Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2005 m. liepos 7 d. nutarimas Nr. 1K-20 „Dėl Nurodymų dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūros Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos reguliavimo srityje patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 85-3203)
  • 2023-09-01 Negaliojantis
    2005-07-15 Įsigalioja
    2005-07-14 Paskelbta
    2005-07-07 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NETEKO GALIOS 2023 05 30 nutarimu Nr. 03-98 (nuo 2023 09 01)

(TAR, 2023, Nr. 2023-10713)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJA

NUTARIMAS

 

DĖL NURODYMŲ DĖL TARPTAUTINIŲ SANKCIJŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS LIETUVOS RESPUBLIKOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJOS REGULIAVIMO SRITYJE PATVIRTINIMO

 

2005 m. liepos 7 d. Nr. 1K-20

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 68-2369) 12 straipsnio 1 dalies 2 punktu bei Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 1679 „Dėl Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 1-4), 4 punktu, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija nutaria:

Patvirtinti Nurodymus dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūros Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos reguliavimo srityje (pridedama).

 

KOMISIJOS PIRMININKAS                                                                                     VIRGILIJUS PODERYS

______________

 

PATVIRTINTA

Vertybinių popierių komisijos

2005 m. liepos 7 d. nutarimu Nr. 1K-20

 

NURODYMAI DĖL TARPTAUTINIŲ SANKCIJŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS LIETUVOS RESPUBLIKOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJOS REGULIAVIMO SRITYJE

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Nurodymai dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūros Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos reguliavimo srityje (toliau – nurodymai) nustato tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo tvarką.

2. Šie nurodymai taikomi vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkams, investicinėms kintamojo kapitalo bendrovėms ir valdymo įmonėms (toliau – finansų įstaigos).

3. Šių nurodymų nuostatos taikomos ir Europos Sąjungai nepriklausančių valstybių, taip pat Europos ekonominei erdvei nepriklausančių valstybių finansų įstaigų filialams Lietuvos Respublikoje bei mutatis mutandis Europos Sąjungos valstybių narių finansų įstaigoms, įsteigusioms filialą Lietuvos Respublikoje arba teikiančioms investicines paslaugas neįsteigus filialo Lietuvos Respublikoje.

4. Šiuose nurodymuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatyme, Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių rinkos įstatyme.

 

II. Teisės aktai, reglamentuojantys tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūrą

 

5. Su tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūra susijusius klausimus Lietuvos Respublikoje reglamentuoja:

5.1. Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymas;

5.2. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas (18712, 224 ir 2591 straipsniai);

5.3. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas (1231 straipsnis);

5.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo;

5.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl priemonių Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoms įgyvendinti;

5.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo;

5.7. 2001 m. gruodžio 27 d. Europos Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2580/2001 dėl specifinių apribojimo priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir susivienijimams siekiant kovoti su terorizmu;

5.8. Europos Sąjungos reglamentai dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo.

 

III. FINANSŲ ĮSTAIGŲ PAREIGOS, SUSIJUSIOS SU FINANSINIŲ SANKCIJŲ ĮGYVENDINIMU

 

6. Tarptautinių sankcijų įgyvendinimą nustato ir keičia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir Europos Sąjungos reglamentai, tiesiogiai taikomi Lietuvos Respublikoje. Finansų įstaigos privalo vykdyti finansines sankcijas ir atlikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo bei Europos Sąjungos reglamentuose dėl tarptautinių sankcijų ir jų įgyvendinimo išimčių nustatytus veiksmus.

7. Finansų įstaigų darbuotojai privalo:

7.1. patikrinti, ar finansų įstaigos klientas nėra įtrauktas į asmenų, jų grupių bei įmonių ir įstaigų, kurioms taikomos Europos Sąjungos finansinės sankcijos, konsoliduotą sąrašą (atnaujinamas konsoliduotas sąrašas skelbiamas oficialiame Europos Komisijos tinklalapyje);

7.2. sekti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos informacinius pranešimus apie tarptautinių sankcijų įsigaliojimą;

7.3. ypatingą dėmesį atkreipti į finansų įstaigų klientus iš valstybių, esančių Finansinės veiklos darbų grupės (toliau – FATF) sudarytame nebendradarbiaujančių valstybių ir teritorijų sąraše, bei jų ar jų naudai teikiamas investicines ar kolektyvinio investavimo subjektų valdymo paslaugas (atnaujinamas nebendradarbiaujančių valstybių ir teritorijų sąrašas skelbiamas oficialiame FATF tinklalapyje).

8. Finansų įstaigoms draudžiama (jei kituose teisės aktuose nenustatyta kitaip):

8.1. teikti investicines ar kolektyvinio investavimo subjektų valdymo paslaugas subjektams, dėl kurių taikomos finansinės sankcijos;

8.2. sudaryti sandorius dėl vertybinių popierių vardu ir (ar) sąskaitą tų asmenų, dėl kurių įgyvendinamos finansinės sankcijos;

8.3. vykdyti veiksmus, kurių vykdymas draudžiamas Lietuvos Respublikoje įgyvendinamomis finansinėmis sankcijomis;

9. Finansų įstaigos privalo nedelsdamos nutraukti – vienašališkai ar šalių susitarimu – sandorius, kurie buvo sudaryti iki nustatant finansinių sankcijų Lietuvos Respublikoje įgyvendinimą, arba sustabdyti jų vykdymą finansinių sankcijų įgyvendinimo laikotarpiui.

10. Finansų įstaigos privalo nedelsdamos nutraukti prievolių, atsiradusių iki nustatant finansinių sankcijų Lietuvos Respublikoje įgyvendinimą, vykdymą arba sustabdyti jį finansinių sankcijų įgyvendinimo laikotarpiui. Finansų įstaigoms draudžiama prisiimti naujas prievoles, kurių vykdymas prieštarautų Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms finansinėms sankcijoms.

11. Finansų įstaigos privalo užtikrinti, kad nebūtų disponuojama subjektų, dėl kurių įgyvendinamos finansinės sankcijos, sąskaitomis. Finansų įstaigos, kurioms perduoti valdyti subjekto, dėl kurio įgyvendinamos finansinės sankcijos, vertybiniai popieriai, investicinės priemonės ir (arba) piniginės lėšos, privalo nedelsdamos sustabdyti disponavimą tais vertybiniais popieriais, investicinėmis priemonėmis ir (arba) piniginėmis lėšomis. Finansų įstaigos, sustabdžiusios subjektų, dėl kurių įgyvendinamos finansinės sankcijos, disponavimą sąskaitomis, apie tai per 2 darbo dienas privalo informuoti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie Vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją.

12. Apribojus subjektų, dėl kurių įgyvendinamos finansinės sankcijos, disponavimą sąskaitomis, iš jų gali būti išskaitomos įprastinės šių sąskaitų išlaikymo išlaidos ir įskaitomos palūkanos bei mokėjimai pagal sandorius, sudarytus iki pradedant įgyvendinti finansines sankcijas tik tuo atveju, kai jokiais išskaitymais ar įskaitymais negalės disponuoti subjektas, dėl kurio įgyvendinamos finansinės sankcijos.

13. Jeigu finansines sankcijas nustačiusių tarptautinių organizacijų sprendimuose ir (arba) Europos Sąjungos teisės aktuose, išskyrus reglamentus, yra numatomos jų įgyvendinimo išimtys humanitariniais, taikos palaikymo misijų aprūpinimo tikslais ar kitais ypatingais atvejais, sankcijų išimčių įgyvendinimas Lietuvos Respublikoje yra nustatomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, išskyrus Ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje numatytą atvejį.

14. Finansų įstaigos, gavusios subjektų, dėl kurių yra įgyvendinamos finansinės sankcijos, prašymą taikyti šių nurodymų 13 punkte nustatytas išimtis, kiekvienu konkrečiu atveju dėl leidimo taikyti išimtį privalo kreiptis į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją.

 

IV. FINANSŲ ĮSTAIGŲ BENDRADARBIAVIMAS

 

15. Finansų įstaigos informaciją apie finansinių sankcijų įgyvendinimą privalo teikti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai.

16. Finansų įstaigos Komisijai ir kitoms tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūrą vykdančioms institucijoms privalo pateikti visus priežiūrai atlikti reikalingus duomenis.

 

V. FINANSŲ įstaigos vidaus tvarka, SUSIJUSI SU finansINIŲ SANKCIJŲ įgyvendinIMU

 

17. Finansų įstaigos privalo:

17.1. savo veikloje vadovautis Europos Sąjungos reglamentų, Ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, šių nurodymų ir kitų teisės aktų nuostatomis ir vykdyti jų nustatytus reikalavimus;

17.2. pagrindinėje įstaigoje ir filialuose paskirti darbuotoją(-us), kuris organizuotų finansinių sankcijų įgyvendinimą konkrečioje finansų įstaigoje, būtų atsakingas už disponavimo sąskaitomis sustabdymą, reguliarų subjektų, dėl kurių taikomos finansinės sankcijos, sąrašo atnaujinimą, pranešimų Užsienio reikalų ministerijai ir Komisijai pateikimą;

17.3. patvirtinti vidaus tvarką, kuri užtikrintų tinkamą šiuose nurodymuose nustatytų reikalavimų laikymąsi;

17.4. turėti ir nuolat atnaujinti subjektų, dėl kurių taikomos finansinės sankcijos, sąrašą;

17.5. nustatyti atitinkamas vidaus kontrolės procedūras, kurios užkirstų kelią finansinių sankcijų įgyvendinimo pažeidimams.

18. Finansų įstaigos vadovas privalo susipažinti ir supažindinti finansų įstaigos darbuotojus su subjektų, dėl kurių taikomos finansinės sankcijos, sąrašu, teisės aktais, reglamentuojančiais tarptautinių sankcijų įgyvendinimą ir atsakomybės už tarptautinių sankcijų įgyvendinimo nevykdymą klausimus.

______________

 

 

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba