Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 15 d. nutarimas Nr. 1165 „Dėl Investicinių akcinių bendrovių likvidavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 140-5113)
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

 

DĖL INVESTICINIŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ LIKVIDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. rugsėjo 15 d. Nr. 1165

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kontroliuojančiųjų investicinių bendrovių įstatymo (Žin., 2003, Nr. 74-3425) 19 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Investicinių akcinių bendrovių likvidavimo taisykles (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. lapkričio 13 d. nutarimą Nr. 1252 „Dėl investicinių akcinių bendrovių likvidavimo tvarkos“ (Žin., 1997, Nr. 104-2640).

 

Ministras Pirmininkas                                                                       Algirdas Brazauskas

 

Finansų ministras                                                                              Algirdas Butkevičius

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2004 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1165

 

INFOLEX PASTABA: Vadovaujantis LR teisėkūros pagrindų įstatymo 20 str., norminis teisės aktas įsigalioja kitą dieną po oficialaus paskelbimo Teisės aktų registre, jeigu pačiame teisės akte nenumatyta vėlesnė įsigaliojimo data. 2014 09 24 nutarimas Nr. 1014 (TAR, 2015, Nr. 2015-00916) oficialiame šaltinyje buvo paskelbtas 2015 01 21, todėl, pagal minėtas Įstatymo nuostatas, jo įsigaliojimo data yra 2015 01 22. Teisės aktų registro duomenimis, nutarimas Nr. 1014 įsigalioja 2014 10 01.

 

INVESTICINIŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ LIKVIDAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Investicinių akcinių bendrovių likvidavimo taisyklės (toliau vadinama – šios Taisyklės) taikomos investicinėms akcinėms bendrovėms, įsteigtoms valstybinio turto privatizavimo laikotarpiu įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymą (Žin., 1991, Nr. 10-261), nepakeitusioms savo įstatų ir nepersiregistravusioms į investicines bendroves (toliau vadinama – bendrovės).

2. Šios Taisyklės reglamentuoja bendrovių dokumentų ir turto perdavimo, turto pradinės pardavimo kainos nustatymo, turto pardavimo, aukcionų organizavimo, vykdymo ir bendrovių likvidavimo išlaidų apmokėjimo tvarką.

 

II. DOKUMENTŲ IR TURTO PERDAVIMAS CENTRALIZUOTAI VALDOMO VALSTYBĖS TURTO VALDYTOJUI

 

KEISTA (skyriaus pavadinimas):

2014 09 24 nutarimu Nr. 1014 (nuo 2014 10 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-00916)

 

3. NETEKO GALIOS:

2014 09 24 nutarimu Nr. 1014 (nuo 2014 10 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-00916)

 

III. TURTO PARDAVIMO BŪDAI

 

4. Bendrovės turimi vertybiniai popieriai parduodami taip:

4.1. tie, kuriais prekiaujama akcinėje bendrovėje Nacionalinėje vertybinių popierių biržoje, – per šią biržą (tiesioginiai vertybinių popierių pardavimo sandoriai sudaromi tik tuo atveju, jeigu šių vertybinių popierių nepavyksta parduoti centrinėje rinkoje ar viešo akcijų pardavimo būdu);

4.2. tie, kuriais prekiaujama kitose pripažintose nuolatinėse reguliuojamose rinkose, – šiose rinkose;

4.3. uždarosios akcinės bendrovės akcijos – neviešame aukcione įgyvendinus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme (Žin., 2000, Nr. 64-1914; 2003, Nr. 123-5574) įtvirtintą akcininkų pirmenybės teisę pirkti parduodamas uždarosios akcinės bendrovės akcijas;

4.4. kiti bendrovės turimi vertybiniai popieriai – viešame aukcione.

5. Bendrovės turimas kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas parduodamas viešame aukcione.

6. Jeigu per 2 aukcionus nepavyksta parduoti kokio nors likviduojamos bendrovės turto, šis turtas realizuojamas tiesioginių derybų būdu kuo palankesnėmis likviduojamai bendrovei ir jos akcininkams sąlygomis.

 

IV. PARDUODAMO TURTO PRADINĖS KAINOS NUSTATYMAS

 

7.

KEISTA:

1. 2014 09 24 nutarimu Nr. 1014 (nuo 2014 10 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-00916)

2. 2014 09 24 nutarimu Nr. 1014 (nuo 2015 01 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-00916)

 

7. Parduodamų vertybinių popierių, kurių balansinė vertė didesnė kaip 2 900 eurų, pradinę kainą likvidatorius nustato pagal finansų maklerio, turinčio Lietuvos banko išduotą generalinę ar finansų maklerio konsultanto licenciją, nustatytą vertę, o kito parduodamo turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 2 900 eurų, pradinę kainą – pagal turto vertintojo teisės aktų numatyta tvarka nustatytą vertę.

8.

KEISTA:

2014 09 24 nutarimu Nr. 1014 (nuo 2015 01 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-00916)

 

Parduodamų vertybinių popierių ir kito turto, kurio balansinė vertė yra 2 900 eurų ar mažesnė, pradinę kainą nustato likvidatorius pagal jo balansinę vertę, paklausą, būklę ir rinkos vertę.

 

V. UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ AKCIJŲ PARDAVIMAS

 

9. Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme įtvirtintą uždarųjų akcinių bendrovių akcininkų pirmenybės teisę pirkti bendrovės turimas uždarosios akcinės bendrovės akcijas, likvidatorius informuoja uždarąją akcinę bendrovę apie parduodamas bendrovės turimas uždarosios akcinės bendrovės akcijas. Šiame pranešime nurodoma parduodamų akcijų skaičius pagal klases, pardavimo kaina, nustatyta pagal šių Taisyklių nuostatas, ir kitos akcijų pardavimo sąlygos. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytais terminais uždarosios akcinės bendrovės akcininkams (-ui) išreiškus pageidavimą pirkti parduodamas akcijas nustatytomis sąlygomis, šios akcijos jiems parduodamos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.

10. Jeigu per Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytus terminus uždarosios akcinės bendrovės, kurios akcijas parduoda likvidatorius, vadovas bendrovei praneša, kad kiti akcininkai nepageidauja įsigyti visų ketinamų parduoti akcijų, arba pranešimo nepateikia, bendrovė skelbia bendrovės turimų uždarosios akcinės bendrovės akcijų neviešą aukcioną už kainą, ne mažesnę, nei buvo nurodyta pranešime apie ketinimą parduoti akcijas.

11. Neviešas aukcionas – tai bendrovės turimų vertybinių popierių pardavimo būdas, kai potencialių pirkėjų skaičius yra ribojamas iki 100, o bendrovės turimų vertybinių popierių pirkimo-pardavimo sandoris sudaromas su didžiausią kainą pasiūliusiu aukciono dalyviu.

12. Potencialiems pirkėjams pranešime apie neviešą aukcioną turi būti pateikta visa šių Taisyklių 18 punkte nurodyta informacija.

13. Neviešo aukciono organizavimui ir vykdymui taikomos šių Taisyklių VI skyriaus nuostatos, išskyrus 14, 17 ir 19 punktus.

 

VI. VIEŠO AUKCIONO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

 

14. Viešas aukcionas – tai bendrovės turto pardavimo būdas, kai potencialių pirkėjų skaičius neribojamas, o bendrovės turto pirkimo-pardavimo sandoris sudaromas su didžiausią kainą pasiūliusiu aukciono dalyviu.

15. Viešą aukcioną organizuoja ir vykdo likvidatorius.

16. Jeigu bendrovės turto tokiomis dalimis, kokiomis jis siūlomas, aukcione niekas nenuperka, jį skaidyti ir pardavinėti smulkesnėmis dalimis galima tik pakartotiniame aukcione.

17. Informacija apie viešą aukcioną turi būti paskelbta „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“, iki aukciono likus ne mažiau kaip 14 dienų.

18. Skelbime turi būti nurodyta:

18.1. aukciono vieta, data ir laikas;

18.2. bendrovės pavadinimas, buveinė;

18.3. aukciono vedėjas;

18.4. banko, kuriame atidaryta sąskaita atsiskaityti už aukcione nupirktą turtą ir sumokėti pradinį įnašą, pavadinimas, kodas ir šios sąskaitos numeris;

18.5. parduodamo turto pavadinimas, trumpas apibūdinimas;

18.6. pradinė pardavimo kaina ir minimalus kainos didinimo intervalas (jeigu jis nustatytas);

18.7. aukciono dalyvių registravimo pabaigos laikas;

18.8. kita informacija, kurią likvidatorius nusprendžia skelbti.

19. Skelbime apie aukcioną gali būti nurodoma ir pakartotinio aukciono data (tuo atveju rašoma pastaba: „Vykdomas neįvykus pirmajam aukcionui“).

20. Išsamesnis parduodamo turto apibūdinimas ir kita informacija skelbiami aukciono vykdymo vietoje.

21. Kiekvienas potencialus pirkėjas, norintis dalyvauti aukcione, turi pervesti į nurodytą sąskaitą pradinį įnašą, kurio dydis – 10 procentų norimo įsigyti bendrovės turto pradinės pardavimo kainos. Šiose Taisyklėse nustatytais atvejais aukciono laimėtojui pradinis įnašas, kuris šiuo atveju laikomas šalių sutartais minimaliais bendrovės nuostoliais už aukciono dalyvio įsipareigojimų nevykdymą, negrąžinamas ir įskaitomas kaip šių nuostolių atlyginimas.

22. Juridiniai asmenys, ketinantys dalyvauti aukcione, pateikia aukciono vedėjui šiuos dokumentus:

22.1. įmonės registracijos pažymėjimą arba nustatytąja tvarka patvirtintą jo nuorašą;

22.2. įgalioto atstovauti aukcione atstovo pasą arba kitą asmens tapatybę įrodantį dokumentą ir jo įgalinimus įrodančius dokumentus;

22.3. banko įstaigos išduotus dokumentus, įrodančius, kad į nurodytą sąskaitą pervestas pradinis įnašas, ar šių dokumentų kopijas;

22.4. kitus likvidatoriaus nustatytus privalomus pateikti dokumentus.

23. Fiziniai asmenys, ketinantys dalyvauti aukcione, turi pateikti aukciono vedėjui šių Taisyklių 22.3 ir 22.4 punktuose nurodytus dokumentus ir pasą arba kitą asmens tapatybę įrodantį dokumentą.

24. Visi dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba arba išversti į ją. Pateikiami dokumentai ir vertimai turi būti nustatytąja tvarka patvirtinti, o prireikus nustatytąja tvarka legalizuoti arba patvirtinti apostile.

25. Aukciono dalyviai registruojami aukciono dalyvių registravimo knygoje (šių Taisyklių 1 priedas) nuo skelbimo pasirodymo dienos iki skelbime apie įvyksiantį aukcioną nurodyto registracijos pabaigos termino skelbime nurodytoje vietoje.

26. Potencialūs pirkėjai aukciono dalyviais neregistruojami,

jeigu:

26.1. nesumokėtas pradinis įnašas;

26.2. sumokėtas pradinis įnašas yra mažesnis už nurodytąjį;

26.3. dar neprasidėjęs arba jau pasibaigęs oficialiai paskelbtas aukciono dalyvių registravimo laikas;

26.4. nepateiktas bent vienas šių Taisyklių 22 ar 23 punktuose nurodytas dokumentas.

27. Pradiniai įnašai potencialiems pirkėjams, nepripažintiems aukciono dalyviais, grąžinami be jokių atskaitymų per 7 dienas po aukciono.

28. Aukcionas vykdomas, jeigu dalyvauti jame atvyksta bent vienas įregistruotas dalyvis.

29. Dalyvauti aukcione turi teisę tik nustatytąja tvarka įregistruoti aukciono dalyviai. Kiekvienas įregistruotas aukciono dalyvis, pateikęs aukciono vedėjui savo pasą arba kitą asmens tapatybę įrodantį dokumentą (jo atstovas – taip pat ir įgalinimus įrodančius dokumentus), gauna aukciono dalyvio kortelę su numeriu, atitinkančiu aukciono dalyvių registravimo knygoje įrašytą dalyvio registravimo eilės numerį. Aukciono dalyvio kortelės gavimo faktą aukciono dalyvis patvirtina pasirašydamas aukciono dalyvių registravimo knygoje.

30. Aukciono vedėjas, prieš pradėdamas aukcioną, privalo paskelbti kiekvieno parduodamo turto pavadinimą, apibūdinti jį ir paskelbti pradinę kainą bei minimalų kainos didinimo intervalą. Pirmasis aukciono dalyvio kortelės pakėlimas reiškia, kad aukciono dalyvis sutinka su turto pradine pardavimo kaina. Aukciono dalyvis, siūlydamas didesnę kainą, turi pakelti kortelę su eilės numeriu, atsuktu į aukciono vedėją, ir garsiai paskelbti savo siūlomą kainą. Aukciono vedėjas pakartoja kiekvieną pasiūlytą kainą. Kai nė vienas aukciono dalyvis nesiūlo didesnės kainos, aukciono vedėjas paskelbia didžiausią pasiūlytą kainą, ją pasiūliusio asmens kortelės numerį ir šią kainą pakartoja 3 kartus, fiksuodamas plaktuko dūžiu. Po trečiojo dūžio didžiausią kainą pasiūlęs aukciono dalyvis laikomas aukciono laimėtoju. Jeigu tuo metu, kai aukciono vedėjas plaktuko dūžiu skelbia, kad aukcionas dėl to turto baigtas, gaunamas naujas pasiūlymas, aukciono vedėjas turi teisę savo nuožiūra pratęsti aukcioną arba turtą pripažinti parduotu už paskutinę prieš plaktuko dūžį pasiūlytą kainą. Aukciono dalyvis, pasiūlęs didžiausią kainą, pripažįstamas šio aukciono laimėtoju.

31. Aukciono metu 2 egzemplioriais pildomas aukciono protokolas (šių Taisyklių 2 priedas), kurio vienas egzempliorius lieka aukciono vedėjui, kitas atiduodamas aukciono laimėtojui.

32. Aukciono dalyviams, nepripažintiems aukciono laimėtojais, pradiniai įnašai grąžinami be jokių atskaitymų. Pradinius įnašus likvidatorius grąžina per 7 dienas po aukciono.

33. Turto pardavimo kaina turi būti sumokėta iki turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo, bet ne vėliau kaip per 10 dienų nuo aukciono pabaigos. Turto pirkimo-pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti pasirašoma per 5 dienas nuo visos parduodamo turto kainos sumokėjimo. Pirkimo-pardavimo sutartis turi būti sudaryta įstatymų reikalaujamos formos. Jeigu aukciono laimėtojas šiame punkte nustatytais terminais nesumoka turto pardavimo kainos ir/ar atsisako pasirašyti turto pirkimo- pardavimo sutartį arba šios sutarties nesudaro per šiame punkte nurodytą terminą, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti turto pirkimo-pardavimo sutartį. Šiuo atveju įmokėtas pradinis įnašas aukciono laimėtojui negrąžinamas.

34. Aukcionas laikomas neįvykusiu, jeigu:

34.1. neužregistruotas nė vienas aukciono dalyvis;

34.2. dalyvauti aukcione neatvyksta nė vienas užregistruotas aukciono dalyvis;

34.3. nė vienas aukciono dalyvis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka nepakelia aukciono dalyvio kortelės arba aukciono dalyviai pasiūlo mažesnę kainą;

34.4. aukciono laimėtojas nustatytais terminais ir tvarka nesumoka turto pardavimo kainos;

34.5. aukciono laimėtojas atsisako pasirašyti arba nustatytais terminais ir tvarka nepasirašo turto pirkimo- pardavimo sutarties.

35. Aukcionui neįvykus, likvidatorius per 7 dienas grąžina aukciono dalyvių sumokėtus pradinius įnašus, išskyrus šių Taisyklių 33 punkte nurodytą atvejį. Taip pat grąžinami nieko nepirkusių aukciono dalyvių pradiniai įnašai.

36. Pradiniai įnašai šių Taisyklių 27, 32 ir 35 punktuose nurodytais atvejais grąžinami į aukciono dalyvių registravimo knygoje nurodytas aukciono dalyvių bankų sąskaitas.

37. Aukcionui neįvykus, likvidatorius ne anksčiau kaip po 10 dienų ir ne vėliau kaip po 30 dienų nuo neįvykusio aukciono dienos vykdo pakartotinį aukcioną.

38. Pakartotinis aukcionas vykdomas laikantis pirmajam aukcionui nustatytų reikalavimų. Šiuo atveju gali būti mažinama turto pradinė pardavimo kaina. Turto kainos mažinimo dydį nustato likvidatorius. Turto kainos negalima mažinti tuo atveju, jeigu aukcionas laikomas neįvykusiu dėl šių Taisyklių 34.5 punkte nurodytos priežasties arba jeigu kuri nors iš pirkimo-pardavimo sutarties šalių teisėtai atsisakė sutarties pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

39. Bendrovių likvidavimo išlaidos (įskaitant likvidatoriaus atlyginimą) dengiamos prieš atsiskaitymą su bendrovės kreditoriais ir akcininkais.

40. Likvidatoriui atsiskaičius su bendrovės kreditoriais ir darbuotojais, bendrovės akcininkams pranešama apie numatomą likusio bendrovės turto padalijimą akcininkams. Informacija apie tai turi būti paskelbta respublikiniame dienraštyje arba kiekvienam akcininkui turi būti pranešta raštu.

41. Jeigu bendrovės kreditoriai ir/ar akcininkai per likvidatoriaus nustatytus terminus neatsiima jiems priklausančių lėšų, šios lėšos pervedamos į notaro, banko ar kitos kredito įstaigos depozitinę sąskaitą.

______________

 

Investicinių akcinių bendrovių likvidavimo

taisyklių

1 priedas

 

               _______________________________________________________________                           

                             (likviduojamos investicinės akcinės bendrovės pavadinimas)

 

AUKCIONO DALYVIŲ REGISTRAVIMO KNYGA

 

Parduodamas turtas ______________________________________________________________________

Turto aukcionas Nr.______________ , įvyksiantis ______________________________________________

                                                                                  (data, aukciono vieta)

Eil. Nr.

Aukciono dalyvis (juridinio asmens pavadinimas, kodas/ fizinio asmens vardas ir pavardė)

Juridinio asmens buveinė/fizinio asmens adresas

Banko sąskaitos, į kurią reikia grąžinti pradinį įnašą, rekvizitai

Išduotos aukciono dalyvio kortelės Nr.

Aukciono dalyvio kortelę gavau (dalyvio parašas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aukciono dalyvių registracija baigta __________________

                                                      (data, tikslus laikas)

Aukciono vedėjas        ___________________ _______ ___________________________

                                            (parašas)                                  (vardas ir pavardė)

Atsakingas už dalyvių registravimą ______________ __________ _____________________ _________

                                                       (parašas)                              (vardas ir pavardė)

______________

 

Investicinių akcinių bendrovių likvidavimo

taisyklių

2 priedas

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2015 01 01

(TAR, 2015, Nr. 2015-00916)

 

____________________________________________________________

(likviduojamos investicinės akcinės bendrovės pavadinimas)

 

TURTO PARDAVIMO _________________________________________  AUKCIONO PROTOKOLAS

(aukciono eilės numeris)

 

______________________________  Nr. _____

(data)

_______________________________

(sudarymo vieta)

 

Aukcionas įvyko_____________________________________________________________________

(vieta, laikas)

Parduodamo turto pavadinimas_________________________________________________________

Dalyvauti aukcione užsiregistravo       _______  aukciono dalyviai. Dalyvavo ____________ aukciono dalyviai

Pradinė pardavimo kaina __________________________________________________________ , Eur

Didžiausia aukcione pasiūlyta kaina _________________________________________________ , Eur

Didžiausią kainą pasiūlęs dalyvis (pirkėjas)________________________________________________

Sumokėtas pradinis įnašas ________________________________________________________ , Eur

Likusi sumokėti suma _____________________________________________________________ , Eur

Banko sąskaitos, į kurią mokama už turtą _____________________________________________ , Nr.

ir banko pavadinimas_________________________________________________________________

 

Galutinio atsiskaitymo terminas__________________________________________________________

 

Aukciono vedėjas  ______________                ____________________________________

                                   (parašas)                                       (vardas ir pavardė)

 

Protokolą rašė      ______________                ____________________________________

                                   (parašas)                                       (vardas ir pavardė)

 

Aukciono laimėtojas_____________                ____________________________________

                                   (parašas)                                       (vardas ir pavardė)

 

Galutinį atsiskaitymą tvirtinu______________________________________________________

                                                                   (mokėjimo dokumento data, sumokėta suma)

 

Aukciono vedėjas  ______________                ____________________________________

                                   (parašas)                                       (vardas ir pavardė)

 

__________________

                        (data)

______________

 

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba