Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos banko valdybos 2014 m. kovo 28 d. nutarimas Nr. 03-43 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių inspektavimo nuostatų“ (TAR, 2014-03-31, Nr. 2014-03780)
  • 2021-11-01 Negaliojantis
    2014-04-01 Įsigalioja
    2014-03-31 Paskelbta
    2014-03-28 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NETEKO GALIOS 2021 10 25 nutarimu Nr. 03-188 (nuo 2021 11 01)

(TAR, 2021, Nr. 2021-22326)

 

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS BANKO PRIŽIŪRIMŲ FINANSŲ RINKOS DALYVIŲ INSPEKTAVIMO NUOSTATŲ

 

2014 m. kovo 28 d. Nr. 03-43

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 3 dalies 1 punktu ir Lietuvos Respublikos finansų rinkos priežiūros sistemos pertvarkos įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos banko valdyba nutaria:

1. Patvirtinti Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių inspektavimo nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos banko valdybos 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimą Nr. 157 „Dėl Bankų inspektavimo nuostatų patvirtinimo“;

2.2. Lietuvos banko valdybos 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimą Nr. 158 „Dėl Kredito unijų inspektavimo nuostatų patvirtinimo“;

2.3. Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2005 m. vasario 15 d. nutarimą Nr. N-29 „Dėl patikrinimų atlikimo tvarkos patvirtinimo“.

3. Nustatyti, kad Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių inspektavimai, pradėti ir nepabaigti iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos, baigiami atlikti vadovaujantis šio nutarimo 2 punkte nurodytais teisės aktais.

 

VALDYBOS PIRMININKAS                                                                VITAS VASILIAUSKAS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2014 m. kovo 28 d. nutarimu Nr. 03-43

 

LIETUVOS BANKO PRIŽIŪRIMŲ FINANSŲ RINKOS DALYVIŲ INSPEKTAVIMO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių inspektavimo nuostatuose (toliau – Nuostatai) nustatoma visų Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 1 dalyje numatytų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių (toliau – subjektai arba inspektuojami subjektai) inspektavimo, jo rezultatų įforminimo ir įvertinimo tvarka.

2. Inspektavimas Nuostatuose suprantamas kaip Lietuvos banko tarnautojų atliekamų patikrinimo veiksmų, skirtų Nuostatų 7 punkte numatytiems tikslams pasiekti ir 8 punkte nurodytiems uždaviniams įgyvendinti, visuma tikrinant subjektą vietoje (angl. on-site). Inspektavimas įprastai atliekamas pagal Lietuvos banko patvirtintą metinį inspektavimo planą.

3. Subjekto vadovai – subjekto organų, išskyrus dalyvių susirinkimą, nariai.

4. Užsienio subjekto padalinys Nuostatuose apima ir Europos Sąjungos valstybėje narėje bei Europos ekonominės erdvės valstybėje (toliau – ES valstybė narė) licencijuoto finansų rinkos dalyvio Lietuvos Respublikoje įsteigtą filialą, ir užsienio finansų rinkos dalyvio, licencijuoto ne ES valstybėje narėje, Lietuvos Respublikoje įsteigtą filialą. Nuostatuose vartojama sąvoka „inspektavimas“ apima ir ES valstybėje narėje licencijuoto užsienio finansų rinkos dalyvio filialo patikrinimą.

5. Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatyme ir kituose finansų rinkos dalyvių veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

6. Nuostatai netaikomi specifiniams kitais Lietuvos banko dokumentais reglamentuotiems ir vykdomiems priežiūros veiksmams ir procesams.

 

II SKYRIUS

INSPEKTAVIMO TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR RŪŠYS

 

7. Inspektavimo tikslas – koncentruojantis į subjekto veiklos didžiausios rizikos sritis vietoje patikrinti, kaip laikomasi Lietuvos banko kompetencijai priskirtų atitinkamo subjekto veiklą reglamentuojančių teisės aktų, steigimo dokumentų ir vidaus taisyklių reikalavimų, saugios ir patikimos veiklos principų.

8. Inspektavimas atliekamas siekiant įgyvendinti šiuos uždavinius:

8.1. tikrinti, kaip laikomasi įstatymų ir jų pagrindu priimtų teisės aktų reikalavimų;

8.2. patikrinti, ar laikomasi saugios ir patikimos veiklos principų;

8.3. nustatyti teisės aktų pažeidimus;

8.4. užkirsti kelią galimiems finansų rinką reglamentuojančių teisės aktų saugomų interesų pažeidimams ir kt.

9. Inspektavimas gali būti:

9.1. pagal mastą:

9.1.1. bendrasis – subjekto bendrojo inspektavimo metu, atsižvelgiant į teisės aktuose nustatytus reikalavimus, taip pat į subjekto veiklos turinį ir mastą, kompleksiškai tikrinama subjekto veikla, valdymas, finansinė būklė, vidaus kontrolės, rizikos valdymo sistemos ir kt.;

9.1.2. tikslinis – subjekto tikslinio inspektavimo metu tikrinamas atskirų rizikos rūšių valdymas, tam tikros subjekto veiklos sritys arba nagrinėjami kiti klausimai;

9.2. pagal planavimo lygmenį:

9.2.1. planinis – atliekami vadovaujantis Lietuvos banko patvirtintu metiniu inspektavimo planu.

9.2.2. neplaniniai – atliekami remiantis šiais pagrindais: 1) turint informacijos apie reikšmingai blogėjančią subjekto finansinę būklę; 2) gavus užsienio valstybės priežiūros institucijos prašymą atlikti subjekto inspektavimą; 3) siekiant nustatyti, ar buvo pašalinti ankstesnio inspektavimo metu nustatyti teisės aktų pažeidimai ir (ar) subjekto veiklos trūkumai ir ar buvo įgyvendinti priimti sprendimai; 4) kitais atvejais, kai to reikia finansų rinkos priežiūros funkcijai veiksmingai atlikti.

 

III SKYRIUS

INSPEKTAVIMO ORGANIZAVIMAS IR ATLIKIMAS

 

10. Atliekant inspektavimą vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymu, atitinkamo subjekto veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, Nuostatais ir atsižvelgiama į Lietuvos banko sutartis, sudarytas su atitinkamos užsienio valstybės priežiūros institucijomis.

11. Inspektavimą atlieka inspektavimo komisija, kurią sudaro Lietuvos banko tarnautojai. Inspektavimo komisijos sudėtį ir pirmininką Nuostatų 13 punkte nurodytu dokumentu dėl inspektavimo tvirtina Lietuvos banko valdybos pirmininkas arba Priežiūros tarnybos direktorius.

12. Inspektavimui atlikti gali būti pasitelkiami tinkamą kvalifikaciją ir specialių žinių turintys nepriklausomi specialistai. Tokiu atveju šie asmenys įtraukiami į inspektavimo komisijos sudėtį. Taip pat gali būti atliekamas bendras Lietuvos banko ir kitų Lietuvos Respublikos institucijų inspektavimas. Teisės aktuose ir (ar) Lietuvos banko sudarytoje sutartyje su užsienio valstybės priežiūros institucija dėl bendradarbiavimo priežiūros srityje nustatytais atvejais ir tvarka užsienio šalyje įsteigtų finansų rinkos dalyvių kontroliuojamų finansų rinkos dalyvių arba užsienio subjekto padalinių inspektavimas gali būti atliekamas kartu su atitinkamos užsienio valstybės priežiūros institucija.

13. Pagrindas inspektavimui pradėti yra Lietuvos banko valdybos pirmininko įsakymas arba Priežiūros tarnybos direktoriaus potvarkis dėl subjekto inspektavimo (toliau – Dokumentas dėl inspektavimo), kuriame nurodomas numatomo inspektuoti subjekto pavadinimas, inspektavimo komisijos sudėtis (inspektavimo komisijos pirmininko ir kitų narių vardai, pavardės, pareigos), inspektavimo rūšis (bendrasis ar tikslinis) ir, jeigu tai tikslinis inspektavimas, – tikslas, subjekto patikrinimo vietoje pradžios ir pabaigos datos. Lietuvos banko valdybos pirmininko įsakymu dėl inspektavimo atlikimo pradedamas inspektavimas, kurį atlikti įgaliojami ne tik Priežiūros tarnybos, bet ir kiti Lietuvos banko tarnautojai arba į inspektavimo komisiją įtraukiami tinkamą kvalifikaciją ir specialių žinių turintys nepriklausomi specialistai.

14. Atlikdami inspektavimą inspektavimo komisijos nariai privalo vykdyti Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatyme ir kituose teisės aktuose numatytas pareigas, gerbti ir saugoti inspektuojamų subjektų nuosavybę, kitas teises bei teisėtus interesus.

15. Atlikti subjekto veiklos patikrinimą vietoje (t. y. laisvai įeiti į subjekto patalpas darbo metu, tikrinti, įstatymų nustatyta tvarka laikinai paimti subjekto dokumentus arba juos kopijuoti, gauti subjekto vadovų, valdymo organų narių, darbuotojų paaiškinimus ir atlikti kitus teisės aktų nustatytus veiksmus) turi teisę tik Dokumente dėl inspektavimo nurodyti inspektavimo komisijos nariai.

16. Subjektas ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki inspektavimo pradžios raštu arba elektroniniu būdu informuojamas apie būsimą inspektavimą: jam pateikiama Dokumento dėl inspektavimo kopija, informacijos ir dokumentų, kuriuos subjektas privalo pateikti inspektavimo komisijai inspektavimo pradžioje, sąrašas, nurodoma, kokias veiklos sritis inspektavimo metu numatoma tikrinti. Su vėlesniais Dokumento dėl inspektavimo pakeitimais subjektas supažindinamas nedelsiant raštu arba elektroniniu būdu.

17. Apie būsimą užsienio subjekto padalinio inspektavimą ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki inspektavimo pradžios raštu arba elektroniniu būdu informuojamas padalinį įsteigęs užsienio finansų rinkos dalyvis, be to, apie užsienio šalyje įsteigto finansų rinkos dalyvio kontroliuojamo subjekto arba užsienio subjekto padalinio inspektavimą informuojama užsienio valstybės priežiūros institucija ir priežiūros institucijų kolegija (jei ji įsteigta), jei ir kaip tai numatyta atitinkamo subjekto veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose ir (ar) Lietuvos banko sudarytoje sutartyje su užsienio valstybės priežiūros institucija dėl bendradarbiavimo priežiūros srityje.

18. Neatidėliotinais atvejais, kilus poreikiui reaguoti operatyviai ir (ar) siekiant užkirsti kelią subjektui atlikti veiksmus, dėl kurių numatomo inspektavimo metu nebūtų galima nustatyti tikrosios subjekto būklės, pavyzdžiui, jei taip būtų nuslėpti tam tikri faktai ar duomenys, subjekto inspektavimas gali būti atliekamas neatsižvelgiant į Nuostatų 16 ir 17 punktuose nustatytus terminus.

19. Subjekto patikrinimas vietoje gali trukti ne ilgiau kaip 35 kalendorines dienas. Šis terminas gali būti pratęstas motyvuotu Dokumentu dėl inspektavimo vieną ar daugiau kartų dėl atliekamo patikrinimo vietoje sudėtingumo, inspektuojamo subjekto vėlavimo pateikti inspektavimo komisijos reikalaujamus duomenis arba kitų objektyvių priežasčių. Visais atvejais bendra subjekto patikrinimo vietoje trukmė neturi viršyti 65 kalendorinių dienų.

 

IV SKYRIUS

INSPEKTAVIMO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMAS

 

20. Inspektuojamo subjekto vadovai privalo užtikrinti, kad būtų sudarytos tinkamos finansų rinkos dalyvių veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose bei Nuostatuose numatytos sąlygos inspektavimui atlikti.

21. Inspektavimo komisijos nariams suteiktos Lietuvos banko įstatyme ir kituose teisės aktuose numatytos teisės.

22. Teisėti su inspektavimo komisijos narių pareigomis susiję subjektą inspektuojančių inspektavimo komisijos narių reikalavimai privalomi vykdyti inspektuojamiems subjektams, jų vadovams ir darbuotojams.

23. Inspektuojamo subjekto vadovai įstatymų nustatyta tvarka atsako už subjektą inspektuojančių inspektavimo komisijos narių teisėtų reikalavimų nevykdymą, netinkamą vykdymą arba kitokį trukdymą atlikti subjekto inspektavimą.

 

V SKYRIUS

INSPEKTAVIMO REZULTATŲ ĮFORMINIMAS IR JŲ PATEIKIMAS INSPEKTUOTAM SUBJEKTUI

 

24. Inspektavimo rezultatai įforminami inspektavimo ataskaitoje, kuri parengiama surinkus ir išanalizavus informaciją bei duomenis ir ištyrus reikšmingas aplinkybes.

25. Inspektavimo ataskaitoje fiksuojamos inspektavimo metu nustatytos aplinkybės bei faktiniai duomenys. Inspektavimo ataskaitoje turi būti nurodyta ši informacija:

25.1. inspektuoto subjekto pavadinimas;

25.2. inspektavimo komisijos sudėtis;

25.3. inspektavimo ataskaitos parengimo data;

25.4. atlikto subjekto patikrinimo vietoje terminas;

25.5. inspektavimo rūšis;

25.6. inspektuotas subjekto veiklos laikotarpis;

25.7. inspektavimo data (diena, pagal kurios būklę inspektuota subjekto veikla);

25.8. inspektuotos veiklos sritys;

25.9. inspektavimo mastas;

25.10. išvados ir jas pagrindžiantys argumentai;

25.11. kita, inspektavimo komisijos manymu, svarbi informacija.

26. Inspektavimo ataskaita surašoma tiksliai, suprantamai, joje formuluojami teiginiai turi būti argumentuoti.

27. Dėl didelės inspektavimo metu surinktų ir apdorotų duomenų apimties, jų sudėtingumo ir (ar) kilus abejonių dėl šių duomenų tikslumo inspektavimo komisijos pirmininkas gali nuspręsti sutikrinti faktines aplinkybes, nustatytas inspektavimo metu ir užfiksuotas inspektavimo ataskaitos projekte. Šiuo tikslu inspektuotas subjektas supažindinamas su inspektavimo ataskaitos projektu.

28.

KEISTA:

2017 04 13 nutarimu Nr. 03-58 (nuo 2017 04 15)

(TAR, 2017, Nr. 2017-06376)

 

Inspektavimo ataskaitos projektas, jei jis bus teikiamas subjektui susipažinti, arba inspektavimo ataskaita, kai jos projektas nebuvo teiktas subjektui susipažinti, turi būti parengti kiek galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 20 darbo dienų, pasibaigus subjekto patikrinimo vietoje terminui. Šis terminas gali būti pratęstas Priežiūros tarnybos direktoriaus potvarkiu vieną arba daugiau kartų dėl itin didelės inspektavimo ataskaitos, jos sudėtingumo, inspektuojamo subjekto vėlavimo pateikti inspektavimo komisijos reikalaujamus duomenis arba kitų objektyvių priežasčių. Visais atvejais bendra inspektavimo ataskaitos projekto, jei jis buvo teikiamas subjektui susipažinti, arba inspektavimo ataskaitos, kai jos projektas nebuvo teiktas subjektui susipažinti, rengimo trukmė neturi viršyti 30 darbo dienų. Inspektavimo ataskaitos projektas subjektui įteikiamas pasirašytinai arba siunčiamas registruotu laišku.

29.

KEISTA:

2017 04 13 nutarimu Nr. 03-58 (nuo 2017 04 15)

(TAR, 2017, Nr. 2017-06376)

 

Inspektuotas subjektas turi teisę pateikti inspektavimo komisijai pastabas dėl faktinių inspektavimo ataskaitos projekte išdėstytų aplinkybių ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po inspektavimo ataskaitos gavimo dienos.

30. Prireikus aptarti inspektuoto subjekto pateiktas pastabas dėl inspektavimo ataskaitos projekto ir (ar) išsiaiškinti kitus vertinant inspektavimo metu surinktą medžiagą kilusius klausimus, inspektavimo komisijos iniciatyva gali būti sukviestas žodinis inspektavimo komisijos, kitų jos kviestų Lietuvos banko tarnautojų ir inspektuoto subjekto atstovų pasitarimas.

31. Inspektavimo ataskaita tais atvejais, kai jos projektas buvo pateiktas susipažinti inspektuotam subjektui, parengiama per 5 darbo dienas gavus inspektuoto subjekto pastabas dėl inspektavimo ataskaitos projekto arba pasibaigus terminui jas pateikti, jei pastabos nebuvo pateiktos. Inspektavimo ataskaita parengiama įvertinus inspektuoto subjekto pastabas dėl faktinių inspektavimo ataskaitoje fiksuojamų aplinkybių.

32. Inspektavimo ataskaita parengiama dviem egzemplioriais ir juos pasirašo visi inspektavimo komisijos nariai. Šiame Nuostatų punkte numatytų reikalavimų gali būti nesilaikoma esant objektyvioms priežastims (pvz., inspektavimo komisijos nario komandiruotė, liga ar pan.).

33.

KEISTA:

2017 04 13 nutarimu Nr. 03-58 (nuo 2017 04 15)

(TAR, 2017, Nr. 2017-06376)

 

Vienas inspektavimo ataskaitos egzempliorius subjektui pasirašytinai įteikiamas arba siunčiamas registruotu laišku. Kitas inspektavimo ataskaitos egzempliorius lieka Lietuvos banke.

34. Su inspektavimo ataskaita subjekto veiklą reglamentuojančio teisės akto įpareigoti inspektuoto subjekto vadovai privalo susipažinti pasirašytinai. Tais atvejais, kai subjekto veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nenumatyti su inspektavimo ataskaita privalantys susipažinti vadovai, su ja privalo susipažinti inspektuoto subjekto administracijos vadovas ir tai patvirtinti parašu. Vadovų susipažinimą su inspektavimo ataskaita patvirtinantis dokumentas per 20 darbo dienų nuo inspektavimo ataskaitos gavimo dienos turi būti pateiktas Lietuvos bankui. Dėl objektyvių priežasčių (pvz., vadovo komandiruotė, liga ar pan.) inspektuoto subjekto vadovams laiku nespėjus susipažinti su inspektavimo ataskaita, vadovų susipažinimą su inspektavimo ataskaita patvirtinantis dokumentas, apie tai iš anksto raštu arba elektroniniu būdu pranešus Lietuvos bankui, gali būti pateiktas vėliau šiame punkte nurodyto termino, tačiau bet kokiu atveju ne vėliau nei per 20 darbo dienų po dienos, kurią išnyksta tai lėmusios priežastys.

35. Inspektuotas subjektas turi teisę pateikti Lietuvos bankui rašytinius paaiškinimus dėl inspektavimo ataskaitoje išdėstytų išvadų ir juos pagrindžiančius įrodymus ne vėliau kaip per 14 darbo dienų po inspektavimo ataskaitos gavimo dienos. Nors per šiame Nuostatų punkte nustatytą laiką paaiškinimai dėl inspektavimo ataskaitos nepateikiami, tai netrukdo Lietuvos bankui svarstyti inspektavimo rezultatų.

 

VI SKYRIUS

INSPEKTAVIMO REZULTATŲ SVARSTYMAS

 

36. Inspektavimo rezultatai svarstomi Lietuvos banko valdybos posėdyje arba Priežiūros tarnyboje (toliau – Posėdis), gavus inspektuoto subjekto paaiškinimus dėl inspektavimo ataskaitos arba praėjus Nuostatų 35 punkte nustatytam terminui.

37.

KEISTA:

2017 04 13 nutarimu Nr. 03-58 (nuo 2017 04 15)

(TAR, 2017, Nr. 2017-06376)

 

Pranešimas apie Posėdžio, kurio metu bus svarstomi inspektavimo rezultatai, laiką ir vietą (toliau – Pranešimas) inspektuotam subjektui siunčiamas likus ne mažiau kaip 14 darbo dienų iki Posėdžio dienos registruotu laišku arba įteikiamas pasirašytinai. Pranešimu subjektas taip pat informuojamas apie nustatytus faktinius duomenis, kurie gali būti poveikio priemonės taikymo pagrindas (gali būti pateikiama nuoroda į inspektavimo ataskaitą), apie jo teisę dalyvauti Posėdyje, duoti paaiškinimus, pateikti įrodymus, naudotis advokato arba kito įgalioto atstovo paslaugomis. Subjekto arba jo įgalioto atstovo neatvykimas į Posėdį netrukdo Lietuvos banko valdybai arba Priežiūros tarnybai svarstyti inspektavimo rezultatų, taip pat spręsti klausimo dėl poveikio priemonės taikymo subjektui, jeigu jam apie Posėdį buvo tinkamai pranešta.

371.

KEISTA:

2017 04 13 nutarimu Nr. 03-58 (nuo 2017 04 15)

(TAR, 2017, Nr. 2017-06376)

 

Jeigu inspektavimo metu inspektuoto subjekto veiklos pažeidimų arba trūkumų nebuvo nustatyta, apie Posėdį, kuriame svarstomi inspektavimo rezultatai, inspektuotas subjektas gali būti neinformuojamas ir į jį nekviečiamas. Tačiau inspektuotas subjektas yra informuojamas, kad inspektavimo rezultatai Posėdyje apsvarstyti, ir prireikus jam gali būti pateikiamos rekomendacijos dėl veiklos tobulinimo.

38. Į Posėdį, kuriame bus svarstomi inspektavimo rezultatai, įprastai kviečiami inspektuoto subjekto valdybos, stebėtojų tarybos pirmininkai ir (ar) administracijos vadovas. Posėdžio klausimo rengėjų siūlymu arba subjekto prašymu į jį gali būti kviečiami kiti inspektuoto subjekto vadovai arba asmenys.

39. Neatidėliotinais atvejais, prireikus operatyviai reaguoti, kad būtų apsaugotas inspektuoto subjekto ar jo klientų turtas arba apgintas viešasis interesas, Lietuvos banko valdyba arba Priežiūros tarnybos direktorius turi teisę svarstyti inspektavimo rezultatus, taip pat spręsti klausimą dėl poveikio priemonės inspektuotam subjektui taikymo, nors nėra Nuostatų 36 punkte nurodytų sąlygų, taip pat nesilaikydami Nuostatų V skyriaus reikalavimų ir (ar) Nuostatų 37 punkte nurodyto termino.

 

VII SKYRIUS

SUBJEKTO INFORMAVIMAS APIE SPRENDIMĄ IR INFORMACIJOS APIE PRIIMTUS SPRENDIMUS PASKELBIMAS

 

40.

KEISTA:

2017 04 13 nutarimu Nr. 03-58 (nuo 2017 04 15)

(TAR, 2017, Nr. 2017-06376)

 

Lietuvos banko valdybos nutarimas arba Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimas per 3 darbo dienas po jo priėmimo subjektui įteikiamas pasirašytinai arba siunčiamas registruotu laišku. Rekomendacijos dėl inspektuoto subjekto veiklos tobulinimo formuluojamos lydraštyje, su kuriuo subjektui siunčiamas nurodytas nutarimas arba sprendimas.

41. Apie užsienio subjekto padalinio inspektavimo rezultatus ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po Posėdžio, kuriame buvo svarstomi inspektavimo rezultatai, dienos raštu arba elektroniniu būdu informuojamas užsienio subjekto padalinį įsteigęs užsienio subjektas, be to, apie užsienio šalyje įsteigto finansų rinkos dalyvio kontroliuojamo subjekto arba užsienio subjekto padalinio inspektavimo rezultatus informuojama užsienio valstybės priežiūros institucija ir priežiūros institucijų kolegija (jei ji įsteigta), jei ir kaip tai numatyta atitinkamo subjekto veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose ir (ar) Lietuvos banko sudarytoje sutartyje su užsienio valstybės priežiūros institucija dėl bendradarbiavimo priežiūros srityje.

42. Informacija apie subjekto inspektavimo rezultatus, kai yra priimtas Lietuvos banko valdybos nutarimas ar Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimas, arba informacija apie subjektui pritaikytas poveikio priemones skelbiama viešai atitinkamo subjekto veiklą reglamentuojančiame įstatyme nustatytais terminais ir tvarka.

43. Lietuvos banko valdybos priimtas nutarimas arba Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimas gali būti skundžiamas teismui įstatymuose nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

44. Subjektas, kurio veikla buvo inspektuota, inspektavimo ataskaitos (jos dalies) su duomenimis, sudarančiais banko paslaptį, arba kitokia įstatymų saugoma informacija, negali skelbti viešai, kam nors perduoti arba kitaip padaryti prieinamą, išskyrus atvejus, kai inspektavimo ataskaita pateikiama inspektuoto subjekto auditą atliekančiam auditoriui arba kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka. Subjektai, pateikę inspektavimo ataskaitą (jos dalį) kitiems asmenims, privalo nedelsdami raštu apie tai informuoti Lietuvos banką.

______________

 

 

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba