Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos banko valdybos 2006 m. gruodžio 7 d. nutarimas Nr. 153 „Dėl Finansinės grupės ataskaitų konsolidavimo ir jungtinės (konsoliduotos) priežiūros taisyklių patvirtinimo (Dėl Finansinės grupės jungtinės (konsoliduotos) priežiūros taisyklių patvirtinimo)“ (Žin., 2006, Nr. 143-5461; TAR, 2015-05-08, Nr. 2015-06994)
  • 2022-01-08 Galiojantis
    2007-01-01 Įsigalioja
    2006-12-30 Paskelbta
    2006-12-07 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2015 05 09

(TAR, 2015, Nr. 2015-06994)

 

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

 

DĖL FINANSINĖS GRUPĖS JUNGTINĖS (KONSOLIDUOTOS) PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2006 m. gruodžio 7 d. Nr. 153

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 4 dalies 1 punktu, įgyvendindama 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/878, ir atsižvelgdama į 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2019/876, Lietuvos banko valdyba nutaria:

KEISTA (preambulė):

2022 01 06 nutarimu Nr. 03-8 (nuo 2022 01 08)

(TAR, 2022, Nr. 2022-00244)

 

Patvirtinti Finansinės grupės jungtinės (konsoliduotos) priežiūros taisykles (pridedamos).

 

VALDYBOS PIRMININKAS                                                          REINOLDIJUS ŠARKINAS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2006 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 153

 

FINANSINĖS GRUPĖS JUNGTINĖS (KONSOLIDUOTOS) PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.

KEISTA:

2022 01 06 nutarimu Nr. 03-8 (nuo 2022 01 08)

(TAR, 2022, Nr. 2022-00244)

 

Finansinės grupės jungtinės (konsoliduotos) priežiūros taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos įgyvendinant 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/878 (toliau – Direktyva 2013/36/ES), vadovaujantis Lietuvos Respublikos bankų įstatymu (toliau – Bankų įstatymas), Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo 99 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgiant į 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2019/876 (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 575/2013).

2. Taisyklėse nustatyta finansinės grupės jungtinės (konsoliduotos) priežiūros atlikimo tvarka, finansinės grupės rizikos valdymo reikalavimai, bendradarbiavimui tarp Lietuvos banko ir kitų už finansinės grupės jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą atsakingų institucijų keliami reikalavimai.

3. Jungtinė (konsoliduota) priežiūra vykdoma Bankų įstatymo, Reglamento (ES) Nr. 575/2013 ir Taisyklių nustatyta tvarka. Taisyklės mutatis mutandis taikomos vykdant finansų maklerio įmonių, taip pat valdymo įmonių, veikiančių pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą ir turinčių teisę valdyti finansinių priemonių portfelius, jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą.

4.

KEISTA:

2022 01 06 nutarimu Nr. 03-8 (nuo 2022 01 08)

(TAR, 2022, Nr. 2022-00244)

 

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Bankų įstatyme, Finansų įstaigų įstatyme, Įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatyme ir Reglamente (ES) Nr. 575/2013.

 

II SKYRIUS

KONSOLIDUOTŲJŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RENGIMAS IR SKELBIMAS

 

5. Patronuojantis bankas, kontroliuojantis įmones arba dalyvaujantis valdant jų kapitalą, turi parengti ir Lietuvos banko nustatyta tvarka paskelbti metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas, kurias sudaro konsoliduotosios Bankų įstatymo 61 straipsnio 3 dalyje nurodytos ataskaitos ir auditoriaus išvada.

6. Skelbdamas metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas, patronuojantis bankas laikosi įstatymuose ir Lietuvos banko teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

7. Aiškinamajame rašte turi būti pateikta papildoma informacija, susijusi su konsolidavimu:

7.1. priežastys, dėl kurių kontroliuojamųjų įmonių ataskaitos nekonsoliduojamos, šių įmonių ir patronuojančio banko ryšiai;

7.2. įmonių, kuriose patronuojantis bankas dalyvauja valdant kapitalą, centrinių būstinių adresai, banko turima įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis įmonėse;

7.3. patronuojančio banko ir įmonių, kuriose bankas turi reikšmingą įtaką, centrinių būstinių adresai, tarpusavio ryšiai;

7.4. kontroliuojamosiose įmonėse taikomų apskaitos politikos ir apskaitos metodų aprašymas (jei yra svarbių skirtumų);

7.5. finansinių ataskaitų konsolidavimo metodas.

 

III SKYRIUS

JUNGTINĖ (KONSOLIDUOTA) PRIEŽIŪRA

 

8.

KEISTA:

2022 01 06 nutarimu Nr. 03-8 (nuo 2022 01 08)

(TAR, 2022, Nr. 2022-00244)

 

Lietuvos bankas atlieka visos finansinės grupės jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą, jeigu:

8.1. Bankų įstatymo nustatyta tvarka išduotą licenciją turintis bankas yra patronuojančioji įstaiga valstybėje narėje arba ES patronuojančioji įstaiga;

8.2. Bankų įstatymo nustatyta tvarka išduotą licenciją turinčio banko globojanti (patronuojanti) įmonė yra patronuojančioji finansų kontroliuojančioji bendrovė valstybėje narėje ar patronuojančioji mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji bendrovė valstybėje narėje, arba ES patronuojančioji finansų kontroliuojančioji bendrovė ar ES patronuojančioji mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji bendrovė, arba valstybėje narėje įsteigta tarpinė patronuojančioji įmonė ir finansinėje grupėje nėra kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse licencijuotų bankų;

8.3. Bankų įstatymo nustatyta tvarka išduotą licenciją turinčio banko ir bent vieno kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje licencijuoto banko globojanti (patronuojanti) įmonė yra ta pati Lietuvos Respublikoje įsteigta patronuojančioji finansų kontroliuojančioji bendrovė valstybėje narėje ar patronuojančioji mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji bendrovė valstybėje narėje arba ta pati Lietuvos Respublikoje įsteigta ES patronuojančioji finansų kontroliuojančioji bendrovė ar ES patronuojančioji mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji bendrovė, arba Lietuvos Respublikoje įsteigta tarpinė patronuojančioji įmonė;

8.4. Bankų įstatymo nustatyta tvarka išduotą licenciją turintis vienas arba keli bankai turi didžiausią bendrą balansą tarp visų bankų, priklausančių tai pačiai finansinei grupei, kurioje Bankų įstatymo nustatyta tvarka išduotą licenciją turinčio vieno arba kelių bankų ir vieno arba kelių kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse licencijuotų bankų globojančios (patronuojančios) įmonės yra daugiau kaip viena skirtingose Europos Sąjungos valstybėse narėse įsteigta finansų kontroliuojančioji bendrovė arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji bendrovė, arba tarpinė patronuojančioji įmonė ir kiekvienoje iš šių Europos Sąjungos valstybių narių yra įsteigtas finansinei grupei priklausantis vienas arba keli bankai;

8.5. Bankų įstatymo nustatyta tvarka išduotą licenciją turintis vienas arba keli bankai turi didžiausią bendrą balansą tarp visų bankų, priklausančių tai pačiai finansinei grupei, kurioje visų bankų globojanti (patronuojanti) įmonė yra ta pati patronuojančioji finansų kontroliuojančioji bendrovė ar patronuojančioji mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji bendrovė, arba tarpinė patronuojančioji įmonė ir nė vienas iš finansinei grupei priklausančių bankų nelicencijuotas toje Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurioje įsteigta finansų kontroliuojančioji bendrovė arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji bendrovė, arba tarpinė patronuojančioji įmonė.

9.

KEISTA:

2022 01 06 nutarimu Nr. 03-8 (nuo 2022 01 08)

(TAR, 2022, Nr. 2022-00244)

 

Lietuvos bankas ir kitos suinteresuotos priežiūros institucijos bendru susitarimu gali nutarti, kad jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą vykdys kita, nei numatyta Taisyklių 8.3–8.5 papunkčiuose, priežiūros institucija, jeigu minėtuose papunkčiuose nurodytos sąlygos netinka atsižvelgus į bankus ir jų veiklos santykinę svarbą atskirose Europos Sąjungos valstybėse narėse. Šiais atvejais, prieš priimant sprendimą dėl priežiūros institucijos, atsakingos už jungtinės (konsoliduotos) priežiūros vykdymą, išrinkimo, konsultuojamasi su ES patronuojančiąja kredito įstaiga, ES patronuojančiąja finansų kontroliuojančiąja bendrove ar ES patronuojančiąja mišrios veiklos finansų kontroliuojančiąja bendrove, tarpine patronuojančiąja įmone ar vienu arba daugiau bankų, kurių bendras balansas yra didžiausias.

10. Lietuvos bankas, tapęs atsakingas už jungtinės (konsoliduotos) priežiūros vykdymą, praneša Europos Komisijai ir vadovaujantis 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL 2010 L 331, p. 12), įsteigtai Europos priežiūros institucijai (Europos bankininkystės institucijai) (toliau – EBI) apie visus susitarimus, sudarytus 9 punkte nurodytais atvejais.

11. Jeigu finansinės grupės jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą vykdo kitos Europos Sąjungos valstybės narės priežiūros institucija, Lietuvos bankas vykdo atskirą arba iš dalies konsoliduotą tik finansinės grupės dalies, kurioje Bankų įstatymo nustatyta tvarka išduotą licenciją turintis bankas yra patronuojantis, priežiūrą (t. y. banko, jo kontroliuojamųjų įmonių ir tokių įmonių, kuriose minėtas bankas dalyvauja valdant kapitalą). Lietuvos bankas Bankų įstatymo 64 straipsnyje nustatyta tvarka gali perduoti įgaliojimus atlikti atskirą arba iš dalies jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą.

12.

KEISTA:

2022 01 06 nutarimu Nr. 03-8 (nuo 2022 01 08)

(TAR, 2022, Nr. 2022-00244)

 

Jeigu bankas priklauso finansinei grupei, kurią globoja (patronuoja) ne Europos Sąjungos valstybės narės jurisdikcijai priklausantis užsienio bankas ar finansų kontroliuojančioji bendrovė arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji bendrovė ir toje grupėje nėra kitos Europos Sąjungos valstybės narės jurisdikcijai priklausančios įstaigos, kaip ji apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 575/2013, Lietuvos bankas jungtiniu (konsoliduotu) pagrindu prižiūri tik finansinės grupės dalį, kurią sudaro Bankų įstatymo nustatyta tvarka išduotą licenciją turintis bankas, jo kontroliuojamos įmonės ir tokios įmonės, kuriose minėtas bankas dalyvauja valdant kapitalą.

13. Jeigu mišrios veiklos finansų kontroliuojančiajai bendrovei pagal Bankų įstatymą, Taisykles ir Įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatymą taikomi lygiaverčiai reikalavimai, Lietuvos bankas, būdamas atsakingas už finansinės grupės jungtinės (konsoliduotos) priežiūros vykdymą, pasikonsultavęs su šios bendrovės globojamų (patronuojamų) įmonių priežiūrą atliekančiomis institucijomis, gali šiai bendrovei taikyti tik Įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatyme nustatytus reikalavimus.

14. Jeigu mišrios veiklos finansų kontroliuojančiajai bendrovei pagal Bankų įstatymą, Taisykles ir Draudimo įstatymą taikomi lygiaverčiai reikalavimai, Lietuvos bankas, būdamas atsakingas už finansinės grupės jungtinės (konsoliduotos) priežiūros vykdymą, suderinęs su draudimo ir perdraudimo įmonių, priklausančių įmonių grupei, priežiūros institucija, gali šiai bendrovei taikyti tik tas Bankų įstatymo ir Taisyklių nuostatas, kurios susijusios su pagrindiniu finansų sektoriumi, kaip jis apibrėžtas Įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatyme. Apie sprendimus, priimtus pagal šio punkto nuostatas, Lietuvos bankas informuoja EBI ir Europos draudimo ir profesinių pensijų instituciją.

15. Jungtinė (konsoliduota) finansinės grupės priežiūra vykdoma konsoliduotųjų finansinių ir priežiūrai skirtų ataskaitų pagrindu. Vykdant jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą taip pat atsižvelgiama ir į tokią finansinės grupės narių veiklą, kuri negali būti parodyta konsoliduotosiose ataskaitose (pvz., turto, įsipareigojimų, nuosavybės, pajamų, išlaidų, pelno ir nuostolio judėjimo tarp finansinės grupės narių).

16.

KEISTA:

2022 01 06 nutarimu Nr. 03-8 (nuo 2022 01 08)

(TAR, 2022, Nr. 2022-00244)

 

Finansinei grupei taikomi Reglamente (ES) Nr. 575/2013 nustatyti veiklos riziką ribojantys reikalavimai.

17. Jeigu finansinei grupei priklausantis kontroliuojamas bankas arba patronuojančioji tos finansinės grupės finansų kontroliuojančioji bendrovė arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji bendrovė kontroliuoja įmonę, kuri priklauso ne Europos Sąjungos valstybės narės jurisdikcijai, arba dalyvauja valdant jos kapitalą, grupei priklausančio kontroliuojamo banko rizikos apribojimų vykdymo skaičiavimas ir vertinimo procesas turi būti atliekami iš dalies konsoliduotųjų ataskaitų pagrindu.

 

IV SKYRIUS

RIZIKOS VALDYMAS IR VIDAUS KONTROLĖ VYKDANT JUNGTINĘ (KONSOLIDUOTĄ) PRIEŽIŪRĄ

 

18. Finansinėje grupėje turi būti sukurta tokia rizikos valdymo ir vidaus kontrolės sistema, įskaitant patikimas informavimo ir apskaitos procedūras, kuri užtikrintų prieigą prie visų tos finansinės grupės narių ataskaitų, duomenų ir informacijos, reikalingos konsoliduotosioms ataskaitoms sudaryti ir jungtinei (konsoliduotai) priežiūrai vykdyti, ir atitiktų reikalavimus, nustatytus Lietuvos banko teisės aktuose.

19. Kai patronuojančioji grupėje yra mišrią veiklą vykdanti kontroliuojančioji bendrovė, finansinei grupei priklausantys kontroliuojami bankai, pasinaudodami rizikos valdymo ir vidaus kontrolės sistema bei apskaitos tvarkymo ir ataskaitų rengimo procedūromis, privalo stebėti, kontroliuoti ir įvertinti sandorius, vykdomus su patronuojančiąja mišrią veiklą vykdančia kontroliuojančiąja bendrove ir jos patronuojamosiomis įmonėmis. Kontroliuojami bankai privalo teikti Lietuvos bankui informaciją apie, jų manymu, svarbius minėtus sandorius, išskyrus dideles pozicijas. Jeigu šie sandoriai kelia grėsmę banko finansinei padėčiai, Lietuvos bankas gali imtis veiksmų ir taikyti poveikio priemones, numatytas Bankų įstatyme.

 

V SKYRIUS

BENDRADARBIAVIMAS VYKDANT JUNGTINĘ (KONSOLIDUOTĄ) PRIEŽIŪRĄ

 

20. Lietuvos bankas, būdamas atsakingas už visos finansinės grupės, kuriai priklauso ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse licencijuoti bankai, jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą, atlieka šias papildomas užduotis:

20.1. renka informaciją ir koordinuoja svarbios arba esminės informacijos skleidimą keliančiomis susirūpinimą ir kritinėmis situacijomis;

20.2. planuoja ir koordinuoja kasdienę priežiūros veiklą, bendradarbiaudamas su kitomis jungtinėje (konsoliduotoje) priežiūroje dalyvaujančiomis Europos Sąjungos valstybių narių priežiūros institucijomis;

20.3. planuoja ir koordinuoja priežiūros veiklą su visomis suinteresuotomis jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą vykdančiomis priežiūros institucijomis ir prireikus su Europos centrinių bankų sistemos centriniais bankais, rengiantis kritinėms situacijoms ir joms susidarius, įskaitant neigiamus pokyčius bankuose ir finansų rinkose. Priežiūra planuojama ir koordinuojama sutarčių, sudarytų su atitinkamos Europos Sąjungos valstybės narės priežiūros institucija, nustatyta tvarka siekiant sudaryti palankesnes krizių valdymo sąlygas. Planavimas ir koordinavimas apima keitimąsi Taisyklių 34.2 papunktyje nurodyta informacija, bendrų vertinimų rengimą, nepaprastosios padėties planų įgyvendinimą ir visuomenės informavimą.

21. Vadovaujantis sutartimis, sudarytomis su Europos Sąjungos valstybių narių priežiūros institucijomis, Lietuvos bankui, vykdančiam jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą, gali būti pavesta atlikti ir kitas papildomas užduotis, sutartyse tiksliai apibrėžiant sprendimų priėmimo procesą ir bendradarbiavimo procedūras.

22. Jeigu Europos Sąjungos valstybių narių priežiūros institucijos vykdant jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą nebendradarbiauja su Lietuvos banku tiek, kiek reikia siekiant atlikti Taisyklių 20 punkte nurodytas užduotis, taip pat jeigu nesutariama dėl priežiūros institucijų kolegijų, įsteigtų pagal Taisyklių 27 punktą, veiklos, Lietuvos bankas gali perduoti klausimą EBI, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 19 straipsnyje.

23. Lietuvos bankas, vykdydamas jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą, privalo teikti visą Bankų įstatyme ir Taisyklėse nurodytą svarbią arba esminę informaciją ir pats gali iš atitinkamų Europos Sąjungos valstybių narių priežiūros institucijų jos prašyti.

24. Visą svarbią informaciją Lietuvos bankas teikia Europos Sąjungos valstybių narių priežiūros institucijų prašymu. Nustatant svarbios informacijos apimtį, atsižvelgiama į bankų, kuriuos kontroliuoja bankai ar finansų kontroliuojančiosios bendrovės arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios bendrovės, priklausančios Europos Sąjungos valstybės narės jurisdikcijai, svarbą Lietuvos Respublikos finansinėje sistemoje.

25. Esminę informaciją, kuri galėtų gerokai paveikti kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje esančio banko, kitos finansų įstaigos, valdymo arba draudimo įmonės finansinio patikimumo vertinimą, Lietuvos bankas teikia savo iniciatyva. Esminė informacija apima:

25.1. finansinės grupės teisinės struktūros ir valdymo bei organizacinės struktūros, įskaitant visas kontroliuojamąsias įmones, nekontroliuojamąsias įmones, nekontroliuojamąsias patronuojamąsias įmones ir finansinei grupei priklausančius svarbius filialus, patronuojančiąsias įmones, ir finansinės grupės kontroliuojamųjų įmonių prižiūrinčių institucijų nustatymą;

25.2. informacijos iš bankų surinkimo procedūras ir šios informacijos patikrinimą;

25.3. neigiamus pokyčius bankuose arba kitose finansinę grupę sudarančiose įmonėse;

25.4. pritaikytas sankcijas ir kitas išskirtines poveikio priemones, įskaitant papildomo kapitalo reikalavimo nustatymą ir visus apribojimus apskaičiuojant kapitalo reikalavimą pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 312 straipsnį.

26. Jeigu Europos Sąjungos valstybių narių priežiūros institucijos atmetė prašymus bendradarbiauti ir keistis Taisyklių 23–25 punktuose nurodyta informacija, ši informacija nebuvo pateikta arba nebuvo imtasi veiksmų per protingą terminą, taip pat jeigu nesutariama dėl Taisyklių 20 punkte nurodytų užduočių vykdymo, Lietuvos bankas apie šiuos atvejus gali pranešti EBI.

27. Lietuvos bankas, atlikdamas visos finansinės grupės jungtinę konsoliduotą priežiūrą, steigia priežiūros institucijų kolegijas, kad būtų lengviau vykdyti Bankų įstatymo 59 straipsnyje, 701 straipsnyje (kai Bankų įstatymo nustatyta tvarka svarbiu pripažintas filialas priklauso finansinei grupei, kurios jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą atlieka Lietuvos bankas), Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso bendrųjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2006 m. lapkričio 23 d. nutarimu Nr. 145 „Dėl Vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo proceso bendrųjų nuostatų ir Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, V skyriuje, Leidimo taikyti vidaus reitingais pagrįstą kredito rizikos vertinimo ir pažangųjį operacinės rizikos vertinimo metodą išdavimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2006 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl Leidimo taikyti vidaus reitingais pagrįstą kredito rizikos vertinimo ir pažangųjį operacinės rizikos vertinimo metodą išdavimo tvarkos“, 5.2 papunktyje ir Taisyklių 20 punkte nurodytas užduotis ir prireikus užtikrinti tinkamą koordinavimą ir bendradarbiavimą su atitinkamomis ne Europos Sąjungos valstybių narių priežiūros institucijomis. Kolegijos steigiamos ir veikia vadovaujantis sutartimis, sudarytomis su suinteresuotomis Europos Sąjungos valstybių narių priežiūros institucijomis.

28. Priežiūros institucijų kolegijos steigiamos, kad Lietuvos bankas, EBI ir kitos suinteresuotos Europos Sąjungos valstybių narių priežiūros institucijos galėtų:

28.1. keistis informacija tarpusavyje ir su EBI pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 21 straipsnį;

28.2. susitarti dėl savanoriško užduočių pavedimo ir prireikus dėl savanoriško atsakomybės perdavimo;

28.3. sudaryti priežiūros analizės programas remiantis finansinės grupės rizikos vertinimu pagal priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesą (toliau – SREP);

28.4. padidinti priežiūros veiksmingumą atsisakant nebūtino priežiūros reikalavimų, tarp jų ir dėl Taisyklių 23–25 punktuose nurodyto informacijos teikimo, dubliavimo;

28.5. nuosekliai taikyti rizikos ribojimo reikalavimus visiems finansinei grupei priklausantiems subjektams nepažeidžiant Europos Sąjungos teisės aktuose numatytų pasirinkimo galimybių ir Europos Sąjungos valstybių narių priežiūros institucijų kompetencijos;

28.6. vykdydamos Taisyklių 20.3 papunktyje nurodytas užduotis atsižvelgti į kitų forumų, kurie gali būti įsteigti šioje srityje, darbą.

29. Lietuvos bankas, vadovaudamasis Bankų įstatymo 65 straipsnio nuostatomis, keičiasi priežiūrai vykdyti gauta informacija su EBI ir kitomis priežiūros institucijų kolegijose dalyvaujančiomis institucijomis. Kolegijų steigimas ir veikla neturi įtakos Lietuvos banko pareigoms ir teisėms, nurodytoms įstatymuose ir teisės aktuose, priimtuose įgyvendinant Direktyvą 2013/13/ES.

30. Priežiūros institucijų kolegijose dalyvauja už ES patronuojančiosios kredito įstaigos, ES patronuojančiosios finansų kontroliuojančiosios bendrovės arba ES patronuojančiosios mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios bendrovės patronuojamųjų įmonių priežiūrą atsakingos Europos Sąjungos valstybių narių priežiūros institucijos, priežiūros institucijos tų Europos Sąjungos valstybių narių, kuriose įsteigti svarbūs filialai, bei prireikus centriniai bankai ir ne Europos Sąjungos valstybių narių priežiūros institucijos, jeigu, visų priežiūros institucijų kolegijoje dalyvaujančių Europos Sąjungos valstybių narių priežiūros institucijų nuomone, ne Europos Sąjungos valstybių narių priežiūros institucijoms priežiūrai vykdyti gautos informacijos apsaugos reikalavimai yra lygiaverčiai Direktyvos 2013/36/ES VII antraštinės dalies 1 skyriaus II skirsnyje nustatytiems reikalavimams.

31. Lietuvos bankas, atlikdamas visos finansinės grupės jungtinę konsoliduotą priežiūrą, pirmininkauja kolegijos posėdžiams ir sprendžia, kurios priežiūros institucijos dalyvauja posėdžiuose arba konkrečioje kolegijos veikloje. Visi kolegijos nariai iš anksto informuojami apie organizuojamus kolegijos posėdžius, pagrindinius klausimus ir veiklą, kuri bus aptariama posėdžio metu, o posėdžiui įvykus jiems laiku pateikiama informacija apie visus veiksmus, kurių buvo imtasi posėdžio metu, arba apie visas įvykdytas priemones.

32. Planuodamas ir koordinuodamas kolegijų veiklą, Lietuvos bankas atsižvelgia į priimamų sprendimų svarbą kolegijoje dalyvaujančioms institucijoms, visų pirma į galimą jų poveikį kitų suinteresuotų Europos Sąjungos valstybių narių finansų sistemos stabilumui. Nepažeisdamas Bankų įstatymo 65 straipsnio reikalavimų, Lietuvos bankas EBI informuoja apie kolegijų veiklą, taip pat ir kritinėmis situacijomis, ir teikia visą informaciją, kuri ypač svarbi siekiant priežiūros konvergencijos.

33. Vykdydamas atskirą arba iš dalies konsoliduotą Bankų įstatymo nustatyta tvarka išduotą licenciją turinčio banko priežiūrą ir norėdamas gauti priežiūrai reikalingą informaciją apie prižiūrimą finansinės grupės dalį, Lietuvos bankas pirmiausia kreipiasi į Europos Sąjungos valstybės narės priežiūros instituciją, kuri vykdo visos finansinės grupės jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą, jeigu turi žinių, kad ši informacija minėtai priežiūros institucijai jau buvo pateikta.

34. Lietuvos bankas, bendradarbiaudamas su kitomis Europos Sąjungos valstybių narių priežiūros institucijomis, konsultuojasi ir keičiasi informacija, kuri yra svarbi vykdant jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą:

34.1. apie grupei priklausančių bankų akcininkų, organizacinės arba valdymo struktūros pokyčius, kai jiems įgyvendinti reikia priežiūros institucijos patvirtinimo arba leidimo;

34.2. apie pritaikytas sankcijas ar išskirtines poveikio priemones, įskaitant papildomo kapitalo reikalavimo nustatymą ir visus apribojimus apskaičiuojant kapitalo reikalavimą pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 312 straipsnį.

35. Prieš pritaikydamas Taisyklių 34.2 papunktyje nurodytas sankcijas ir priemones, Lietuvos bankas konsultuojasi su Europos Sąjungos valstybių narių priežiūros institucijomis, atsakingomis už jungtinės (konsoliduotos) priežiūros vykdymą. Skubiais atvejais arba tada, kai dėl šių konsultacijų nukentėtų sprendimų veiksmingumas, Lietuvos bankas gali nuspręsti sankcijas ir priemones taikyti nesikonsultuodamas. Šiuo atveju Lietuvos bankas neatidėliodamas informuoja atitinkamas Europos Sąjungos valstybių narių priežiūros institucijas.

36. Kai patronuojantis finansinėje grupėje yra Bankų įstatymo nustatyta tvarka išduotą licenciją turintis bankas arba finansų kontroliuojančioji bendrovė, mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji bendrovė ar mišrią veiklą vykdanti kontroliuojančioji bendrovė ir finansinei grupei priklauso viena arba kelios kontroliuojamosios įmonės, kurios yra draudimo įmonės arba kitos investicines paslaugas teikiančios įmonės, gavusios leidimus veiklai Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, Lietuvos bankas glaudžiai bendradarbiauja su priežiūros institucijomis, atsakingomis už draudimo įmonių ir investicines paslaugas teikiančių įmonių priežiūrą, teikdamas jų funkcijoms atlikti reikalingą informaciją ir pats iš jų prašydamas informacijos, kurios reikia vykdant jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą.

37. Lietuvos bankas, būdamas atsakingas už finansinės grupės jungtinės (konsoliduotos) priežiūros vykdymą, sudaro Reglamento (ES) Nr. 575/2013 11 straipsnyje nurodytų finansų kontroliuojančiųjų arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančiųjų bendrovių sąrašus ir juos perduoda suinteresuotoms kitų Europos Sąjungos valstybių narių priežiūros institucijoms, EBI ir Europos Komisijai.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

38. Vadovaudamasis Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais, Reglamento (ES) Nr. 575/2013 18 straipsnyje nurodytais konsolidavimo metodais ir Lietuvos banko teisės aktais, kiekvienas konsoliduojantysis bankas savo apskaitos politikoje privalo nustatyti ir pasitvirtinti išsamesnes finansinių ataskaitų konsolidavimo procedūras. Už teisingą konsoliduotųjų finansinių ataskaitų parengimą atsakinga konsoliduojančiojo banko valdyba.

______________

 

Cituojami aktai: Išskleisti Suskleisti
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba