Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos banko valdybos 2024 m. balandžio 15 d. nutarimas Nr. 03-65 „Dėl Lietuvos banko leidimo įregistruoti banko įstatų pakeitimus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2024-04-17, Nr. 2024-07087)
  • 2024-04-18 Galiojantis
    2024-04-18 Įsigalioja
    2024-04-17 Paskelbta
    2024-04-15 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS BANKO LEIDIMO ĮREGISTRUOTI BANKO ĮSTATŲ PAKEITIMUS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2024 m. balandžio 15 d. Nr. 03-65

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 4 dalies 1 punktu ir Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos banko valdyba nutaria:

1. Patvirtinti Lietuvos banko leidimo įregistruoti banko įstatų pakeitimus išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos banko valdybos 2001 m. balandžio 12 d. nutarimą Nr. 49 „Dėl Lietuvos banko leidimo įregistruoti banko statuto (įstatų) ir banko filialo (skyriaus) nuostatų pakeitimus išdavimo“.

 

VALDYBOS PIRMININKO PAVADUOTOJA,

PAVADUOJANTI VALDYBOS PIRMININKĄ                                                                     ASTA KUNIYOSHI

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2024 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 03-65

 

LIETUVOS BANKO LEIDIMO ĮREGISTRUOTI BANKO ĮSTATŲ PAKEITIMUS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos banko leidimo įregistruoti banko įstatų pakeitimus išdavimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatytos Lietuvos banko leidimo įregistruoti banko įstatų pakeitimus, susijusius su įstatinio (akcinio) kapitalo (toliau – įstatinis kapitalas) padidinimu ar sumažinimu, išdavimo sąlygos ir tvarka.

2. Pagal Aprašą Lietuvos bankui teikiamiems dokumentams ir Lietuvos banko atliekamiems veiksmams taikomi Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2004 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 58 „Dėl Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimai.

3. Tais atvejais, kai didinant banko įstatinį kapitalą planuojama įsigyti ar perleisti banko kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, pagal Aprašo nuostatas atliekama procedūra gali būti pradėta tada, kai yra gautas Lietuvos banko neprieštaravimas Pranešimo apie Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimą ir perleidimą teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos banko valdybos 2017 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. 03-138 „Dėl Pranešimo apie Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimą ir perleidimą teikimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

4. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos bankų įstatyme, Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose bankų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

LEIDIMO ĮREGISTRUOTI BANKO ĮSTATŲ PAKEITIMUS, SUSIJUSIUS SU ĮSTATINIO KAPITALO PADIDINIMU, IŠDAVIMAS

 

5. Pareiškėjas, kreipdamasis į Lietuvos banką dėl leidimo įregistruoti banko įstatų pakeitimus, susijusius su įstatinio kapitalo padidinimu, Lietuvos bankui pateikia užpildytą Aprašo 1 priede pateiktą prašymą kartu su jo formoje nurodytais priedais.

6. Lietuvos banko prašymu bankas privalo pateikti ir kitą reikšmingą informaciją ir (arba) dokumentus, reikalingus sprendimui pagal Aprašą priimti.

7. Jeigu per akcijų platinimo laiką išplatinta tik dalis naujos emisijos akcijų, leidimas įregistruoti banko įstatų pakeitimus, susijusius su akcinio kapitalo padidinimu, gali būti išduotas atsižvelgiant į faktiškai išplatintą naujos emisijos akcijų skaičių ir faktiškai sukauptą įstatinį kapitalą.

8. Lietuvos bankas, prieš priimdamas sprendimą dėl leidimo įregistruoti banko įstatų pakeitimus, susijusius su įstatinio kapitalo padidinimu, konsultuojasi su atitinkamomis kitų Europos Sąjungos valstybių narių priežiūros institucijomis Bankų įstatyme nustatytais atvejais ir tvarka.

9. Prašymas išduoti leidimą įregistruoti banko įstatų pakeitimus, susijusius su įstatinio kapitalo padidinimu, išnagrinėjamas ir sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo prašymo kartu su visais reikalingais dokumentais gavimo dienos. Jeigu priežiūros institucija pareikalauja papildomų dokumentų ar informacijos, reikalingų prašymui išnagrinėti ir sprendimui priimti, kreipiasi dėl informacijos pateikimo į kompetentingas institucijas arba papildomą informaciją pateikia bankas, 2 mėnesių terminas sprendimui priimti skaičiuojamas nuo papildomos informacijos gavimo dienos.

10. Leidimas įregistruoti banko įstatų pakeitimus, susijusius su įstatinio kapitalo padidinimu, neišduodamas Bankų įstatymo 5 straipsnio 7 dalyje nustatytais atvejais.

11. Bankas naujos akcijų emisijos platinimo metu informuoja būsimus ir (arba) esamus banko akcininkus (prieš jiems pasirašant banko akcijų pasirašymo sutartis) apie Apraše nustatytus reikalavimus, susijusius su informacijos pateikimu Lietuvos bankui. Bankas taip pat turi informuoti asmenis, akcijų platinimo metu įsigyjančius banko kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį arba ją didinančius tiek, kad turima banko įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis pasiektų arba viršytų 20, 30 ar 50 procentų, arba tiek, kad bankas taptų kontroliuojamas, kad jie visuotiniame akcininkų susirinkime gali balsuoti tik tuo atveju, jeigu Lietuvos bankas neprieštarauja siūlomam įsigijimui.

 

III SKYRIUS

LEIDIMO ĮREGISTRUOTI BANKO ĮSTATŲ PAKEITIMUS, SUSIJUSIUS SU ĮSTATINIO KAPITALO SUMAŽINIMU, IŠDAVIMAS

 

12. Pareiškėjas, kreipdamasis į Lietuvos banką dėl leidimo įregistruoti banko įstatų pakeitimus, susijusius su įstatinio kapitalo sumažinimu, išdavimo, pateikia užpildytą Aprašo 2 priede pateiktą prašymą kartu su jo formoje nurodytais priedais.

13. Prašymas įregistruoti banko įstatų pakeitimus, susijusius su įstatinio kapitalo sumažinimu, nagrinėjamas ir Lietuvos banko sprendimas priimamas mutatis mutandis taikant Aprašo II skyriaus nuostatas.

14. Leidimas įregistruoti banko įstatų pakeitimus, susijusius su įstatinio kapitalo sumažinimu, gali būti išduotas tik tada, kai yra priimtas Lietuvos banko sprendimas leisti mažinti banko įstatinį kapitalą.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Jei prašymo nagrinėjimo metu pasikeičia prašyme ar kituose pateiktuose dokumentuose nurodyti duomenys, pareiškėjas informaciją apie pasikeitusius duomenis Lietuvos bankui privalo pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų pasikeitimo dienos.

16. Apie priimtą sprendimą išduoti leidimą įregistruoti banko įstatų pakeitimus ar neišduoti leidimo įregistruoti banko įstatų pakeitimus Lietuvos bankas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos informuoja banką.

17. Bankas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo banko įstatų pakeitimų įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre dienos informuoja Lietuvos banką apie banko įstatų pakeitimų įregistravimo faktą.

______________

 

Lietuvos banko leidimo įregistruoti banko

įstatų pakeitimus išdavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ ĮREGISTRUOTI BANKO ĮSTATŲ PAKEITIMUS, SUSIJUSIUS SU ĮSTATINIO KAPITALO PADIDINIMU

 

Prašymo pildymo instrukcijos:

1. Lentelės punktuose pateikite prašomą informaciją ir dokumentus, užpildydami tuščius langus.

2. Jei ne į visus klausimus atsakysite ir nepaaiškinsite, kodėl ne į visus klausimus atsakėte, arba nepatvirtinsite pateiktos informacijos savo parašu, bus laikoma, kad pateikta informacija yra neišsami.

 

A DALIS. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

1.

Pavadinimas

 

2.

Juridinio asmens kodas

 

3.

Registruotos buveinės adresas

 

 

(gatvė, namo numeris, pašto kodas, miestas)

4.

Kontaktiniai duomenys

 

(telefonas, el. paštas)

5.

Pareiškėjo atstovo ar kontaktinio asmens, į kurį Lietuvos banko tarnautojai turėtų kreiptis dėl klausimų, susijusių su prašymo nagrinėjimu, duomenys

 

(Vardas Pavardė, juridinio asmens pavadinimas, pareigos (jeigu atstovauja juridinio asmens darbuotojas), kontaktinis adresas, telefonas, el. paštas)

 

 

 

B DALIS. INFORMACIJA APIE BANKO ĮSTATŲ PAKEITIMUS[1]

6.

Įstatų keitimo priežastys ir keitimo proceso chronologija

 

7.

Informacija apie tai, kokią įtaką banko veiklai (riziką ribojančių reikalavimų vykdymui, banko valdymui ir pan.) turės banko įstatų pakeitimai

 

8.

Informacija apie banko įstatinio kapitalo dydį po įstatų pakeitimų bei duomenys apie akcijas (bendras skaičius, skaičius pagal klases, nominalioji vertė ir suteikiamos teisės)

 

9.

Informacija apie naujai išleistą akcijų emisiją (akcijų emisijos dydis, akcijų skaičius ir klasė, nominalioji vienos akcijos vertė ir emisijos kaina, nustatytos konkrečios emisijos kainos pagrindimas ir apskaičiavimo tvarka, akcijų platinimo pradžia ir pabaiga)

 

10.

Informacija apie kaupiamąją sąskaitą, kurioje sukauptos už banko akcijas sumokėtos piniginės lėšos (sąskaitos numeris, duomenys apie kredito įstaigą, turinčią teisę teikti finansines paslaugas Lietuvos Respublikoje, kurioje buvo atidaryta sąskaita (pavadinimas, buveinės adresas, įmonės kodas)

 

11.

Informacija, apie tai, ar prieš kreipiantis į Lietuvos banką dėl leidimo įregistruoti banko įstatų pakeitimus išdavimo buvo gautas Lietuvos banko neprieštaravimas dėl banko kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimo

 

12.

Informacija apie tai, ar kapitalo priemonės, kuriomis didinamas banko įstatinis kapitalas, bus priskiriamos prie bendro 1 lygio nuosavo kapitalo priemonių[2]

 

 

 

 

C DALIS. PRIDEDAMI DOKUMENTAI[3]

Nurodykite pridedamus dokumentus ir jų lapų skaičių. Jeigu kurio nors dokumento nepateikiate, nurodykite nepateikimo priežastis.

Eil. Nr.

Pridedami dokumentai

Priedo pavadinimas ir numeris arba nepateikimo priežastys

1.

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas, kuriuo keičiami banko įstatai

 

2.

Naujos redakcijos banko įstatų projektas ir jo lyginamasis variantas

 

3.

Dokumentai, patvirtinantys, kad naujai išleistos banko akcijos yra pasirašytos ir apmokėtos pinigais ar reikalavimo teisėmis pagal banko įsipareigojimus mokėti įstatymų ir kitų teisės aktų bei banko dokumentų nustatyta tvarka ir terminais

 

4.

Lėšų likutį šio priedo B dalies 10 punkte nurodytoje kaupiamojoje sąskaitoje patvirtinantys įrodymai prašymo Lietuvos bankui pateikimo metu

 

5.

Dokumentas, įrodantis lėšų, gautų už naują akcijų emisiją, pervedimą į šio priedo B dalies 10 punkte nurodytą sąskaitą

 

6.

Banko atlikto naujos emisijos akcijas įsigyjančių asmenų vertinimo rezultatai, patvirtinantys, kad šiems asmenims nedraudžiama būti banko akcininkais pagal Bankų įstatymo 23 straipsnį

 

7.

Banko akcininkų lėšų, už kurias įgyta banko įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis, kilmės legalumą pagrindžiantys dokumentai ir banko atlikto šių lėšų kilmės patikrinimo rezultatai

 

8.

Banko akcininkų sąrašas, kuriame pateikiami Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 15 straipsnyje nurodyti duomenys. Naujai išleistos banko akcijų emisijos atveju Lietuvos bankui pateikiamas bendras banko akcininkų ir naujos emisijos akcijas įsigijusių asmenų sąrašas bei tik naujos emisijos akcijas įsigijusių akcininkų sąrašas

 

9.

Akcijų pasirašymo sutartys

 

10.

Kiti pridedami dokumentai

(jeigu papildomai teikiate kitus dokumentus, pratęskite šią lentelę, nurodydami teikiamų dokumentų pavadinimus)

 

 

Aš, toliau pasirašęs:

1. Patvirtinu, kad šiame prašyme ir prie jo pridedamuose prieduose nurodyta visa teisės aktuose nustatyta informacija, o pateikti duomenys yra teisingi, išsamūs, neklaidinantys ir aktualūs. Esu pasirengęs pateikti visus kitus pareikalautus dokumentus, informaciją ir paaiškinimus, reikalingus atlikti Lietuvos banko įvertinimui dėl leidimo įregistruoti banko įstatų pakeitimus išdavimo.

2. Įsipareigoju nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuoti Lietuvos banką apie šiame prašyme pateiktos informacijos pasikeitimus, įvykusius iki leidimo, kurio prašoma šiuo prašymu, išdavimo.

3. Suprantu, kad priežiūros institucija Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gali tikrinti šiame prašyme, taip pat ir kitus mano pateiktus duomenis ir informaciją, ir tam neprieštarauju bei sutinku, kad priežiūros institucija rinktų visą reikalingą informaciją apie pareiškėją. Taip pat žinau ir sutinku, kad Lietuvos bankas, tikrindamas šiame prašyme ir kartu su juo pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis ir informaciją, tikrinimui atlikti gali pasitelkti atitinkamas Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių institucijas, kurioms teisės aktų nustatyta tvarka gali būti atskleista mano Lietuvos bankui pateikta informacija ir duomenys.

 

Užpildymo data

 

 

Vardas Pavardė, pareigos (jeigu pasirašo juridinio asmens darbuotojas), parašas

 

______________

 

Lietuvos banko leidimo įregistruoti banko

įstatų pakeitimus išdavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄREGISTRUOTI BANKO ĮSTATŲ PAKEITIMUS,SUSIJUSIUS SU ĮSTATINIO KAPITALO SUMAŽINIMU

 

Prašymo pildymo instrukcijos:

1. Lentelės punktuose pateikite prašomą informaciją ir dokumentus, užpildydami tuščius langus.

2. Jei ne į visus klausimus atsakysite ir nepaaiškinsite, kodėl ne į visus klausimus atsakėte, arba nepatvirtinsite pateiktos informacijos savo parašu, bus laikoma, kad pateikta informacija yra neišsami.

 

A DALIS. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

1.

Pavadinimas

 

2.

Juridinio asmens kodas

 

3.

Registruotos buveinės adresas

 

 

(gatvė, namo numeris, pašto kodas, miestas)

4.

Kontaktiniai duomenys

 

(telefonas, el. paštas)

5.

Pareiškėjo atstovo ar kontaktinio asmens, į kurį Lietuvos banko tarnautojai turėtų kreiptis dėl klausimų, susijusių su prašymo nagrinėjimu, duomenys

 

(Vardas Pavardė, juridinio asmens pavadinimas, pareigos (jeigu atstovauja juridinio asmens darbuotojas), kontaktinis adresas, telefonas, el. paštas)

 

 

 

B DALIS. INFORMACIJA APIE BANKO ĮSTATŲ PAKEITIMUS

 

6.

Įstatų keitimo priežastys ir keitimo proceso chronologija

 

7.

Informacija apie tai, kokią įtaką banko veiklai (riziką ribojančių reikalavimų vykdymui, banko valdymui ir pan.) turės banko įstatų pakeitimai

 

8.

Informacija apie banko įstatinio kapitalo dydį po įstatų pakeitimų bei duomenys apie akcijas (bendras skaičius, skaičius pagal klases, nominalioji vertė ir suteikiamos teisės)

 

 

 

 

C DALIS. PRIDEDAMI DOKUMENTAI

Nurodykite pridedamus dokumentus ir jų lapų skaičių. Jeigu kurio nors dokumento nepateikiate, nurodykite nepateikimo priežastis.

Eil. Nr.

Pridedami dokumentai

Priedo pavadinimas ir numeris arba nepateikimo priežastys

1.

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas, kuriuo keičiami banko įstatai

 

2.

Naujos redakcijos banko įstatų projektas ir jo lyginamasis variantas

 

3.

Banko akcininkų sąrašas, kuriame pateikiami Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 15 straipsnyje nurodyti duomenys

 

4.

Kiti pridedami dokumentai

(jeigu papildomai teikiate kitus dokumentus, pratęskite šią lentelę, nurodydami teikiamų dokumentų pavadinimus)

 

 

Aš, toliau pasirašęs:

1. Patvirtinu, kad šiame prašyme ir prie jo pridedamuose prieduose nurodyta visa teisės aktuose nustatyta informacija, o pateikti duomenys yra teisingi, išsamūs, neklaidinantys ir aktualūs. Esu pasirengęs pateikti visus kitus pareikalautus dokumentus, informaciją ir paaiškinimus, reikalingus atlikti Lietuvos banko įvertinimui dėl leidimo įregistruoti banko įstatų pakeitimus išdavimo.

2. Įsipareigoju nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuoti Lietuvos banką apie šiame prašyme pateiktos informacijos pasikeitimus, įvykusius iki leidimo, kurio prašoma šiuo prašymu, išdavimo.

3. Suprantu, kad priežiūros institucija Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gali tikrinti šiame prašyme, taip pat ir kitus mano pateiktus duomenis ir informaciją, ir tam neprieštarauju bei sutinku, kad priežiūros institucija rinktų visą reikalingą informaciją apie pareiškėją. Taip pat žinau ir sutinku, kad Lietuvos bankas, tikrindamas šiame prašyme ir kartu su juo pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis ir informaciją, tikrinimui atlikti gali pasitelkti atitinkamas Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių institucijas, kurioms teisės aktų nustatyta tvarka gali būti atskleista mano Lietuvos bankui pateikta informacija ir duomenys.

 

Užpildymo data

 

 

Vardas Pavardė, pareigos (jeigu pasirašo juridinio asmens darbuotojas), parašas

 

______________

 


[1] Kai banko įstatinis kapitalas didinamas padidinant anksčiau išleistų akcijų nominaliąsias vertes, Lietuvos bankui pateikiama šio priedo B dalies 6–8 ir 10 punktuose nurodyta informacija.

[2] Vadovaudamasis 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (toliau – Reglamentas) 26 straipsnio 3 dalimi, bankas, ketindamas priskirti kapitalo priemones prie bendro 1 lygio nuosavo kapitalo priemonių, turi kreiptis į Lietuvos banką su atskiru prašymu gauti leidimą pagal Reglamentą.

[3] Kai banko įstatinis kapitalas didinamas padidinant anksčiau išleistų akcijų nominaliąsias vertes, Lietuvos bankui pateikiami šio priedo C dalies 1, 2, 4, 7–9 punktuose nurodyti dokumentai.

 

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.