Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NETEKO GALIOS 2019 06 13 įstatymu Nr. XIII-2221 (nuo 2020 01 01)

(TAR, 2019, Nr. 2019-10324)

 

INFOLEX PASTABOS:

1. 2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1867 (Žin., 2012, Nr. 4-112) nustatyta, kad:

– Bankroto administratoriaus pažymėjimai ir bankroto administratoriaus padėjėjo pažymėjimai, išduoti terminuotam laikotarpiui ir galiojantys įstatymo Nr. XI-1867 įsigaliojimo dieną (2012 03 01), galioja neterminuotai ir yra keičiami Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

– Asmenys, įstatymo Nr. XI-1867 įsigaliojimo dieną (2012 03 01) turėję teisę teikti bankroto administravimo paslaugas, įrašomi į asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašą, neatsižvelgiant į 116 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

– Asmenys, siekiantys įgyti teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir atitinkantys iki įstatymo įsigaliojimo Nr. XI-1867 teisės aktuose nustatytus reikalavimus, prašymą leisti laikyti kvalifikacijos egzaminą gali pateikti iki 2012 02 01 Komisija šių asmenų atestavimą baigia iki įstatymo Nr. XI-1867 įsigaliojimo dienos.

– Bankroto procesams, pradėtiems iki įstatymo Nr. XI-1867 įsigaliojimo (2012 03 01), šio įstatymo nuostatos taikomos toms teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda jam įsigaliojus, taip pat toms teisėms ir pareigoms, kurios, nors ir atsirado iki įstatymo Nr. XI-1867 įsigaliojimo, bet įgyvendinamos šiam įstatymui įsigaliojus, ir bankroto procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus.

2. 2013 03 28 įstatymu Nr. XII-208 (Žin., 2013, Nr. 36-1725) nustatyta, kad:

– Vykdant bankroto procesus, pradėtus iki įstatymo Nr. XII-208 įsigaliojimo, šio įstatymo nuostatos taikomos toms teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda šiam įstatymui įsigaliojus, taip pat toms teisėms ir pareigoms, kurios atsirado iki šio įstatymo įsigaliojimo, bet įgyvendinamos šiam įstatymui įsigaliojus, ir bankroto procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus.

– Įsigaliojus įstatymui Nr. XII-208, teismo paskirti administratoriai, kurie giminystės, svainystės ar partnerystės ryšiais yra susiję su bankroto bylą nagrinėjančiu teisėju, privalo per 20 darbo dienų pateikti teismui prašymą dėl atsistatydinimo. Jeigu administratorius nepateikia šioje dalyje nustatyta tvarka nurodyto prašymo, teismas atstatydina administratorių iš pareigų ir šio įstatymo nustatyta tvarka paskiria naują administratorių.

3. Remiantis 2013 04 18 įstatymu Nr. XII-237 (Žin., 2013, Nr. 46-2244) nustatyta, kad vykdant bankroto procesus, pradėtus iki įstatymo Nr. XII-237 įsigaliojimo, šio įstatymo nuostatos taikomos toms teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda šiam įstatymui įsigaliojus, taip pat toms teisėms ir pareigoms, kurios atsirado iki šio įstatymo įsigaliojimo, bet yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, ir bankroto procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus.

4. Remiantis 2014 03 27 įstatymu Nr. XII-805 (TAR, 2014, Nr. 2014-04326) nustatyta, kad, vykdant bankroto procesus, pradėtus iki įstatymo Nr. XII-805 įsigaliojimo, šio įstatymo nuostatos taikomos toms teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda šiam įstatymui įsigaliojus, ir bankroto procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus. Asmenys, iki įstatymo Nr. XII-805 įsigaliojimo įgiję teisę teikti bankroto administravimo paslaugas, atitinkantys iki įstatymo Nr. XII-805 įsigaliojimo jiems nustatytus nepriekaištingos reputacijos reikalavimus, po šio įstatymo įsigaliojimo laikomi nepriekaištingos reputacijos, jeigu po šio įstatymo įsigaliojimo neatsiranda aplinkybių, nustatytų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 112 straipsnio 3 ar 5 dalyje.

5. Vadovaujantis 2013 03 28 įstatymu Nr. XII-208 (Žin., 2013, Nr. 36-1725; TAR, 2014, Nr. 2014-15110) nustatyta, kad vykdant bankroto procesus, pradėtus iki įstatymo Nr. XII-208 įsigaliojimo (2015 01 01), įstatymo Nr. XII-208 nuostatos taikomos toms teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda įstatymui Nr. XII-208 įsigaliojus, taip pat toms teisėms ir pareigoms, kurios atsirado iki įstatymo Nr. XII-208 įsigaliojimo, bet įgyvendinamos įstatymui Nr. XII-208 įsigaliojus, ir bankroto procedūroms, kurios pradedamos įstatymui Nr. XII-208 įsigaliojus.

6. 2015 10 15 įstatymo Nr. XII-1962 (TAR, 2015, Nr. 2015-17031) nuostatos taikomos bankroto procedūroms, pradėtoms įsigaliojus įstatymui Nr. XII-1962 (2016 01 01).

7. 2015 12 01 įstatymu Nr. XII-2107 (TAR, 2015, Nr. 2015-19293) nustatyta, kad įmonių bankroto procesai, pradėti iki įstatymo Nr. XII-2107 įsigaliojimo (2016 03 01), baigiami pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusias nuostatas, išskyrus nustatytą išimtį: dokumentai dėl lėšų skyrimo bankrutavusiai įmonei žemės ūkio veiklos subjektų reikalavimams sumokėti už parduotus žemės ūkio produktus tenkinti, vykdant įmonių bankroto procesus, pradėtus iki įstatymo Nr. XII-2107 įsigaliojimo, teikiami Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos.

8. Vadovaujantis 2018 10 25 įstatymu Nr. XIII-1593 (TAR, 2018, Nr. 2018-18207) nustatyta, kad Bankroto administratorius juridinis asmuo gali būti išbraukiamas iš asmenų, turinčių teisę teikti bankroto administravimo paslaugas, sąrašo tik tuo atveju, jeigu jis turi dvi galiojančias nuobaudas, paskirtas už pažeidimus, padarytus po įstatymo Nr. XIII-1593 įsigaliojimo (2018 12 01).

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮMONIŲ BANKROTO

ĮSTATYMAS

 

2001 m. kovo 20 d. Nr. IX-216

Vilnius

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis įstatymas reglamentuoja įmonių bankroto procesą.

2. Įstatymas taikomas visiems juridiniams asmenims, įregistruotiems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka (toliau – įmonės), išskyrus biudžetines įstaigas, politines partijas, profesines sąjungas, religines bendruomenes ir bendrijas. Juridinių asmenų veiklą reglamentuojančiuose specialiuose įstatymuose gali būti nustatyti bankroto proceso ypatumai.

KEISTA:

1. 2003 07 04 įstatymu Nr. IX-1711 (nuo 2003 07 25)

(Žin., 2003, Nr. 74-3426)

2. 2008 05 22 įstatymu Nr. X-1557 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 65-2456)

 

3. Kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą, išskyrus nustatytąjį Lietuvos Respublikos finansinio užtikrinimo susitarimų įstatyme, mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas ir jų administravimą bankroto proceso metu, įmonėse taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms.

KEISTA:

2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1867 (nuo 2012 03 01)

(Žin., 2012, Nr. 4-112)

 

4. Šis įstatymas taikomas tiek, kiek jis neprieštarauja Finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymui ir Atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatymui.

KEISTA:

2006 04 20 įstatymu Nr. X-564 (nuo 2006 05 06)

(Žin., 2006, Nr. 50-1799)

 

5. Šis įstatymas skirtas Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio įstatymo priede, taikymui užtikrinti.

KEISTA:

2008 05 22 įstatymu Nr. X-1557 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 65-2456)

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Bankrotas – teisės aktų nustatyta tvarka pripažinta įmonės nemokumo būsena, kai siekiama šios būsenos pabaigos iš įmonės turto tenkinant kreditorių reikalavimus ir užtikrinant kreditorių ir įmonės interesų pusiausvyrą.

KEISTA:

2014 03 27 įstatymu Nr. XII-805 (nuo 2014 07 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-04326)

 

2. Bankroto procesas – teismo arba ne teismo tvarka vykdomų įmonės bankroto procedūrų visuma.

3. Bankroto byla – teismo nagrinėjama civilinė byla dėl ginčų, kylančių iš bankroto teisinių santykių.

4. Bankrutuojanti įmonė – įmonė, kuriai iškelta bankroto byla arba kurios bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka ir nepradėtos šio įstatymo nustatytos įmonės likvidavimo procedūros.

KEISTA:

2014 03 27 įstatymu Nr. XII-805 (nuo 2014 07 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-04326)

 

5. Bankrutavusi įmonė – teismo, o kai bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, – kreditorių susirinkimo pripažinta bankrutavusia ir dėl to likviduojama įmonė.

KEISTA:

2014 03 27 įstatymu Nr. XII-805 (nuo 2014 07 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-04326)

 

6. NETEKO GALIOS:

2014 03 27 įstatymu Nr. XII-805 (nuo 2014 07 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-04326)

 

7. Įkeitimu ir (arba) hipoteka užtikrinti kreditoriaus reikalavimai – pagal hipotekos (įkeitimo) sandorį ar priverstinės hipotekos (įkeitimo) pagrindu kreditoriaus (įkaito turėtojo, hipotekos kreditoriaus) įgyta teisė, jeigu įmonė neįvykdė įkeitimu ir (arba) hipoteka užtikrintos prievolės, šio įstatymo nustatyta tvarka reikalauti įkeistą turtą parduoti ir iš gautų lėšų pirmiausia tenkinti jo reikalavimus, o jeigu įkeisto turto parduoti nepavyksta, perduoti šį turtą jo nuosavybėn.

KEISTA:

2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1850 (nuo 2012 07 01)

(Žin., 2012, Nr. 6-186)

 

8. Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

KEISTA:

2008 05 22 įstatymu Nr. X-1557 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 65-2456)

 

9. Savininkas – įmonės dalyvis: akcininkas ar akcininkų grupė, kuriam priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, individualios įmonės savininkas, dalininkas, narys ir valstybės, savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

KEISTA:

1. 2008 05 22 įstatymu Nr. X-1557 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 65-2456)

2. 2014 03 27 įstatymu Nr. XII-805 (nuo 2014 07 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-04326)

 

10. NETEKO GALIOS:

2008 05 22 įstatymu Nr. X-1557 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 65-2456)

 

11. Taikos sutartis – kreditorių ir įmonės, o tuo atveju, kai įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, – ir jos savininko (savininkų) susitarimas tęsti įmonės veiklą, kai įmonė ir (arba) neribotos civilinės atsakomybės įmonės savininkas (savininkai) prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti.

KEISTA:

2013 04 18 įstatymu Nr. XII-237 (nuo 2013 10 01)

(Žin., 2013, Nr. 46-2244)

 

12. Tyčinis bankrotas – įmonės privedimas prie bankroto sąmoningai blogai valdant įmonę (veikimu, neveikimu) ir (arba) sudarant sandorius, kai buvo žinoma ar turėjo būti žinoma, kad jų sudarymas pažeidžia kreditorių teises ir (arba) teisėtus interesus.

KEISTA:

2013 04 18 įstatymu Nr. XII-237 (nuo 2013 10 01)

(Žin., 2013, Nr. 46-2244)

 

13. Supaprastintas bankroto procesas – teismo tvarka vykdomų įmonės likvidavimo procedūrų, kai įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti ir kreditorių susirinkimo kompetencijos klausimus sprendžia teismas, visuma.

KEISTA:

1. 2002 11 19 įstatymu Nr. IX-1200 (nuo 2003 01 01)

(Žin., 2002, Nr. 116-5193)

2. 2014 03 27 įstatymu Nr. XII-805 (nuo 2014 07 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-04326)

 

14. Valstybė narė Lietuvos Respublika ar kita Europos Sąjungos valstybė narė arba Europos ekonominės erdvės valstybė.

KEISTA:

2014 03 27 įstatymu Nr. XII-805 (nuo 2014 07 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-04326)

 

3 straipsnis. Įmonės kreditoriai

Įmonės kreditoriai (toliau – kreditoriai) – tai turintys teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles ir įsipareigojimus fiziniai ir juridiniai asmenys, tarp jų:

1) mokesčių, valstybinio socialinio draudimo įmokų bei privalomojo sveikatos draudimo įmokų nemokėjimo atveju – valstybės institucijos, įpareigotos juos surinkti;

KEISTA:

2004 11 04 įstatymu Nr. IX-2538 (nuo 2005 01 01)

(Žin., 2004, Nr. 171-6298)

 

2) darbo užmokesčio nemokėjimo ir dėl darbo santykių atsiradusios žalos neatlyginimo atveju – įmonės darbuotojai (jų įpėdiniai);

3) žalos atlyginimo prievolės dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga perėjimo valstybei Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo nustatytais atvejais – Vyriausybės įgaliota institucija;

4) paskolų, suteiktų iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, ir paskolų, gautų su valstybės garantija, negrąžinimo atveju – Finansų ministerija;

KEISTA:

2008 05 22 įstatymu Nr. X-1557 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 65-2456)

 

5) nesumokėjimo už parduotus žemės ūkio produktus atveju – žemės ūkio veiklos subjektai, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatyme;

KEISTA:

2015 12 01 įstatymu Nr. XII-2107 (nuo 2016 03 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-19293)

 

6) iš Europos Sąjungos lėšų suteiktos paramos negrąžinimo atveju – valstybės institucijos, administruojančios Europos Sąjungos lėšas;

KEISTA:

2008 05 22 įstatymu Nr. X-1557 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 65-2456)

 

7) kiti kreditoriai.

KEISTA:

2008 05 22 įstatymu Nr. X-1557 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 65-2456)

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PAREIŠKIMAI DĖL BANKROTO BYLOS IŠKĖLIMO

 

4 straipsnis. Pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimo pagrindai

Šio įstatymo 5 straipsnyje išvardyti asmenys gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

1) įmonė laiku nemoka darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų;

2) įmonė laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), negrąžina kreditų ir nevykdo kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų;

3) įmonė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų;

4) NETEKO GALIOS:

2015 10 15 įstatymu Nr. XII-1962 (nuo 2016 01 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-17031)

 

5) įmonė neturi turto ar pajamų, iš kurių galėjo būti išieškomos skolos, ir dėl šios priežasties antstolis grąžino kreditoriui vykdomuosius dokumentus.

KEISTA:

2003 04 03 įstatymu Nr. IX-1463 (nuo 2003 05 01)

(Žin., 2003, Nr. 38-1708)

 

5 straipsnis. Pareiškimas teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei

1.

KEISTA:

2015 10 15 įstatymu Nr. XII-1962 (nuo 2016 01 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-17031)

 

Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei pateikti teismui turi teisę, o šio ir kitų įstatymų nustatytais atvejais privalo:

1) kreditorius (kreditoriai);

2) įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), pagal kompetenciją, suteiktą atitinkamos teisinės formos juridinius asmenis reglamentuojančiuose įstatymuose ar jų steigimo dokumentuose, turintis (turintys) teisę kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (toliau – vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją);

3) likvidatorius.

2. Esant šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nustatytai sąlygai, pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo privalo pateikti teismui likviduojamos įmonės likvidatorius.

3. Pareiškimai pateikiami vietovės, kurioje yra įmonės buveinė, apygardos teismui raštu Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

4. Jeigu teismas gauna pareiškimą ar kelis pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo ir (arba) pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo tai pačiai įmonei, jie privalo būti nagrinėjami kartu. Jeigu pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo paskyrus nagrinėti konkrečiam teisėjui teismas gauna kitų asmenų pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo tai pačiai įmonei, visus šiuos pareiškimus nagrinėja teisėjas, kuriam yra paskirtas anksčiausiai teismo gautas pareiškimas.

KEISTA:

1. 2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1867 (nuo 2012 03 01)

(Žin., 2012, Nr. 4-112)

2. 2015 10 15 įstatymu Nr. XII-1962 (nuo 2016 01 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-17031)

 

5. Prie pareiškimo pridedami jo pagrįstumą įrodantys dokumentai.

KEISTA:

2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1867 (nuo 2012 03 01)

(Žin., 2012, Nr. 4-112)

 

6 straipsnis. Kreditoriaus (kreditorių) pareiškimas teismui dėl bankroto bylos iškėlimo

1. Jeigu yra bent viena iš šio įstatymo 4 straipsnio 1, 2 ir 3 punktuose nurodytų sąlygų, pasibaigus šio straipsnio 2 dalyje nustatytam terminui kreditorius (kreditoriai) gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Prie pareiškimo turi būti pridėti įrodymai, kad Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka įvykdyti šio straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatyti reikalavimai, ir šio straipsnio 2 dalyje nurodyto pranešimo kopija.

KEISTA:

1. 2002 11 19 įstatymu Nr. IX-1200 (nuo 2003 01 01)

(Žin., 2002, Nr. 116-5193)

2. 2008 05 22 įstatymu Nr. X-1557 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 65-2456)

 

2. Kreditorius (kreditoriai) apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu registruotu laišku arba per kurjerį ar antstolį. Tuo atveju, kai vienu iš nurodytų būdų pranešimo įteikti nepavyksta, kreditorius (kreditoriai) turi išsiųsti pranešimą įmonės buveinės adresu. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus penkioms dienoms nuo jo išsiuntimo. Pranešime nurodomi įmonės neįvykdyti įsipareigojimai ir įspėjama, kad jeigu jie nebus įvykdyti per šiame pranešime nurodytą laikotarpį, kreditorius (kreditoriai) kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įsipareigojimams įvykdyti kreditorius (kreditoriai) nustato ne trumpesnį kaip 30 dienų laikotarpį nuo pranešimo įteikimo dienos.

KEISTA:

1. 2002 11 19 įstatymu Nr. IX-1200 (nuo 2003 01 01)

(Žin., 2002, Nr. 116-5193)

2. 2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1867 (nuo 2012 03 01)

(Žin., 2012, Nr. 4-112)

 

3. Jeigu yra sąlyga, nurodyta šio įstatymo 4 straipsnio 5 punkte, ir kreditorius (kreditoriai) ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo vykdomųjų dokumentų grąžinimo dienos kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, pateikiant pareiškimą teismui šio straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos netaikomos.

KEISTA:

2008 05 22 įstatymu Nr. X-1557 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 65-2456)

 

4. Pareiškimo teismui ir pateikiamų prie pareiškimo priedų nuorašus kreditorius (kreditoriai) privalo pateikti įmonei.

KEISTA:

2002 11 19 įstatymu Nr. IX-1200 (nuo 2003 01 01)

(Žin., 2002, Nr. 116-5193)

 

5. Pareiškimo teismui galima atsisakyti, iki teismas priima nutartį iškelti bankroto bylą.

 

7 straipsnis. Įmonės likvidatoriaus pareiškimas teismui dėl bankroto bylos iškėlimo

1. Jeigu tuo metu, kai įmonė likviduojama įmonių veiklą reglamentuojančių kitų įstatymų nustatyta tvarka, išaiškėja, kad ji negalės įvykdyti visų savo įsipareigojimų, įmonės likvidatorius privalo nedelsdamas sustabdyti visus mokėjimus ir ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios būklės nustatymo dienos pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Prie pareiškimo teismui pridedami įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašai, kuriuose nurodomi jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai bei finansinės ataskaitos (balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita) nuo sprendimo likviduoti įmonę priėmimo dienos iki pareiškimo padavimo dienos, ir įrodymai, kad Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka įvykdyti šio straipsnio 3 dalyje nustatyti reikalavimai.

KEISTA:

1. 2002 11 19 įstatymu Nr. IX-1200 (nuo 2003 01 01)

(Žin., 2002, Nr. 116-5193)

2. 2008 05 22 įstatymu Nr. X-1557 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 65-2456)

 

2. Įmonės bankroto administravimo išlaidos apmokamos šio įstatymo nustatyta tvarka.

3. Pareiškimo teismui ir pateikiamų prie pareiškimo priedų nuorašus likvidatorius privalo pateikti įmonės savininkui (savininkams).

KEISTA:

2002 11 19 įstatymu Nr. IX-1200 (nuo 2003 01 01)

(Žin., 2002, Nr. 116-5193)

 

8 straipsnis.         Įmonės vadovo ar kitų asmenų pagal kompetenciją pareiškimas teismui dėl bankroto bylos iškėlimo

KEISTA:

1. 2002 11 19 įstatymu Nr. IX-1200 (nuo 2003 01 01)

(Žin., 2002, Nr. 116-5193)

2. 2015 10 15 įstatymu Nr. XII-1962 (nuo 2016 01 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-17031)

 

1. Jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 5 dienas po to, kai įmonė tapo nemoki ir įmonės dalyviai per minimalius įstatymuose arba įmonės steigimo dokumentuose nustatytus terminus dalyvių susirinkimui sušaukti, bet ne vėliau kaip per 40 dienų, nesiėmė priemonių įmonės mokumui atkurti. Kompetentingas valdymo organas apie tai, kad įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais), nedelsdamas privalo informuoti įmonės dalyvius arba per minimalius įstatymuose arba įmonės steigimo dokumentuose nustatytus terminus ir nustatyta tvarka sušaukti dalyvių susirinkimą.

2. Pareiškime teismui nurodomos priežastys, dėl kurių įmonė kreipiasi, kad būtų iškelta bankroto byla. Prie pareiškimo pridedami įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašai, kuriuose nurodomi jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki pareiškimo pateikimo dienos finansinių ataskaitų rinkinys, informacija apie teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus. Teismui gali būti pateikiami ir kiti bankroto bylai svarbūs dokumentai.

3. Teismui priėmus pareiškimą ir informaciją apie priimtą pareiškimą paskelbus viešai specialioje interneto svetainėje, pareiškimo teismui ir pateikiamų prie pareiškimo priedų nuorašus įmonės vadovas ar kitas asmuo, turintis teisę veikti įmonės vardu, privalo pateikti įmonės dalyviams jų prašymu.

4. Įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo atlyginti žalą, kurią įmonė ir (ar) kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją, esant šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms aplinkybėms, nepateikė teismui pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo ar pavėlavo jį pateikti. Įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją kreditoriams atsako solidariai.

5. Įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją, esant šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms aplinkybėms, nepateikę teismui pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo ar pavėlavę jį pateikti, taip pat atsako Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.

KEISTA:

2015 10 15 įstatymu Nr. XII-1962 (nuo 2017 01 01 – remiantis

2016 03 25 įstatymu Nr. XII-2279 (TAR, 2016, Nr. 2016-06430))

(TAR, 2015, Nr. 2015-17031)

 

TREČIASIS SKIRSNIS

BANKROTO BYLŲ NAGRINĖJIMAS TEISME

 

9 straipsnis. Pasirengimas nagrinėti bankroto bylą teisme

KEISTA:

2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1867 (nuo 2012 03 01)

(Žin., 2012, Nr. 4-112)

 

1. Kai įmonei yra įteikti šio įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje ir 8 straipsnio 3 dalyje nurodyti dokumentai, įmonės vadovas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo jų gavimo dienos pateikia teismui įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus. Jeigu įmonės vadovas be pateisinamos priežasties per nurodytą terminą nepateikia teismui nurodytų dokumentų, teismas arba teisėjas gali skirti įmonės vadovui iki 2 896 eurų baudą.

KEISTA:

2014 11 06 įstatymu Nr. XII-1309 (nuo 2015 01 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-17041)

 

2. Teismas, gavęs pareiškimą iškelti bankroto bylą, gali:

1) įpareigoti įmonės vardu turėjusius ir turinčius teisę veikti asmenis, savininką (savininkus), vyriausiąjį buhalterį (buhalterį), įmonės apskaitos struktūrinio padalinio vadovą pateikti teismui bankroto bylai nagrinėti reikalingus dokumentus ir teisės aktų nustatyta tvarka įvertinti įmonės turtą;

2) kviesti į teismą įmonės vardu turėjusius ir turinčius teisę veikti asmenis, savininką (savininkus), įmonei iki bankroto bylos iškėlimo apskaitos paslaugas teikusios įmonės vadovą, įmonės apskaitos struktūrinio padalinio vadovą, vyriausiąjį buhalterį (buhalterį) ir kitus atsakingus darbuotojus, neatsižvelgiant į tai, kokiu pagrindu buvo nutrauktos su jais darbo arba civilinės sutartys, jeigu jie buvo atleisti iš darbo ar su jais nutrauktos civilinės sutartys per 12 mėnesių iki pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimo teismui dienos, ir reikalauti iš jų rašytinių paaiškinimų, susijusių su bankroto bylos iškėlimu. Šiems asmenims atvykti į teismą būtina, jiems taikomos Civilinio proceso kodekso liudytojams nustatytos garantijos;

3) kviesti į teismą įmonės kreditorius;

4) reikalauti iš įmonės vadovo arba savininko (savininkų) pateikti teismui įmonės ūkinės ir finansinės būklės duomenis;

5) teismo arba suinteresuoto asmens iniciatyva taikyti laikinąsias apsaugos priemones Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, galiosiančias iki nutarties iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo;

6) nustatyti kitas aplinkybes, kurios turi reikšmės bylos nagrinėjimui.

3. Teismui priėmus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu dėl įmonės buvo priimti teismų ir kitų institucijų sprendimai ir pagal juos išduoti vykdomieji dokumentai arba kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka duoti antstolio, kitų institucijų ar pareigūnų nurodymai areštuoti, nurašyti lėšas arba nutraukti lėšų išmokėjimą iš įmonės sąskaitos, įmonės turtas (lėšos) pagal šiuos vykdomuosius dokumentus ir nurodymus gali būti areštuojamas, tačiau šio turto realizavimas ir (ar) išieškojimas sustabdomas, išskyrus šio įstatymo 33 straipsnio 4 dalyje nustatytus atvejus. Jeigu teismas atsisako iškelti įmonei bankroto bylą, išieškojimas ir turto realizavimas atnaujinamas, taikytos laikinosios apsaugos priemonės panaikinamos. Informaciją apie priimtą pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, taip pat informaciją apie atsisakymą iškelti bankroto bylą teismas privalo paskelbti ne vėliau kaip kitą darbo dieną po teisėjo rezoliucijos priimti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, taip pat po teismo nutarties dėl atsisakymo iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo. Ši informacija skelbiama viešai specialioje interneto svetainėje.

KEISTA:

1. 2012 11 06 įstatymu Nr. XI-2326 (nuo 2014 01 01)

(Žin., 2012, Nr. 132-6654)

2. 2014 03 27 įstatymu Nr. XII-805 (nuo 2014 07 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-04326)

 

4. Nuostoliai, atsiradę dėl nesąžiningai ir nepagrįstai pateikto pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo, atlyginami Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

5. Nuo pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo dienos įmonės kreditoriai laikomi turinčiais teisinį suinteresuotumą ir turi teisę kreiptis į teismą su prašymu įtraukti juos į bylą trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, teisėmis. Teismui kartu su prašymu turi būti pateikiami kreditoriaus reikalavimo teisę įmonei patvirtinantys įrodymai.

6. Teismas arba teisėjas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo pareiškimo gavimo dienos priima nutartį iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją iškelti. Teismas turi teisę dėl svarbių priežasčių pratęsti pasirengimo nagrinėti bankroto bylą teisme terminą, bet ne ilgiau kaip vieną mėnesį. Jeigu teismas nusprendžia rengdamasis bylos nagrinėjimui skirti parengiamąjį teismo posėdį, tai šis posėdis gali būti tik vienas. Skirdamas parengiamąjį teismo posėdį teismas privalo laikytis šioje dalyje nurodytos nutarties iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją iškelti priėmimo terminų.

KEISTA:

2015 10 15 įstatymu Nr. XII-1962 (nuo 2016 01 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-17031)

 

7. Bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų:

1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas;

2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

KEISTA:

2015 10 15 įstatymu Nr. XII-1962 (nuo 2016 01 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-17031)

 

10 straipsnis. Bankroto bylos iškėlimas teisme

1. Bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos Civilinio proceso kodekso nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis.

KEISTA:

2002 11 19 įstatymu Nr. IX-1200 (nuo 2003 01 01)

(Žin., 2002, Nr. 116-5193)

 

2. Bankroto bylą iškelia ir nagrinėja vietovės, kurioje yra įmonės buveinė, apygardos teismas.

3. Teismas atsisako kelti bankroto bylą, jeigu:

1) įmonė iki teismo nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo patenkina kreditoriaus (kreditorių), kuris (kurie) kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, reikalavimus;

2) įmonei iškelta restruktūrizavimo byla;

3) pareiškimo iškelti bankroto bylą nagrinėjimo metu teismas daro pakankamai pagrįstą prielaidą, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, išskyrus šio straipsnio 10 dalyje numatytus atvejus.

KEISTA:

1. 2002 11 19 įstatymu Nr. IX-1200 (nuo 2003 01 01)

(Žin., 2002, Nr. 116-5193)

2. 2013 04 18 įstatymu Nr. XII-237 (nuo 2013 10 01)

(Žin., 2013, Nr. 46-2244)

 

4. Priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas arba teisėjas privalo:

1) paskirti bankroto administratorių (toliau – bankroto administratorius, įmonės administratorius arba administratorius);

KEISTA:

2014 03 27 įstatymu Nr. XII-805 (nuo 2014 07 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-04326)

 

2) uždėti įmonės nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos;

3) ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti apie iškeltą bankroto bylą juridinių asmenų registrui, šio įstatymo 11 straipsnio 12 dalyje nurodytai Vyriausybės įgaliotai institucijai, įmonei (kai nutartis priimta rašytinio proceso tvarka, – ir kreditoriams bei administratoriui), Lietuvos bankui, jeigu bankroto byla iškelta įmonei, kuri yra Lietuvos banko pagal Atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatymą skelbiamame sistemų dalyvių sąraše, taip pat jeigu bankroto byla iškelta draudimo įmonei, perdraudimo įmonei, finansų maklerio įmonei, valdymo įmonei, investicinei bendrovei arba akcinei bendrovei, kuri laikoma vertybinių popierių emitentu pagal Vertybinių popierių įstatymą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos juridinių asmenų registrui ir per 10 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos: kreditoriams, visiems asmenims, išsinuomojusiems, pasiskolinusiems, saugantiems arba kitais pagrindais naudojantiems ar valdantiems įmonės turtą, Finansų ministerijai, jeigu įmonė yra paskolos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų arba paskolos, kuriai suteikta valstybės garantija, gavėja, mokesčių, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo administratoriams, kredito įstaigoms, finansų maklerio įmonėms ir draudimo įmonėms, aptarnaujančioms šią įmonę, valstybės, savivaldybės bankrutuojančios įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai;

KEISTA:

1. 2002 11 19 įstatymu Nr. IX-1200 (nuo 2003 01 01)

(Žin., 2002, Nr. 116-5193)

2. 2003 06 05 įstatymu Nr. IX-1600 (nuo 2003 07 01)

(Žin., 2003, Nr. 61-2757)

3. 2004 11 04 įstatymu Nr. IX-2538 (nuo 2005 01 01)

(Žin., 2004, Nr. 171-6298)

4. 2008 05 22 įstatymu Nr. X-1557 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 65-2456)

5. 2011 11 17 įstatymu Nr. XI-1695 (nuo 2012 01 01)

(Žin., 2011, Nr. 146-6841)

6. 2013 03 28 įstatymu Nr. XII-208 (nuo 2015 01 01 – remiantis

2014 10 14 įstatymu Nr. XII-1229 (TAR, 2014, Nr. 2014-15110))

(Žin., 2013, Nr. 36-1725)

 

4) pranešti kitiems teismams, nagrinėjantiems bylas, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir susiję su darbo santykiais, apie bankroto bylos iškėlimą ir proceso įstatymo nustatytais atvejais perimti šių bylų nagrinėjimą. Pranešti ikiteisminio tyrimo įstaigoms, prokuratūrai ar teismams, jeigu baudžiamosiose bylose pareikšti bankrutuojančios įmonės kreditorių civiliniai ieškiniai, ir proceso įstatymo nustatytais atvejais perimti nagrinėti visus su šiais ieškiniais susijusius dokumentus. Pranešti ikiteisminio tyrimo įstaigoms, prokuratūrai ar teismams, jeigu baudžiamosiose bylose areštuotas bankrutuojančios įmonės turtas, ir proceso įstatymo nustatytais atvejais perimti turto arešto dokumentus. Pranešti antstolių kontoroms, kurioms yra pateikti vykdomieji dokumentai dėl išieškojimo iš šios įmonės ar dėl jos turto arešto;

KEISTA:

1. 2003 04 03 įstatymu Nr. IX-1463 (nuo 2003 05 01)

(Žin., 2003, Nr. 38-1708)

2. 2011 06 21 įstatymu Nr. XI-1486 (nuo 2011 10 01)

(Žin., 2011, Nr. 85-4132)

 

5) nustatyti ne ilgesnį kaip 45 dienų laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos;

KEISTA:

1. 2002 11 19 įstatymu Nr. IX-1200 (nuo 2003 01 01)

(Žin., 2002, Nr. 116-5193)

2. 2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1867 (nuo 2012 03 01)

(Žin., 2012, Nr. 4-112)

 

6) nustatyti laikotarpį, ne ilgesnį kaip 15 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus;

KEISTA:

2008 05 22 įstatymu Nr. X-1557 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 65-2456)

 

7) pagal administratoriaus pateiktą sąmatą patvirtinti lėšų sumą, kurią administratorius turi teisę naudoti bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidoms apmokėti, kol kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą. Administratorius šiame punkte nurodytą sąmatą turi pateikti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

KEISTA:

2008 05 22 įstatymu Nr. X-1557 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 65-2456)

 

5. Tais atvejais, kai bankroto bylą nagrinėjančiam teismui perduodami kreditoriaus civiliniai ieškiniai Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka, laikoma, kad šio straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatyti terminai dėl perduotų ieškinių nepraleisti. Šie kreditorių ieškiniai bankroto bylą nagrinėjančiam teismui gali būti perduodami teismo nutartimi per visą bankroto proceso vykdymo laikotarpį, iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos.

6. Teismas arba teisėjas šio straipsnio 4 dalies 3 punkte nustatytus veiksmus gali pavesti atlikti įmonės administratoriui.

KEISTA:

2008 05 22 įstatymu Nr. X-1557 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 65-2456)

 

7. Įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą:

1) įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Tais atvejais, kai įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės, jos savininkas (savininkai) per tuos pačius terminus privalo pateikti administratoriui viso jo (jų) turimo turto sąrašą, įskaitant ir turtą, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė. Jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratoriui turtą ir visus dokumentus, turto ir dokumentų neperduoda arba perduoda ne visą turtą ir (ar) ne visus dokumentus, teismas arba teisėjas gali skirti jam iki 2 896 eurų baudą;

KEISTA:

1. 2008 05 22 įstatymu Nr. X-1557 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 65-2456)

2. 2013 03 28 įstatymu Nr. XII-208 (nuo 2013 04 06)

(Žin., 2013, Nr. 36-1725)

3. 2014 11 06 įstatymu Nr. XII-1309 (nuo 2015 01 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-17041)

 

2) įmonės valdymo organai netenka savo įgaliojimų, o įmonės administratorius, įspėjęs raštu prieš 15 dienų, nutraukia darbo arba civilines sutartis su įmonės valdybos nariais ir vadovu. Šiems asmenims nemokama išeitinė išmoka ir kompensacijos, išskyrus piniginę kompensaciją už nepanaudotas atostogas. Šie asmenys ir vyriausiasis buhalteris (buhalteris), įmonės apskaitos struktūrinio padalinio vadovas, įmonei iki bankroto bylos iškėlimo apskaitos paslaugas teikusios įmonės vadovas privalo per visą bankroto procesą teismo reikalavimu teikti visą bankroto procesui reikalingą informaciją;

KEISTA:

1. 2002 11 19 įstatymu Nr. IX-1200 (nuo 2003 01 01)

(Žin., 2002, Nr. 116-5193)

2. 2003 01 28 įstatymu Nr. IX-1332 (nuo 2003 02 19)

(Žin., 2003, Nr. 17-708)

3. 2008 05 22 įstatymu Nr. X-1557 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 65-2456)

 

3) draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, išskyrus priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą, kai toks įskaitymas galimas pagal mokesčių įstatymuose nustatytas mokesčio permokos (skirtumo) įskaitymo nuostatas. Nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles, tarp jų už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą, skaičiavimas. Negali būti nustatoma priverstinė hipoteka. Įmonės kolektyvinės sutarties galiojimas ribojamas kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka;

KEISTA:

1. 2003 01 28 įstatymu Nr. IX-1332 (nuo 2003 02 19)

(Žin., 2003, Nr. 17-708)

2. 2003 06 05 įstatymu Nr. IX-1600 (nuo 2003 07 01)

(Žin., 2003, Nr. 61-2757)

3. 2004 04 15 įstatymu Nr. IX-2129 (nuo 2004 05 01)

(Žin., 2004, Nr. 61-2185)

4. 2006 04 20 įstatymu Nr. X-564 (nuo 2006 05 06)

(Žin., 2006, Nr. 50-1799)

5. 2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1867 (nuo 2012 03 01)

(Žin., 2012, Nr. 4-112)

 

4) jeigu per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos administratorius pranešė suinteresuotiems asmenims, kad įmonės sudarytų sutarčių, kurių vykdymo terminas dar nepasibaigė, nevykdys, šios sutartys (tarp jų nuomos, panaudos), išskyrus darbo sutartis ir sutartis, iš kurių kyla bankrutuojančios įmonės reikalavimo teisės, laikomos pasibaigusiomis, o dėl šios priežasties atsiradę reikalavimai yra tenkinami šio įstatymo 35 straipsnyje nustatyta tvarka. Jeigu įmonės valdymo organai administratoriui perdavė ne visus duomenis apie įmonės sudarytas sutartis, prisiimtus įsipareigojimus ir su įmonės sudarytomis sutartimis susijusius dokumentus, šiame punkte nustatytas pranešimo suinteresuotiems asmenims apie tokių sutarčių nevykdymą terminas pradedamas skaičiuoti nuo duomenų apie šias sutartis ar įsipareigojimus ir dokumentų gavimo dienos;

KEISTA:

2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1867 (nuo 2012 03 01)

(Žin., 2012, Nr. 4-112)

 

5) įmonė turi teisę vykdyti ūkinę komercinę veiklą, jeigu jos veiklos rezultatas mažina balanse rodomus nuostolius, ir iš šios veiklos gautas pajamas naudoti su šia veikla susijusioms išlaidoms. Visi atsiskaitymai, susiję su ūkine komercine veikla, vykdomi per vieną atsiskaitymams, susijusiems su ūkine komercine veikla, skirtą įmonės sąskaitą (toliau – įmonės komercinė sąskaita), iš kurios negali būti vykdomi atsiskaitymai su kreditoriais šio įstatymo 35 straipsnyje nustatyta tvarka. Jeigu dėl įmonės ūkinės komercinės veiklos atsiranda mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų įstatymuose numatytų apmokestinamų objektų, mokesčiai mokami ir gali būti išieškomi iš lėšų, esančių įmonės komercinėje sąskaitoje, įstatymų nustatyta tvarka. Jeigu dėl ūkinės komercinės veiklos atsiranda reikalavimai dėl neįvykdytų prievolių ir įsipareigojimų, jie teikiami tvirtinti teismui ir tenkinami šio įstatymo 35 straipsnyje nustatyta tvarka tik nutraukus ūkinę komercinę veiklą. Jeigu nutraukus ūkinę komercinę veiklą įmonės komercinėje sąskaitoje lieka lėšų (toliau šiame punkte – likusios lėšos), jos pervedamos į šio įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 5 punkte nurodytą kreditorių sąskaitą. Likusios lėšos gali būti pervedamos į šio įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 5 punkte nurodytą sąskaitą tik tada, kai sumokėti dėl įmonės ūkinės komercinės veiklos atsiradę mokesčiai ir kitos privalomosios įmokos;

KEISTA:

1. 2013 04 18 įstatymu Nr. XII-237 (nuo 2013 10 01)

(Žin., 2013, Nr. 46-2244)

2. 2013 03 28 įstatymu Nr. XII-208 (nuo 2015 01 01 – remiantis

2014 10 14 įstatymu Nr. XII-1229 (TAR, 2014, Nr. 2014-15110))

(Žin., 2013, Nr. 36-1725)

 

6) teismas kreditorių prašymu gali nustatyti įmonės ūkinės komercinės veiklos ir disponavimo įmonės turtu, kurį be teismo leidimo draudžiama parduoti, išnuomoti, įkeisti, juo laiduoti, garantuoti kitų subjektų prievolių įvykdymą ar kitaip jį perleisti (perduoti), apribojimus;

7) įmonė įgyja bankrutuojančios įmonės statusą;

8) teismas arba teisėjas turi raštu ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti juridinių asmenų registrui apie įsiteisėjusią nutartį iškelti bankroto bylą ir paskirto administratoriaus duomenis (vardą, pavardę (pavadinimą), asmens kodą (juridinio asmens kodą), gyvenamąją vietą (buveinę). Teismas arba teisėjas šiuos veiksmus gali pavesti atlikti administratoriui;

KEISTA:

1. 2002 11 19 įstatymu Nr. IX-1200 (nuo 2003 01 01)

(Žin., 2002, Nr. 116-5193)

2. 2008 05 22 įstatymu Nr. X-1557 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 65-2456)

 

9) teismas arba teisėjas įsiteisėjusios nutarties iškelti įmonei bankroto bylą nuorašą, jeigu yra galimybė, įteikia administratoriui šios nutarties įsiteisėjimo dieną kartu su įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašų, kuriuose nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinio, informacijos apie įmonei teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus kopijomis arba tą pačią dieną išsiunčia administratoriui nurodytus dokumentus registruotu laišku arba per kurjerius. Administratorius ne vėliau kaip kitą darbo dieną po nurodytų dokumentų gavimo dienos privalo atvykti į bankrutuojančios įmonės buveinę, nurodytą teismo nutartyje iškelti įmonei bankroto bylą, ir organizuoti įmonės turto bei jos dokumentų perėmimą ir apsaugą. Jeigu administratorių, pateikusį įsiteisėjusios nutarties iškelti įmonei bankroto bylą nuorašą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, atsisakoma įleisti į įmonės buveinę ir (ar) kitas įmonei nuosavybės teise ir (ar) kita teise priklausančias patalpas (teritorijas), administratorius kviečia policijos pareigūną ir jo akivaizdoje atidaro nurodytas patalpas (teritorijas). Administratoriaus pakviestas policijos pareigūnas privalo atvykti. Teismas arba teisėjas asmeniui, trukdžiusiam administratoriui atlikti šiame punkte nurodytus veiksmus, gali skirti iki 2 896 eurų baudą.

KEISTA:

1. 2008 05 22 įstatymu Nr. X-1557 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 65-2456)

2. 2014 11 06 įstatymu Nr. XII-1309 (nuo 2015 01 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-17041)

 

8. Atskirasis skundas dėl nutarties iškelti bankroto bylą, neskirti šio įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka parinkto asmens administratoriumi, laikinai pavaduoti arba atstatydinti administratorių Lietuvos apeliaciniame teisme turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo bylos medžiagos gavimo Lietuvos apeliaciniame teisme dienos. Atsiliepimai į atskiruosius skundus gali būti paduoti per 7 darbo dienas nuo atskirojo skundo kopijos išsiuntimo dalyvaujantiems byloje asmenims dienos. Lietuvos apeliacinis teismas, panaikinęs nutartį, kuria atsisakyta kelti bankroto bylą, negali priimti nutarties ją iškelti. Lietuvos apeliacinio teismo nutartis yra galutinė ir kasacine tvarka neskundžiama.

KEISTA:

1. 2002 11 19 įstatymu Nr. IX-1200 (nuo 2003 01 01)

(Žin., 2002, Nr. 116-5193)

2. 2008 05 22 įstatymu Nr. X-1557 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 65-2456)

3. 2011 06 21 įstatymu Nr. XI-1486 (nuo 2011 10 01)

(Žin., 2011, Nr. 85-4132)

4. 2013 03 28 įstatymu Nr. XII-208 (nuo 2015 01 01 – remiantis

2014 10 14 įstatymu Nr. XII-1229 (TAR, 2014, Nr. 2014-15110))

(Žin., 2013, Nr. 36-1725)

 

9. Teismas turi teisę priimti tvirtinti kreditorių reikalavimus, kurie buvo pateikti pažeidus šio straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatytą terminą, jeigu termino praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis. Kai kreditorių reikalavimus nustatantis arbitražo sprendimas priimtas po šio straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatyto termino, teismas tvirtina kreditorių reikalavimus kaip kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimą, jeigu tie kreditorių reikalavimai nebuvo patvirtinti anksčiau. Kreditorių pareiškimai dėl reikalavimų, susidariusių iki bankroto bylos iškėlimo, patvirtinimo, pateikti po šio straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatyto termino, priimami iki teismo nutarties nutraukti bankroto bylą arba sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo dienos.

KEISTA:

1. 2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1867 (nuo 2012 03 01)

(Žin., 2012, Nr. 4-112)

2. 2012 06 21 įstatymu Nr. XI-2092 (nuo 2012 06 30)

(Žin., 2012, Nr. 76-3935)

 

10.

KEISTA:

1. 2002 11 19 įstatymu Nr. IX-1200 (nuo 2003 01 01)

(Žin., 2002, Nr. 116-5193)

2. 2013 04 18 įstatymu Nr. XII-237 (nuo 2013 10 01)

(Žin., 2013, Nr. 46-2244)

 

Kai teismas daro pakankamai pagrįstą prielaidą, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, bankroto byla gali būti keliama ir nagrinėjama šio įstatymo 131 straipsnyje nustatyta supaprastinto bankroto proceso tvarka. Teismas, padaręs pakankamai pagrįstą prielaidą, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, turi nustatyti sumą, reikalingą teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti. Ši suma negali viršyti teisės aktuose nustatyta tvarka nustatytų 25 minimaliųjų mėnesinių algų (toliau – MMA) sumos. Bankroto byla keliama ir nagrinėjama supaprastinto bankroto proceso tvarka, kai:

1) teismas pasiūlo asmeniui, pateikusiam pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą šioje dalyje nurodytą teismo nustatyto dydžio sumą ir šis asmuo ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo nurodyto pasiūlymo dienos į teismo depozitinę sąskaitą įmoka šią teismo nustatyto dydžio sumą. Įmokėta į teismo depozitinę sąskaitą pinigų suma yra naudojama teisėjo, nagrinėjančio bankroto bylą, nurodymu teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti;

2) šio įstatymo 3 straipsnio 1, 3, 4 ar 6 punkte nurodytas kreditorius pateikė teismui pareiškimą iškelti įmonei bankroto bylą ir paskirti administratorių, prisiimantį riziką, kad įmonės likvidavimo metu nebus gauta lėšų teismo ir administravimo išlaidoms pagal teismo patvirtintą sąmatą apmokėti arba jų bus gauta nepakankamai ir šios išlaidos bus apmokamos iš administratoriaus lėšų (toliau – rizika). Jeigu dėl prisiėmusio riziką administratoriaus veiklos (surasto, prisiteisto turto ar išieškotų beviltiškomis laikytų skolų įmonei) gaunama lėšų, šios lėšos naudojamos šio įstatymo 131 straipsnyje nustatyta tvarka. Jeigu šiame punkte nurodytu atveju faktiškai patirtos išlaidos, iš jų ir administratoriaus atlyginimas, viršija teismo patvirtintoje administravimo išlaidų sąmatoje nustatytą sumą, teisėjas, nagrinėjantis bankroto bylą, administratoriaus prašymu gali patikslinti administravimo išlaidų sąmatą, kuri gali būti didesnė negu šioje dalyje nustatyta 25 MMA suma, bet bendra bankroto administratoriaus išlaidų suma taikant supaprastintą bankroto procesą negali būti didesnė negu 40 MMA;

KEISTA:

2013 03 28 įstatymu Nr. XII-208 (nuo 2015 01 01 – remiantis

2014 10 14 įstatymu Nr. XII-1229 (TAR, 2014, Nr. 2014-15110))

(Žin., 2013, Nr. 36-1725)

 

3) šio įstatymo 3 straipsnio 2 punkte nurodytas kreditorius pateikė pareiškimą iškelti įmonei bankroto bylą dėl neįvykdytų reikalavimų, susijusių su darbo santykiais, reikalavimų atlyginti žalą dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, susirgimo profesine liga arba dėl mirties nuo nelaimingo atsitikimo darbe. Dėl teismo nustatytos sumos, reikalingos teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, išieškojimo iš šio straipsnio 11 dalyje nurodytų asmenų į teismą kreipiasi administratorius.

11. Kreditorius, įmokėjęs pagal šio straipsnio 10 dalies 1 punkto nuostatas numatytą sumą, ar prisiėmęs riziką administratorius, kuris pagal šio straipsnio 10 dalies 2 arba 3 punkto nuostatas administravo įmonę ir teismo bei administravimo išlaidoms apmokėti lėšų negavo ar jų gavo nepakankamai, bankroto proceso metu ir išregistravus įmonę turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas priteisti kreditoriui įmokėtą sumą ar administratoriui jo lėšomis apmokėtas teismo bei administravimo išlaidas iš įmonės vadovo ar kitų asmenų pagal kompetenciją dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją kreditoriui ar administratoriui atsako solidariai.

KEISTA:

1. 2002 11 19 įstatymu Nr. IX-1200 (nuo 2003 01 01)

(Žin., 2002, Nr. 116-5193)

2. 2013 04 18 įstatymu Nr. XII-237 (nuo 2013 10 01)

(Žin., 2013, Nr. 46-2244)

3. 2015 10 15 įstatymu Nr. XII-1962 (nuo 2016 01 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-17031)

 

12. NETEKO GALIOS:

2013 04 18 įstatymu Nr. XII-237 (nuo 2013 10 01)

(Žin., 2013, Nr. 46-2244)

 

13. Nutartis iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją kelti, priimta rašytinio proceso tvarka, įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos, jeigu ji nebuvo apskųsta.

KEISTA:

2002 11 19 įstatymu Nr. IX-1200 (nuo 2003 01 01)

(Žin., 2002, Nr. 116-5193)

 

14. Teismas savo iniciatyva, administratoriaus arba įmonės kreditoriaus (kreditorių), kurio (kurių) teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos, motyvuotu prašymu gali apriboti asmens teisę nuo 3 iki 5 metų eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu, jeigu šis asmuo privalėdamas pagal įstatymą: nepateikė pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo arba pavėlavo jį pateikti per šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytus terminus, po teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo neperdavė turto ir (ar) dokumentų, vengė pateikti bankroto procesui reikalingą informaciją ar kitaip trukdė procedūroms. Teismas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo (nutarties) apriboti asmens teisę eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu įsiteisėjimo dienos informuoja juridinių asmenų registrą apie šį asmenį Juridinių asmenų registro nuostatuose nustatyta tvarka, nurodydamas sprendimo (nutarties) priėmimo ir įsiteisėjimo datas, asmens vardą, pavardę, asmens kodą ir terminą, per kurį šis asmuo neturi teisės eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigų ar būti kolegialaus valdymo organo nariu, ir nutarties, kuria asmeniui apribota teisė eiti šioje dalyje nurodytas pareigas, kopiją pateikia šio įstatymo 11 straipsnio 12 dalyje nurodytai Vyriausybės įgaliotai institucijai. Ši institucija sudaro fizinių asmenų, kuriems draudžiama dėl šioje dalyje nurodytos priežasties eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu, sąrašą. Į šį sąrašą asmenys įrašomi ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo teismo nutarties gavimo dienos. Šiame sąraše nurodomi tokie duomenys: fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data, teismo sprendimo (nutarties) priėmimo data, terminas, per kurį šis asmuo neturi teisės eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigų ar būti kolegialaus valdymo organo nariu. Šis sąrašas skelbiamas viešai šio įstatymo 11 straipsnio 12 dalyje nurodytos Vyriausybės įgaliotos institucijos interneto svetainėje.

KEISTA:

1. 2008 05 22 įstatymu Nr. X-1557 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 65-2456)

2. 2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1867 (nuo 2012 03 01)

(Žin., 2012, Nr. 4-112)

3. 2013 04 18 įstatymu Nr. XII-237 (nuo 2013 10 01)

(Žin., 2013, Nr. 46-2244)

4. 2013 03 28 įstatymu Nr. XII-208 (nuo 2015 01 01 – remiantis

2014 10 14 įstatymu Nr. XII-1229 (TAR, 2014, Nr. 2014-15110))

(Žin., 2013, Nr. 36-1725)

5. 2015 10 15 įstatymu Nr. XII-1962 (nuo 2016 01 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-17031)

 

11 straipsnis. Įmonės administratorius

KEISTA:

1. 2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1867 (nuo 2012 03 01)

(Žin., 2012, Nr. 4-112)

2. 2013 03 28 įstatymu Nr. XII-208 (nuo 2015 01 01 – remiantis

2014 10 14 įstatymu Nr. XII-1229 (TAR, 2014, Nr. 2014-15110))

(Žin., 2013, Nr. 36-1725)

 

1. Bankroto administratorius – tai teismo paskirtas atlikti įmonės bankroto procedūras:

1) valstybės narės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, turintis teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka (toliau – fizinis asmuo, įgijęs teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas šio įstatymo nustatyta tvarka);

2) valstybės narės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, ar Šveicarijos Konfederacijos pilietis, turintis pagal įsisteigimo valstybės teisės aktus įgytą teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, kai šią teisę pripažinus šio įstatymo 118 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka teisė teikti bankroto administravimo paslaugas Lietuvos Respublikoje suteikta laikinai arba vienkartinai (toliau – fizinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas laikinai);

3) valstybės narės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, ar Šveicarijos Konfederacijos pilietis, įsisteigęs Lietuvos Respublikoje, turintis pagal kitos valstybės narės ar Šveicarijos Konfederacijos teisės aktus įgytą teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, kai ši teisė pripažinta šio įstatymo 119 straipsnyje nustatyta tvarka (toliau – fizinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas įsisteigęs Lietuvos Respublikoje);

4) Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka (toliau – juridinis asmuo, įgijęs teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas šio įstatymo nustatyta tvarka);

5) valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija, kuri gali savo vardu įgyti ir turėti teises bei pareigas, būti ieškovu ar atsakovu teisme, taip pat jų padalinys (toliau – juridinis asmuo), neįsisteigęs Lietuvos Respublikoje, turintis pagal įsisteigimo valstybės narės teisės aktus įgytą teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, kai šią teisę pripažinus šio įstatymo 118 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka teisė teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Lietuvos Respublikoje suteikta laikinai arba vienkartinai (toliau – juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas laikinai).

2. Administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (toliau – programa), sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis (toliau – taisyklės). Programa administratorius atrenkamas atsitiktine tvarka, įvertinant įmonę apibūdinančius kriterijus: įmonės dydį, veiklos rūšį, bankroto proceso vykdymo ypatumus (įmonė, kuriai iškeliama bankroto byla, gali priklausyti ne tik Lietuvos Respublikos, bet ir kitos valstybės (kitų valstybių) jurisdikcijai arba jos turtas yra daugiau negu vienoje valstybėje, įmonė nėra nutraukusi ūkinės komercinės veiklos (jeigu teismui nepateikti įmonės ūkinės ir finansinės būklės duomenys ir teismas dėl objektyvių aplinkybių jų neišreikalauja iš šio įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytų asmenų, laikoma, kad įmonė ūkinės komercinės veiklos nevykdo), supaprastintas bankroto procesas, kai administravimo išlaidoms skirtą sumą įmoka bankrotą inicijuojantis asmuo, supaprastintas bankroto procesas, kai bankrotą inicijuoja darbuotojai, yra kitų šiame įstatyme ir (ar) kituose įstatymuose nustatytų bankroto proceso ypatumų, kuriems esant specialiųjų žinių, patirties turėjimas gali būti privalumas) ir į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą įrašytų asmenų veiklą apibūdinančius kriterijus: darbo krūvį (įskaitant ir ne teismo tvarka vykdomus bankroto procesus), darbo patirtį, galiojančias nuobaudas (įspėjimą, viešą įspėjimą), sutikimo administruoti įmonę (įmones) pateikimo būdą (būdus) ir atsisakymą administruoti įmonę, kai duotas šio straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodytas sutikimas. Jeigu parenkant administratorių asmenų, pateikusių šio straipsnio 3 dalies 1 punkte nurodytus sutikimus -  deklaracijas administruoti įmonę, nėra arba asmenų, pateikusių sutikimus-deklaracijas administruoti įmonę, kriterijų reikšmės neatitinka įmonės, kuriai parenkamas administratorius, kriterijų reikšmių pagal taisyklėse nustatytą administratoriaus ir įmonės kriterijų atitiktį ir suderinamumą, administratoriaus kandidatūra parenkama iš šio straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodytus sutikimus pateikusių asmenų taisyklėse nustatyta tvarka, atsižvelgiant į šioje dalyje nurodytus įmonę ir į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą įrašytų asmenų veiklą apibūdinančius kriterijus. Parinktam asmeniui pasiūloma pateikti sutikimą-deklaraciją administruoti įmonę. Pateikęs sutikimą-deklaraciją administruoti įmonę asmuo paskiriamas įmonės administratoriumi, jeigu sutikime-deklaracijoje nenurodomi šio straipsnio 6 dalyje numatyti apribojimai, dėl kurių šis asmuo negali būti paskirtas įmonės administratoriumi. Sutikimo-deklaracijos administruoti įmonę nepateikimas laikomas atsisakymu administruoti įmonę ir yra vienas iš šioje dalyje nustatytų kriterijų, vertinamų parenkant administratoriaus kandidatūrą kitoms įmonėms (išskyrus atvejus, kai administruoti įmonę atsisakoma dėl objektyvių aplinkybių). Įmonę ir asmenų veiklą apibūdinančių kriterijų reikšmės, reikalaujamos atrenkant administratorių, nustatomos taisyklėse. Teismas paskiria programa atrinktą asmenį įmonės administratoriumi, įsitikinęs, kad šis asmuo nėra bankroto bylą nagrinėjančio teisėjo sutuoktinis, giminystės, svainystės ar partnerystės ryšiais nesusijęs su bankroto bylą nagrinėjančiu teisėju, kaip nurodyta šio straipsnio 6 dalyje. Vykdant bankroto procesą ne teismo tvarka, šio straipsnio nuostatos dėl administratoriaus atrankos naudojantis programa netaikomos. Administratorius kreditorių susirinkimo sprendimu paskiriamas iš asmenų, įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą, pateikusių kreditorių susirinkimui šio straipsnio 3 dalies 1 punkte nurodytus reikalavimus atitinkantį sutikimą-deklaraciją administruoti įmonę.

3. Asmuo, įrašytas į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą, gali pareikšti sutikimą administruoti įmonę (įmones) šiais (vienu arba abiem) būdais:

1) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje nurodytos informacijos apie priimtą pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo paskelbimo specialioje interneto svetainėje dienos, taip pat nuo šio straipsnio 12 dalyje nurodytos Vyriausybės įgaliotos institucijos informacijos apie įmonę, kurią administravęs asmuo neteko teisės teikti bankroto administravimo paslaugas ar atstatydinamas dėl kitų priežasčių, arba informacijos, kad teismas motyvuota nutartimi nepaskyrė programa atrinkto asmens įmonės administratoriumi arba administratoriaus nėra dėl kitų priežasčių, paskelbimo šios institucijos interneto svetainėje dienos, šio straipsnio 12 dalyje nurodytai Vyriausybės įgaliotai institucijai pateikti sutikimą-deklaraciją administruoti įmonę, kurioje nurodoma, ar nėra šio straipsnio 6 dalyje nurodytų apribojimų, dėl kurių asmuo negali būti paskirtas įmonės, kuriai turi būti paskirtas administratorius, administratoriumi. Šis sutikimo-deklaracijos administruoti įmonę pateikimo būdas, kaip vienas iš administratorių atrankos kriterijų, yra prioritetinis, palyginti su šios dalies 2 punkte nurodytu sutikimo pateikimo būdu, išskyrus atvejus, kai įmonė, kuriai parenkamas administratorius, pasižymi tais veiklos rūšies arba bankroto proceso vykdymo ypatumais, kuriems administruoti pateiktas šios dalies 2 punkte nurodytas sutikimas, ir atvejus, kai šio straipsnio 9 dalyje nustatyta tvarka parenkamas pavaduojantis administratorius;

2) pateikti šio straipsnio 12 dalyje nurodytai Vyriausybės įgaliotai institucijai rašytinį sutikimą taisyklėse nustatyta tvarka dalyvauti kandidatų būti paskirtam ne trumpesnį kaip 6 mėnesių nepertraukiamą, sutikime nurodytą laikotarpį bet kurių (visų) įmonių ir (ar) pagal veiklos rūšies arba bankroto proceso vykdymo ypatumus išskirtų įmonių administratoriumi atrankoje. Pagal veiklos rūšies arba bankroto proceso vykdymo ypatumus išskirtų įmonių aprašą tvirtina Vyriausybė arba jos įgaliota institucija. Jeigu programa atrinktas asmuo nėra pateikęs šios dalies 1 punkte nurodyto sutikimo-deklaracijos, jis paskiriamas įmonės administratoriumi tik taisyklėse nustatyta tvarka pateikęs sutikimą-deklaraciją.

4. Teismas, šio straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka parinkęs administratoriaus kandidatūrą, tą pačią dieną priima nutartį dėl administratoriaus paskyrimo. Teismo nutartis paskirti administratorių neskundžiama ir neprivalo būti motyvuota. Teismas motyvuota nutartimi atsisako paskirti programa atrinktą asmenį, jeigu paaiškėja, kad sutikime-deklaracijoje administruoti įmonę buvo pateikti neteisingi duomenys ir (ar) teismas nustato, kad programa atrinktas asmuo yra bankroto bylą nagrinėjančio teisėjo sutuoktinis ar giminystės, svainystės ar partnerystės ryšiais su bankroto bylą nagrinėjančiu teisėju susijęs asmuo ir dėl to asmuo negali būti paskirtas įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, administratoriumi. Teismo nutartis neskirti atrinkto asmens administratoriumi gali būti skundžiama atskiruoju skundu. Priėmęs nutartį neskirti parinkto asmens administratoriumi, teismas nedelsdamas apie tai praneša šio straipsnio 12 dalyje nurodytai Vyriausybės įgaliotai institucijai, o ši ne vėliau kaip kitą darbo dieną savo interneto svetainėje paskelbia informaciją apie tai, kad motyvuota teismo nutartimi programa atrinktas asmuo įmonės administratoriumi nepaskirtas, ir šio straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka parenka kitą administratoriaus kandidatūrą.

41.

KEISTA:

2018 10 25 įstatymu Nr. XIII-1593 (nuo 2018 12 01)

(TAR, 2018, Nr. 2018-18207)

 

Administratorius juridinis asmuo administruoja įmonę paskyręs darbuotoją (arba vadovą, kai jis nėra darbuotojas), turintį teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, bankroto procedūroms vykdyti (toliau – darbuotojas, atsakingas už juridinio asmens bankroto administravimą).

5.

KEISTA:

2018 10 25 įstatymu Nr. XIII-1593 (nuo 2018 12 01)

(TAR, 2018, Nr. 2018-18207)

 

Administratorius ir (ar) darbuotojas, atsakingas už juridinio asmens bankroto administravimą:

1) teisės aktų nustatyta tvarka juridinių asmenų registrui pateikia duomenų ir dokumentų apie bankrutuojančią įmonę pakeitimus;

2) perduoda šio straipsnio 12 dalyje nurodytai Vyriausybės įgaliotai institucijai duomenis apie įmonės bankroto procesą;

3) šio įstatymo nustatyta tvarka valdo, naudoja bankrutuojančios įmonės turtą ir juo, taip pat bankuose esančiomis šios įmonės lėšomis disponuoja;

4) užtikrina bankrutuojančios įmonės turto apsaugą;

5) atidaro atskirą sąskaitą banke lėšoms bankroto proceso metu kaupti ir atsiskaityti su kreditoriais (toliau – kreditorių sąskaita). Pagrindas kreditorių sąskaitai atidaryti yra teismo nutartis iškelti bankroto bylą arba kreditorių susirinkimo nutarimas pradėti bankroto procesą ne teismo tvarka. Kreditorių sąskaitoje esančios lėšos gali būti naudojamos tik teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti ir kreditorių reikalavimams šio įstatymo nustatyta tvarka tenkinti. Visos bankroto proceso metu grynaisiais pinigais gautos įmonės lėšos į kreditorių sąskaitą turi būti įneštos ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jų gavimo. Kreditorių reikalavimai šio įstatymo nustatyta tvarka tenkinami tik iš kreditorių sąskaitoje esančių lėšų ir negali būti tenkinami grynaisiais pinigais;

6) vadovauja bankrutuojančios įmonės ūkinei komercinei veiklai;

7) sudaro terminuotas įmonės turto nuomos sutartis, kuriose nuomos sutarties pabaigos diena turi būti šio turto pardavimo, perdavimo ar grąžinimo diena;

8) ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dokumentų apie įmonės sandorių sudarymą gavimo dienos patikrina įmonės sandorius, sudarytus per ne trumpesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, ir pareiškia ieškinius teisme pagal įmonės buveinės vietą dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (ar) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais, taip pat padaręs prielaidą, kad yra tyčinio bankroto požymių, kreipiasi į bankroto bylą nagrinėjantį teismą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu. Šiuo atveju laikytina, kad administratorius apie sandorius sužinojo nuo dokumentų apie šių sandorių sudarymą gavimo dienos. Šiame punkte nurodytą 6 mėnesių terminą administratoriaus prašymu teismas gali pratęsti ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui. Prašymo pripažinti bankrotą tyčiniu pateikimas teismui neatleidžia administratoriaus nuo pareigos patikrinti visus sandorius, sudarytus per šiame punkte nurodytą laikotarpį, ir pareikšti ieškinius dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais;

9) atstovauja arba įgalioja kitą asmenį atstovauti bankrutuojančiai įmonei teisme, kreditorių susirinkime ir sudarant sandorius, kai bankrutuojanti įmonė tęsia ūkinę komercinę veiklą;

10) pagal kreditorių pareikštus reikalavimus, patikslintus pagal įmonės apskaitos dokumentus, sudaro šių įmonės kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ir ne vėliau kaip per mėnesį nuo teismo nustatyto termino, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, pabaigos pateikia jį teismui tvirtinti, kreditorių susirinkime ir teisme, o šio įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais – arbitraže ginčija nepagrįstus kreditorių reikalavimus. Teismas administratoriaus prašymu gali pratęsti šiame punkte nurodytą terminą;

11) priima ir atleidžia darbuotojus Darbo kodekso ir šio įstatymo nustatyta tvarka;

12) teisės aktų nustatyta tvarka pateikia Garantinio fondo administratoriui paraišką skirti lėšas iš Garantinio fondo;

13) per laikotarpį iki pirmojo kreditorių susirinkimo sprendžia klausimus dėl įmonės sudarytų sandorių, kurių įvykdymo terminas dar nepasibaigė, tolesnio vykdymo ir naujų sandorių, reikalingų įmonės ūkinei komercinei veiklai tęsti, sudarymo, jeigu įmonė tęsia ūkinę komercinę veiklą, ir ne vėliau kaip per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos praneša suinteresuotiems asmenims apie tai, kad vykdys įmonės sudarytas sutartis, kurių vykdymo terminas dar nepasibaigė, arba jų nevykdys;

14) gina visų kreditorių, taip pat bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, organizuoja ir atlieka būtinus bankroto proceso darbus;

15) teikia informaciją ir ataskaitas pagal šio straipsnio 12 dalyje nurodytos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytas ir su Lietuvos statistikos departamentu suderintas ataskaitų formas šio straipsnio 12 dalyje nurodytai Vyriausybės įgaliotai institucijai, informaciją ir ataskaitas teismui, taip pat kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka informaciją apie bankroto bylos eigą kreditoriams, savininkui (savininkams) ir kitą informaciją šio įstatymo ir kitų įstatymų nustatytais atvejais;

16) organizuoja ir kontroliuoja pajamų, gautų valdant, naudojant ir disponuojant bankrutuojančios įmonės turtu, ir sąnaudų apskaitą, taip pat įmonės bankroto proceso metu teisės aktų nustatyta tvarka sudaro ir teikia metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius, likvidavimo pradžios ir likvidavimo pabaigos finansines ataskaitas. Tais atvejais, kai įmonė nėra pateikusi mokesčių deklaracijų ir kitų dokumentų, administratorius privalo suteikti galimybę atitinkamoms institucijoms atlikti dokumentų patikrinimus ir revizijas duomenims, teiktiniems nepateiktose mokesčių deklaracijose ar kituose dokumentuose, nustatyti;

17) šaukia kreditorių susirinkimus;

18) praneša įmonės savininkui (savininkams), kai dėl taikos sutarties sudarymo yra būtini jų nutarimai;

19) turi teisę gauti iš Valstybinės mokesčių inspekcijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų, Lietuvos statistikos departamento, valstybės įmonės Registrų centro bei kitų fizinių ir juridinių asmenų, tarp jų iš bankų ir kitų kredito įstaigų, finansų ir draudimo įmonių, teisės aktų nustatyta tvarka reikalingus duomenis apie jo administruojamos bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės vykdytą ir vykdomą veiklą, buvusius ir esamus darbuotojus, turėtą ir turimą turtą ir pan., taip pat iš šiame punkte nurodytų asmenų gauti šios įmonės dokumentų, teiktų ataskaitų, informacijos, tikrinimo aktų ir pan. nuorašus. Tais atvejais, kai įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės, administratorius turi teisę neatlygintinai gauti duomenis iš institucijų, kurios teisės aktų nustatyta tvarka registruoja turtą (vertybinius popierius), apie jos savininko (savininkų) vardu registruotą turtą (vertybinius popierius), iš bankų, kitų kredito įstaigų ir draudimo įmonių – apie jų turimas arba priklausančias gauti pinigų sumas;

20) vykdo kitus teismo ir (ar) kreditorių susirinkimo bei komiteto sprendimus;

21) pateikia žalos atlyginimo prievolės mokėjimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga dokumentus ir žalos atlyginimo gavėjų duomenis jų gyvenamosios vietos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams, kai įstatymų numatytais atvejais žalos atlyginimo mokėjimas pereina valstybei;

22) pateikia Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos dokumentus dėl lėšų skyrimo bankrutavusiai įmonei žemės ūkio veiklos subjektų reikalavimams sumokėti už parduotus žemės ūkio produktus tenkinti;

KEISTA:

2015 12 01 įstatymu Nr. XII-2107 (nuo 2016 03 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-19293)

 

23) imasi priemonių skoloms išieškoti iš įmonės skolininkų, išskyrus tą skolos dalį, dėl kurios pagal mokesčių įstatymuose nustatytas mokesčio permokos (skirtumo) įskaitymo nuostatas pateiktas prašymas įskaityti priešpriešinius vienarūšius reikalavimus;

24) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po dienos, kai sužinojo, kad jis nebeatitinka šio įstatymo 112 straipsnio 3 arba 5 dalyje nurodytų nepriekaištingos reputacijos reikalavimų, apie tai praneša šio įstatymo 11 straipsnio 12 dalyje nurodytai Vyriausybės įgaliotai institucijai, pateikdamas prašymą dėl bankroto administratoriaus pažymėjimo galiojimo panaikinimo ir jo išbraukimo iš šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodyto sąrašo (jeigu administratorius – fizinis asmuo) arba prašymą dėl jo išbraukimo iš šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodyto sąrašo (jeigu administratorius – juridinis asmuo);

25) teikia tvirtinti savo veiklos ataskaitą pirmajam kreditorių susirinkimui ir, kreditorių susirinkimui pareikalavus, kitas savo veiklos ataskaitas. Pirmajam kreditorių susirinkimui pateiktoje tvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitoje turi būti pateikta informacija apie įmonės dalyvius; įstatinį kapitalą (jeigu yra); turto areštus; buvusių darbuotojų skaičių, darbuotojų atleidimo aplinkybes; bankroto proceso metu priimtus darbuotojus; pareikštus, pateiktus teismui tvirtinti ir ginčijamus kreditorių finansinius reikalavimus, nustatant jų tenkinimo eiliškumą ir etapus; debetinius įsiskolinimus; ilgalaikio ir trumpalaikio turto sąrašus, nurodant turto balansines vertes su žymomis apie jo įkeitimą; ilgalaikio turto pirkimus, pardavimus, nurašymus per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, nurodant turto pavadinimą, jo įsigijimo, pardavimo ar nurašymo datą ir sumą; sandorius, sudarytus per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, nurodant jų sudarymo datą, šalis, pobūdį; pajamas ir išlaidas po teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos; teismo patvirtintų lėšų sumos, kurią leista naudoti bankroto administravimo išlaidoms apmokėti iki bus patvirtinta bankroto administravimo išlaidų sąmata, bankroto administravimui panaudojimą; ūkinės komercinės veiklos, jeigu tokia veikla yra vykdoma, pajamas ir išlaidas; kita kreditoriams svarbi informacija.

26) pateikia ieškinį teismui dėl šio įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje nurodytos žalos atlyginimo ir (ar) kreipiasi į teismą, kad būtų sprendžiamas teisės eiti pareigas, nurodytas šio įstatymo 10 straipsnio 14 dalyje, klausimas, kai yra priimtas atitinkamas kreditorių susirinkimo nutarimas, arba savo iniciatyva, nustatęs, kad įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją nepateikė teismui pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo ar pavėlavo jį pateikti ir dėl to galimai buvo padaryta žala įmonei ir (ar) kreditoriams.

KEISTA:

2015 10 15 įstatymu Nr. XII-1962 (nuo 2016 01 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-17031)

 

6. Administratoriumi negali būti įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, kreditorius (su kreditoriumi darbo santykiais susijęs asmuo ar, kai kreditorius – juridinis asmuo, jo organų narys), asmuo, kuris pagal įstatymus ar kitus teisės aktus neturi teisės būti vadovu, įmonės ar šią įmonę patronuojančios arba šios įmonės dukterinės įmonės savininkas, jos organų narys, vadovas, jo pavaduotojai (direktoriai), vyriausiasis buhalteris (buhalteris), įmonės apskaitos struktūrinio padalinio vadovas, akcininkas, nuosavybės teise turintis arba turėjęs per paskutinius 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo daugiau kaip 10 procentų įmonės arba ją patronuojančios ar šios įmonės dukterinės įmonės akcijų, taip pat bankroto bylą nagrinėjančio teisėjo sutuoktinis, giminystės (tiesiosios aukštutinės ir tiesiosios žemutinės linijos giminaičiai, tikri bei netikri broliai ir seserys, įtėviai ir įvaikiai), svainystės ar partnerystės ryšiais su bankroto bylą nagrinėjančiu teisėju susijęs asmuo. Šie apribojimai taikomi ir šioje dalyje nurodytiems asmenims, kurie dirbo įmonėje ir buvo atleisti iš pareigų per paskutinius 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo. Administratorius negali turėti teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi, pirkti įmonės turtą, atstovauti pirkėjui jį perkant. Įmonės turto pirkėju ir pirkėjo atstovu negali būti administratoriaus sutuoktinis, giminystės (tiesiosios aukštutinės ir tiesiosios žemutinės linijos giminaičiai, tikri bei netikri broliai ir seserys, įtėviai ir įvaikiai), svainystės ar partnerystės ryšiais su administratoriumi susijęs asmuo. Juridinio asmens, turinčio teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, vadovui, jo pavaduotojams (direktoriams), vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui), įmonės apskaitos struktūrinio padalinio vadovui, juridinio asmens organo nariams, juridinio asmens dalyviams taikomi šioje dalyje administratoriui nustatyti apribojimai.

7. Kreditorių susirinkimas įgalioja kreditorių susirinkimo pirmininką įmonės vardu sudaryti su administratoriumi pavedimo sutartį.

8. Įstatymų nustatyta tvarka administratorius privalo atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl jo ir (ar) jo padėjėjo (padėjėjų) pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Šiuos nuostolius turi atlyginti ir asmuo, netekęs teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas.

9. Nutartį dėl administratoriaus laikino pavadavimo jo laikinojo nedarbingumo ar kitais atvejais, kai jis laikinai negali eiti pareigų, priima teismas administratoriaus arba kreditorių susirinkimo pirmininko motyvuotu prašymu. Jeigu administratorius į teismą nesikreipia, teismas, pranešęs administratoriui apie ketinimą paskirti jį pavaduojantį asmenį, kai dėl objektyvių aplinkybių administratorius negali eiti pareigų, gali priimti nutartį dėl administratoriaus laikino pavadavimo kreditorių susirinkimo pirmininko prašymu, jeigu per 15 darbo dienų nuo pranešimo išsiuntimo negauna administratoriaus patvirtinimo, kad jis gali toliau eiti pareigas. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka atrenkant pavaduojantį administratorių, pirmenybė teikiama šio straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodytus sutikimus pateikusiems asmenims. Pavaduojantį administratorių atrenkant iš sutikimus administruoti bet kurias (visas) įmones ir (ar) pagal veiklos rūšies arba bankroto proceso vykdymo ypatumus išskirtas įmones pateikusių asmenų, netaikomas šio straipsnio 3 dalyje nustatytas reikalavimas dėl informacijos apie įmonę paskelbimo šio straipsnio 12 dalyje nurodytos Vyriausybės įgaliotos institucijos interneto svetainėje.

10. Administratorių teismas atstatydina motyvuota nutartimi. Ta pačia nutartimi išsprendžiamas kito administratoriaus paskyrimo klausimas. Teismas administratorių iš pareigų atstatydina šiais atvejais:

1) kai administratorius pateikia teismui prašymą dėl atsistatydinimo;

2) kai įmonės kreditorių susirinkimas šio įstatymo 23 straipsnio 13 punkte nustatyta tvarka arba kreditorių komitetas, jeigu jis sudarytas (toliau šiame punkte – komitetas), ar šio įstatymo 21 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytas kreditorius (kreditoriai) motyvuotu prašymu kreipiasi dėl administratoriaus atstatydinimo ir teismas nustato, kad kreditorių susirinkimo arba komiteto nutarimas atstatydinti administratorių buvo priimtas nepažeidžiant šiame įstatyme nustatytos kreditorių susirinkimo arba komiteto nutarimų priėmimo tvarkos, arba kai prašymą dėl administratoriaus pakeitimo pateikęs kreditorius (kreditoriai) atitinka šio įstatymo 21 straipsnio 2 dalies 4 punkte nustatytas sąlygas ir patenkinus prašymą nebus pažeisti kreditorių susirinkimo arba komiteto nutarimui nepritarusių, kreditorių susirinkime arba komiteto posėdyje nedalyvavusių ar prašymo neteikusių kreditorių interesai ar viešasis interesas. Šiuo atveju teismas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo kreipimosi dienos priima nutartį dėl administratoriaus atstatydinimo ir praneša apie tai šio straipsnio 12 dalyje nurodytai Vyriausybės įgaliotai institucijai bei šio straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka paskiria kitą administratorių. Kreditorių susirinkimo arba komiteto, ar šio įstatymo 21 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodyto kreditoriaus (kreditorių) prašymu teismas gali pripažinti nutartį dėl administratoriaus atstatydinimo ir naujo administratoriaus paskyrimo skubiai vykdytina;

3) kai administratorius netenka teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas. Teismas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šio straipsnio 12 dalyje nurodytos Vyriausybės įgaliotos institucijos pranešimo apie tai, kad administratorius neteko teisės teikti bankroto administravimo paslaugas, gavimo dienos priima nutartį dėl administratoriaus atstatydinimo iš visų jo administruojamų įmonių, į kurias šis teismas jį buvo paskyręs, ir šio straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka paskiria kitą (kitus) administratorių (administratorius). Šiame punkte nustatytais atvejais nutartis atstatydinti administratorių neskundžiama;

4) kai teismas, gavęs informacijos iš kreditorių ar kitų bankroto procese dalyvaujančių asmenų, nustato, kad asmuo negalėjo būti paskirtas administratoriumi dėl šio straipsnio 6 dalyje nurodytų aplinkybių arba šios aplinkybės atsirado paskyrus administratorių;

5) teismas patenkino asmens, kuris buvo atrinktas naudojantis programa, bet nebuvo paskirtas administratoriumi, atskirąjį skundą ir šis asmuo ne vėliau kaip per mėnesį nuo nutarties, kuria priimtas sprendimas tenkinti atskirąjį skundą, įsiteisėjimo dienos pateikė šio straipsnio 3 dalies 1 punkte nurodytą sutikimą-deklaraciją administruoti įmonę;

6) kai šio įstatymo 23 straipsnio 4 punkte nurodyta tvarka teismas nepatvirtina administratoriaus ataskaitos.

11. Teismas, atstatydinęs administratorių ir paskyręs kitą administratorių, nurodo terminą, per kurį buvęs administratorius privalo perduoti naujai paskirtam administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą atstatydinimo iš pareigų dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Jeigu atstatydintas administratorius be pateisinamos priežasties per nustatytą laiką neperduoda įmonės turto ir dokumentų ar perduoda ne visą turtą ir (ar) ne visus dokumentus, teismas arba teisėjas gali skirti atstatydintam administratoriui (kai administratorius – juridinis asmuo, jo vadovui) iki 2 896 eurų baudą.

12. Administratoriaus veiklą prižiūri ir duomenis apie įmonės bankroto procesą savo interneto svetainėje skelbia Vyriausybės įgaliota institucija.

13. Administratorius (fizinis asmuo) privalo:

1) būti nepriekaištingos reputacijos;

2) laikytis šio įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų;

3) nuolat tobulinti kvalifikaciją.

14. Administratorius (juridinis asmuo) privalo užtikrinti savo darbuotojų ir vadovo, turinčių teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, nuolatinį kvalifikacijos tobulinimą, jam taikomi šio straipsnio 13 dalies 1 ir 2 punktuose nustatyti reikalavimai.

15. Administratoriaus profesinė civilinė atsakomybė už atliekant bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių bankroto procedūras fiziniams ar juridiniams asmenims padarytą žalą draudžiama privalomuoju draudimu.

16. Administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo objektas yra administratoriaus civilinė atsakomybė už draudimo sutarties galiojimo metu administratoriaus ir (ar) jo darbuotojų neteisėtais veiksmais, atliekant bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių bankroto procedūras, padarytą žalą.

17. Draudžiamuoju įvykiu laikomi draudimo sutarties galiojimo metu administratoriaus ir (ar) jo darbuotojų atlikti neteisėti veiksmai (veikimas, neveikimas), atliekant bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių bankroto procedūras, kurie yra pagrindas atsirasti apdraustojo civilinei atsakomybei, ir reikalavimo, kuris atitinka administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse numatytas sąlygas, atlyginti žalą pateikimas.

18. Administratorius profesinės civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu draudžiamas sudarant administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutartį. Administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo draudėjas yra administratorius. Administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo minimali draudimo suma yra 57 900 eurų vienam draudžiamajam įvykiui ir 144 800 eurų visiems draudžiamiesiems įvykiams per metus. Dėl draudžiamojo įvykio išmokėjus draudimo išmoką ir sumažėjus šio straipsnio nustatytai minimaliai draudimo sumai, administratorius privalo per vieną mėnesį apsidrausti civilinę atsakomybę, kad būtų atkurta privalomoji minimali draudimo suma.

19. Administratorius gali pats papildomai draustis administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės draudimu už vykdant bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių bankroto procedūras fiziniams ar juridiniams asmenims padarytą žalą.

20. Draudikas, kuris teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę vykdyti administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą, privalo sudaryti administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį su administratoriumi, pateikusiu prašymą ir visus šiai sutarčiai sudaryti būtinus dokumentus. Administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

21. Administratorius, siekdamas administruoti įmonę, privalo teismui, kreditorių susirinkimui, kai įmonės bankroto procedūros vykdomos ne teismo tvarka, ir šio straipsnio 12 dalyje nurodytai Vyriausybės įgaliotai institucijai pateikti Administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo kopiją. Duomenys apie administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą (draudikas, draudimo laikotarpis, draudimo suma) skelbiami šio straipsnio 12 dalyje nurodytos Vyriausybės įgaliotos institucijos interneto svetainėje.

22. Draudimo sutarties galiojimo metu administratoriaus ir (ar) jo darbuotojų neteisėtais veiksmais vykdant bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių bankroto procedūras padarytą žalą, viršijančią 290 eurų, atlygina draudikas, išmokėdamas draudimo sumos neviršijančią draudimo išmoką. Jeigu draudimo išmokos nepakanka visai žalai atlyginti, žalą padaręs administratorius atlygina faktinės žalos dydžio ir draudimo išmokos skirtumą.

23. Administratorius negali atlikti įmonių bankroto procedūrų nuo jo išbraukimo iš šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodyto sąrašo dienos.

 

111 straipsnis. Administratoriaus padėjėjas

KEISTA:

2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1867 (nuo 2012 03 01)

(Žin., 2012, Nr. 4-112)

 

1. Administratoriaus padėjėjas – fizinis asmuo, šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs teisę dirbti administratoriaus padėjėju ir sudaręs darbo sutartį su administratoriumi dėl darbo administratoriaus padėjėju.

2. Administratoriaus padėjėjas administratoriaus rašytiniu pavedimu ir ne anksčiau kaip po vienų metų nuo šio straipsnio 1 dalyje nurodytos darbo sutarties sudarymo dienos turi teisę atlikti šio įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 1, 2, 15 ir 18 punktuose nurodytas administratoriaus funkcijas, taip pat administratoriaus pavedimu organizuoti ir atlikti kitus būtinus bankroto proceso darbus.

KEISTA:

2013 03 28 įstatymu Nr. XII-208 (nuo 2015 01 01 – remiantis

2014 10 14 įstatymu Nr. XII-1229 (TAR, 2014, Nr. 2014-15110))

(Žin., 2013, Nr. 36-1725)

 

TREČIASIS1 SKIRSNIS

TEISĖ TEIKTI ĮMONIŲ BANKROTO ADMINISTRAVIMO PASLAUGAS ir teisė dirbti administratoriaus padėjėju

 

KEISTA (skirsnis):

2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1867 (nuo 2012 03 01)

(Žin., 2012, Nr. 4-112)

 

112 straipsnis.      Reikalavimai asmenims, siekiantiems įgyti teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, ir asmenims, siekiantiems įgyti teisę dirbti administratoriaus padėjėju

KEISTA:

2014 03 27 įstatymu Nr. XII-805 (nuo 2014 07 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-04326)

 

1. Fizinis asmuo, siekiantis šio įstatymo nustatyta tvarka įgyti teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, privalo:

1) būti nepriekaištingos reputacijos;

2) turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės ar ekonomikos studijų krypties išsilavinimą (teisės ar ekonomikos bakalauro ir teisės ar ekonomikos magistro kvalifikacinį laipsnį) ar teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą);

3) turėti ne trumpesnį kaip dvejų metų administratoriaus padėjėjo darbo stažą per paskutinius trejus metus arba ne trumpesnį kaip penkerių metų įmonės vadovo darbo stažą per paskutinius septynerius metus, arba teisės aktų nustatyta tvarka būti pripažintas advokatu ar paskirtas antstoliu;

4) išlaikyti kvalifikacijos egzaminą;

5) mokėti valstybinę lietuvių kalbą.

2. Fizinis asmuo, siekiantis įgyti teisę dirbti administratoriaus padėjėju, privalo atitikti šio straipsnio 1 dalies 1, 2, 4 ir 5 punktuose nustatytus reikalavimus.

3. Fizinis asmuo negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis:

1) buvo nuteistas už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, nepaisant to, ar išnyko teistumas, arba buvo nuteistas už kitą tyčinę nusikalstamą veiką, kol teistumas neišnykęs;

2) yra atleistas iš darbo, pareigų už profesinės ar tarnybinės veiklos pažeidimus ir (ar) netekęs teisės verstis atitinkama veikla už įstatymuose keliamo nepriekaištingos reputacijos reikalavimo neatitikimą ar etikos normų pažeidimą ir nuo atleidimo iš darbo, pareigų ar teisės verstis atitinkama veikla arba nuo teisės teikti įmonių bankroto arba įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas netekimo nepraėjo treji metai;

3) pažeidė šio įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 25 punkte nustatytus reikalavimus ir nuo dienos, kai šio įstatymo 11 straipsnio 12 dalyje nurodytai Vyriausybės įgaliotai institucijai tapo žinoma ši aplinkybė, nepraėjo šešeri metai;

KEISTA:

2013 03 28 įstatymu Nr. XII-208 (nuo 2015 01 01 – remiantis

2014 10 14 įstatymu Nr. XII-1229 (TAR, 2014, Nr. 2014-15110))

(Žin., 2013, Nr. 36-1725)

 

4) piktnaudžiauja psichotropinėmis, narkotinėmis, toksinėmis medžiagomis ar alkoholiu.

4. Juridinis asmuo, siekiantis šio įstatymo nustatyta tvarka įgyti teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, privalo būti nepriekaištingos reputacijos ir turėti bent vieną darbuotoją, įgijusį teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas šio įstatymo nustatyta tvarka, ir (ar) darbuotoją, kuriam, pripažinus jo profesinę kvalifikaciją 118 straipsnio 1 dalyje ir (ar) 119 straipsnyje nustatyta tvarka, teisė teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas suteikta laikinai arba įsisteigus Lietuvos Respublikoje. Teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas privalo turėti ir juridinio asmens, siekiančio teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, vadovo pareigas einantis asmuo.

5. Juridinis asmuo negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis:

1) buvo nuteistas už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, nepaisant to, ar išnyko teistumas, arba buvo nuteistas už kitą tyčinę nusikalstamą veiką, kol teistumas neišnykęs;

2) pažeidė šio įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 25 punkte nustatytus reikalavimus ir nuo dienos, kai šio įstatymo 11 straipsnio 12 dalyje nurodytai Vyriausybės įgaliotai institucijai tapo žinoma ši aplinkybė, nepraėjo šešeri metai.

KEISTA:

2013 03 28 įstatymu Nr. XII-208 (nuo 2015 01 01 – remiantis

2014 10 14 įstatymu Nr. XII-1229 (TAR, 2014, Nr. 2014-15110))

(Žin., 2013, Nr. 36-1725)

 

6. Fizinių ir juridinių asmenų atitiktis šiame įstatyme nustatytiems reikalavimams vertinama šio įstatymo 115 straipsnio 2 dalyje ir 116 straipsnio 1 dalyje nurodyta Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

 

113 straipsnis. Kvalifikacijos egzaminas

KEISTA:

2014 03 27 įstatymu Nr. XII-805 (nuo 2014 07 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-04326)

 

1. Kvalifikacijos egzaminą – fizinio asmens, siekiančio įgyti teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas šio įstatymo nustatyta tvarka ar teisę dirbti administratoriaus padėjėju, žinių patikrinimą – rengia Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių atestavimo komisija (toliau – Komisija). Kvalifikacijos egzaminas rengiamas pagal Komisijos patvirtintas administratorių ir administratorių padėjėjų atestavimo programas. Kvalifikacijos egzaminas laikomas valstybine lietuvių kalba. Fizinis asmuo, neišlaikęs kvalifikacijos egzamino arba neatvykęs jo laikyti, gali jį dar kartą laikyti ne anksčiau kaip po 3 mėnesių. Fizinis asmuo, dėl pateisinamų priežasčių (ligos ar kitų dokumentais įrodomų faktų ir aplinkybių, kurių fizinis asmuo negalėjo numatyti) neatvykęs laikyti egzamino, gali prašyti Komisijos leisti jį laikyti pakartotinai nepraėjus 3 mėnesių laikotarpiui ir pateikti paaiškinimą apie neatvykimo laikyti kvalifikacijos egzamino priežastis. Komisija, pripažinusi fizinio asmens neatvykimo laikyti kvalifikacijos egzamino priežastis svarbiomis, tokį fizinio asmens prašymą tenkina ir leidžia jam laikyti kvalifikacijos egzaminą nepraėjus 3 mėnesių laikotarpiui. Kvalifikacijos egzamino perlaikymų skaičius neribojamas.

2. Šio straipsnio 1 dalies nuostatos mutatis mutandis taikomos fizinio asmens, turinčio pagal kitos valstybės narės ar Šveicarijos Konfederacijos teisės aktus įgytą teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir siekiančio teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas įsisteigus Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos teisės išmanymo patikrinimui laikant profesinio tinkamumo testą.

 

114 straipsnis. Komisija

1. Komisija atlieka fizinių asmenų, siekiančių įgyti teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ar dirbti administratoriaus padėjėjais, atestavimą, fizinių asmenų, siekiančių teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas įsisteigus Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos teisės išmanymo patikrinimą laikant profesinio tinkamumo testą ir kitas šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

KEISTA:

2014 03 27 įstatymu Nr. XII-805 (nuo 2014 07 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-04326)

 

2. Komisija sudaroma iš 5 narių: Ūkio ministerijos, Finansų ministerijos ar jos įgaliotos institucijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir dviejų šio įstatymo 11 straipsnio 12 dalyje nurodytos Vyriausybės įgaliotos institucijos atstovų. Visi Komisijos nariai privalo turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažiau kaip 3 Komisijos nariai privalo turėti socialinių mokslų studijų srities teisės ar ekonomikos studijų krypties išsilavinimą (teisės ar ekonomikos bakalauro ir teisės ar ekonomikos magistro kvalifikacinį laipsnį) ar teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą).

KEISTA:

2013 03 28 įstatymu Nr. XII-208 (nuo 2015 01 01 – remiantis

2014 10 14 įstatymu Nr. XII-1229 (TAR, 2014, Nr. 2014-15110))

(Žin., 2013, Nr. 36-1725)

 

3. Komisijos personalinę sudėtį ir veiklos nuostatus tvirtina finansų ministras. Komisija sudaroma penkeriems metams.

KEISTA:

2017 12 21 įstatymu Nr. XIII-959 (nuo 2017 12 30)

(TAR, 2017, Nr. 2017-21691)

 

4. Komisija turi teisę gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų dokumentus ir kitą informaciją, susijusią su savo funkcijų įgyvendinimu.

 

115 straipsnis.      Bankroto administratoriaus pažymėjimo ir bankroto administratoriaus padėjėjo pažymėjimo išdavimas ir jų galiojimo panaikinimas

1. Bankroto administratoriaus pažymėjimas išduodamas fiziniam asmeniui, atitinkančiam šio įstatymo 112 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus, bankroto administratoriaus padėjėjo pažymėjimas išduodamas fiziniam asmeniui, atitinkančiam šio įstatymo 112 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus. Bankroto administratoriaus pažymėjimu patvirtinama asmens, kaip bankroto administratoriaus, kvalifikacija. Bankroto administratoriaus padėjėjo pažymėjimas suteikia teisę dirbti administratoriaus padėjėju.

KEISTA:

2014 03 27 įstatymu Nr. XII-805 (nuo 2014 07 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-04326)

 

2. Bankroto administratoriaus ir bankroto administratoriaus padėjėjo pažymėjimus Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka išduoda ir jų galiojimą panaikina 11 straipsnio 12 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija.

KEISTA:

1. 2013 03 28 įstatymu Nr. XII-208 (nuo 2013 04 06)

(Žin., 2013, Nr. 36-1725)

2. 2014 03 27 įstatymu Nr. XII-805 (nuo 2014 07 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-04326)

3. 2013 03 28 įstatymu Nr. XII-208 (nuo 2015 01 01 – remiantis

2014 10 14 įstatymu Nr. XII-1229 (TAR, 2014, Nr. 2014-15110))

(Žin., 2013, Nr. 36-1725)

 

3. Bankroto administratoriaus pažymėjimas neišduodamas asmeniui, neatitinkančiam šio įstatymo 112 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 5 punktuose nustatytų reikalavimų ir neišlaikiusiam kvalifikacijos egzamino. Bankroto administratoriaus pažymėjimas išduodamas arba rašytinis motyvuotas atsisakymas išduoti pažymėjimą turi būti pateiktas pareiškėjui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kvalifikacijos egzamino dienos.

4. Bankroto administratoriaus pažymėjimas ir bankroto administratoriaus padėjėjo pažymėjimas galioja neterminuotai.

5.

KEISTA:

1. 2013 03 28 įstatymu Nr. XII-208 (nuo 2013 04 06)

(Žin., 2013, Nr. 36-1725)

2. 2013 03 28 įstatymu Nr. XII-208 (nuo 2015 01 01 – remiantis

2014 10 14 įstatymu Nr. XII-1229 (TAR, 2014, Nr. 2014-15110))

(Žin., 2013, Nr. 36-1725)

 

Bankroto administratoriaus pažymėjimo galiojimas panaikinamas, kai:

1) to prašo pats asmuo, kuriam išduotas bankroto administratoriaus pažymėjimas, ir jis nėra paskirtas įmonės administratoriumi;

2) paaiškėja, kad bankroto administratoriaus pažymėjimui gauti buvo pateikti neteisingi duomenys, dėl kurių negalėjo būti išduotas pažymėjimas;

3) asmuo, kuriam išduotas bankroto administratoriaus pažymėjimas, turi dvi galiojančias nuobaudas ir Komisija šio įstatymo 117 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka pritaria 11 straipsnio 12 dalyje nurodytos Vyriausybės įgaliotos institucijos siūlymui panaikinti pažymėjimo galiojimą;

4) asmuo, kuriam išduotas bankroto administratoriaus pažymėjimas, nebeatitinka šio įstatymo 112 straipsnio 3 dalyje nustatytų nepriekaištingos reputacijos reikalavimų;

5) asmuo, kuriam išduotas bankroto administratoriaus pažymėjimas, miršta.

6. Bankroto administratoriaus pažymėjimo galiojimas šio straipsnio 5 dalies 2 punkte nustatytu pagrindu panaikinamas, jeigu asmuo per 10 darbo dienų nuo šio įstatymo 11 straipsnio 12 dalyje nurodytos Vyriausybės įgaliotos institucijos įspėjimo raštu dėl galimo pažymėjimo galiojimo panaikinimo gavimo dienos nepateikia naujos informacijos ir (ar) dokumentų, įrodančių, kad pažymėjimo galiojimas neturėtų būti panaikintas. Laikoma, kad įspėjimą asmuo gavo praėjus 5 darbo dienoms nuo jo išsiuntimo.

KEISTA:

1. 2013 03 28 įstatymu Nr. XII-208 (nuo 2013 04 06)

(Žin., 2013, Nr. 36-1725)

2. 2013 03 28 įstatymu Nr. XII-208 (nuo 2015 01 01 – remiantis

2014 10 14 įstatymu Nr. XII-1229 (TAR, 2014, Nr. 2014-15110))

(Žin., 2013, Nr. 36-1725)

 

7. Šio straipsnio 3, 5 ir 6 dalių nuostatos mutatis mutandis taikomos išduodant bankroto administratoriaus padėjėjo pažymėjimą ir panaikinant jo galiojimą.

8. NETEKO GALIOS:

2014 03 27 įstatymu Nr. XII-805 (nuo 2014 07 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-04326)

 

INFOLEX PASTABA: 2013 03 28 įstatymu Nr. XII-208 (Žin., 2013, Nr. 36-1725) nustatyta, kad 115 straipsnio 6 dalis galioja iki 2014 m. gruodžio 31 d.

 

116 straipsnis.      Asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo sudarymas

KEISTA:

1. 2014 03 27 įstatymu Nr. XII-805 (nuo 2014 07 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-04326)

2. 2013 03 28 įstatymu Nr. XII-208 (nuo 2015 01 01 – remiantis

2014 10 14 įstatymu Nr. XII-1229 (TAR, 2014, Nr. 2014-15110))

(Žin., 2013, Nr. 36-1725)

 

1. Šio įstatymo 11 straipsnio 12 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka sudaro asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašą (toliau – Sąrašas). Sąrašas skelbiamas šio įstatymo 11 straipsnio 12 dalyje nurodytos Vyriausybės įgaliotos institucijos interneto svetainėje. Į Sąrašą įrašyti fiziniai ir juridiniai asmenys įgyja teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas nuo jų įrašymo į Sąrašą dienos. Į Sąrašą įrašytiems šio įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 2 ir 5 punktuose nurodytiems asmenims teisė teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Lietuvos Respublikoje suteikiama laikinai. Fiziniai ir juridiniai asmenys netenka teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas nuo jų išbraukimo iš Sąrašo dienos.

2. Į Sąrašą įrašomi:

1) fiziniai asmenys, kuriems šio įstatymo 115 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka išduotas bankroto administratoriaus pažymėjimas;

2) fiziniai asmenys, atitinkantys šio įstatymo 118 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus, kurių profesinė kvalifikacija pripažinta šio įstatymo 118 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka;

3) fiziniai asmenys, kurių profesinė kvalifikacija pripažinta šio įstatymo 119 straipsnyje nustatyta tvarka;

4) juridiniai asmenys, atitinkantys šio įstatymo 112 straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatytus reikalavimus;

5) juridiniai asmenys, atitinkantys šio įstatymo 118 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus.

3. Sprendimą įrašyti į Sąrašą šio straipsnio 2 dalyje nurodytus asmenis priima šio įstatymo 11 straipsnio 12 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija ir sprendimo priėmimo dieną įrašo juos į Sąrašą:

1) šio straipsnio 2 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodyti fiziniai asmenys į Sąrašą turi būti įrašyti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas atitinkamai nuo bankroto administratoriaus pažymėjimo išdavimo arba nuo profesinės kvalifikacijos pripažinimo šio įstatymo 118 straipsnio 1 dalyje arba nuo profesinės kvalifikacijos pripažinimo šio įstatymo 119 straipsnyje nustatyta tvarka;

2) šio straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punktuose nurodyti juridiniai asmenys į Sąrašą turi būti įrašyti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo juridinio asmens visų dokumentų, patvirtinančių atitiktį atitinkamai šio įstatymo 112 straipsnio 4 dalyje arba šio įstatymo 118 straipsnio 4 dalyje nustatytiems reikalavimams, pateikimo.

4. Šio straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytų fizinių asmenų (toliau šioje dalyje – asmuo) prašymu įrašymo į Sąrašą terminas atidedamas ne ilgiau kaip vieniems metams nuo bankroto administratoriaus pažymėjimo išdavimo dienos. Asmuo į Sąrašą įrašomas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo rašytinio prašymo dėl atidėjimo termino pabaigos gavimo. Prašyme dėl atidėjimo termino pabaigos asmuo patvirtina, kad jis atitinka šiame įstatyme nustatytus reikalavimus ir nėra kitų kliūčių, dėl kurių jis negali teikti įmonių bankroto administravimo paslaugų. Jeigu šio įstatymo 11 straipsnio 12 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija per vienus metus nuo bankroto administratoriaus pažymėjimo išdavimo dienos negauna asmens prašymo dėl atidėjimo termino pabaigos, vėliau prašymą dėl atidėjimo termino pabaigos pateikęs asmuo įrašomas į Sąrašą tik tuo atveju, jeigu prie prašymo dėl atidėjimo termino pabaigos prideda dokumentus, įrodančius, kad jis tobulino kvalifikaciją, arba dar kartą išlaiko kvalifikacijos egzaminą šio įstatymo 113 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Šios dalies nuostatos mutatis mutandis taikomos ir šio straipsnio 6 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu išbrauktiems iš Sąrašo fiziniams asmenims, turėjusiems teisę teikti bankroto administravimo paslaugas, ir šią teisę įgijusiems šio įstatymo nustatyta tvarka.

5. Šio įstatymo 11 straipsnio 12 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija per šio straipsnio 3 dalyje nustatytus terminus priima sprendimą atsisakyti įrašyti į Sąrašą šio straipsnio 2 dalyje nurodytus asmenis, jeigu jie neatitinka šio straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimų, ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dienos, kai paaiškėja, kad asmuo neatitinka šiame įstatyme nustatytų reikalavimų, apie tai praneša jam raštu, nurodydama priežastis, dėl kurių atsisakoma jį įrašyti į Sąrašą. Pranešimo apie atsisakymą įrašyti asmenį į Sąrašą nepateikimas nelaikomas teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas suteikimu.

6. Šio įstatymo 11 straipsnio 12 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija šio straipsnio 1 dalyje nurodytus asmenis išbraukia iš Sąrašo, kai:

1) to prašo pats juridinis ar fizinis asmuo ir šis asmuo nėra paskirtas įmonės administratoriumi;

2) panaikinamas fizinio asmens bankroto administratoriaus pažymėjimo galiojimas;

3) fizinis asmuo, teikiantis įmonių bankroto administravimo paslaugas laikinai arba įsisteigęs Lietuvos Respublikoje, netenka pagal kitos valstybės narės ar Šveicarijos Konfederacijos teisės aktus įgytos teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, arba juridinis asmuo, teikiantis įmonių bankroto administravimo paslaugas laikinai, netenka pagal kitos valstybės narės teisės aktus įgytos teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas;

4) fizinis ar juridinis asmuo, teikęs įmonių bankroto administravimo paslaugas laikinai, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais baigė teikti paslaugas;

5) juridiniam asmeniui iškeliama bankroto byla ar bankroto procedūros vykdomos ne teismo tvarka, iškeliama restruktūrizavimo byla ar pradedamas kitas nemokumo procesas pagal kitos valstybės teisės aktus arba jis yra likviduojamas;

6) paaiškėja, kad siekdamas būti įrašytas į Sąrašą juridinis asmuo pateikė neteisingus duomenis ir (ar) nuslėpė faktus, dėl kurių jis negalėjo būti įrašytas į Sąrašą;

7) paaiškėja, kad po sprendimo įrašyti jį į Sąrašą priėmimo juridinis asmuo, įgijęs teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas šio įstatymo nustatyta tvarka, nebeatitinka šio įstatymo 112 straipsnio 4 dalyje nustatytų reikalavimų arba juridinis asmuo, teikiantis įmonių bankroto administravimo paslaugas laikinai, neatitinka šio įstatymo 118 straipsnio 4 dalies 2 punkte nustatytų reikalavimų;

8) juridinis asmuo turi dvi galiojančias nuobaudas ir Komisija šio įstatymo 117 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka pritaria 11 straipsnio 12 dalyje nurodytos Vyriausybės įgaliotos institucijos siūlymui išbraukti jį iš Sąrašo.

KEISTA:

2018 10 25 įstatymu Nr. XIII-1593 (nuo 2018 12 01)

(TAR, 2018, Nr. 2018-18207)

 

7. Juridinis asmuo išbraukiamas iš Sąrašo šio straipsnio 6 dalies 6 ir 7 punktuose nurodytais atvejais, jeigu juridinis asmuo per 10 darbo dienų nuo šio įstatymo 11 straipsnio 12 dalyje nurodytos Vyriausybės įgaliotos institucijos įspėjimo raštu dėl galimo jo išbraukimo iš Sąrašo gavimo dienos nepateikia naujos informacijos ir (ar) dokumentų, įrodančių, kad nebuvo arba išnyko šio straipsnio 6 dalies 6 ir (ar) 7 punktuose nurodytos aplinkybės, dėl kurių jis turėtų būti išbraukiamas iš Sąrašo. Laikoma, kad įspėjimą juridinis asmuo gavo praėjus 5 darbo dienoms nuo jo išsiuntimo.

 

117 straipsnis.      Administratoriaus, administratoriaus juridinio asmens vadovo, darbuotojo, atsakingo už juridinio asmens bankroto administravimą, ir administratoriaus padėjėjo atsakomybė

KEISTA:

2018 10 25 įstatymu Nr. XIII-1593 (nuo 2018 12 01)

(TAR, 2018, Nr. 2018-18207)

 

1. Už įmonių bankrotą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, teismo procesinių dokumentų (sprendimų, įsakymų, nutarčių ir nutarimų), kreditorių susirinkimo ir kreditorių komiteto nutarimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą arba kitus pažeidimus, nustatytus tikrinant administratoriaus veiklą, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka administratoriui ir (arba) administratoriaus juridinio asmens vadovui, ir (arba) darbuotojui, atsakingam už juridinio asmens bankroto administravimą, gali būti paskirta nuobauda. Šio įstatymo 11 straipsnio 12 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija skiria šias nuobaudas:

1) įspėjimą;

2) viešą įspėjimą, kuris ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos skelbiamas šio įstatymo 11 straipsnio 12 dalyje nurodytos Vyriausybės įgaliotos institucijos interneto svetainėje.

1-1. Administratoriaus, administratoriaus juridinio asmens vadovo, darbuotojo, atsakingo už juridinio asmens bankroto administravimą, atsakomybę lengvinančios aplinkybės:

1) administratoriaus, administratoriaus juridinio asmens vadovo, darbuotojo, atsakingo už juridinio asmens bankroto administravimą, veikloje anksčiau pažeidimų nustatyta nebuvo;

2) administratorius, administratoriaus juridinio asmens vadovas, darbuotojas, atsakingas už juridinio asmens bankroto administravimą, pripažįsta pažeidimus ir dėl jų gailisi;

3) administratorius, administratoriaus juridinio asmens vadovas, darbuotojas, atsakingas už juridinio asmens bankroto administravimą, ištaiso pažeidimą ir (ar) savo noru užkerta kelią neigiamoms pažeidimo pasekmėms;

4) administratorius, administratoriaus juridinio asmens vadovas, darbuotojas, atsakingas už juridinio asmens bankroto administravimą, patikrinimo metu bendradarbiauja su Vyriausybės įgaliota institucija.

1-2. Administratoriaus, administratoriaus juridinio asmens vadovo, darbuotojo, atsakingo už juridinio asmens bankroto administravimą, atsakomybę sunkinančios aplinkybės:

1) administratorius, administratoriaus juridinio asmens vadovas, darbuotojas, atsakingas už juridinio asmens bankroto administravimą, turi galiojančią nuobaudą;

2) administratoriaus, administratoriaus juridinio asmens vadovo, darbuotojo, atsakingo už juridinio asmens bankroto administravimą, veikloje tokie patys ar panašūs pažeidimai jau buvo nustatyti ankstesnių patikrinimų metu;

3) administratorius, administratoriaus juridinio asmens vadovas, darbuotojas, atsakingas už juridinio asmens bankroto administravimą, patikrinimo metu nebendradarbiauja su Vyriausybės įgaliota institucija;

4) pažeidimas sukėlė (galėjo sukelti) neigiamų pasekmių asmenų turtiniams interesams.

2. Šio įstatymo 11 straipsnio 12 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija, nustačiusi, kad administratorius fizinis ar juridinis asmuo, administratoriaus juridinio asmens vadovas ar darbuotojas, atsakingas už juridinio asmens bankroto administravimą, turi dvi galiojančias nuobaudas, turi kreiptis į Komisiją ir pateikti siūlymą panaikinti atitinkamai bankroto administratoriui fiziniam asmeniui, administratoriaus juridinio asmens vadovui ar darbuotojui, atsakingam už juridinio asmens bankroto administravimą, administratoriaus pažymėjimo galiojimą arba išbraukti juridinį asmenį iš Sąrašo. Jeigu Komisija pritaria šiam siūlymui, šio įstatymo 11 straipsnio 12 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija priima sprendimą panaikinti bankroto administratoriaus pažymėjimo galiojimą arba išbraukti juridinį asmenį iš Sąrašo. Komisija, vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, gali nepritarti šioje dalyje nurodytam šio įstatymo 11 straipsnio 12 dalyje nurodytos Vyriausybės įgaliotos institucijos siūlymui, jeigu nustato, kad teisės teikti bankroto administravimo paslaugas panaikinimas yra neproporcingas nustatytiems teisės pažeidimams, atsižvelgiant į teisės pažeidimo pobūdį, jo mastą ir kitas reikšmingas aplinkybes.

3. Administratoriui, administratoriaus juridinio asmens vadovui, darbuotojui, atsakingam už juridinio asmens bankroto administravimą, paskirta nuobauda galioja vienus metus.

4. Šio straipsnio 1, 11, 12, 2 ir 3 dalies nuostatos mutatis mutandis taikomos administratoriaus padėjėjui.

5. Sprendimas skirti nuobaudą gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

INFOLEX PASTABA: vadovaujantis 2018 10 25 įstatymu Nr. XIII-1593 (TAR, 2018, Nr. 2018-18207) nustatyta, kad 117 straipsnio nuostatos dėl nuobaudų skyrimo administratoriaus juridinio asmens vadovui ir (arba) darbuotojui, atsakingam už juridinio asmens bankroto administravimą, taikomos už pažeidimus, padarytus po įstatymo Nr. XIII-1593 įsigaliojimo (2018 12 01).

 

118 straipsnis.      Reikalavimai asmenims, siekiantiems teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas laikinai

KEISTA:

2014 03 27 įstatymu Nr. XII-805 (nuo 2014 07 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-04326)

 

1. Valstybės narės piliečio, kito fizinio asmens, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, ir Šveicarijos Konfederacijos piliečio, turinčio pagal įsisteigimo valstybės teisės aktus įgytą teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir siekiančio teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Lietuvos Respublikoje laikinai, profesinė kvalifikacija pripažįstama vadovaujantis Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo nuostatomis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

2. Valstybės narės juridiniam asmeniui, turinčiam pagal įsisteigimo valstybės narės teisės aktus įgytą teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir siekiančiam teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Lietuvos Respublikoje laikinai, teisė teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas laikinai suteikiama vadovaujantis Paslaugų įstatymo ir šio įstatymo nuostatomis.

3. Fizinis asmuo, siekiantis teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas laikinai, privalo šio įstatymo 11 straipsnio 12 dalyje nurodytai Vyriausybės įgaliotai institucijai pateikti kitos valstybės narės ar Šveicarijos Konfederacijos kompetentingos institucijos išduotą pažymėjimą, leidimą arba kitą dokumentą, įrodantį, kad jis turi teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas pagal įsisteigimo valstybės teisės aktus.

KEISTA:

2013 03 28 įstatymu Nr. XII-208 (nuo 2015 01 01 – remiantis

2014 10 14 įstatymu Nr. XII-1229 (TAR, 2014, Nr. 2014-15110))

(Žin., 2013, Nr. 36-1725)

 

4. Juridinis asmuo, siekiantis teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas laikinai, privalo:

1) turėti kitos valstybės narės kompetentingos institucijos išduotą pažymėjimą, leidimą arba kitą dokumentą, įrodantį, kad juridinis asmuo, siekiantis teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas laikinai, turi teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas pagal tos valstybės narės teisės aktus;

2) turėti bent vieną darbuotoją, turintį šio įstatymo nustatyta tvarka įgytą teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, ir (ar) darbuotoją, kuriam, jo profesinę kvalifikaciją pripažinus šio straipsnio 1 dalyje ir (ar) 119 straipsnyje nustatyta tvarka, teisė teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas suteikta laikinai arba įsisteigus Lietuvos Respublikoje.

5. Šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų atitiktį patvirtinančius ir kitus šiame įstatyme nurodytus dokumentus šio įstatymo 11 straipsnio 12 dalyje nurodytai Vyriausybės įgaliotai institucijai asmuo gali pateikti per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme, arba kreipdamasis tiesiogiai į šio įstatymo 11 straipsnio 12 dalyje nurodytą Vyriausybės įgaliotą instituciją.

KEISTA:

2013 03 28 įstatymu Nr. XII-208 (nuo 2015 01 01 – remiantis

2014 10 14 įstatymu Nr. XII-1229 (TAR, 2014, Nr. 2014-15110))

(Žin., 2013, Nr. 36-1725)

 

6. Įmonių bankroto administravimo paslaugų teikimo laikinumą (vienkartiškumą) pagal laikinumo (vienkartiškumo) vertinimo kriterijus vertina šio įstatymo 11 straipsnio 12 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija. Vertinimo kriterijus tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

KEISTA:

2013 03 28 įstatymu Nr. XII-208 (nuo 2015 01 01 – remiantis

2014 10 14 įstatymu Nr. XII-1229 (TAR, 2014, Nr. 2014-15110))

(Žin., 2013, Nr. 36-1725)

 

119 straipsnis.      Reikalavimai fiziniams asmenims, siekiantiems teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas įsisteigus Lietuvos Respublikoje

KEISTA:

2014 03 27 įstatymu Nr. XII-805 (nuo 2014 07 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-04326)

 

Valstybės narės piliečio, kito fizinio asmens, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, ir Šveicarijos Konfederacijos piliečio, turinčio pagal įsisteigimo valstybės teisės aktus įgytą teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir siekiančio teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas įsisteigus Lietuvos Respublikoje, profesinė kvalifikacija pripažįstama vadovaujantis Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo nuostatomis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Šiems asmenims taikomi šio įstatymo 118 straipsnio 3 dalyje nustatyti reikalavimai. Asmenys, kurie dokumentais, patvirtinančiais jų kvalifikaciją ar išsilavinimą, negali įrodyti, kad jie išmano Lietuvos Respublikos teisę, privalo išlaikyti profesinio tinkamumo testą.

 

1110 straipsnis.     Fizinių asmenų ir juridinių asmenų, kurių profesinė kvalifikacija arba teisė teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas pripažinta vadovaujantis šiuo įstatymu, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas Lietuvos Respublikoje, teisės ir pareigos

KEISTA:

2014 03 27 įstatymu Nr. XII-805 (nuo 2014 07 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-04326)

 

Fiziniams ir juridiniams asmenims, kurių profesinė kvalifikacija arba teisė teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas pripažinta vadovaujantis šiuo įstatymu, teikiantiems įmonių bankroto administravimo paslaugas Lietuvos Respublikoje, taikomos šiame įstatyme ir kituose įstatymuose administratoriams nustatytos teisės ir pareigos.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

BANKROTO PROCESAS NE TEISMO TVARKA

 

12 straipsnis. Pasirengimas bankroto procesui, kuris vyks ne teismo tvarka

1. Bankroto procesas gali vykti ne teismo tvarka, jeigu teismuose nėra iškelta bylų, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai, susiję su darbo santykiais, taip pat jei iš įmonės nėra išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus.

2. Jei įmonė negali ir negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais), įmonės vadovas, savininkas (savininkai), numatę siekti kreditorių sutikimo, kad bankroto procesas vyktų ne teismo tvarka, siūlymą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka privalo pranešti raštu kiekvienam kreditoriui, kartu nurodydami kreditorių susirinkimo datą ir vietą.

KEISTA:

2002 11 19 įstatymu Nr. IX-1200 (nuo 2003 01 01)

(Žin., 2002, Nr. 116-5193)

 

3. Kreditorių susirinkimas šaukiamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo šio straipsnio 2 dalyje nurodyto siūlymo išsiuntimo kreditoriams dienos.

4. Nutarimą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka gali priimti kreditorių susirinkimas, jeigu šiam nutarimui atviru balsavimu pritarė kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 3/4 visų įmonės turimų įsipareigojimų, įskaitant ir tuos, kurių mokėjimo terminai nepasibaigę, sumos, esančios nutarimo priėmimo dieną.

KEISTA:

2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1867 (nuo 2012 03 01)

(Žin., 2012, Nr. 4-112)

 

5. Jei kreditorių susirinkimas nepriima nutarimo bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka, šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje išvardyti asmenys gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Šiuo atveju netaikomi 6 straipsnio 1 dalyje nustatyti pareiškimo pateikimo terminai ir šio straipsnio 2 dalies nuostatos, jei pareiškimas teismui pateikiamas ne vėliau kaip per 30 dienų po kreditorių susirinkimo.

KEISTA:

2002 11 19 įstatymu Nr. IX-1200 (nuo 2003 01 01)

(Žin., 2002, Nr. 116-5193)

 

13 straipsnis. Bankroto procesas ne teismo tvarka

1. Ne teismo tvarka bankroto procedūros vykdomos vadovaujantis šiuo įstatymu. Teismo kompetencijai skirtus klausimus svarsto ir sprendžia kreditorių susirinkimas.

2. Administratorių skiria kreditorių susirinkimas iš įrašytų į Sąrašą asmenų.

KEISTA:

2013 03 28 įstatymu Nr. XII-208 (nuo 2015 01 01 – remiantis

2014 10 14 įstatymu Nr. XII-1229 (TAR, 2014, Nr. 2014-15110))

(Žin., 2013, Nr. 36-1725)

 

3. Kreditorių susirinkimo nutarimų vykdymo ir kreditorių reikalavimų patenkinimo tvarka nustatoma laikantis šio įstatymo nustatytos bankroto bylų nagrinėjimo teisme tvarkos ir sąlygų.

4. Administratorius per 3 darbo dienas nuo kreditorių susirinkimo, kuriame kreditoriai nutarė įmonės bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka, dienos raštu įspėja įmonės darbuotojus apie būsimą darbo sutarties nutraukimą ir po 15 darbo dienų nuo tokio įspėjimo nutraukia su jais darbo sutartis. Apie būsimą darbuotojų atleidimą administratorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šioje dalyje nurodyto kreditorių susirinkimo dienos praneša Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba), savivaldybės institucijai ir įmonės darbuotojų atstovams.

KEISTA:

1. 2003 01 28 įstatymu Nr. IX-1332 (nuo 2003 02 19)

(Žin., 2003, Nr. 17-708)

2. 2017 12 21 įstatymu Nr. XIII-959 (nuo 2018 10 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-21691)

 

5. Kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka, atsiranda šio įstatymo 10 straipsnio 7 dalyje, 16 straipsnyje ir 27 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytos pasekmės.

 

KETVIRTASIS1 SKIRSNIS

SUPAPRASTINTAS BANKROTO PROCESAS

 

KEISTA (skirsnis):

2002 11 19 įstatymu Nr. IX-1200 (nuo 2003 01 01)

(Žin., 2002, Nr. 116-5193)

 

131 straipsnis. Supaprastintas bankroto procesas

1. Šio įstatymo 10 straipsnio 10 dalyje numatytais atvejais ir (ar) kai įmonės bankroto bylos nagrinėjimo metu administratorius nustato, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms, teismas gali priimti nutartį taikyti įmonei supaprastintą bankroto procesą. Šis procesas negali trukti ilgiau kaip vienerius metus nuo nutarties taikyti supaprastintą bankroto procesą įsiteisėjimo dienos. Supaprastinto bankroto proceso metu turi būti taikoma bankroto procedūra – likvidavimas. Šiuo įstatymu kreditorių susirinkimo kompetencijai skirtus turto pardavimo klausimus sprendžia teismas.

KEISTA:

2013 04 18 įstatymu Nr. XII-237 (nuo 2013 10 01)

(Žin., 2013, Nr. 46-2244)

 

2. Teismas, priėmęs nutartį taikyti įmonei supaprastintą bankroto procesą, privalo:

1) informaciją apie teismo nutartį taikyti įmonei supaprastintą bankroto procesą nedelsdamas pateikti juridinių asmenų registrui, įmonei, kreditoriams ir šio įstatymo 11 straipsnio 12 dalyje nurodytai Vyriausybės įgaliotai institucijai;

KEISTA:

1. 2008 05 22 įstatymu Nr. X-1557 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 65-2456)

2. 2013 03 28 įstatymu Nr. XII-208 (nuo 2015 01 01 – remiantis

2014 10 14 įstatymu Nr. XII-1229 (TAR, 2014, Nr. 2014-15110))

(Žin., 2013, Nr. 36-1725)

 

2) paskirti administratorių, jei jis nepaskirtas;

3) patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, kurią administratorius turi pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo nutarties taikyti įmonei supaprastintą bankroto procesą įsiteisėjimo dienos ir kuri negali būti didesnė nei šio įstatymo 10 straipsnio 10 dalyje nustatyta suma;

KEISTA:

2008 05 22 įstatymu Nr. X-1557 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 65-2456)

 

4) NETEKO GALIOS:

2008 05 22 įstatymu Nr. X-1557 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 65-2456)

 

5) patvirtinti (jei jie nepatvirtinti) kreditorių reikalavimus pagal administratoriaus pateiktą sąrašą, sudarytą pagal įmonės buhalterinės apskaitos duomenis.

KEISTA:

2008 05 22 įstatymu Nr. X-1557 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 65-2456)

 

3. Teismas arba teisėjas šio straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytus veiksmus gali pavesti atlikti įmonės administratoriui.

4. Pavedimo sutartis su administratoriumi nesudaroma. Įsiteisėjusi teismo nutartis taikyti įmonei supaprastintą bankroto procesą yra pagrindas administratoriui atlikti įmonės bankroto procedūras. Administravimo išlaidų sąmatą ir administravimo išlaidoms skirtų lėšų naudojimo tvarką tvirtina ir keičia teismas. Teismas taip pat tvirtina įmonės bankroto proceso metu sudarytas metines finansines ataskaitas (balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą).

KEISTA:

2008 05 22 įstatymu Nr. X-1557 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 65-2456)

 

5. Pardavus turtą ir reikalavimų teises gautos lėšos skiriamos teismo ir administravimo išlaidoms. Jeigu pradėjus supaprastintą bankroto procesą nustatoma, kad pardavus įmonės turtą ir reikalavimo teises bus gauta dvigubai daugiau lėšų, negu reikia teismo ir administravimo išlaidoms, teismas priima nutartį nutraukti supaprastinto bankroto proceso vykdymą ir nutartį vykdyti įmonės bankroto procedūras bendra šiame įstatyme nustatyta bankroto bylų nagrinėjimo teisme tvarka.

6. Ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties taikyti įmonei supaprastintą bankroto procesą įsiteisėjimo dienos teismas administratoriaus prašymu pripažįsta įmonę bankrutavusia, priima nutartį likviduoti įmonę dėl bankroto ir patvirtina supaprastinto bankroto proceso trukmę.

KEISTA:

2008 05 22 įstatymu Nr. X-1557 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 65-2456)

 

7. Kai pardavus neįkeistą įmonės turtą ir reikalavimo teises buvo gauta lėšų daugiau, negu reikia teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, tačiau gauta suma neviršija šio straipsnio 5 dalyje nurodyto dydžio, likusios lėšos skiriamos įmonės darbuotojų – kreditorių reikalavimams, susijusiems su darbo santykiais, tenkinti.

KEISTA:

2008 05 22 įstatymu Nr. X-1557 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 65-2456)

 

8. Patenkinus šio straipsnio 7 dalyje nurodytus reikalavimus, iš likusios sumos gali būti atlyginama šio įstatymo 10 straipsnio 11 dalyje nurodytam kreditoriui ar riziką prisiėmusiam administratoriui. Jeigu nurodytam kreditoriui ar administratoriui būtų priteista iš šio įstatymo 10 straipsnio 11 dalyje nurodytų asmenų tam tikra suma, priteistos sumos dydžiu turėtų būti mažinama riziką prisiėmusio administratoriaus atlyginimo suma.

KEISTA:

1. 2008 05 22 įstatymu Nr. X-1557 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 65-2456)

2. 2012 06 19 įstatymu Nr. XI-2080 (nuo 2013 01 01)

(Žin., 2012, Nr. 78-4018)

3. 2013 04 18 įstatymu Nr. XII-237 (nuo 2013 10 01)

(Žin., 2013, Nr. 46-2244)

 

9. Visiškai patenkinus darbuotojų – kreditorių reikalavimus, susijusius su darbo santykiais, ir atlyginus šio įstatymo 10 straipsnio 11 dalyje nurodytam kreditoriui ar riziką prisiėmusiam administratoriui, likusios įmonės lėšos naudojamos kreditorių reikalavimams tenkinti šio įstatymo 35 straipsnyje nustatyta tvarka.

KEISTA:

1. 2008 05 22 įstatymu Nr. X-1557 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 65-2456)

2. 2012 06 19 įstatymu Nr. XI-2080 (nuo 2013 01 01)

(Žin., 2012, Nr. 78-4018)

3. 2013 04 18 įstatymu Nr. XII-237 (nuo 2013 10 01)

(Žin., 2013, Nr. 46-2244)

 

10. Dėl teismo nutarties taikyti supaprastintą bankroto procesą gali būti duodamas atskirasis skundas.

KEISTA:

2008 05 22 įstatymu Nr. X-1557 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 65-2456)

 

11. Supaprastinto bankroto proceso metu kreditorių susirinkimai nešaukiami.

KEISTA:

2008 05 22 įstatymu Nr. X-1557 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 65-2456)

 

PENKTASIS SKIRSNIS

SKOLININKO, KREDITORIŲ IR TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ GYNIMAS, KAI YRA IŠKELTA BANKROTO BYLA

 

14 straipsnis. Disponavimas bankrutuojančios įmonės turtu

1. Nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos:

1) teisė valdyti, naudoti bankrutuojančios įmonės turtą (lėšas) ir juo disponuoti suteikiama tik administratoriui. Nė vienas įmonės kreditorius ar kitas asmuo neturi teisės perimti bankrutuojančiai įmonei priklausančio turto ir lėšų kitaip, negu nustatyta šio įstatymo;

KEISTA:

1. 2003 06 05 įstatymu Nr. IX-1600 (nuo 2003 07 01)

(Žin., 2003, Nr. 61-2757)

2. 2004 04 15 įstatymu Nr. IX-2129 (nuo 2004 05 01)

(Žin., 2004, Nr. 61-2185)

3. 2006 04 20 įstatymu Nr. X-564 (nuo 2006 05 06)

(Žin., 2006, Nr. 50-1799)

 

2) asmenims, išsinuomojusiems, pasiskolinusiems, saugantiems arba kitais pagrindais naudojantiems ar valdantiems bankrutuojančios įmonės turtą, draudžiama dėl šio turto sudaryti sandorius su trečiaisiais asmenimis.

2. Visi sandoriai, sudaryti pažeidžiant šio straipsnio 1 dalies nuostatas, yra negaliojantys nuo jų sudarymo.

3. Ieškiniai dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir kiti administratoriaus reikalavimai bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės skolininkams nagrinėjami teisme pagal bankrutuojančios įmonės buveinės vietą. Jeigu šių ieškinių ar reikalavimų nagrinėjimą šalys iki bankroto bylos iškėlimo yra susitarusios perduoti arbitražui, jie nagrinėjami teisme arba arbitraže vadovaujantis Komercinio arbitražo įstatymo nuostatomis.

KEISTA:

1. 2011 06 21 įstatymu Nr. XI-1486 (nuo 2011 10 01)

(Žin., 2011, Nr. 85-4132)

2. 2012 06 21 įstatymu Nr. XI-2092 (nuo 2012 06 30)

(Žin., 2012, Nr. 76-3935)

 

15 straipsnis. Ieškinių, pareikštų teismuose iki bankroto bylos iškėlimo, tenkinimas

1. Apie iškeltas bylas, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir su darbo santykiais susiję reikalavimai, bei baudžiamąsias bylas, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai ir (arba) areštuotas įmonės turtas, įmonės vadovas privalo per 5 dienas nuo dokumentų, nurodytų 6 straipsnio 4 dalyje, gavimo dienos pranešti teismui.

KEISTA:

2002 11 19 įstatymu Nr. IX-1200 (nuo 2003 01 01)

(Žin., 2002, Nr. 116-5193)

 

2. Visos teismuose esančios civilinės bylos, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir su darbo santykiais susiję reikalavimai, proceso įstatymo nustatytais atvejais perduodamos bankroto bylą iškėlusiam teismui. Kai proceso įstatymo nustatytais atvejais byla nėra perduodama bankroto bylą nagrinėjančiam teismui, apie šioje byloje priimtą ir įsiteisėjusį sprendimą teismas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoja bankroto bylą nagrinėjantį teismą. Arbitraže pareikštiems reikalavimams nagrinėti taikomos Komercinio arbitražo įstatymo nuostatos.

KEISTA:

1. 2011 06 21 įstatymu Nr. XI-1486 (nuo 2011 10 01)

(Žin., 2011, Nr. 85-4132)

2. 2012 06 21 įstatymu Nr. XI-2092 (nuo 2012 06 30)

(Žin., 2012, Nr. 76-3935)

 

3. Bylose dėl turto išieškojimo iš kitų asmenų bankrutuojančios įmonės naudai, iškeltose iki bankroto bylos iškėlimo, administratorius arba jo įgaliotas asmuo atstovauja nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

 

16 straipsnis. Mokėjimo terminai

Nuo bankroto bylos iškėlimo dienos laikoma, kad visi bankrutuojančios įmonės skolų mokėjimo terminai yra pasibaigę. Ši nuostata netenka galios, kai įsiteisėja teismo nutartis nutraukti bankroto bylą.

 

17 straipsnis.       Bankrutuojančios įmonės įsipareigojimų ir įsipareigojimų bankrutuojančiai įmonei vykdymas

1. Administratorius šio įstatymo nustatyta tvarka ir atvejais gali vykdyti bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus iki bankroto bylos iškėlimo.

2. Administratorius per šio įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 4 punkte nustatytą terminą turi pranešti suinteresuotiems asmenims apie priimtą sprendimą toliau vykdyti įmonės sutartis, sudarytas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

 

18 straipsnis. Arešto ir vykdomųjų dokumentų perdavimas

1. Antstolis ne vėliau kaip per 15 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoda bankroto bylą nagrinėjančiam teismui įmonės turto, kuris iki įmonės bankroto bylos iškėlimo buvo areštuotas teismų ir kitų institucijų sprendimų vykdymui užtikrinti, bet neparduotas, arešto ir vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš šios įmonės, išskyrus šio įstatymo 33 straipsnio 4 dalyje nustatytus atvejus, ir praneša apie minėtų dokumentų perdavimą arba apie turto pardavimą šio įstatymo 33 straipsnio 4 dalyje nustatytu atveju turto saugotojui ir ieškovui. Kreditoriaus reikalavimai įmonei, kurių nepatenkino antstolis, yra tenkinami šio įstatymo nustatyta tvarka. Jeigu antstolis per nurodytą terminą nepateikia teismui nurodytų dokumentų, teismas arba teisėjas gali paskirti antstoliui iki 2 896 eurų baudą.

KEISTA:

1. 2003 04 03 įstatymu Nr. IX-1463 (nuo 2003 05 01)

(Žin., 2003, Nr. 38-1708)

2. 2008 05 22 įstatymu Nr. X-1557 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 65-2456)

3. 2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1867 (nuo 2012 03 01)

(Žin., 2012, Nr. 4-112)

4. 2014 11 06 įstatymu Nr. XII-1309 (nuo 2015 01 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-17041)

 

2. Jeigu įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, turtas buvo areštuotas baudžiamojoje byloje, visi arešto dokumentai ne vėliau kaip per mėnesį nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduodami bankroto bylą nagrinėjančiam teismui ir apie tai pranešama turto saugotojui.

3. Klausimus, susijusius su šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyto turto areštu, sprendžia bankroto bylą nagrinėjantis teismas. Turto saugotojas iki turto arešto panaikinimo turi visas su šio turto apsauga susijusias teises ir pareigas.

 

19 straipsnis. Darbo santykių reguliavimas

KEISTA:

2003 01 28 įstatymu Nr. IX-1332 (nuo 2003 02 19)

(Žin., 2003, Nr. 17-708)

 

1. Administratorius per 3 darbo dienas nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo raštu įspėja įmonės darbuotojus apie būsimą darbo sutarties nutraukimą ir po 15 darbo dienų nuo tokio įspėjimo nutraukia su jais darbo sutartis. Apie būsimą darbuotojų atleidimą administratorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos praneša Užimtumo tarnybai, savivaldybės institucijai ir įmonės darbuotojų atstovams.

KEISTA:

2017 12 21 įstatymu Nr. XIII-959 (nuo 2018 10 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-21691)

 

2. Nutraukus darbo sutartį, atleistam darbuotojui išmokama Darbo kodekso 62 straipsnio 3 dalyje nurodyta išeitinė išmoka.

KEISTA:

2016 06 21 įstatymu Nr. XII-2463 (nuo 2017 07 01 – remiantis

2016 12 20 įstatymu Nr. XIII-134 (TAR, 2016, Nr. 2016-29838))

(TAR, 2016, Nr. 2016-18820)

 

3. Su atleidžiamu darbuotoju atsiskaitoma šio įstatymo 35 straipsnyje nustatyta tvarka.

4. Darbuotojų, su kuriais bus sudarytos terminuotos darbo sutartys dirbti įmonės bankroto proceso metu, skaičių pagal pareigybes nustato kreditorių susirinkimas. Šių darbuotojų sąrašą sudaro administratorius.

 

20 straipsnis. Tyčinis bankrotas

KEISTA:

1. 2008 05 22 įstatymu Nr. X-1557 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 65-2456)

2. 2011 06 21 įstatymu Nr. XI-1486 (nuo 2011 10 01)

(Žin., 2011, Nr. 85-4132)

3. 2013 04 18 įstatymu Nr. XII-237 (nuo 2013 10 01)

(Žin., 2013, Nr. 46-2244)

 

1. Teismas, esant šio įstatymo 2 straipsnio 12 dalyje nurodytiems požymiams, gali pripažinti bankrotą tyčiniu savo iniciatyva arba kreditoriaus (kreditorių) ar administratoriaus prašymu (toliau – prašymas pripažinti bankrotą tyčiniu).

2. Teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu, jeigu nustato, kad yra bent vienas iš šių požymių, dėl kurio kilo bankrotas:

1) įmonės valdymo organas (organai) nevykdė arba netinkamai vykdė įstatymuose, įmonės steigimo dokumentuose jiems nustatytas pareigas, susijusias su įmonės valdymu;

2) buvo sudaryti nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi įmonei sandoriai, įskaitant ir sandorius, susijusius su akcijų ar kito finansinio turto pirkimu, pardavimu ir (arba) perdavimu, ar priimti kiti nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi įmonei sprendimai;

3) turtas buvo parduotas mažesnėmis negu rinkos kainomis asmenims, kuriuos su įmone pardavimo metu siejo glaudūs ryšiai, kaip jie apibrėžti Finansinių priemonių rinkų įstatyme, ar kurie susiję giminystės (tiesiosios aukštutinės ir tiesiosios žemutinės linijos giminaičiai, tikrieji bei netikrieji broliai ir seserys, įtėviai ir įvaikiai), svainystės ar partnerystės ryšiais su įmonės vadovu ar kitu asmeniu, įmonėje turėjusiu teisę priimti atitinkamą sprendimą, (toliau – susiję asmenys) arba turtas perleistas neatlygintinai, arba atsiskaitymas už turtą atidėtas ekonomiškai nenaudingam laikotarpiui ar su įmone atsiskaityta veiklos nevykdančių įmonių ir (arba) įmonių, nepateikusių juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės ataskaitų, akcijomis;

4) įmonės veikla buvo organizuojama taip, kad kreditorių galimybės nukreipti išieškojimą į įmonės skolininkės turtą buvo apribotos arba panaikintos ir (arba) išieškojimo pirmenybė buvo sąmoningai teikiama tos pačios eilės pagal Civilinio kodekso 6.9301 straipsnį kreditoriams, kuriems įsipareigojimai atsirado vėliau ir (arba) buvo nepradelsti arba mažiau pradelsti, žinant, kad kreditoriai, kuriems įsipareigojimai pradelsti arba daugiau pradelsti, faktiškai neturės į ką nukreipti savo išieškojimo, nes įmonė nebeturės pakankamai turto;

5) teisės aktų reikalaujama buhalterinė apskaita buvo tvarkoma apgaulingai ir (arba) netinkamai (paslėpti, sunaikinti, sugadinti įmonės apskaitos dokumentai arba netvarkyta ar aplaidžiai tvarkyta teisės aktų reikalaujama buhalterinė apskaita arba įstatymų nustatytą laiką neišsaugoti buhalterinės apskaitos dokumentai) ir dėl to negalima visiškai ar iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros, ir (arba) mokesčių administratoriaus patikrinimo akte nustatytas pridėtinės vertės mokesčio (PVM) arba kitų mokesčių mokėjimo vengimas.

3. Preziumuojama, kad bankrotas yra tyčinis, jeigu:

1) veikla ir turtas buvo perkelti į kitą įmonę, įmonę reorganizavus arba įmonės dalį atskyrus, kai veiklą vykdo ir finansinius įsipareigojimus prisiima turto nevaldanti įmonė, kita veikianti ar naujai įsteigta įmonė perėmė įmonės nebaigtas vykdyti sutartis ir (arba) reikalavimo teises ir į šią įmonę perėjo dirbti darbuotojai ir (arba) vadovai ir (arba) su jais susiję asmenys;

2) atsiskaitymai iki bankroto bylos iškėlimo buvo vykdomi pažeidžiant Civilinio kodekso 6.9301 straipsnyje nustatytą atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumą ir nebuvo vykdomas šio ar kitų įstatymų reikalavimas dėl privalomo įmonės bankroto bylos inicijavimo, kai įmonės darbuotojui (darbuotojams) ilgiau kaip 3 mėnesius iš eilės nemokamas darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos.

4. Teismas, gavęs kreditoriaus (kreditorių) arba administratoriaus prašymą pripažinti bankrotą tyčiniu, apie gautą prašymą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos praneša kitiems įmonės kreditoriams ir administratoriui (jeigu prašymą pateikė ne administratorius). Pranešime teismas nurodo, kad kreditoriai ir administratorius per teismo nustatytą, ne trumpesnį kaip 14 ir ne ilgesnį kaip 30 dienų nuo pranešimo įteikimo dienos, terminą turi teisę pateikti jiems žinomą informaciją, galinčią turėti reikšmės šio straipsnio 2 dalyje nurodytų tyčinio bankroto požymių nustatymui ir bankroto pripažinimui tyčiniu. Kol nėra išnagrinėtas prašymas pripažinti bankrotą tyčiniu, negali būti atliekami šio įstatymo 21 straipsnio 3 dalyje nurodyti patikrinimai. Teismas gali šioje dalyje nurodytą pranešimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo pripažinti bankrotą tyčiniu gavimo dienos pateikti administratoriui (neatsižvelgiant į tai, ar prašymą pateikė kreditorius (kreditoriai) ar administratorius) ir pavesti jam ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo teismo pranešimo gavimo dienos pranešti kreditoriams apie teismo gautą prašymą pripažinti bankrotą tyčiniu ir kreditorių teisę pateikti teismui šioje dalyje nurodytą informaciją per teismo nustatytą terminą. Teismas, gavęs prašymą pripažinti bankrotą tyčiniu, per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos prašymo kopiją ir kitus prie prašymo pridėtus dokumentus persiunčia netekusiems įgaliojimų įmonės valdymo organams ir kitiems šio įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 2 punkte nurodytiems asmenims, kurie gali būti pripažinti kaltais dėl tyčinio bankroto.

5. Jeigu įmonės bankroto bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu, administratorius ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo teismo nutarties pripažinti bankrotą tyčiniu įsiteisėjimo dienos arba nuo dokumentų apie įmonės sandorių sudarymą gavimo dienos, jeigu šie dokumentai perduoti po nutarties pripažinti bankrotą tyčiniu įsiteisėjimo dienos, privalo patikrinti įmonės sandorius, sudarytus per 5 metų laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, ir pareikšti ieškinius teisme pagal įmonės buveinės vietą dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais. Šiuo atveju laikoma, kad administratorius apie sandorius sužinojo nuo dokumentų apie šių sandorių sudarymą gavimo dienos.

6. Teismas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo nutarties pripažinti bankrotą tyčiniu įsiteisėjimo dienos šios nutarties kopiją pateikia prokurorui dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, taip pat šio įstatymo 11 straipsnio 12 dalyje nurodytai Vyriausybės įgaliotai institucijai, kuri šio straipsnio 8 dalyje nurodytą informaciją apie priimtą nutartį ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo nutarties pripažinti bankrotą tyčiniu gavimo dienos paskelbia savo interneto svetainėje.

KEISTA:

2013 03 28 įstatymu Nr. XII-208 (nuo 2015 01 01 – remiantis

2014 10 14 įstatymu Nr. XII-1229 (TAR, 2014, Nr. 2014-15110))

(Žin., 2013, Nr. 36-1725)

 

7. Likvidavus įmonę dėl bankroto, kuris buvo pripažintas tyčiniu, žalą dėl įmonės neįvykdytos kreditoriui (kreditoriams) prievolės, kurios dydis negali viršyti dėl asmens tyčinės veikos susidariusių ir bankroto proceso metu nepatenkintų reikalavimų sumos, turi atlyginti asmuo (asmenys), dėl kurio (kurių) veikimo ar neveikimo kilo tyčinis bankrotas, jeigu prievolė neįvykdyta dėl šio (šių) asmens (asmenų) veikimo ar neveikimo ir šis kreditorius (kreditoriai) Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka pareiškė ieškinį teismui dėl žalos atlyginimo. Nagrinėjant ieškinį dėl žalos atlyginimo laikoma, kad bankroto metu dėl asmens tyčinės veikos susidarę kreditoriaus reikalavimai buvo tenkinami paskiausiai.

8. Šio įstatymo 11 straipsnio 12 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija savo interneto svetainėje skelbia šią su tyčiniais bankrotais susijusią informaciją: įmonės, kurios bankrotas pripažintas tyčiniu, pavadinimą, kodą, teismo, pripažinusio bankrotą tyčiniu, pavadinimą, teismo nutarties pripažinti bankrotą tyčiniu priėmimo ir įsiteisėjimo datas, taip pat statistinius duomenis apie teismų, baudžiamosiose bylose pripažinusių asmenis kaltais dėl nusikalstamo bankroto, sprendimus ir pripažintus kaltais dėl nusikalstamo bankroto asmenis ir jiems taikytas sankcijas. Teismai, baudžiamosiose bylose pripažinę asmenis kaltais dėl nusikalstamo bankroto, informaciją apie priimtus sprendimus pateikia šio įstatymo 11 straipsnio 12 dalyje nurodytai Vyriausybės įgaliotai institucijai, kuri apibendrintą ir nuasmenintą informaciją apie asmenis, pripažintus kaltais dėl nusikalstamo bankroto, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šios informacijos gavimo paskelbia savo interneto svetainėje. Šioje interneto svetainėje taip pat turi būti pateikiama aktuali informacija verslo subjektams apie galimybes gauti informaciją verslo rizikai vertinti iš valstybės institucijų ir privačių informacijos teikėjų.

KEISTA:

2013 03 28 įstatymu Nr. XII-208 (nuo 2015 01 01 – remiantis

2014 10 14 įstatymu Nr. XII-1229 (TAR, 2014, Nr. 2014-15110))

(Žin., 2013, Nr. 36-1725)

 

21 straipsnis. Kreditorių teisės bankroto byloje

KEISTA:

2008 05 22 įstatymu Nr. X-1557 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 65-2456)

 

1. Teisme iškėlus bankroto bylą, kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį perduoti administratoriui savo reikalavimus ir kartu pateikti juos pagrindžiančius dokumentus, taip pat nurodyti, kaip įmonė yra užtikrinusi šių reikalavimų įvykdymą.

2. Kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę:

1) dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo reikalavimus;

2) kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka gauti iš administratoriaus informaciją apie įmonės bankroto bylos eigą;

3) ginčyti įmonės sudarytus sandorius (actio Pauliana), kreiptis į teismą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu ir kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų;

KEISTA:

2013 04 18 įstatymu Nr. XII-237 (nuo 2013 10 01)

(Žin., 2013, Nr. 46-2244)

 

4) motyvuotu prašymu kreiptis į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo, jeigu kreditoriaus (kreditorių) teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos;

KEISTA:

1. 2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1867 (nuo 2012 03 01)

(Žin., 2012, Nr. 4-112)

2. 2014 03 27 įstatymu Nr. XII-805 (nuo 2014 07 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-04326)

3. 2013 03 28 įstatymu Nr. XII-208 (nuo 2015 01 01 – remiantis

2014 10 14 įstatymu Nr. XII-1229 (TAR, 2014, Nr. 2014-15110))

(Žin., 2013, Nr. 36-1725)

 

5) bet kuriuo bankroto proceso metu atlikti priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą pagal mokesčių įstatymuose nustatytas mokesčio permokos (skirtumo) įskaitymo nuostatas.

KEISTA:

2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1867 (nuo 2012 03 01)

(Žin., 2012, Nr. 4-112)

 

3. Teismas, gavęs motyvuotą prašymą, gali leisti šio straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytas teises siekiančiam įgyvendinti kreditoriui (kreditoriaus įgaliotam atstovui, turinčiam aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės ar ekonomikos studijų krypties išsilavinimą (teisės ar ekonomikos magistro kvalifikacinį laipsnį) ar teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą), arba grupės kreditorių įgaliotiems ne daugiau kaip dviem šioje dalyje nurodytą išsilavinimą turintiems atstovams, jeigu kreditoriaus ar grupės kreditorių reikalavimų suma vertine išraiška kartu sudaro ne mažiau kaip 10 procentų šio įstatymo nustatyta tvarka patvirtintų visų kreditorių reikalavimų sumos), (toliau šiame straipsnyje – kreditorius) savomis lėšomis atlikti įmonės dokumentų ir kitos informacijos patikrinimą. Patikrinimas negali trukti ilgiau kaip 3 mėnesius nuo teismo nutartimi priimto sprendimo leisti atlikti patikrinimą dienos. Įmonės dokumentų ir kitos informacijos patikrinimas gali būti atliekamas tik su administratoriumi ir kreditorių susirinkimo pirmininku sudarius konfidencialumo sutartį, kurios formą tvirtina šio įstatymo 11 straipsnio 12 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija. Sudarius konfidencialumo sutartį, administratorius turi leisti kreditoriui administratoriaus darbo valandomis patekti į patalpas, kur saugomi įmonės dokumentai ir kita su tikrinamais sandoriais susijusi informacija, sudaryti sąlygas susipažinti su įmonės dokumentais, reikalingais sandoriams patikrinti, atsakyti į kreditorių ar jų atstovų klausimus, susijusius su patikrintų įmonės dokumentų ar kitos informacijos patikslinimu, ir per įmanomai trumpiausią laiką pateikti jam žinomą papildomą informaciją ir (ar) prašomas dokumentų kopijas. Dokumentų kopijos išduodamos sudarius perduodamų dokumentų kopijų sąrašą, kurį pasirašo administratorius ir kreditorius. Už kreditorių patikrinimui skirtą darbo laiką ir dokumentų kopijų pateikimą administratorius gali pareikalauti iš patikrinimą atliekančių kreditorių pagrįsto dydžio atlyginimo. Perduotos dokumentų kopijos negali būti kopijuojamos ir perduodamos kitiems asmenims. Baigus patikrinimą, dokumentų, pagrindžiančių prašymą pripažinti bankrotą tyčiniu ir (ar) susijusių su ginčijamais sandoriais, kopijos perduodamos teismui kartu su prašymu pripažinti bankrotą tyčiniu ar ginčijant sandorius. Jeigu patikrinimo metu tyčinio bankroto požymių nenustatoma, teismui ir kreditorių susirinkimui ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo teismo sprendimo leisti atlikti patikrinimą dienos pateikiama ataskaita apie atliktą patikrinimą. Baigus patikrinimą, administratoriui pasirašytinai grąžinamos pagal sąrašą išduotų ir teismui neperduotų dokumentų kopijos.

KEISTA:

1. 2013 04 18 įstatymu Nr. XII-237 (nuo 2013 10 01)

(Žin., 2013, Nr. 46-2244)

2. 2013 03 28 įstatymu Nr. XII-208 (nuo 2015 01 01 – remiantis

2014 10 14 įstatymu Nr. XII-1229 (TAR, 2014, Nr. 2014-15110))

(Žin., 2013, Nr. 36-1725)

 

4. Šio įstatymo 3 straipsnio 1, 3, 4 ir 6 punktuose nurodytoms institucijoms bankroto bylose ir kreditorių susirinkimuose atstovauja jų įgalioti asmenys.

KEISTA:

2013 04 18 įstatymu Nr. XII-237 (nuo 2013 10 01)

(Žin., 2013, Nr. 46-2244)

 

22 straipsnis. Kreditorių susirinkimo sušaukimas

1. Pirmasis kreditorių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties, kuriai įsiteisėjus patvirtinta reikalavimų suma sudaro daugiau kaip pusę pateiktų kreditorių reikalavimų sumos, įsiteisėjimo dienos arba teismo nutarties, kuria nustatoma, kad patvirtinta reikalavimų suma tapo didesnė negu pusė pateiktų kreditorių reikalavimų sumos, įsiteisėjimo dienos. Teismas nutartimi, kuria patvirtinami neginčijami kreditorių reikalavimai, gali priimti sprendimą, kad pirmasis kreditorių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties, kuriai įsiteisėjus patvirtinta reikalavimų suma sudaro mažiau kaip pusę pateiktų kreditorių reikalavimų sumos, nustatęs, kad ginčijami kreditorių reikalavimai nebegalės turėti lemiamos įtakos pirmojo kreditorių susirinkimo sprendimams, nes patvirtinta reikalavimų dalis, nepriklausomai nuo likusios pareikštų reikalavimų dalies patvirtinimo (nepatvirtinimo), užtikrina vienam ar keliems kreditoriams balsų daugumą, reikalingą kreditorių susirinkimo sprendimams priimti. Šiame susirinkime turi būti išrinktas kreditorių susirinkimo pirmininkas. Iki jo išrinkimo kreditorių susirinkimui pirmininkauja administratorius. Kreditorių susirinkimo pirmininku laikomas išrinktas asmuo, už kurį balsavo kreditoriai, kurių teismo (kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka, – kreditorių susirinkimo) patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų susirinkime dalyvaujančių kreditorių teismo (kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka, – kreditorių susirinkimo) patvirtintų reikalavimų sumos. Kai kreditorių susirinkimo pirmininkas renkamas iš kelių asmenų, išrinktu kreditorių susirinkimo pirmininku laikomas asmuo, už kurį balsavusių kreditorių teismo (kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka, – kreditorių susirinkimo) patvirtintų reikalavimų suma yra didžiausia, palyginti su balsavusių už kitas kandidatūras kreditorių teismo (kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka, – kreditorių susirinkimo) patvirtintų reikalavimų suma.

KEISTA:

1. 2008 05 22 įstatymu Nr. X-1557 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 65-2456)

2. 2013 03 28 įstatymu Nr. XII-208 (nuo 2013 04 06)

(Žin., 2013, Nr. 36-1725)

 

2. Iškėlus bankroto bylą, pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukia teismas ar jo pavedimu – administratorius.

3. Kitus kreditorių susirinkimus šaukia teismas, administratorius arba kreditorių susirinkimo pirmininkas. Reikalauti sušaukti kreditorių susirinkimą turi teisę kreditorius (kreditoriai), kurio (kurių) reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 10 procentų šio įstatymo nustatyta tvarka teismo patvirtintų visų kreditorių reikalavimų sumos.

4. Kreditorių susirinkimo šaukimo tvarką nustato kreditorių susirinkimas.

5. Kreditorių susirinkimui administratorius pateikia teismo nutartį patvirtinti kiekvieno kreditoriaus reikalavimus.

6. Kreditorių susirinkimuose turi teisę dalyvauti bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės savininkas (savininkai) arba jo (jų) įgaliotas atstovas, administratorius, savivaldybės, kurios teritorijoje yra bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės nekilnojamasis turtas, įgaliotas atstovas. Teisę balsuoti turi tik kreditoriai.

KEISTA:

1. 2002 12 10 įstatymu Nr. IX-1272 (nuo 2002 12 27)

(Žin., 2002, Nr. 124-5627)

2. 2008 05 22 įstatymu Nr. X-1557 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 65-2456)

 

23 straipsnis. Kreditorių susirinkimo teisės

Kreditorių susirinkimas turi šias teises:

1) rinkti kreditorių susirinkimo pirmininką, kuris turi būti tik kreditorius (kai kreditorius – juridinis asmuo, jo įgaliotas atstovas). Kreditorių susirinkimo (kreditorių komiteto) pirmininku negali būti renkamas kreditorius – buvęs įmonės vadovas (neatsižvelgiant į tai, kokiu pagrindu ir kada jis buvo atleistas), savininkas ir šiame punkte nurodytų asmenų artimieji giminaičiai, sutuoktiniai ar asmenys, įregistravę savo partnerystę įstatymų nustatyta tvarka;

KEISTA:

2008 05 22 įstatymu Nr. X-1557 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 65-2456)

 

2) spręsti klausimą dėl kreditorių komiteto sudarymo, šį komitetą rinkti, keisti jo sudėtį, perduoti jam visas ar dalį kreditorių susirinkimo teisių;

3) nagrinėti kreditorių skundus dėl administratoriaus veiksmų;

4) reikalauti, kad administratorius pateiktų savo veiklos ataskaitas, ir jas tvirtinti. Jeigu kreditorių susirinkimas administratoriaus ataskaitos nepatvirtina, administratorius per kreditorių susirinkimo nustatytą protingą terminą privalo pašalinti kreditorių nurodytus ataskaitos trūkumus ir teikti ją tvirtinti kreditorių susirinkimui pakartotinai. Jeigu pakartotinai pateiktos ataskaitos kreditorių susirinkimas nepatvirtina, ją gali tvirtinti teismas. Jeigu teismas nurodo administratoriui pašalinti ataskaitos trūkumus, bet administratorius per teismo nustatytą protingą terminą jų nepašalina ir (ar) teismas nepatvirtina jam pakartotinai pateiktos ataskaitos, teismas priima motyvuotą nutartį atstatydinti administratorių ir šio įstatymo nustatyta tvarka paskirti kitą administratorių;

KEISTA:

2014 03 27 įstatymu Nr. XII-805 (nuo 2014 07 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-04326)

 

5) tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, ją keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką, taip pat tvirtinti įmonės turto pardavimo kainą ir įmonės bankroto proceso metu sudarytas metines finansines ataskaitas (balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą);

KEISTA:

2008 05 22 įstatymu Nr. X-1557 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 65-2456)

 

6) spręsti klausimus dėl ūkinės komercinės veiklos (jos tęstinumo, atnaujinimo, apribojimo, nutraukimo, sąmatos tvirtinimo ir pan.), teikti teismui pasiūlymus dėl įmonės ūkinės komercinės veiklos apribojimų ar nutraukimo bei apribojimų disponuoti įmonės turtu nustatymo;

KEISTA:

2008 05 22 įstatymu Nr. X-1557 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 65-2456)

 

7) nustatyti pagal pareigybes darbuotojų, kurie dirbs įmonės bankroto proceso metu, skaičių;

8) spręsti klausimą dėl įmonės kolektyvinės sutarties ribojimo;

KEISTA:

2003 01 28 įstatymu Nr. IX-1332 (nuo 2003 02 19)

(Žin., 2003, Nr. 17-708)

 

9) nustatyti administratoriui atlyginimą;

KEISTA:

2003 01 28 įstatymu Nr. IX-1332 (nuo 2003 02 19)

(Žin., 2003, Nr. 17-708)

 

10) įgalioti kreditorių susirinkimo pirmininką įmonės vardu per 10 darbo dienų nuo kreditorių susirinkimo dienos sudaryti su administratoriumi pavedimo sutartį bei kreiptis į teismą dėl administratoriaus pavadavimo jo laikino nedarbingumo metu, jeigu administratorius dėl ligos to negali padaryti pats;

KEISTA:

2003 01 28 įstatymu Nr. IX-1332 (nuo 2003 02 19)

(Žin., 2003, Nr. 17-708)

 

11) nustatyti, kokia tvarka kreditoriai, įmonės savininkas (savininkai) gauna iš administratoriaus informaciją apie įmonės bankroto bylos eigą;

KEISTA:

1. 2003 01 28 įstatymu Nr. IX-1332 (nuo 2003 02 19)

(Žin., 2003, Nr. 17-708)

2. 2008 05 22 įstatymu Nr. X-1557 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 65-2456)

 

12) priimti nutarimą dėl taikos sutarties sudarymo;

KEISTA:

2003 01 28 įstatymu Nr. IX-1332 (nuo 2003 02 19)

(Žin., 2003, Nr. 17-708)

 

13) motyvuotu prašymu kreiptis į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo. Kai kreditorių susirinkimas priima nutarimą dėl administratoriaus atstatydinimo, kreditorių susirinkimo pirmininkas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo dienos turi kreiptis į teismą dėl šio administratoriaus atstatydinimo;

KEISTA:

1. 2003 01 28 įstatymu Nr. IX-1332 (nuo 2003 02 19)

(Žin., 2003, Nr. 17-708)

2. 2008 05 22 įstatymu Nr. X-1557 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 65-2456)

3. 2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1867 (nuo 2012 03 01)

(Žin., 2012, Nr. 4-112)

4. 2014 03 27 įstatymu Nr. XII-805 (nuo 2014 07 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-04326)

5. 2013 03 28 įstatymu Nr. XII-208 (nuo 2015 01 01 – remiantis

2014 10 14 įstatymu Nr. XII-1229 (TAR, 2014, Nr. 2014-15110))

(Žin., 2013, Nr. 36-1725)

 

14) išrinkti asmenį pirmininkauti kreditorių susirinkimui, jeigu susirinkime nedalyvauja kreditorių susirinkimo pirmininkas;

KEISTA:

2003 01 28 įstatymu Nr. IX-1332 (nuo 2003 02 19)

(Žin., 2003, Nr. 17-708)

 

15) siūlyti teismui taikyti įmonei likvidavimo procedūrą. Kreditoriai gali priimti sprendimą siūlyti taikyti šią procedūrą jau pirmame kreditorių susirinkime;

KEISTA:

1. 2003 01 28 įstatymu Nr. IX-1332 (nuo 2003 02 19)

(Žin., 2003, Nr. 17-708)

2. 2008 05 22 įstatymu Nr. X-1557 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 65-2456)

 

16) priimti nutarimus, kuriuos bankroto proceso teisme nagrinėjimo atveju priimtų teismas, jeigu įmonėje bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka;

KEISTA:

2003 01 28 įstatymu Nr. IX-1332 (nuo 2003 02 19)

(Žin., 2003, Nr. 17-708)

 

17) įpareigoti administratorių pateikti ieškinį teismui dėl šio įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje nurodytos žalos atlyginimo ir (ar) kreiptis į teismą, kad būtų sprendžiamas teisės eiti pareigas, nurodytas šio įstatymo 10 straipsnio 14 dalyje, klausimas, kai, esant šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytoms aplinkybėms, įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją nepateikė teismui pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo ar pavėlavo jį pateikti ir dėl to galimai buvo padaryta žala įmonei ir (ar) kreditoriams;

KEISTA:

2015 10 15 įstatymu Nr. XII-1962 (nuo 2016 01 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-17031)

 

18) spręsti kitus kreditorių susirinkimo kompetencijai šio įstatymo priskirtus klausimus.

KEISTA:

1. 2003 01 28 įstatymu Nr. IX-1332 (nuo 2003 02 19)

(Žin., 2003, Nr. 17-708)

2. 2015 10 15 įstatymu Nr. XII-1962 (nuo 2016 01 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-17031)

 

24 straipsnis. Kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarka

1. Kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo (kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka, – kreditorių susirinkimo) patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Teismo (kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka, – kreditorių susirinkimo) patvirtinti kreditorių reikalavimai bei jų suma turi būti sumažinami iki susirinkimo jau išmokėtų sumų dydžiu. Kreditorius turi teisę raštu pareikšti kreditorių susirinkimui savo nuomonę (už ar prieš) dėl kiekvieno nutarimo. Šios nuomonės įskaitomos į kreditorių susirinkimo (taip pat ir pakartotinio susirinkimo) balsavimo rezultatus ir apie tai turi būti paskelbta kreditorių susirinkimo metu.

2. Jeigu nutarimui priimti susirinkime balsų nepakako, administratorius per 15 dienų sušaukia pakartotinį kreditorių susirinkimą. Jis turi teisę priimti nutarimus tik pagal ankstesniojo susirinkimo darbotvarkę, išskyrus nutarimus dėl įmonės bankroto proceso ne teismo tvarka ir dėl taikos sutarties.

3. Pakartotiniame kreditorių susirinkime nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų susirinkime dalyvaujančių kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos.

4. Kreditorių susirinkimo nutarimai privalomi visiems kreditoriams. Tuo atveju, kai bankroto byla iškelta teisme, kreditorių susirinkimo pirmininkas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo nutarimo priėmimo dienos kreditorių susirinkimo protokolo kopiją pateikti bankroto bylą nagrinėjančiam teismui.

5. Kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą.

 

25 straipsnis. Kreditorių komitetas

1. Kreditorių komitetą gali rinkti pirmasis arba kiti kreditorių susirinkimai. Kreditorių susirinkimo pirmininkas yra ir kreditorių komiteto pirmininkas. Kreditorių komiteto nariu turi būti išrinktas bent vienas asmuo, kuris yra įgaliotas ginti su darbo santykiais susijusius reikalavimus, jeigu įmonė turi tenkinti darbuotojų reikalavimus, susijusius su darbo santykiais, reikalavimus atlyginti žalą dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, susirgimo profesine liga arba dėl mirties nuo nelaimingo atsitikimo darbe. Kreditorių komitetą turi sudaryti ne mažiau kaip 5 nariai.

2. Kreditorių komitetas kontroliuoja, kaip vyksta bankroto procesas, administratoriaus veiklą, gina kreditorių interesus laikotarpiais tarp kreditorių susirinkimų.

3. Kreditorių komiteto teises nustato kreditorių susirinkimas.

4. Kreditorių komiteto nutarimai yra teisėti, jeigu jo posėdžiuose dalyvauja daugiau kaip pusė narių. Vienas kreditorių komiteto narys turi vieną balsą. Kreditorių komitetas priima nutarimus paprasta balsų dauguma, o jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, sprendžiamasis yra pirmininko balsas. Apie priimtus nutarimus kreditorių komitetas privalo kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka informuoti visus kreditorius. Tuo atveju, kai bankroto byla iškelta teisme, kreditorių komiteto pirmininkas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo nutarimo priėmimo dienos privalo kreditorių komiteto posėdžio protokolo kopiją pateikti teismui.

 

26 straipsnis. Kreditorių reikalavimų tvirtinimas

1. Kreditorių reikalavimus tvirtina teismas. Teismas ne vėliau kaip per 45 dienas nuo kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo gavimo dienos priima nutartį patvirtinti neginčijamus kreditorių reikalavimus (neginčijamą jų dalį). Kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi, kol teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos.

KEISTA:

1. 2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1867 (nuo 2012 03 01)

(Žin., 2012, Nr. 4-112)

2. 2013 03 28 įstatymu Nr. XII-208 (nuo 2013 04 06)

(Žin., 2013, Nr. 36-1725)

 

2. Kreditoriai turi teisę atsisakyti visų ar dalies savo reikalavimų. Kreditorius reikalavimų atsisakymą teismui pateikia raštu. Teismas reikalavimų atsisakymą priima nutartimi, atitinkamai sumažina kreditorių reikalavimų sumą ir išbraukia reikalavimų atsisakiusį kreditorių iš kreditorių sąrašo (jeigu jis atsisakė visų reikalavimų).

3. Įmonės bankroto proceso metu kreditoriaus reikalavimai gali būti perleisti kitam kreditoriui arba asmeniui. Šių reikalavimų eilė, nustatyta pagal šio įstatymo 35 straipsnio nuostatas, nesikeičia.

4. Kai iškėlus bankroto bylą mokesčių administratorius pagal mokesčių įstatymuose nustatytas mokesčio permokos (skirtumo) įskaitymo nuostatas atlieka priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą, teismui teikiami tvirtinti įskaityta suma sumažinti reikalavimai.

KEISTA:

2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1867 (nuo 2012 03 01)

(Žin., 2012, Nr. 4-112)

 

5. Nutartis dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo teismas priima rašytinio proceso tvarka. Suinteresuotų asmenų prašymu gali būti skiriamas žodinis bylos nagrinėjimas. Administratoriaus ginčijamų kreditorių reikalavimų tvirtinimo klausimą teismas sprendžia teismo posėdyje, pranešęs administratoriui ir asmenims, kurių reikalavimai yra ginčijami.

KEISTA:

1. 2002 11 19 įstatymu Nr. IX-1200 (nuo 2003 01 01)

(Žin., 2002, Nr. 116-5193)

2. 2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1867 (nuo 2012 03 01)

(Žin., 2012, Nr. 4-112)

 

6. Nutartis dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo ar atsisakymo juos tvirtinti atskiruoju skundu gali skųsti tik administratorius ir kreditoriai, kuriems jos priimtos. Kiti kreditoriai šias nutartis gali skųsti tik jeigu jomis patvirtintų finansinių reikalavimų suma viršija 72 eurus ir skundą paduodančio kreditoriaus patvirtintų finansinių reikalavimų suma viršija 72 eurus. Atskirasis skundas turi būti išnagrinėtas teisme per 30 dienų nuo jo priėmimo apeliacinės instancijos teisme dienos.

KEISTA:

1. 2002 11 19 įstatymu Nr. IX-1200 (nuo 2003 01 01)

(Žin., 2002, Nr. 116-5193)

2. 2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1867 (nuo 2012 03 01)

(Žin., 2012, Nr. 4-112)

3. 2014 11 06 įstatymu Nr. XII-1309 (nuo 2015 01 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-17041)

 

27 straipsnis. Bankroto bylos nutraukimas

1. Bankroto byla nutraukiama, kai:

1) visi kreditoriai atsisako savo reikalavimų ir teismas priima nutartį priimti atsisakymus;

2) bankrutuojanti įmonė atsiskaito su visais kreditoriais (kreditoriumi) ir administratorius teismui pateikia tai įrodančius dokumentus;

3) pasirašoma taikos sutartis ir teismas ją patvirtina.

2. NETEKO GALIOS:

2004 11 02 įstatymu Nr. IX-2523 (nuo 2004 11 17)

(Žin., 2004, Nr. 167-6102)

 

3. Nutraukus įmonės bankroto bylą, visi mokesčiai ir privalomosios įmokos, taip pat palūkanos ir netesybos skaičiuojami nuo teismo nutarties nutraukti šią bylą įsiteisėjimo dienos ir atnaujinamas ribojamos kolektyvinės sutarties galiojimas.

KEISTA:

2003 01 28 įstatymu Nr. IX-1332 (nuo 2003 02 19)

(Žin., 2003, Nr. 17-708)

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

TAIKOS SUTARTIS

 

28 straipsnis. Taikos sutarties sudarymas

KEISTA:

2013 04 18 įstatymu Nr. XII-237 (nuo 2013 10 01)

(Žin., 2013, Nr. 46-2244)

 

1. Pasiūlymą sudaryti taikos sutartį gali pateikti kreditoriai, administratorius, įmonės savininkas (savininkai).

2. Administratorius privalo pasiūlyti sudaryti taikos sutartį neribotos civilinės atsakomybės įmonės savininkui (savininkams) ir įmonės kreditoriams prieš kreipdamasis į teismą dėl išieškojimo iš įmonės savininko (savininkų) turimo turto, įskaitant ir turtą, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė, kai neribotos civilinės atsakomybės įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti ir kreditorių reikalavimams tenkinti. Teismas priima nutartį išieškoti iš neribotos civilinės atsakomybės įmonės savininko (savininkų) turimo turto, įskaitant ir turtą, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė, jeigu šalys iki nutarties likviduoti įmonę dėl bankroto įsiteisėjimo nesusitarė dėl taikos sutarties sudarymo.

3. Taikos sutartis laikoma sudaryta, jeigu ją pasirašo kreditoriai, kurių nepatenkintų reikalavimų suma sudaro ne mažiau kaip 2/3 iki taikos sutarties pasirašymo dienos visų likusių nepatenkintų reikalavimų sumos vertinės išraiškos, arba jų įgaliotas atstovas ir administratorius, gavęs įmonės savininko (savininkų) sutikimą. Kai įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės, taikos sutartis laikoma sudaryta, jeigu ją pasirašo kreditoriai, kurių nepatenkintų reikalavimų suma sudaro ne mažiau kaip 2/3 iki taikos sutarties pasirašymo dienos visų likusių nepatenkintų reikalavimų sumos vertinės išraiškos, arba jų įgaliotas atstovas, administratorius ir įmonės savininkas (savininkai).

4. Taikos sutartis gali būti sudaroma bet kuriuo bankroto proceso metu iki teismo nutarties likviduoti įmonę dėl bankroto įsiteisėjimo dienos.

 

29 straipsnis. Taikos sutarties turinys ir jos tvirtinimo tvarka

1.

KEISTA:

2013 04 18 įstatymu Nr. XII-237 (nuo 2013 10 01)

(Žin., 2013, Nr. 46-2244)

 

Taikos sutartyje turi būti nurodoma:

1) įmonei daromos nuolaidos ir kreditorių reikalavimai;

2) įmonės ir (arba) jos savininko (savininkų) įsipareigojimai patenkinti kreditorių reikalavimus iš su darbo santykiais susijusių ar kitaip teisėtai gaunamų pajamų;

3) kreditorių reikalavimų patenkinimo būdai ir terminai;

4) įmonės ir (arba) jos savininko (savininkų) atsakomybė už taikos sutarties nevykdymą.

2. Taikos sutartį tvirtina teismas. Jeigu bankroto byla iškelta akcinei ar uždarajai akcinei bendrovei, teismas nutartyje dėl taikos sutarties patvirtinimo nurodo asmenį, kuriam paveda sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą.

3. Teismas netvirtina taikos sutarties, jeigu joje numatyti veiksmai prieštarauja įstatymams arba pažeidžia įstatymų saugomus interesus.

KEISTA:

2013 04 18 įstatymu Nr. XII-237 (nuo 2013 10 01)

(Žin., 2013, Nr. 46-2244)

 

4. Taikos sutartis įsigalioja įsiteisėjus teismo nutarčiai šią sutartį patvirtinti.

5. Įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl taikos sutarties patvirtinimo, įmonės bankroto byla nutraukiama.

6. Bankroto procesą nagrinėjant ne teismo tvarka, taikos sutartį tvirtina notaras.

7. NETEKO GALIOS:

2002 11 19 įstatymu Nr. IX-1200 (nuo 2003 01 01)

(Žin., 2002, Nr. 116-5193)

 

8. Įsiteisėjus teismo nutarčiai patvirtinti taikos sutartį, administratorius per 5 darbo dienas apie tai raštu praneša šiai įmonei paslaugas teikiančioms kredito įstaigoms, mokesčių, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo administratoriams, valstybės, savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai, juridinių asmenų registrui, Finansų ministerijai, jeigu įmonė yra gavusi paskolą iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų arba gavusi paskolą, kuriai suteikta valstybės garantija, taip pat Lietuvos bankui, jeigu taikos sutartis sudaroma su finansų maklerio įmone arba akcine bendrove, kuri laikoma vertybinių popierių emitentu pagal Vertybinių popierių įstatymą, ir šio įstatymo 11 straipsnio 12 dalyje nurodytai Vyriausybės įgaliotai institucijai.

KEISTA:

1. 2002 11 19 įstatymu Nr. IX-1200 (nuo 2003 01 01)

(Žin., 2002, Nr. 116-5193)

2. 2004 11 04 įstatymu Nr. IX-2538 (nuo 2005 01 01)

(Žin., 2004, Nr. 171-6298)

3. 2008 05 22 įstatymu Nr. X-1557 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 65-2456)

4. 2011 11 17 įstatymu Nr. XI-1695 (nuo 2012 01 01)

(Žin., 2011, Nr. 146-6841)

5. 2013 03 28 įstatymu Nr. XII-208 (nuo 2015 01 01 – remiantis

2014 10 14 įstatymu Nr. XII-1229 (TAR, 2014, Nr. 2014-15110))

(Žin., 2013, Nr. 36-1725)

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

BANKRUTAVUSIOS ĮMONĖS LIKVIDAVIMAS

 

30 straipsnis. Įmonės pripažinimas bankrutavusia

1. Teismas, išnagrinėjęs bankroto bylą ir pripažinęs įmonę bankrutavusia, priima nutartį likviduoti įmonę dėl bankroto.

2. Teismas pripažįsta įmonę bankrutavusia ir priima nutartį įmonę likviduoti, jei per 3 mėnesius nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos nebuvo priimta nutartis dėl taikos sutarties sudarymo ir jei teismas šio termino nepratęsė. Pratęsti šį terminą teismas gali tik tuo atveju, kai to prašo kreditorių susirinkimas. Teismas, gavęs įmonės kreditorių susirinkimo siūlymą taikyti įmonei likvidavimo procedūrą anksčiau nei per 3 mėnesius nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos, turi nedelsdamas spręsti klausimą dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir jos likvidavimo.

KEISTA:

2008 05 22 įstatymu Nr. X-1557 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 65-2456)

 

3. Teismas, pripažinęs įmonę bankrutavusia ir priėmęs nutartį likviduoti ją dėl bankroto, patvirtina kiekvieno kreditoriaus patikslintų reikalavimų sumą, likvidavimo tvarką, kitus likvidavimo procedūrai vykdyti būtinus pavedimus ir nurodymus. Nuo teismo nutarties likviduoti įmonę dėl bankroto įsiteisėjimo dienos įmonė netenka teisės vykdyti ūkinę komercinę veiklą. Likviduojama dėl bankroto įmonė gali sudaryti tik susijusius su įmonės veiklos nutraukimu arba teismo nutartyje likviduoti įmonę numatytus sandorius.

KEISTA:

2013 04 18 įstatymu Nr. XII-237 (nuo 2013 10 01)

(Žin., 2013, Nr. 46-2244)

 

4. Įmonės likvidatoriaus funkcijas atlieka administratorius šio įstatymo nustatyta tvarka.

 

31 straipsnis. Administratoriaus teisės ir pareigos likviduojant bankrutavusią įmonę

Likviduojant bankrutavusią įmonę, administratorius:

1) disponuoja įmonės turtu bei lėšomis ir užtikrina jų apsaugą;

2) šio įstatymo nustatyta tvarka organizuoja turto pardavimą ir jį parduoda ar perduoda kreditoriams;

3) tenkina šio įstatymo nustatyta tvarka patvirtintus kreditorių reikalavimus;

4) pateikia žalos atlyginimo prievolės dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga dokumentus ir žalos atlyginimo gavėjų duomenis jų gyvenamosios vietos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams, kai įstatymo numatytu atveju žalos atlyginimo mokėjimas pereina valstybei;

KEISTA:

2001 12 17 įstatymu Nr. IX-665 (nuo 2002 01 01)

(Žin., 2001, Nr. 110-3991)

 

5) įstatymų nustatyta tvarka sutvarko atliekas, užterštą dirvožemį ir gruntą;

KEISTA:

2008 05 22 įstatymu Nr. X-1557 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 65-2456)

 

6) grąžina bankrutavusios įmonės savininkui (savininkams) turtą, likusį atsiskaičius su kreditoriais;

KEISTA:

2008 05 22 įstatymu Nr. X-1557 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 65-2456)

 

7) įstatymų nustatyta tvarka saugotinus įmonės dokumentus perduoda archyvui;

8) pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus;

KEISTA:

2008 05 22 įstatymu Nr. X-1557 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 65-2456)

 

9) perduoda duomenis apie likviduotą įmonę šio įstatymo 11 straipsnio 12 dalyje nurodytai Vyriausybės įgaliotai institucijai.

KEISTA:

1. 2008 05 22 įstatymu Nr. X-1557 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 65-2456)

2. 2013 03 28 įstatymu Nr. XII-208 (nuo 2015 01 01 – remiantis

2014 10 14 įstatymu Nr. XII-1229 (TAR, 2014, Nr. 2014-15110))

(Žin., 2013, Nr. 36-1725)

 

32 straipsnis. Bankrutavusios įmonės likvidavimas

1. Įmonė įgyja bankrutavusios įmonės statusą nuo teismo nutarties likviduoti įmonę dėl bankroto įsiteisėjimo dienos.

2. Administratorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo teismo nutarties likviduoti įmonę dėl bankroto įsiteisėjimo dienos privalo pateikti šio įstatymo 11 straipsnio 12 dalyje nurodytai Vyriausybės įgaliotai institucijai duomenis apie bankrutavusią įmonę, pateikti dokumentus Juridinių asmenų registrui, pranešti apie priimtą nutartį bankrutavusios įmonės savininkui (savininkams), įmonei paslaugas teikiančioms kredito įstaigoms, mokesčių, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo administratoriams, Finansų ministerijai, jeigu įmonė yra paskolos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų arba paskolos, kuriai suteikta valstybės garantija, gavėja, Užimtumo tarnybai, taip pat Lietuvos bankui, jeigu likviduojama finansų maklerio įmonė, valdymo įmonė, investicinė bendrovė arba akcinė bendrovė, kuri laikoma vertybinių popierių emitentu pagal Vertybinių popierių įstatymą.

KEISTA:

1. 2002 11 19 įstatymu Nr. IX-1200 (nuo 2003 01 01)

(Žin., 2002, Nr. 116-5193)

2. 2004 11 04 įstatymu Nr. IX-2538 (nuo 2005 01 01)

(Žin., 2004, Nr. 171-6298)

3. 2008 05 22 įstatymu Nr. X-1557 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 65-2456)

4. 2011 11 17 įstatymu Nr. XI-1695 (nuo 2012 01 01)

(Žin., 2011, Nr. 146-6841)

5. 2013 03 28 įstatymu Nr. XII-208 (nuo 2015 01 01 – remiantis

2014 10 14 įstatymu Nr. XII-1229 (TAR, 2014, Nr. 2014-15110))

(Žin., 2013, Nr. 36-1725)

6. 2017 12 21 įstatymu Nr. XIII-959 (nuo 2018 10 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-21691)

 

3. NETEKO GALIOS:

2002 11 19 įstatymu Nr. IX-1200 (nuo 2003 01 01)

(Žin., 2002, Nr. 116-5193)

 

4. Po to, kai administratorius pateikia šio įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

KEISTA:

1. 2003 01 28 įstatymu Nr. IX-1332 (nuo 2003 02 19)

(Žin., 2003, Nr. 17-708)

2. 2008 05 22 įstatymu Nr. X-1557 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 65-2456)

3. 2017 11 21 įstatymu Nr. XIII-774 (nuo 2018 07 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-18828)

 

5. Administratorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo teismo sprendimo dėl įmonės pabaigos įsiteisėjimo dienos arba nuo kreditorių susirinkimo sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo dienos pateikia prašymą juridinių asmenų registrui išregistruoti likviduotą dėl bankroto įmonę. Kartu su prašymu administratorius privalo pateikti teismo sprendimą dėl įmonės pabaigos arba kreditorių susirinkimo sprendimą dėl įmonės pabaigos, įmonės įregistravimo pažymėjimo ir steigimo dokumentų originalus, pažymą, kad dokumentai toliau saugoti perduoti archyvui, ir nurodo įmonę aptarnaujančių bankų bei kitų kredito įstaigų adresus.

KEISTA:

1. 2002 11 19 įstatymu Nr. IX-1200 (nuo 2003 01 01)

(Žin., 2002, Nr. 116-5193)

2. 2003 06 05 įstatymu Nr. IX-1600 (nuo 2003 07 01)

(Žin., 2003, Nr. 61-2757)

3. 2008 05 22 įstatymu Nr. X-1557 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 65-2456)

 

6. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo teismo sprendimo dėl įmonės pabaigos gavimo dienos įmonė išregistruojama iš juridinių asmenų registro ir apie tai pranešama mokesčių, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo administratoriams, taip pat bankams ir kitoms kredito įstaigoms, aptarnavusioms įmonę, ir šio įstatymo 11 straipsnio 12 dalyje nurodytai Vyriausybės įgaliotai institucijai.

KEISTA:

1. 2002 11 19 įstatymu Nr. IX-1200 (nuo 2003 01 01)

(Žin., 2002, Nr. 116-5193)

2. 2004 11 04 įstatymu Nr. IX-2538 (nuo 2005 01 01)

(Žin., 2004, Nr. 171-6298)

3. 2008 05 22 įstatymu Nr. X-1557 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 65-2456)

4. 2013 03 28 įstatymu Nr. XII-208 (nuo 2015 01 01 – remiantis

2014 10 14 įstatymu Nr. XII-1229 (TAR, 2014, Nr. 2014-15110))

(Žin., 2013, Nr. 36-1725)

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

ĮMONIŲ TURTO PARDAVIMO IR KREDITORIŲ REIKALAVIMŲ TENKINIMO TVARKA BANKROTO PROCESO METU

 

33 straipsnis. Turto pardavimo ir perdavimo tvarka

KEISTA:

2008 05 22 įstatymu Nr. X-1557 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 65-2456)

 

1.

KEISTA:

1. 2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1867 (nuo 2012 03 01)

(Žin., 2012, Nr. 4-112)

2. 2013 04 18 įstatymu Nr. XII-237 (nuo 2013 10 01)

(Žin., 2013, Nr. 46-2244)

3. 2016 09 21 įstatymu Nr. XII-2630 (nuo 2016 09 30)

(TAR, 2016, Nr. 2016-24201)

 

1. Įmonės turtas ir (arba) neribotos civilinės atsakomybės įmonės savininko (savininkų) turtas, į kurį teisės aktų nustatyta tvarka gali būti nukreiptas išieškojimas, įskaitant ir turtą, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė, įsiteisėjus šio įstatymo 28 straipsnio 2 dalyje nurodytai teismo nutarčiai, parduodamas:

1) gyvūnai, produktai, kitas greitai gendantis ar galintis greitai prarasti savo prekinę vertę turtas – už administratoriaus, atsižvelgiant į analogiškų objektų (prekių) faktinių sandorių rinkoje kainas, nustatytą (kai turtas įkeistas – suderinus su įkaito turėtoju) kainą;

2) nekilnojamasis ir įkeistas turtas, taip pat turtas, kurio vertė viršija 250 bazinių socialinių išmokų dydžio sumą, išskyrus šios dalies 1 ir 4 punktuose ir šio straipsnio 4, 5 dalyse nurodytus atvejus, – iš varžytynių Vyriausybės nustatyta tvarka;

3) kitas ir neparduotas dvejose varžytynėse šios dalies 2 punkte nurodytas turtas – kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka tos pačios apimties ir detalumo, kaip buvo siūloma varžytynių metu. Kreditorių susirinkimui nusprendus pakeisti neparduoto dvejose varžytynėse turto apimtį ir detalumą, turtas parduodamas šios dalies 2 punkte nustatyta tvarka. Kai iš varžytynių neparduotas turtas išskaidomas dalimis, atskiriant menkavertį turtą, kurio kreditorių susirinkimo nustatyta kaina nesiekia 2 000 eurų, o turtas nėra įkeistas arba, jeigu turtas įkeistas, jo pardavimas yra suderintas su įkaito turėtoju ar hipotekos kreditoriumi, toks menkavertis turtas gali būti parduodamas kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka be varžytynių;

4) bankrutuojančiam ar bankrutavusiam bankui ar kredito unijai priklausančios reikalavimo teisės pagal skolininkų prievoles ir kitas finansinis turtas gali būti parduodamas kita, negu šios dalies 2 punkte nustatyta, tvarka. Sprendimus dėl tokių prievolių ir kito finansinio turto pardavimo priima kreditorių komitetas, o jeigu jis įstatymų nustatyta tvarka nėra renkamas, – kreditorių susirinkimas.

2. Neparduotas turtas gali būti perduodamas kreditoriams. Turto perdavimo aktą tvirtina administratorius.

3. Turto pirkimo-pardavimo sutartis, pardavimo iš varžytynių aktas arba perdavimo aktas yra prilyginami notaro patvirtintai sutarčiai ir yra nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai.

KEISTA:

2014 03 27 įstatymu Nr. XII-805 (nuo 2014 07 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-04326)

 

4. Jeigu apie įkeisto turto pardavimą paskelbta iki bankroto bylos iškėlimo dienos, antstolis baigia vykdyti turto pardavimą Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka ir pardavus turtą iš varžytynių gautą pinigų sumą, atskaičius vykdymo išlaidas antstoliui, perveda į bankrutuojančios įmonės sąskaitą.

KEISTA:

1. 2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1867 (nuo 2012 03 01)

(Žin., 2012, Nr. 4-112)

2. 2014 03 27 įstatymu Nr. XII-805 (nuo 2014 07 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-04326)

 

5. Vertybiniai popieriai (akcijos, obligacijos ir kiti vertybiniai popieriai), kuriuos turi bankrutuojanti ar bankrutavusi įmonė, turi būti parduodami vertybinių popierių prekybą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Uždarųjų akcinių bendrovių akcijos parduodamos kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka. Uždarosios akcinės bendrovės, kurios akcijos yra parduodamos, akcininkai turi teisę akcijas įsigyti pirmumo tvarka. Akcijos parduodamos asmeniui, pasiūliusiam didžiausią kainą.

KEISTA:

2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1867 (nuo 2012 03 01)

(Žin., 2012, Nr. 4-112)

 

6. Įkeistas turtas parduodamas iš varžytynių Vyriausybės nustatyta tvarka, pranešus apie tai įkaito turėtojui, hipotekos kreditoriui. Įkaito turėtojas, hipotekos kreditorius ne vėliau kaip per 20 dienų nuo varžytynių dienos gali kreiptis į kreditorių susirinkimą su pasiūlymu perimti šiose varžytynėse neparduotą įkeistą turtą už šiose varžytynėse nustatytą pradinę pardavimo kainą, kai varžytynės neįvyko dėl to, kad pirkėjas per nustatytą terminą nesumoka visos sumos, – už tą kainą, kuria jis buvo perkamas paskelbtose neįvykusiose varžytynėse. Jei perimamo turto kaina yra didesnė negu įkaito turėtojo ir (ar) hipotekos kreditoriaus teismo patvirtinti reikalavimai, susidaręs skirtumas turi būti įmokėtas į bankrutuojančios įmonės sąskaitą ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio turto perdavimo dienos. Nepardavus dvejose varžytynėse įkeisto turto ir šio turto neperėmus įkaito turėtojui, hipotekos kreditoriui, jo vertinimo ir pardavimo tvarką nustato kreditorių susirinkimas. Kai pirkėjas sumoka visą kainą už nupirktą įkeistą turtą, įkaito turėtojui, hipotekos kreditoriui priklausanti suma, atskaičius administravimo išlaidoms apmokėti kreditorių susirinkimo patvirtintą sumą, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios kainos gavimo dienos turi būti pervesta į įkaito turėtojo, hipotekos kreditoriaus nurodytą sąskaitą. Visais atvejais, kai administratorius perduoda neparduotą įkeistą turtą įkaito turėtojui, hipotekos kreditoriui, šie ne vėliau kaip per 10 dienų nuo turto perdavimo dienos sumoka administratoriui šio turto administravimo išlaidas, nustatytas kreditorių susirinkimo patvirtintoje administravimo išlaidų sąmatoje. Pardavus įkeistą turtą, hipoteka (įkeitimas) pasibaigia. Administratorius įstatymų nustatyta tvarka perduoda notarui ar teismui (priverstinės hipotekos atveju) duomenis apie hipotekos (įkeitimo) pabaigą.

KEISTA:

1. 2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1867 (nuo 2012 03 01)

(Žin., 2012, Nr. 4-112)

2. 2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1850 (nuo 2012 07 01 – remiantis

2012 04 24 įstatymu Nr. XI-1986 (Žin., 2012, Nr. 51-2530))

(Žin., 2012, Nr. 6-186)

 

7. Jeigu per 24 mėnesius nuo teismo nutarties pripažinti įmonę bankrutavusia įsiteisėjimo dienos lieka neparduoto ir kreditoriams neperduoto bankrutavusios įmonės turto ir kreditorių nepatenkintų reikalavimų, šis turtas, kaip neturintis rinkos vertės, kreditorių, kurių reikalavimams tenkinti neužteko lėšų, sprendimu turi būti nurašytas. Nurašytas bankrutavusios įmonės turtas (išskyrus nekilnojamąjį turtą) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jo nurašymo dienos turi būti panaudojamas arba sunaikinamas kreditorių nustatyta tvarka. Nurašytą nekilnojamąjį turtą administratorius ne vėliau kaip per 30 dienų po jo nurašymo dienos pagal perdavimo aktą turi neatlygintinai perduoti savivaldybei, kurios teritorijoje yra šis nekilnojamasis turtas. Per nurodytą terminą savivaldybė privalo perimti šį turtą. Kreditorių susirinkimo prašymu šioje dalyje nurodytą 24 mėnesių terminą teismas gali pratęsti.

KEISTA:

2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1867 (nuo 2012 03 01)

(Žin., 2012, Nr. 4-112)

 

8. Radioaktyviosios medžiagos, įrenginiai su radioaktyviosiomis medžiagomis ir jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriai gali būti parduoti ar perduoti tik Radiacinės saugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių gyventojų ir aplinkos radiacinę saugą, nustatyta tvarka.

KEISTA:

2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1867 (nuo 2012 03 01)

(Žin., 2012, Nr. 4-112)

 

34 straipsnis. Įkeitimu ir(arba) hipoteka užtikrintų kreditoriaus reikalavimų tenkinimas

Įkeitimu ir (arba) hipoteka užtikrinti kreditoriaus reikalavimai tenkinami pirmiausia iš lėšų, gautų pardavus įkeistą įmonės turtą, arba perduodant įkeistą turtą. Jei įkeistas turtas parduodamas už didesnę kainą negu įkeitimu ir(arba) hipoteka užtikrintų reikalavimų suma, šių lėšų likutis skiriamas kitų kreditorių reikalavimams tenkinti šio įstatymo 35 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

35 straipsnis. Kreditorių reikalavimų tenkinimo eilė ir tvarka

1. Kreditorių reikalavimai tenkinami dviem etapais. Pirmajame etape pagal šio straipsnio nustatytą eiliškumą tenkinami kreditorių reikalavimai be priskaičiuotų palūkanų ir netesybų, o antrajame etape ta pačia eile tenkinama likusi kreditorių reikalavimų dalis (palūkanos ir netesybos).

2. Pirmąja eile tenkinami darbuotojų reikalavimai, susiję su darbo santykiais; reikalavimai atlyginti žalą dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, susirgimo profesine liga arba dėl mirties nuo nelaimingo atsitikimo darbe; žemės ūkio veiklos subjektų reikalavimai sumokėti už parduotus žemės ūkio produktus.

KEISTA:

2015 12 01 įstatymu Nr. XII-2107 (nuo 2016 03 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-19293)

 

3. Antrąja eile tenkinami reikalavimai dėl mokesčių ir kitų įmokų į biudžetą ir dėl privalomojo valstybinio socialinio draudimo bei privalomojo sveikatos draudimo įmokų; dėl paskolų, suteiktų iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, ir paskolų, gautų su valstybės ar garantijų institucijos, už kurios įsipareigojimų vykdymą garantuoja valstybė, garantija; dėl paramos, suteiktos iš Europos Sąjungos lėšų ir valstybės biudžeto lėšų.

KEISTA:

1. 2004 11 04 įstatymu Nr. IX-2538 (nuo 2005 01 01)

(Žin., 2004, Nr. 171-6298)

2. 2008 05 22 įstatymu Nr. X-1557 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 65-2456)

3. 2013 04 18 įstatymu Nr. XII-237 (nuo 2013 10 01)

(Žin., 2013, Nr. 46-2244)

 

4. Trečiąja eile tenkinami visi likusieji kreditorių reikalavimai.

5. Pirmąja eile tenkinamiems kreditorių reikalavimams neturi būti priskirtas apskaičiuotas, su darbo užmokesčiu susijęs gyventojų pajamų mokestis. Šis reikalavimas turi būti tenkinamas antrąja eile. Kai šio straipsnio 2 dalyje nurodytų darbuotojų reikalavimai, susiję su darbo santykiais, reikalavimai atlyginti žalą dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, susirgimo profesine liga arba dėl mirties nuo nelaimingo atsitikimo darbe buvo tenkinami iš Garantinio fondo lėšų ar kai priimamas sprendimas mokėti žalos atlyginimą už įmonę iš valstybės biudžeto lėšų, o žemės ūkio veiklos subjektų reikalavimai sumokėti už parduotus žemės ūkio produktus buvo tenkinami iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos skirtų lėšų, tai dėl šios priežasties atsiradę Garantinio fondo administratoriaus, valstybei atstovaujančio Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos atgręžtiniai reikalavimai turi būti tenkinami antrąja eile.

KEISTA:

1, 2008 05 22 įstatymu Nr. X-1557 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 65-2456)

2. 2012 06 19 įstatymu Nr. XI-2080 (nuo 2013 01 01)

(Žin., 2012, Nr. 78-4018)

3. 2015 12 01 įstatymu Nr. XII-2107 (nuo 2016 03 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-19293)

 

6. Kiekviename etape kiekvienos paskesnės eilės kreditorių reikalavimai tenkinami po to, kai visiškai patenkinti atitinkamo etapo pirmesnės eilės kreditorių reikalavimai. Jeigu neužtenka lėšų visiems vieno etapo vienos eilės reikalavimams visiškai patenkinti, šie reikalavimai tenkinami proporcingai pagal priklausančią kiekvienam kreditoriui sumą. Jeigu tenkinant pirmąja eile tenkinamus kreditorių reikalavimus teisės aktų nustatyta tvarka iš Garantinio fondo ar Žemės ūkio ministerijos lėšų buvo neišlaikytas šioje dalyje nurodytas reikalavimų tenkinimo proporcingumo principas, tai tenkinant iš įmonės lėšų likusius nepatenkintus šių kreditorių reikalavimus turi būti išlyginami atsiradę proporcingumo neatitikimai.

KEISTA:

2008 05 22 įstatymu Nr. X-1557 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 65-2456)

 

7. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytų įmonės darbuotojų reikalavimai, susiję su darbo santykiais, gali būti tenkinami iš Garantinio fondo lėšų, o įmonės bankroto atveju žemės ūkio veiklos subjektų reikalavimai sumokėti už parduotus žemės ūkio produktus gali būti tenkinami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka iki 40 procentų reikalaujamos sumokėti sumos iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos einamaisiais metais šiam tikslui skirtų valstybės biudžeto lėšų. Darbuotojo patvirtinti reikalavimai mažinami iš nurodytų fondų sumokėtos sumos dydžiu, o žemės ūkio veiklos subjekto patvirtinti reikalavimai sumokėti už parduotus žemės ūkio produktus – iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos skirtų lėšų sumokėtos sumos dydžiu.

KEISTA:

1. 2002 11 19 įstatymu Nr. IX-1200 (nuo 2003 01 01)

(Žin., 2002, Nr. 116-5193)

2. 2015 12 01 įstatymu Nr. XII-2107 (nuo 2016 03 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-19293)

 

8. Įmonės ir kreditoriaus priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo atveju kreditoriaus reikalavimai mažinami įskaitytos sumos dydžiu kartu su priskaičiuotomis palūkanomis ir netesybomis. Jeigu įskaitomos sumos neužtenka visiems kreditoriaus reikalavimams tenkinti, pirmiausia tenkinama reikalavimo dalis be palūkanų ir netesybų, likusi reikalavimų dalis tenkinama šiame straipsnyje nustatyta tvarka, atsižvelgiant į šio straipsnio 1 dalyje nustatytą reikalavimų tenkinimą dviem etapais.

KEISTA:

2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1867 (nuo 2012 03 01)

(Žin., 2012, Nr. 4-112)

 

36 straipsnis. Administravimo išlaidos

1. Pirmiausia apmokamos įmonės bankroto administravimo išlaidos, kurios mokamos iš įmonės visų rūšių lėšų (gautų pardavus įmonės turtą, įskaitant ir įkeistą, įmonei grąžintų skolų, ūkinės komercinės veiklos šio straipsnio 3 dalyje nurodyta apimtimi ir kitų bankroto proceso metu gautų lėšų). Kai įmonė neturi lėšų arba jų nepakanka bankroto administravimo išlaidoms apmokėti, jos gali būti apmokamos asmens, pateikusio pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo, lėšomis, kaip nurodyta šio įstatymo 10 straipsnio 10 dalies 1 punkte, arba iš administratoriaus lėšų, kaip nurodyta šio įstatymo 10 straipsnio 10 dalies 2 punkte. Kai neribotos civilinės atsakomybės įmonė neturi lėšų arba jų nepakanka bankroto administravimo išlaidoms apmokėti, administratoriaus patirtos administravimo išlaidos taip pat apmokamos iš įmonės savininko (savininkų) parduoto turto, įskaitant ir turtą, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė, į kurį šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gali būti nukreiptas išieškojimas, kai šis turtas yra parduotas įsiteisėjus šio įstatymo 28 straipsnio 2 dalyje nurodytai teismo nutarčiai.

KEISTA:

1. 2008 05 22 įstatymu Nr. X-1557 (nuo 2009 01 01)

(Žin., 2008, Nr. 65-2456)

2. 2013 04 18 įstatymu Nr. XII-237 (nuo 2013 10 01)

(Žin., 2013, Nr. 46-2244)

 

2. Administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas, atsižvelgdamas į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius. Bankroto administravimo išlaidų rekomendaciniai dydžiai nustatomi įvertinus per praėjusius 3 metus baigtų bankroto procesų faktinius administravimo išlaidų dydžius, atsižvelgiant į šio įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nurodytų įmonę apibūdinančių kriterijų reikšmes. Bankroto administravimo išlaidų rekomendaciniai dydžiai gali būti viršyti tik tuo atveju, jeigu kreditorių susirinkimas arba teismas pritaria administratoriaus pateiktam motyvuotam prašymui patvirtinti rekomendacinius dydžius viršijančią administravimo išlaidų sąmatą. Vyriausybė ne rečiau kaip kartą per 3 metus peržiūri ir patikslina bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius. Tuo atveju, jeigu administratorius ar kreditoriai ginčija kreditorių susirinkimo patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą, išsprendęs ginčą, ją patvirtina bankroto bylą nagrinėjantis teismas, atsižvelgdamas į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius. Ši teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama. Administratorius neturi teisės viršyti patvirtintos administravo išlaidų sąmatos ir įmonės vardu prisiimti sąmatą viršijančių įsipareigojimų, išskyrus šiame straipsnyje numatytus atvejus. Jeigu planuojama viršyti administravimo išlaidų sąmatą arba įmonės vardu prisiimti sąmatą viršijančius įsipareigojimus, administratorius sušaukia kreditorių susirinkimą dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo. Administratorius turi teisę viršyti administravimo išlaidų sąmatą arba įmonės vardu prisiimti sąmatą viršijančius įsipareigojimus tik tais atvejais, kai dėl nenumatytų priežasčių būtina imtis skubių priemonių, siekiant apsaugoti įmonės ir jos kreditorių interesus. Apie tai administratorius nedelsdamas informuoja kreditorių susirinkimą ir pateikia jam sąmatos viršijimo arba įmonės vardu prisiimtų sąmatą viršijančių įsipareigojimų ataskaitą. Jeigu kreditorių susirinkimas šios ataskaitos nepatvirtina, išlaidos ir įsipareigojimai, kuriais viršyta sąmata, dengiami iš administratoriaus asmeninių lėšų. Kreditorių susirinkimo nutarimas dėl sąmatos viršijimo ataskaitos arba įmonės vardu prisiimtų sąmatą viršijančių įsipareigojimų ataskaitos tvirtinimo šio įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiamas teismui. Jeigu kreditorių susirinkimas sąmatos viršijimo ataskaitos arba įmonės vardu prisiimtų sąmatą viršijančių įsipareigojimų ataskaitos nepatvirtina, ją gali patvirtinti teismas, įvertinęs atliktų išlaidų ir prisiimtų įsipareigojimų būtinumą, pobūdį, jų atitiktį įmonės ir kreditorių interesams ir kitas svarbias aplinkybes. Tokia teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

KEISTA:

2015 10 15 įstatymu Nr. XII-1962 (nuo 2016 05 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-17031)

 

3. Bankroto administravimo išlaidas sudaro atlyginimas administratoriui, su darbo santykiais susijusios išmokos įmonės darbuotojams (įskaitant mokesčius, apskaičiuojamus nuo susijusių su darbo santykiais išmokų), kuriems būtina dalyvauti bankroto procese, išskyrus darbuotojus, dalyvaujančius ūkinėje komercinėje veikloje, išlaidos įmonės auditui, turto įvertinimo, pardavimo, atliekų, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymo bei kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos. Prie bankroto administravimo išlaidų negali būti priskiriamos išlaidos, susijusios su ūkine komercine veikla, išskyrus iš ūkinės komercinės veiklos gaunamų pajamų administratoriui už vadovavimą ūkinei komercinei veiklai mokamą atlyginimo dalį.

KEISTA:

1. 2008 05 22 įstatymu Nr. X-1557 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 65-2456)

2. 2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1867 (nuo 2012 03 01)

(Žin., 2012, Nr. 4-112)

3. 2013 04 18 įstatymu Nr. XII-237 (nuo 2013 10 01)

(Žin., 2013, Nr. 46-2244)

 

4. Pirmasis kreditorių susirinkimas privalo nustatyti sumą, kuri turi būti sumokėta administratoriui už įmonės administravimą bankroto proceso metu, įskaitant laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki pavedimo sutarties su juo sudarymo dienos arba iki pirmojo kreditorių susirinkimo dienos. Tuo atveju, jeigu pirmasis kreditorių susirinkimas nepatvirtina administratoriui mokėtinos sumos arba ši suma yra ginčijama teisme, išsprendęs klausimą iš esmės, sumą, kuri turi būti sumokėta administratoriui už įmonės administravimą, nustato bankroto bylą nagrinėjantis teismas. Ši teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

KEISTA:

2015 10 15 įstatymu Nr. XII-1962 (nuo 2016 05 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-17031)

 

5. Administratoriaus atlyginimas nustatomas už visą įmonės administravimo laikotarpį, atsižvelgiant į Vyriausybės patvirtintas Atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisykles, kuriose nustatomi rekomendaciniai administratoriaus atlyginimo dydžiai. Administratoriaus atlyginimas yra siejamas su administratoriaus veiklos rezultatais ir nepriklauso nuo bankroto procedūros trukmės. Konkreti administratoriaus atlyginimo suma (atsižvelgiant į tai, ar bankrutuojanti ir (arba) bankrutavusi įmonė tęsia (vykdo) veiklą, į parduodamo įmonės turto rūšį ir jo kiekį, gautas lėšas iš parduoto įmonės turto, bankroto metu išieškotas sumas, taip pat į įmonei iškeltų bylų ir pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą ir skaičių) ir jo mokėjimo tvarka (atlyginimo suma gali būti išmokama visa iš karto baigus bankroto procesą arba dalimis vykdant bankroto procesą) nustatoma pavedimo sutartyje. Kreditorių susirinkimo arba teismo nustatytas administratoriaus atlyginimas negali viršyti šiame straipsnyje nustatyta tvarka patvirtintų dydžių. Tuo atveju, jeigu dėl objektyvių priežasčių yra būtina viršyti šiame straipsnyje nustatyta tvarka patvirtintus administratoriaus atlyginimo dydžius, jie keičiami šio straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

KEISTA:

2015 10 15 įstatymu Nr. XII-1962 (nuo 2016 05 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-17031)

 

6. Nutraukus bankroto bylą ar nutraukus su administratoriumi sudarytą pavedimo sutartį, atlyginimas už suteiktas administravimo paslaugas išmokamas proporcingai atliktų darbų apimčiai, atsižvelgiant į pavedimo sutarties dalies įvykdymą, išskyrus atvejus, kai administratorius vykdė bankroto procedūras po to, kai sužinojo ar turėjo sužinoti, kad neteko teisės teikti bankroto administravimo paslaugas ir (arba) pavedimo sutartis buvo nutraukta. Kai administratorius atstatydinamas esant nebaigtoms bankroto procedūroms, pavedimo sutartis nutraukiama ir administratoriui priklausantis atlyginimas išmokamas, kai atstatydintas administratorius perduoda įmonės turtą ir dokumentus naujai paskirtam administratoriui, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo turto ir dokumentų perdavimo akto pasirašymo dienos.

KEISTA:

2013 04 18 įstatymu Nr. XII-237 (nuo 2013 10 01)

(Žin., 2013, Nr. 46-2244)

 

DEVINTASIS SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

37 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

KEISTA (straipsnio pavadinimas):

2002 11 19 įstatymu Nr. IX-1200 (nuo 2003 01 01)

(Žin., 2002, Nr. 116-5193)

 

1. Šis įstatymas įsigalioja nuo 2001 m. liepos 1 d.

2. Įmonių bankroto įstatymas (Žin., 1997, Nr. 64-1500; 1998, Nr. 109-2996, Nr. 114-3189; 2000, Nr. 32-889) galioja ir reglamentuoja bankroto procedūrų vykdymą tik toms įmonėms, kurių bankroto bylos iškeltos arba bankroto procesas pradėtas ne teismo tvarka iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos.

3. Šio įstatymo nustatyta tvarka nagrinėjamos bankroto bylos ir tų įmonių, kuriose iki šio įstatymo įsigaliojimo bankroto procesas vyko ne teismo tvarka, tačiau kurių bylos kreditorių susirinkimo nutarimu nuo 2001 m. liepos 1 d. perduodamos nagrinėti teismui.

4. Įmonėms, kurioms bankroto bylos iškeltos iki 2001 m. liepos 1 d., administravimo išlaidos gali būti patikslintos vadovaujantis šio įstatymo 36 straipsnio nuostatomis.

5. Įmonėms, įgijusioms likviduojamos dėl bankroto įmonės statusą iki 2001 m. liepos 1 d., yra taikomos šio įstatymo 33 straipsnio 4 dalies nuostatos. Toje dalyje likvidavimo procedūrai nustatytas 24 mėnesių terminas pradedamas skaičiuoti nuo 2001 m. liepos 1 d. Šias įmones išregistruojant, taikomos šio įstatymo 32 straipsnio 6 dalies nuostatos.

6. Vyriausybė arba jos įgaliota institucija nustato:

1) duomenų apie įmonės bankroto procedūras pateikimo ir skelbimo tvarką;

2) valstybės institucijų įgaliotų asmenų atstovavimo atliekant bankroto procedūras tvarką;

3) bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarką;

4) bankroto administratoriaus pažymėjimo ir bankroto administratoriaus padėjėjo pažymėjimo išdavimo ir asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo sudarymo tvarką, bankroto administratorių veiklos priežiūros tvarką.

KEISTA:

1. 2008 05 22 įstatymu Nr. X-1557 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 65-2456)

2. 2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1867 (nuo 2012 03 01)

(Žin., 2012, Nr. 4-112)

 

7. Šio įstatymo 10 straipsnio 4 ir 7 dalių, 131 straipsnio 2 dalies, 29 straipsnio 8 dalies, 32 straipsnio 2, 5, 6 dalių nuostatos, susijusios su juridinių asmenų registru, taikomos nuo juridinių asmenų registro veiklos pradžios.

KEISTA:

2002 11 19 įstatymu Nr. IX-1200 (nuo 2003 01 01)

(Žin., 2002, Nr. 116-5193)

 

8.

KEISTA:

2002 11 19 įstatymu Nr. IX-1200 (nuo 2003 01 01)

(Žin., 2002, Nr. 116-5193)

 

Iki juridinių asmenų registro veiklos pradžios:

1) teisės aktų nustatyti duomenų ir dokumentų pakeitimai pateikiami Įmonių rejestro tvarkytojui;

2) 32 straipsnio 5 dalyje numatytą prašymą administratorius pateikia Įmonių rejestro tvarkytojui;

3) 32 straipsnio 6 dalyje numatytus veiksmus atlieka Įmonių rejestro tvarkytojas.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                       VALDAS ADAMKUS

______________

 

Lietuvos Respublikos

įmonių bankroto įstatymo

priedas

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2008 07 01

(Žin., 2008, Nr. 65-2456)

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1346/2000 dėl bankroto bylų (OL 2004 m. specialusis leidimas, 19 skyrius, 1 tomas, p. 191) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. balandžio 27 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 694/2006, iš dalies keičiančiu Reglamento (EB) Nr. 1346/2000 dėl bankroto bylų A, B ir C prieduose nurodytų bankroto bylų, likvidavimo bylų ir likvidatorių sąrašus (OL 2006 L 121, p. 1).

______________

 

 

 

 

 

 

 

Cituojami aktai: Išskleisti Suskleisti
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.