vertinimą FRD turi atlikti atsižvelgdamas į visas Lietuvos Respublikoje įgyvendinamas tarptautines sankcijas, nurodytas Įstatymo 6 straipsnyje.

18. Visi FRD atlikti tarptautinių sankcijų rizikos vertinimai ir vėlesni su šiuo rizikos vertinimu susiję pakeitimai ir (arba) atnaujinimai privalo būti dokumentuojami. Su atlikto vertinimo rezultatais turi būti supažindinamas FRD valdymo organas, atsakingas už priemonių nustatytiems trūkumams šalinti ir rizikoms valdyti (mažinti) nustatymą ir įgyvendinimo kontrolę.

19. Atlikęs tarptautinių sankcijų rizikos vertinimą ir nustatęs, kad esamų tarptautinių sankcijų rizikos valdymo priemonių nepakanka, FRD privalo sudaryti rizikų valdymo priemonių planą, kurį turi patvirtinti FRD valdymo organas.

20. Nepriklausomai nuo to, ar tarptautinių sankcijų rizikos vertinimas atliekamas kartu su FRD visos veiklos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimu, ar atskirai, tarptautinių sankcijų rizikos turi būti vertinamos atskiriant jas nuo pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikų, atsižvelgiant į tarptautinėms sankcijoms būdingas rizikos rūšis, pasireiškimo tikimybę ir pan.

 

IV SKYRIUS

TARPTAUTINIŲ SANKCIJŲ ĮGYVENDINIMO POLITIKA IR PROCEDŪROS

 

21. FRD turi užtikrinti tarptautinių sankcijų įgyvendinimo politiką ir vidaus kontrolės procedūras, kurios:

21.1. turi būti tinkamai dokumentuotos ir peržiūrimos bent kartą per metus arba dažniau, pavyzdžiui, pasikeitus tarptautines sankcijas įtvirtinančių ar jų įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams, pakeitus tarptautinėms sankcijoms įgyvendinti FRD taikomas priemones, pasikeitus Sankcijų nurodymų 15 punkte įvardytoms rizikoms, atsižvelgiant į FRD tarptautinių sankcijų rizikos vertinimo rezultatus arba įvykus kitiems reikšmingiems įvykiams, ir, jei reikia, turi būti atnaujinamos;

21.2. turi apimti tarptautinių sankcijų rizikos nustatymo (atsižvelgiant į rizikos veiksnius, nurodytus šių Sankcijų nurodymų 15 punkte), stebėjimo, vertinimo ir valdymo tvarką;

21.3. turi apimti FRD veiksmus ir sprendimų priėmimo tvarką nustačius tarptautinių sankcijų taikymo, pažeidimo, apėjimo ir (arba) vengimo atvejus, įskaitant tokiais atvejais FRD klientui, paslaugų teikėjui, verslo partneriui, tarpininkui taikomus apribojimus (sąskaitos, sandorių, operacijų apribojimus, dalykinių santykių nutraukimą ar kt.) ir (arba) bet kokius atvejus, kai nustatoma, kad FRD ir (arba) jo kliento vykdomi sandoriai (operacijos) patenka į tarptautinėmis sankcijomis nustatytų apribojimų ir (arba) draudimų apimtį;

21.4. turi apimti pranešimų ir (arba) informacijos kompetentingoms institucijoms teikimo tvarką, atitinkančią Įstatymo ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

21.5. turi apimti už tarptautinių sankcijų įgyvendinimo organizavimą FRD atsakingo darbuotojo paskyrimo tvarką, darbuotojo atsakomybę ir atskaitomybės (ryšių) pasiskirstymą;

21.6. turi apimti FRD darbuotojų, atsakingų už tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priemonių taikymą, atsakomybės ir atskaitomybės (ryšių) pasiskirstymą;

21.7. turi nustatyti, kokiomis priemonėmis bus užtikrinama tinkama darbuotojų, atsakingų už tarptautinių sankcijų įgyvendinimą, kompetencija ir žinios;

21.8. turi apimti bent Sankcijų nurodymų V skyriuje nurodytų tarptautinių sankcijų įgyvendinimui užtikrinti taikomų priemonių nustatymą ir šių priemonių aprašymą, priemonių taikymo ir įgyvendinimo (įdiegimo) tvarką;

21.9. turi apimti Sankcijų nurodymų VI skyriuje nurodyto tarptautinių sankcijų įgyvendinimo vidaus kontrolės sistemos tinkamumo, jos taikymo efektyvumo ir veiksmingumo vertinimo tvarką.

22. FRD tarptautinių sankcijų įgyvendinimo politika gali būti išdėstyta bendroje FRD rizikos valdymo politikoje arba atskirame dokumente ir patvirtinta FRD valdybos arba kito valdymo organo. FRD tarptautinių sankcijų įgyvendinimo vidaus kontrolės procedūros turi būti patvirtintos FRD darbuotojo ar valdymo organo, tvirtinančio panašaus pobūdžio FRD vidaus dokumentus (vadovas, tarnybos vadovas ar pan.).

23. FRD privalo užtikrinti, kad darbuotojai būtų supažindinti su patvirtinta FRD tarptautinių sankcijų įgyvendinimo vidaus politika ir vidaus kontrolės procedūromis, kad galėtų tinkamai vykdyti savo darbo funkcijas.

 

V SKYRIUS

PRIEMONĖS, TAIKOMOS TARPTAUTINĖMS SANKCIJOMS ĮGYVENDINTI

 

24. FRD, siekdamas užtikrinti tinkamą tarptautinių sankcijų įgyvendinimą, kaip tai nustatyta tarptautines sankcijas įtvirtinančiuose teisės aktuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose tarptautinių sankcijų įgyvendinimą, privalo nustatyti tarptautinių sankcijų įgyvendinimui užtikrinti taikomas priemones, kurios leistų nustatyti bent klientus, sandorių (operacijų) šalis, sudarant sandorį ar jį vykdant dalyvaujančias finansų įstaigas ar kitus dalyvaujančius asmenis, FRD paslaugų teikėjus, verslo partnerius, tarpininkus, FRD akcininkus ir vadovaujančius asmenis, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos, taip pat tai, ar paties FRD ar jo klientų vykdomi sandoriai (operacijos) nepatenka į tarptautinėmis sankcijomis nustatytų apribojimų ir (arba) draudimų apimtį, ir (arba) kitaip užkirstų kelią FRD dalyvavimui pažeidžiant, apeinant ar siekiant išvengti tarptautinių sankcijų ir (arba) pasinaudojimui FRD atliekant šiuos veiksmus.

25. FRD taikomos Sankcijų nurodymų 24 punkte nurodytos priemonės privalo apimti bent šiuos veiksmus:

25.1. prieš atlikdamas vienkartines operacijas, sudarydamas sandorius, pradėdamas dalykinius santykius su klientu tikrinti, ar klientai, sandorių (operacijų) šalys, sudarant sandorį ar jį vykdant dalyvaujančios finansų įstaigos ar kiti dalyvaujantys asmenys nėra subjektai, kuriems taikomos sankcijos;

25.2. prieš sudarydamas sandorius, sutartis ir (arba) susitarimus su paslaugų teikėju, verslo partneriu, tarpininku tikrinti, ar jie nėra subjektai, kuriems taikomos sankcijos;

25.3. dalykinių santykių su klientu metu periodiškai tikrinti, ar klientas nėra subjektas, kuriam taikomos sankcijos. Periodinė kliento patikra privalo būti atliekama bent pasikeitus tarptautinėms sankcijoms (subjektų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašams) ir (arba) pasikeitus kliento duomenims;

25.4. sandorių, sutarčių ir (arba) susitarimų galiojimo (įgyvendinimo) metu periodiškai tikrinti, ar Sankcijų nurodymų 25.2 papunktyje nurodyti asmenys nėra subjektai, kuriems taikomos sankcijos. Periodinė nurodytų asmenų patikra privalo būti atliekama bent pasikeitus tarptautinėms sankcijoms (subjektų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašams) ir (arba) pasikeitus asmenų duomenims;

25.5. iki sandorių (operacijų) įvykdymo tikrinti, ar FRD klientų vykdomos vienkartinės operacijos (sandoriai), dalykinių santykių su FRD metu vykdomi sandoriai (operacijos), taip pat paties FRD ar jo vardu veikiančių tarpininkų vykdomi sandoriai (operacijos) nepatenka į tarptautinių sankcijų apimtį, nepažeidžia tarptautinių sankcijų ir (arba) nėra vykdomi siekiant apeiti ar išvengti tarptautinių sankcijų;

25.6. užtikrinti, kad yra vadovaujamasi naujausia ir aktualiausia informacija apie Lietuvos Respublikoje įgyvendinamas tarptautines sankcijas.

26. Siekdamas užtikrinti tinkamą tarptautinių sankcijų įgyvendinimą ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikoje įgyvendinamų tarptautinių sankcijų pobūdį ir turinį, FRD privalo užtikrinti, kad Sankcijų nurodymų 25 punkte nurodyta informacija būtų tikrinama tokia apimtimi, kokia aktuali taikomų tarptautinių sankcijų kontekste, gali padėti identifikuoti taikytinas tarptautines sankcijas, priklausomai nuo FRD teikiamų paslaugų ir (arba) produktų pobūdžio. Pavyzdžiui, siekiant užtikrinti tinkamą tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimą dėl atitikties tarptautinėms sankcijoms tikrinamas ne tik asmuo (klientas, paslaugų teikėjas ir kt.), bet ir jo atstovas (-ai), vadovas (-ai), nuosavybės struktūroje esantys asmenys, naudos gavėjai, o tais atvejais, kai duomenų apie visus ar dalį šių asmenų FRD neprivalo gauti teisės aktų nustatyta tvarka, FRD imasi priemonių ir patikrų, proporcingų su klientu ar jo atliekamu sandoriu (operacija) sietinai tarptautinių sankcijų rizikai; siekiant užtikrinti tinkamą tarptautinių sankcijų įgyvendinimą, prieš įvykdant mokėjimo operacijas tikrinami visi reikšmingi mokėjimo operacijos duomenys, t. y. tiek mokėjimo operacijoje dalyvaujančios sandorio šalys, tiek mokėjimo operacijos paskirtis, tiek sandorio ir (arba) mokėjimo grandinėje dalyvaujantys subjektai ir valstybės.

27. Atlikdamas Sankcijų nurodymų 25 punkte nurodytus veiksmus FRD privalo atsižvelgti į Europos Sąjungos, Jungtinių Tautų ir (arba) kitų organizacijų, kurių sankcijos įgyvendinamos Lietuvos Respublikoje, teisės aktus, gaires ir (arba) rekomendacijas (pavyzdžiui, vertindamas, ar subjektas nėra laikytinas sankcionuotu dėl savo nuosavybės ir (arba) kontrolės struktūros).

 

VI SKYRIUS

TARPTAUTINIŲ SANKCIJŲ ĮGYVENDINIMO VIDAUS KONTROLĖS SISTEMOS TINKAMUMO, EFEKTYVUMO IR VEIKSMINGUMO VERTINIMAS

 

28. Sankcijų nurodymų 7 ir 9 punktuose nurodytų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo vidaus kontrolės sistemos elementų tinkamumas bei jų taikymo efektyvumas ir veiksmingumas turi būti vertinami tiek nuolat (darbuotojams atliekant savo kasdienes darbo pareigas), tiek periodiškai, bet ne rečiau kaip kartą per dvejus metus.

29. Periodinis vertinimas gali būti atliekamas vykdant vidaus ar išorės auditą, tarptautinėms sankcijoms įgyvendinti taikomų priemonių ar kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo vidaus kontrolės sistemos elementų patikrą, testavimą arba kitais FRD pasirinktais būdais. Tokio vertinimo rezultatai privalo būti dokumentuojami ir su atlikto vertinimo rezultatais turi būti supažindinamas FRD valdymo organas, atsakingas už priemonių nustatytiems trūkumams šalinti ir rizikoms valdyti (mažinti) nustatymą ir įgyvendinimo kontrolę.

30. Nepriklausomai nuo Sankcijų nurodymų 28 punkte nurodyto tarptautinių sankcijų įgyvendinimo vidaus kontrolės sistemos vertinimo periodiškumo, FRD tarptautinių sankcijų įgyvendinimo vidaus kontrolės sistemos elementų tinkamumas, taikymo efektyvumas ir veiksmingumas turi būti vertinami ir atitinkami sistemos elementų pakeitimai (patobulinimai) privalo būti atliekami šiais atvejais:

30.1. FRD, kompetentingai institucijai ar Lietuvos bankui nustačius trūkumus FRD tarptautinių sankcijų rizikos vertinime ir (arba) tarptautinių sankcijų įgyvendinimo vidaus kontrolės sistemoje, ir (arba) FRD nustačius atvejus, kai tarptautinių sankcijų įgyvendinimo vidaus kontrolės sistema neužtikrino tinkamo tarptautinių sankcijų įgyvendinimo taikymo ir dėl to buvo netinkamai ir (arba) ne visa apimtimi įgyvendinti tarptautines sankcijas įtvirtinančių teisės aktų, Įstatymo ir (arba) kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai;

30.2. Sankcijų nurodymų 14.1–14.5 papunkčiuose nurodytais atvejais.

 

VII SKYRIUS

TARPININKŲ VEIKLOS KONTROLĖ

 

31. Kai FRD teikia paslaugas Lietuvos Respublikoje ar kitoje užsienio valstybėje per tarpininkus, fizinius ar juridinius asmenis, kurie teikdami finansines paslaugas veikia FRD vardu, FRD privalo užtikrinti, kad:

31.1. tarpininkai yra tinkamai supažindinti su FRD tarptautinių sankcijų įgyvendinimo vidaus politikos, vidaus kontrolės procedūrų, reglamentuojančių tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priemones, reikalavimais;

31.2. tarpininkai yra tinkamai supažindinti su FRD įgyvendinamomis tarptautinėmis sankcijomis ir tarptautinių sankcijų rizika, su kuria susiduria FRD;

31.3. tarpininkai yra tinkamai išmokyti, kad galėtų nustatyti tarptautinių sankcijų pažeidimus, atpažinti tarptautinių sankcijų apėjimo, vengimo atvejus ir, kilus įtarimų, galėtų nedelsdami imtis tarptautines sankcijas reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų veiksmų, perduoti informaciją kompetentingoms institucijoms ir atsakingiems FRD darbuotojams;

31.4. reguliariai atliekamas tarpininkų veiklos auditas ir kitokio pobūdžio patikrinimai (vertinimai), siekiant įsitikinti, kaip tarpininkas laikosi tarptautines sankcijas reglamentuojančių teisės aktų ir tarptautinių sankcijų įgyvendinimo reikalavimų.

32. Kai FRD teikia finansines paslaugas Lietuvos Respublikoje ar kitoje užsienio valstybėje per tarpininkus, fizinius ar juridinius asmenis, kurie teikdami finansines paslaugas veikia FRD vardu, už tinkamą Sankcijų nurodymuose nustatytų reikalavimų vykdymą yra atsakingas FRD.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

33. FRD, nustatęs tarptautinių sankcijų įgyvendinimo vidaus kontrolės sistemos trūkumus ir (arba) atvejus, kai FRD tarptautinių sankcijų įgyvendinimo vidaus kontrolės sistema neveikė ar veikė netinkamai ir tai turėjo poveikį tarptautinių sankcijų įgyvendinimui FRD, apie tai raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuoja Lietuvos banką.

_____________

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.