Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
1 str. | Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2010-07-01
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2010-07-01
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
 • 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo nauja redakcija

  Pakeisti Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymą ir jį išdėstyti taip:

   

  „LIETUVOS RESPUBLIKOS

  AUGALŲ APSAUGOS

  ĮSTATYMAS

   

  PIRMASIS SKIRSNIS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

  1. Šis įstatymas nustato fizinių ir juridinių asmenų, Lietuvos Respublikoje įsteigtų užsienio įmonių ir kitų organizacijų ar jų filialų, (toliau – fiziniai ir juridiniai asmenys) veiklą, susijusią su augalų apsaugos produktų registracija, įvežimu, sandėliavimu, prekyba, naudojimu ir kontrole.

  2. Šis įstatymas taikomas nepažeidžiant teisės aktų, nustatančių:

  1) cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimą, ženklinimą ir pakavimą;

  2) draudžiamus ir ribojamus naudoti preparatus;

  3) žemės ir miško naudojimo sąlygas, paviršinio vandens telkinių apsaugos zonas ir pakrančių apsaugos juostas;

  4) vaikų ir jaunimo darbo sąlygas;

  5) asmenų, dirbančių su augalų apsaugos produktais, profilaktinius sveikatos tikrinimus.

  3. Šis įstatymas, išskyrus 18 straipsnį, taikomas ir augalų apsaugos produktams, kuriuose yra genetiškai modifikuotų organizmų.

  4. Šis įstatymas netaikomas augalų apsaugos produktų gamybai ir augalų apsaugos produktų, kurie neskirti naudoti Lietuvos Respublikoje, sandėliavimui, reeksportui ir tranzitui.

  5. Šiuo įstatymu siekiama užtikrinti Europos Sąjungos teisės akto, nurodyto Įstatymo priede, taikymą.

   

  2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

  1. Augalas – daugialąstis fotosintezę vykdantis organizmas ar jo dalys, įskaitant šviežius vaisius ir sėklas.

  2. Augaliniai produktai – neperdirbti arba po pirminio perdirbimo augalinės kilmės produktai, kurie jau nėra augalai.

  3. Augalų apsaugos produktai – veikliosios medžiagos ir jų turintys preparatai, naudotojui tiekiami tokios sudėties ir formos, kokios jie buvo pagaminti, ir skiriami:

  1) augalams ar augaliniams produktams apsaugoti nuo visų kenksmingųjų organizmų arba užkirsti kelią tokių organizmų veikimui tiek, kiek tokios medžiagos ar preparatai nėra apibūdinami kitaip;

  2) augalų gyvybiniams procesams veikti, tačiau kitaip nei mitybinės medžiagos (augimo reguliatoriai);

  3) augaliniams produktams konservuoti, atsižvelgiant į tai, kiek tokioms medžiagoms ar produktams netaikomos specialios nuostatos dėl konservantų;

  4) nereikalingiems augalams naikinti;

  5) augalų dalims naikinti ar neleisti jiems augti taip, kaip nepageidaujama.

  4. Augalų apsaugos produkto registracijos liudijimo savininkas – fizinis arba juridinis Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės asmuo, kurio vardu registruotas augalų apsaugos produktas ir kuriam išduotas augalų apsaugos produkto registracijos liudijimas.

  5. Augalų apsaugos produktų liekanos (toliau – liekanos) – viena ar kelios medžiagos (įskaitant jų metabolitus ir produktus, atsirandančius dėl jų skilimo ar sąveikos su kitomis medžiagomis), esančios augaluose ar augaliniuose produktuose arba ant jų, gyvūniniuose produktuose arba ant jų, dirvožemyje, vandenyje, taip pat kitur po to, kai buvo panaudotas augalų apsaugos produktas.

  6. Augalų apsaugos produktų naudojimo reglamentas – dokumentas, kuriame nustatyta naudojimo paskirtis ir norma, purškimų skaičius, sąlygos, laikas ir naudojimo apribojimai.

  7. Augalų apsaugos produktų registravimas – administracinis veiksmas, kuriuo Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pagal pateiktą paraišką suteikia pareiškėjui teisę augalų apsaugos produktą tiekti rinkai.

  8. Augalų apsaugos produktų tiekimas rinkai – bet kuris augalų apsaugos produktų pristatymas už pinigus arba nemokamai, išskyrus jų pristatymą pagal važtaraštį iš Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų Europos ekonominės erdvės valstybių saugoti ar sunaikinti. Pagal šį įstatymą augalų apsaugos produktų įvežimas į Lietuvos Respubliką taip pat laikomas tiekimu rinkai.

  9. Gamtinė aplinka (toliau – aplinka) – aplinka, kurią sudaro natūralūs ar antropogenizuoti gyvosios ir negyvosios gamtos elementai ir jų funkcinės sistemos.

  10. Gyvūnas – žmogaus poreikius tenkinantis naminis arba laukinis gyvūnas.

  11. Integruota kontrolė – kenksmingųjų organizmų populiacijos kontrolė, siekiant ją išlaikyti tokio dydžio, kad ji nepadarytų nepageidaujamos ekonominės žalos ar nuostolių, taikant racionalų biologinių, biotechnologinių, cheminių, kultūrinių arba sėklininkystės priemonių derinį, kai cheminiai augalų apsaugos produktai naudojami tik mažiausiais kiekiais.

  12. Kenksmingieji organizmai – bet kurios vystymosi stadijos gyvūnai, augalai, grybai, bakterijos, virusai ir kiti organizmai, galintys pakenkti patiems augalams ir jų produktams ar užkrėsti augavietes.

  13. Konsultavimo komisija – mokslo ir kitų institucijų atstovų grupė, teikianti moksliškai pagrįstus siūlymus ir rekomendacijas dėl augalų apsaugos produktų registracijos.

  14. Medžiagos – cheminiai elementai ir jų junginiai, susidarantys natūraliai ar gamybos būdu, įskaitant visas gamybos proceso metu atsirandančias priemaišas.

  15. Naujos veikliosios medžiagos – medžiagos, tiekiamos Europos Sąjungos valstybių narių rinkai po 1993 m. liepos 15 d.

  16. Neprofesionalusis naudotojas – fizinis asmuo, kuris neturi agronomo diplomo arba augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimo ir turi teisę įsigyti ir naudoti tik neprofesionaliajam naudojimui skirtus augalų apsaugos produktus.

  17. Operatorius – darbuotojas, darbo metu turintis sąlytį su augalų apsaugos produktais.

  18. Pareiškėjas – nuolatinę buveinę vienoje iš Europos Sąjungos valstybių narių ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje turintis augalų apsaugos produktų gamintojas arba jo įgaliotas asmuo, teikiantis paraišką įregistruoti augalų apsaugos produktą.

  19. Prekyba analogiškais augalų apsaugos produktais – prekyba augalų apsaugos produktais, kurie yra tapatūs Lietuvos Respublikoje įregistruotiems augalų apsaugos produktams pagal savo kilmę, tos pačios preparatinės formos, pagaminti naudojant tą pačią veikliąją medžiagą ir pasižymi tokiu pat poveikiu.

  20. Preparatas – tirpalas arba mišinys, sudarytas iš dviejų ar daugiau medžiagų, iš kurių bent viena yra veiklioji medžiaga, skirta naudoti kaip augalų apsaugos produktas.

  21. Profesionalusis naudotojas – asmuo, turintis agronomo diplomą arba augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimą ir teisę įsigyti ir naudoti profesionaliajam naudojimui skirtus augalų apsaugos produktus.

  22. Rizikos frazė – standartinė frazė, kuria nurodoma specifinė rizika, atsirandanti naudojant augalų apsaugos produktą.

  23. Saugos frazė – standartinė frazė, kuria duodamas patarimas, kaip saugiai naudoti augalų apsaugos produktą.

  24. Senos veikliosios medžiagos – medžiagos, kurios buvo Europos Sąjungos valstybių narių rinkoje iki 1993 m. liepos 15 d.

  25. Veikliosios medžiagos – medžiagos ar mikroorganizmai, įskaitant virusus, pasižymintys bendru ar specifiniu poveikiu kenksmingiesiems organizmams, augalams, jų dalims arba augaliniams produktams.

   

  3 straipsnis. Bendrieji reikalavimai

  1. Įvežti, sandėliuoti, prekiauti ir naudoti Lietuvos Respublikoje leidžiama tik pagal šį įstatymą įregistruotus augalų apsaugos produktus, išskyrus šio įstatymo 1 straipsnio 3 dalyje, 18 straipsnyje ir 31 straipsnyje nurodytus atvejus.

  2. Naudojant augalų apsaugos produktus, privaloma laikytis šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 7 punkto ir 17 straipsnio reikalavimų, geros augalų apsaugos praktikos taisyklių, o jeigu yra galimybė, – ir integruotos kontrolės rekomendacijų. Profesionaliajam naudojimui skirti augalų apsaugos produktai privalo būti naudojami tik su sertifikuota įranga.

  3. Tiekiami rinkai augalų apsaugos produktai privalo būti supakuoti, klasifikuoti, paženklinti pagal Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo ir šio įstatymo 17 straipsnio nuostatas. Specialiąsias augalų apsaugos produktams skirtas rizikos ir saugos frazes tvirtina žemės ūkio ministras, suderinęs su aplinkos ministru ir sveikatos apsaugos ministru.

  4. Profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų negalima naudoti sodininkų bendrijų soduose.

   

  ANTRASIS SKIRSNIS

  AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ REGISTRACIJA

   

  4 straipsnis. Paraiškų įregistruoti augalų apsaugos produktus teikimas

  1. Paraiškas įregistruoti augalų apsaugos produktus pareiškėjai teikia Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba). Pareiškėjai privalo turėti nuolatinę buveinę vienoje iš Europos Sąjungos valstybių narių ar kitų Europos ekonominės erdvės valstybių.

  2. Paraiškos įregistruoti augalų apsaugos produktus teikiamos lietuvių kalba, o duomenys pagal šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytus reikalavimus gali būti teikiami lietuvių arba anglų kalba.

  3. Duomenų apie veikliąsias medžiagas, esančias augalų apsaugos produktuose, teikimo reikalavimus tvirtina žemės ūkio ministras, suderinęs su aplinkos ministru ir sveikatos apsaugos ministru.

  4. Duomenų apie augalų apsaugos produktus teikimo reikalavimus tvirtina žemės ūkio ministras, suderinęs su aplinkos ministru ir sveikatos apsaugos ministru.

   

  5 straipsnis. Duomenų augalų apsaugos produktams įregistruoti teikimas

  1. Pareiškėjai, kurie kreipiasi dėl augalų apsaugos produktų įregistravimo, kartu su paraiškomis pateikia:

  1) duomenis apie augalų apsaugos produktus pagal šio įstatymo 4 straipsnio 4 dalies reikalavimus;

  2) duomenis apie veikliąsias medžiagas augalų apsaugos produktuose pagal šio įstatymo 4 straipsnio 3 dalies reikalavimus.

  2. Jeigu duomenys apie veikliąsias medžiagas buvo pateikti pagal šio įstatymo 4 straipsnio 3 dalies reikalavimus iki jų įrašymo į šio straipsnio 3 dalyje nurodytą veikliųjų medžiagų sąrašą, pareiškėjams nebūtina pateikti šio straipsnio 1 dalies 2 punkte reikalaujamų duomenų, išskyrus duomenis apie veikliųjų medžiagų tapatumą, jeigu tokios veikliosios medžiagos pagal grynumą ir priemaišų pobūdį labai nesiskiria nuo tų veikliųjų medžiagų, kurios yra įrašytos į šio straipsnio 3 dalyje nurodytą veikliųjų medžiagų sąrašą.

  3. Veikliųjų medžiagų, kurių gali būti augalų apsaugos produktuose, sąrašą tvirtina žemės ūkio ministras, atsižvelgęs į Europos Komisijos veikliųjų medžiagų peržiūros programą ir Europos Komisijos priimtus sprendimus.

   

  6 straipsnis. Augalų apsaugos produktų registravimas

  1. Augalų apsaugos produktai registruojami Lietuvos Respublikoje, jeigu:

  1) veikliosios medžiagos yra įrašytos į šio įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nurodytą veikliųjų medžiagų sąrašą ir yra įvykdytos visos šiame sąraše nurodytos sąlygos, augalų apsaugos produktai įvertinti pagal šio straipsnio 13 dalyje nurodytą augalų apsaugos produktų įvertinimo ir sprendimų priėmimo tvarkos aprašą ir laikomasi šio straipsnio 1 dalies 2–6 punktų reikalavimų;

  2) įvertinus pateiktus duomenis apie augalų apsaugos produktą pagal šio įstatymo 4 straipsnio 4 dalies reikalavimus ir visas jo naudojimo sąlygas, taip pat galimus padarinius, yra nustatyta, kad augalų apsaugos produktas veikia kenksminguosius organizmus, kuriems naikinti yra skirtas, neturi nepageidautino poveikio augalams ar augaliniams produktams, nesukelia nereikalingų kančių ir skausmo stuburiniams gyvūnams, neturi tiesioginio arba netiesioginio kenksmingo poveikio žmonių ar gyvūnų sveikatai (per geriamąjį vandenį, maistą, pašarus), nedaro neleistino poveikio aplinkai. Ypač atkreipiamas dėmesys į augalų apsaugos produktų išlikimą ir pasiskirstymą aplinkoje, geriamojo ir gruntinio vandens teršimą, poveikį naudingoms augalų ir gyvūnų rūšims;

  3) veikliąsias medžiagas ir jų kiekius, o prireikus – toksikologiškai ar ekotoksikologiškai svarbias priemaišas galima nustatyti tam skirtais metodais;

  4) tinkamai naudojant augalų apsaugos produktus, liekanas galima nustatyti tam skirtais metodais;

  5) buvo ištirtos fizikinės ir cheminės savybės ir jas įvertinus nustatyta, kad augalų apsaugos produktai tinkami naudoti ir sandėliuoti;

  6) nustatyti laikinieji didžiausi leistini liekanų kiekiai augaluose ir augaliniuose produktuose;

  7) Tarnyba, įregistruodama augalų apsaugos produktus, nustato tokius jų naudojimo reglamentus, kad nebūtų viršijami laikinieji didžiausi leistini liekanų kiekiai augaliniuose produktuose.

  2. Tyrimai ir analizė šio straipsnio 1 dalies 2–6 punktuose nurodytiems reikalavimams įvykdyti turi būti atlikti institucijose, turinčiose geros eksperimentinės praktikos ir geros laboratorinės praktikos sertifikatus, ir tokiomis žemės ūkio, fitosanitarijos ir aplinkos sąlygomis, kuriomis šie augalų apsaugos produktai bus naudojami Lietuvos Respublikoje. Geros eksperimentinės praktikos nuostatus tvirtina žemės ūkio ministras. Geros laboratorinės praktikos principus tvirtina sveikatos apsaugos ministras, aplinkos ministras ir žemės ūkio ministras.

  3. Augalų apsaugos produktai įregistruojami ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui. Jeigu kitas pareiškėjas pateikia augalų apsaugos produkto registracijos liudijimo savininko rašytinį sutikimą naudotis jo nurodytais duomenimis, augalų apsaugos produktai registruojami ne ilgesniam laikotarpiui, negu pirmieji buvo įregistruoti.

  4. Jeigu nevykdomi šio straipsnio 1 dalyje nurodyti reikalavimai, registruotų augalų apsaugos produktų registravimo duomenys turi būti patikrinti. Tarnyba turi pareikalauti, kad pareiškėjas pateiktų papildomos informacijos, būtinos augalų apsaugos produktams įvertinti. Registracija gali būti pratęsta laikotarpiui, kuris būtinas informacijai pateikti ir duomenims pakartotinai įvertinti.

  5. Augalų apsaugos produktai, kurių naujos veikliosios medžiagos neįrašytos į šio įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nurodytą veikliųjų medžiagų sąrašą, gali būti registruojami laikinai, bet ne ilgesniam kaip 3 metų laikotarpiui, Europos Komisijai patvirtinus, kad duomenys dėl numatyto veikliųjų medžiagų naudojimo įvertinimo yra išsamūs.

  6. Tarnyba, nustačiusi, kad veikliosios medžiagos gali atitikti šio įstatymo 4 straipsnio 3 dalies reikalavimus ir kad augalų apsaugos produktai gali atitikti šio įstatymo 4 straipsnio 4 dalies ir šio straipsnio 1 dalies 2–6 punktų reikalavimus, nedelsdama praneša kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių įgaliotoms institucijoms ir Europos Komisijai apie duomenų vertinimo rezultatus ir augalų apsaugos produktų įregistravimo sąlygas, pateikdama šio įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją.

  7. Jeigu liekanos, atsirandančios panaudojus augalų apsaugos produktą, pagal gerą augalų apsaugos praktiką turi kenksmingą poveikį žmonių ir gyvūnų sveikatai bei gruntiniams vandenims arba aplinkai, Tarnyba, remdamasi Europos Komisijos vertinimo rezultatais, panaikina augalų apsaugos produktų laikiną įregistravimą.

  8. Jeigu po 3 metų Europos Komisijos sprendimas dėl veikliųjų medžiagų įrašymo į jų sąrašą dar nepriimtas, Tarnyba išimties tvarka gali prašyti pratęsti laikinosios registracijos terminą, per kurį būtų galima išsamiai išnagrinėti dokumentus ar papildomą informaciją.

  9. Laikinai įregistruojant augalų apsaugos produktus, laikomasi šio straipsnio 2 ir 4 dalių nuostatų.

  10. Dėl kiekvienos paraiškos pradedama atskira byla. Kiekvienoje byloje turi būti paraiška, sprendimas dėl augalų apsaugos produktų registravimo, jų toksikologinis, ekotoksikologinis, išlikimo ir pasiskirstymo aplinkoje, fizikinių ir cheminių savybių, biologinio efektyvumo įvertinimas, analizės metodų pripažinimas galiojančiais, Sveikatos apsaugos ministerijos įgaliotos institucijos pateiktos rekomendacijos dėl didžiausių leistinų liekanų kiekių, Tarnybos patvirtinta etiketė lietuvių kalba pagal šio įstatymo 17 straipsnio reikalavimus ir augalų apsaugos produkto registracijos liudijimo kopija. Šie duomenys gali būti pateikti Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų Europos ekonominės erdvės valstybių įgaliotoms institucijoms ir Europos Komisijai jų prašymu.

  11. Tarnyba, vadovaudamasi Europos Sąjungos senų ir naujų veikliųjų medžiagų peržiūros programos išvadomis, žemės ūkio ministro nustatyta tvarka registruoja augalų apsaugos produktus, išduoda registracijos liudijimus, panaikina registraciją ar keičia augalų apsaugos produktų naudojimo reglamentus.

  12. Augalų apsaugos produktų fizikinės ir cheminės savybės ir analizės metodai, rizika žmonių sveikatai ir aplinkai, biologinis efektyvumas vertinami pagal Europos Komisijos tos srities metodinius nurodymus ir kitus tarptautiniu mastu pripažįstamus vertinimo kriterijus.

  13. Augalų apsaugos produktų įvertinimo ir sprendimų priėmimo tvarkos aprašą tvirtina žemės ūkio ministras, suderinęs su aplinkos ministru ir sveikatos apsaugos ministru.

  14. Tarnyba apie augalų apsaugos produktų įregistravimą, perregistravimą, naudojimo reglamentų pakeitimą, naudojimo išplėtimą, registracijos panaikinimą, apribojimą arba uždraudimą skelbia Tarnybos interneto tinklalapyje.

   

  7 straipsnis. Augalų apsaugos produktų perregistravimas

  1. Pasibaigus registracijos laikotarpiui, augalų apsaugos produktai gali būti perregistruojami, jeigu pareiškėjas pateikia paraišką ir patikrinus duomenis nustatoma, kad laikomasi šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų.

  2. Augalų apsaugos produktui, registruotam pagal šio įstatymo reikalavimus, perregistruoti pareiškėjas pateikia paraišką ir papildomus duomenis, jeigu jų yra, apie produkto naudojimą, poveikį žmonėms, gyvūnams ir aplinkai.

  3. Jeigu augalų apsaugos produktas buvo įregistruotas iki šio įstatymo įsigaliojimo, pareiškėjas pateikia duomenis pagal šio įstatymo 4 straipsnio 3 ir 4 dalių reikalavimus.

   

  8 straipsnis. Augalų apsaugos produktų naudojimo reglamentų keitimas

  1. Augalų apsaugos produktų naudojimo reglamentai gali būti keičiami:

  1) remiantis naujomis mokslo žiniomis;

  2) gavus augalų apsaugos produktų registracijos liudijimo savininko prašymą.

  2. Augalų apsaugos produktų naudojimo reglamentai gali būti keičiami pareiškėjo prašymu, pateikus dokumentus apie produkto veiksmingumą ir liekanas.

  3. Keičiant augalų apsaugos produktų naudojimo reglamentus, laikomasi šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalies reikalavimų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų.

   

  9 straipsnis.        Augalų apsaugos produktų naudojimo mažais plotais auginamiems augalams plėtra

  1. Paraiškas išplėsti įregistruotų augalų apsaugos produktų naudojimą mažais plotais auginamiems augalams gali pateikti su žemės ūkio veikla susijusios mokslo įstaigos, augintojų asociacijos arba profesionalieji naudotojai.

  2. Tarnyba išplečia registruotų augalų apsaugos produktų naudojimą mažais plotais auginamiems augalams, jeigu:

  1) su žemės ūkio veikla susijusios mokslo įstaigos, augintojų asociacijos arba profesionalieji naudotojai apie šių produktų veiksmingumą ir liekanas pateikė dokumentus, pagrindžiančius naudojimo išplėtimą;

  2) įvykdytos šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 3, 4 ir 5 punktuose nustatytos sąlygos ir augalų apsaugos produktas gali veiksmingai naikinti kenksminguosius organizmus, neturi nepageidautino poveikio augalams ar augaliniams produktams, nesukelia nereikalingų kančių ir skausmo stuburiniams gyvūnams, neturi tiesioginio arba netiesioginio kenksmingo poveikio žmonių ar gyvūnų sveikatai (per geriamąjį vandenį, maistą, pašarus), nedaro neleistino poveikio aplinkai. Ypač atkreipiamas dėmesys į šių produktų išlikimą ir pasiskirstymą aplinkoje, geriamojo ir gruntinio vandens teršimą, poveikį naudingoms augalų ir gyvūnų rūšims;

  3) naudojimo išplėtimas susijęs su mažais plotais auginamais augalais, kurių sąrašą tvirtina žemės ūkio ministras.

  3. Tarnyba, išplėtusi augalų apsaugos produktų naudojimą mažais plotais auginamiems augalams, apie tai paskelbia oficialiai arba raštu įpareigoja augalų apsaugos registracijos liudijimų savininką papildyti įrašus etiketėse.

   

  10 straipsnis. Augalų apsaugos produktų registracijos panaikinimas

  1. Augalų apsaugos produktų registracija panaikinama, jeigu:

  1) pareiškėjai dėl įregistravimo buvo pateikę suklastotus dokumentus ar neteisingą informaciją;

  2) veiklioji medžiaga ar augalų apsaugos produktas nebeatitinka registracijos metu nurodytų reikalavimų;

  3) yra gautas augalų apsaugos produktų registracijos liudijimo savininko prašymas panaikinti registraciją.

  2. Tarnyba apie augalų apsaugos produktų registracijos panaikinimą praneša raštu augalų apsaugos produktų registracijos liudijimo savininkams ir nustato laikotarpį, per kurį augalų apsaugos produktai turi būti pašalinti iš rinkos arba sunaudoti turimi jų kiekiai. Šio laikotarpio trukmė priklauso nuo registracijos panaikinimo priežasčių.

   

  11 straipsnis.       Veikliųjų medžiagų duomenų įvertinimas, ataskaitos rengimas ir teikimas Europos Komisijai

  1. Tarnyba, Europos Komisijos įgaliota parengti veikliųjų medžiagų duomenų įvertinimo ataskaitą ir ją pateikti Europos Komisijai, gavusi paraišką ir patikrinusi, ar duomenys yra išsamūs, įpareigoja pareiškėjus išsiųsti duomenis pagal šio įstatymo 4 straipsnio 3 ir 4 dalių reikalavimus kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių įgaliotoms institucijoms ir Europos Komisijai.

  2. Veikliųjų medžiagų duomenų įvertinimo, ataskaitos rengimo ir teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašą tvirtina žemės ūkio ministras.

   

  12 straipsnis. Informacijos apie galimą kenksmingą poveikį teikimas

  1. Pareiškėjai ar augalų apsaugos produktų registracijos liudijimo savininkai teikia Tarnybai visą naujausią informaciją apie bet kurių įregistruotų arba registruojamų augalų apsaugos produktų, jų veikliųjų medžiagų arba liekanų galimą kenksmingą poveikį žmonių ar gyvūnų sveikatai, aplinkai ir gruntiniam vandeniui.

  2. Tarnyba įpareigoja pareiškėjus ar augalų apsaugos produktų registracijos liudijimo savininkus nedelsiant perduoti šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių įgaliotoms institucijoms ir Europos Komisijai.

   

  13 straipsnis.       Augalų apsaugos produktų registracijos kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ir Europos ekonominės erdvės valstybėse pripažinimas

  1. Tarnyba, gavusi iš pareiškėjo paraišką įregistruoti augalų apsaugos produktus, jau įregistruotus kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ar Europos ekonominės erdvės valstybėse ir sąlygų palyginamumą pagrindžiančius dokumentus, privalo:

  1) nereikalauti kartoti bandymų ir tyrimų, kurie jau buvo atlikti iki augalų apsaugos produktų įregistravimo kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ar Europos ekonominės erdvės valstybėse, kurių žemės ūkio, fitosanitarinės ir aplinkos sąlygos, susijusios su augalų apsaugos produktų naudojimu, yra panašios į Lietuvos Respublikos sąlygas;

  2) įregistruoti augalų apsaugos produktus, jeigu jų veikliosios medžiagos, įrašytos į šio įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nurodytą veikliųjų medžiagų sąrašą, atitinka 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvos 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. liepos 13 d. Tarybos direktyva 2009/82/EB VI priede nustatytus vienodus principus cheminiams augalų apsaugos produktams įvertinti, ir juos įregistruoti tiek, kiek žemės ūkio, fitosanitarinės ir aplinkos sąlygos, susijusios su šių augalų apsaugos produktų naudojimu, yra panašios į Lietuvos Respublikos sąlygas.

  2. Tarnyba, pripažindama augalų apsaugos produktų registraciją kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ar Europos ekonominės erdvės valstybėse, bet siekdama išvengti dėl šalių mitybos skirtumų galimos įtakos maisto užterštumui liekanomis, viršijančiomis leistiną paros suvartojimo normą, gali riboti augalų apsaugos produktų naudojimą.

  3. Registruojant augalų apsaugos produktus, įregistruotus kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ar Europos ekonominės erdvės valstybėse, pareiškėjų sutikimu gali būti keičiami šių produktų naudojimo reglamentai ir atsižvelgiama į Lietuvos Respublikai svarbias žemės ūkio, fitosanitarines ar aplinkos sąlygas, kuriomis naudojami šie produktai.

  4. Tarnyba praneša Europos Komisijai apie bandymų ir tyrimų pakartojimą arba atsisakymą įregistruoti augalų apsaugos produktus, kurie jau buvo įregistruoti kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ar Europos ekonominės erdvės valstybėse, taip pat pateikia pareiškėjų pagrindimą dėl žemės ūkio, fitosanitarinių ir aplinkos sąlygų, susijusių su augalų apsaugos produktų naudojimu Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų Europos ekonominės erdvės valstybių regionuose, kuriuose buvo atlikti bandymai arba įregistruoti minėti produktai, panašumo į Lietuvos Respublikos sąlygas. Tarnybos pranešime turi būti nurodytos bandymų ir tyrimų kartojimo arba atsisakymo įregistruoti augalų apsaugos produktus priežastys.

  5. Jeigu Tarnyba atsisako pripažinti ir patvirtinti bandymus ir tyrimus, atliktus panašių klimato sąlygų Europos Sąjungos valstybėse narėse ar kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse, arba leisti tiekti Lietuvos Respublikos rinkai augalų apsaugos produktus, galutinį sprendimą dėl žemės ūkio, fitosanitarinių ar aplinkos sąlygų panašumo priima Europos Komisija.

   

  14 straipsnis.       Augalų apsaugos produktų, įregistruotų pagal šio įstatymo 13 straipsnį, registracijos apribojimas arba uždraudimas

  Jeigu yra pagrindas manyti, kad įregistruoti arba privalomi registruoti pagal šio įstatymo 13 straipsnį augalų apsaugos produktai kelia pavojų žmonių ar gyvūnų sveikatai arba aplinkai, Tarnyba gali laikinai apriboti arba uždrausti augalų apsaugos produktų naudojimą ir prekybą Lietuvos Respublikos teritorijoje ir apie tai nedelsdama praneša Europos Komisijai ir Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų Europos ekonominės erdvės valstybių įgaliotoms institucijoms, nurodydama apribojimų arba uždraudimo motyvus.

   

  15 straipsnis. Duomenų augalų apsaugos produktams registruoti apsauga ir slaptumas

  1. Tarnyba, įregistruodama augalų apsaugos produktus, nesinaudoja duomenimis, pateiktais pagal šio įstatymo 4 straipsnio 3 dalies reikalavimus, kitų pareiškėjų naudai:

  1) jeigu pareiškėjai nepateikia augalų apsaugos produktų registracijos liudijimo savininkų rašytinių patvirtinimų, kad galima pasinaudoti tokia informacija;

  2) 10 metų po naujų veikliųjų medžiagų, skirtų Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų Europos ekonominės erdvės valstybių rinkai, įrašymo pirmą kartą į Europos Komisijos patvirtintą veikliųjų medžiagų sąrašą;

  3) 10 metų po senų veikliųjų medžiagų įregistravimo Lietuvos Respublikoje;

  4) 5 metus nuo papildomos informacijos apie veikliųjų medžiagų, įrašytų į šio įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nurodytą veikliųjų medžiagų sąrašą, sąlygų pakeitimą ar jų išlaikymą pateikimo. Jeigu 5 metų laikotarpis baigiasi anksčiau negu laikotarpis, nustatytas šio straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose, duomenų apsaugos laikotarpis pratęsiamas iki šio straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodyto termino.

  2. Tarnyba, įregistruodama augalų apsaugos produktus, nesinaudoja duomenimis, pateiktais pagal šio įstatymo 4 straipsnio 4 dalies reikalavimus, kitų pareiškėjų naudai:

  1) jeigu pareiškėjai nepateikia augalų apsaugos produktų registracijos liudijimo savininkų rašytinių patvirtinimų, kad galima pasinaudoti tokia informacija;

  2) 10 metų po augalų apsaugos produktų įregistravimo, jeigu veikliosios medžiagos įrašytos pirmą kartą į Europos Komisijos patvirtintą veikliųjų medžiagų sąrašą bet kurioje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje;

  3) 10 metų po pirmųjų augalų apsaugos produktų įregistravimo Lietuvos Respublikoje, jeigu augalų apsaugos produktai buvo įregistruoti anksčiau negu jų veikliosios medžiagos įrašytos į šio įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nurodytą veikliųjų medžiagų sąrašą.

  3. Tarnyba, išnagrinėjusi paraišką dėl augalų apsaugos produktų įregistravimo ir nustačiusi, kad veikliosios medžiagos, pagamintos kitų gamintojų ar naudojant kitus gamybos procesus, skiriasi nuo nurodytųjų dokumentuose, kuriais remiantis veikliosios medžiagos pirmą kartą buvo įrašytos į šio įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nurodytą veikliųjų medžiagų sąrašą, apie tai praneša Europos Komisijai.

  4. Pareiškėjai, ketinantys teikti paraiškas įregistruoti augalų apsaugos produktus, kurių veikliosios medžiagos įrašytos į šio įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nurodytą veikliųjų medžiagų sąrašą, prieš atlikdami bandymus su stuburiniais gyvūnais, pateikia Tarnybai paklausimą dėl ketinamų įregistruoti augalų apsaugos produktų ir jau įregistruotųjų tapatumo. Tarnyba nurodo pareiškėjams ankstesnių augalų apsaugos produktų registracijos liudijimų savininkus, jų adresus ir praneša augalų apsaugos produktų registracijos liudijimų savininkams apie būsimuosius pareiškėjus, nurodydama jų adresus.

  5. Jeigu prašoma duomenų dėl veikliųjų medžiagų, kurios jau buvo Lietuvos Respublikos rinkoje iki šio įstatymo įsigaliojimo, įrašymo į Europos Komisijos patvirtintą veikliųjų medžiagų sąrašą, Tarnyba skatina augalų apsaugos produktų registracijos liudijimo savininkus ir pareiškėjus pasidalyti informacija, kad būtų apriboti pakartotiniai bandymai su stuburiniais gyvūnais.

  6. Pareiškėjai ir anksčiau įregistruotų augalų apsaugos produktų registracijos liudijimo savininkai turi siekti susitarimo dėl keitimosi informacija, kad būtų išvengta bandymų su stuburiniais gyvūnais kartojimo. Nepavykus susitarti, Tarnyba apie tai praneša Lietuvos laboratorinių gyvūnų naudojimo etikos komisijai prie Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos.

   

  16 straipsnis.       Duomenų, pateiktų augalų apsaugos produktams registruoti, apsaugos ir slaptumo taikymo išimtys

  1. Tarnyba užtikrina pareiškėjų pateiktos informacijos, susijusios su pramoninėmis ir komercinėmis paslaptimis, slaptumą, jeigu pareiškėjai pateikia rašytinius prašymus. Slaptumo nuostata taikoma nepažeidžiant Lietuvos Respublikos ratifikuotos Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais nuostatų.

  2. Slaptais nelaikomi šie duomenys:

  1) veikliosios medžiagos ar medžiagų pavadinimai ir kiekiai bei augalų apsaugos produktų pavadinimai;

  2) kitų medžiagų, kurios yra klasifikuojamos ir privalo būti nurodytos pagal cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo teisės aktus, patvirtintus aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro, pavadinimai;

  3) veikliųjų medžiagų ir augalų apsaugos produktų fizikinės ir cheminės savybės;

  4) veikliųjų medžiagų ar augalų apsaugos produktų kenksmingumo pašalinimo būdai;

  5) tyrimų, atliktų veikliųjų medžiagų ar augalų apsaugos produktų veiksmingumui ir nekenksmingumui žmonėms, gyvūnams, augalams ir aplinkai nustatyti, rezultatų santraukos;

  6) rekomenduojamos saugos priemonės ir metodai, siekiant sumažinti naudojimo, saugojimo, vežimo, pakrovimo ir iškrovimo, gaisro ar kitokį pavojų;

  7) šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktuose nurodyti analizės metodai;

  8) augalų apsaugos produktų, jų fasuotės ir pakuotės sunaikinimo būdai;

  9) kenksmingumo pašalinimo būdai, augalų apsaugos produktus atsitiktinai išpylus ar jiems nutekėjus;

  10) apie pirmosios medicinos pagalbos suteikimą ir žmonių gydymą apsinuodijimo ar sužalojimo atveju.

  3. Jeigu anksčiau buvusią slaptą informaciją pareiškėjai paskelbia viešai, jie privalo apie tai pranešti Tarnybai.

   

  17 straipsnis. Informacija augalų apsaugos produktų etiketėse

  1. Augalų apsaugos produktų fasuočių ir pakuočių etiketėse turi būti aiškiai ir nenuplaunamai pažymėta:

  1) augalų apsaugos produkto pavadinimas;

  2) augalų apsaugos produkto registracijos liudijimo savininkai (vardai, pavardės ar pavadinimai) ir adresai, registracijos numeriai, taip pat asmenų, atsakingų už augalų apsaugos produktų galutinį fasavimą, pakavimą ir ženklinimą arba už rinkai patiektų augalų apsaugos produktų galutinį ženklinimą, vardai, pavardės ar pavadinimai ir adresai, jeigu jie yra skirtingi;

  3) veikliųjų medžiagų pavadinimai ir kiekiai. Pavadinimai turi atitikti nurodytuosius pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų suderintos klasifikacijos ir ženklinimo sąraše, patvirtintame aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro. Jeigu veiklioji medžiaga neįrašyta į šį sąrašą, nurodomas Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) nustatytas bendras pavadinimas. Jeigu tokio pavadinimo nėra, veikliųjų medžiagų cheminiai pavadinimai nurodomi vadovaujantis Tarptautinės teorinės ir taikomosios chemijos sąjungos (IUPAC) cheminių medžiagų nomenklatūra;

  4) augalų apsaugos produktų kiekis gramais, kilogramais arba mililitrais, litrais;

  5) siuntos numeris;

  6) informacija apie augalų apsaugos produkto sudedamąsias dalis, pateikiama pagal cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo, ženklinimo, pakavimo teisės aktus, patvirtintus aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro, ir informacija apie pirmosios medicinos pagalbos suteikimą įvykus nelaimingam atsitikimui;

  7) galimo pavojaus žmonėms, gyvūnams arba aplinkai pobūdis, nurodytas rizikos frazėmis;

  8) žmonių, gyvūnų ar aplinkos apsaugos priemonės, nurodytos saugos frazėmis, ir operatoriaus asmeninės apsaugos priemonės;

  9) augalų apsaugos produktų veikimo grupė (akaricidas, baktericidas, fungicidas, herbicidas, insekticidas, moliuskocidas, nematocidas, augalų augimo reguliatorius, repelentas, rodenticidas, semichemikalas, talpicidas, viricidas);

  10) augalų apsaugos produktų forma (dulkiniai milteliai, granulės, tabletės tiesioginiam naudojimui, drėgmę sugeriantys milteliai, vandenyje disperguojančios granulės, vandenyje disperguojančios tabletės, emulguojančios granulės, emulguojantys milteliai, vandenyje tirpūs milteliai, vandenyje tirpūs milteliai sėkloms beicuoti, vandenyje tirpios granulės, vandenyje tirpios tabletės, tirpus koncentratas, tirpalas sėkloms beicuoti, koncentruota emulsija, dispersinis koncentratas, aliejinė vandeninė emulsija, emulsija sėkloms beicuoti, mikroemulsija, vandeninė koncentruota suspensija, takus koncentratas sėkloms beicuoti, vandeninė suspensija kapsulėmis, aliejinė koncentruota suspensija, vandeninė suspoemulsija, aerozolis);

  11) augalai ar augaliniai produktai, kuriems skirtas augalų apsaugos produktas, ir specifinės žemės ūkio, fitosanitarinės ir aplinkos sąlygos, kuriomis šis produktas gali būti naudojamas arba neturėtų būti naudojamas;

  12) augalų apsaugos produkto naudojimo rekomendacijos;

  13) jeigu reikia, saugus laikotarpis nuo augalų apsaugos produkto naudojimo iki augalų sėjos arba sodinimo, vėliau sėjamų ar sodinamų augalų, žmonių ar gyvūnų patekimo į nupurkštus plotus, derliaus nuėmimo, naudojimo maistui ar pašarui;

  14) informacija apie galimą fitotoksiškumą veislių jautrumą ir bet kokį kitą tiesioginį ar netiesioginį neigiamą poveikį augalams ar augaliniams produktams, nurodant laikotarpius, kurių reikia laikytis nuo augalų apsaugos produktų naudojimo iki augalų, kurie gali būti jautrūs augalų apsaugos produktams, sėjos ar sodinimo arba augalų sėjomainos;

  15) nuoroda „Prieš naudodami augalų apsaugos produktą perskaitykite naudojimo instrukciją“, jeigu pridedami šio straipsnio 2 dalyje nurodyti informaciniai lapeliai;

  16) nurodymai dėl nepanaudotų augalų apsaugos produktų, fasuočių ir pakuočių saugaus sunaikinimo;

  17) galiojimo laikas nustatytomis saugojimo sąlygomis, jeigu galiojimo laikas trumpesnis kaip 2 metai;

  18) augalų apsaugos produktų naudotojai – profesionalieji ar neprofesionalieji.

  2. Jeigu šio straipsnio 1 dalyje nurodyti reikalavimai netelpa fasuotės ar pakuotės etiketėje, Tarnyba gali leisti pridėti prie fasuočių ar pakuočių atskirus informacinius lapelius, kuriuose būtų nurodomi šio straipsnio 1 dalies 12, 13, 14 punktuose nustatyti reikalavimai. Informaciniai lapeliai laikomi etikečių dalimis.

  3. Augalų apsaugos produktų etiketėse neleidžiama vartoti žodžių „netoksiškas“, „nekenksmingas“ ar panašių sąvokų, tačiau galima nurodyti, kad augalų apsaugos produktai gali būti naudojami bičių ar kitų gyvūnų aktyvumo metu, žydint žemės ūkio augalams ar piktžolėms, jeigu jų keliamas pavojus yra minimalus.

  4. Tiekiamų rinkai augalų apsaugos produktų etiketės turi būti lietuvių kalba. Pareiškėjas privalo pateikti Tarnybai tvirtinti etikečių projektus.

  5. Tarnyba turi teisę reikalauti, kad ant fasuočių ir pakuočių būtų aiškiai ir nenuplaunamai pažymėta papildoma informacija, jeigu ji būtina žmonių, gyvūnų ar aplinkos apsaugai. Tarnyba nedelsdama praneša kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių įgaliotoms institucijoms ir Europos Komisijai apie kiekvieną išimtinį reikalavimą, pateikia papildomą informaciją ir nurodo tokių reikalavimų priežastis. Sprendimas šiuo klausimu priimamas Europos Komisijos nustatyta tvarka. Tarnyba turi teisę laikytis savo reikalavimo, kol bus priimtas sprendimas.

   

  18 straipsnis. Augalų apsaugos produktų moksliniai tyrimai

  1. Neįregistruotų augalų apsaugos produktų moksliniai tyrimai, galintys turėti poveikį aplinkai, leidžiami tik Tarnybai juos įrašius į tyrimams naudojamų augalų apsaugos produktų sąrašą ir tik nustatytomis sąlygomis.

  2. Pareiškėjai prieš 6 mėnesius iki mokslinių tyrimų pradžios pateikia Tarnybai paraišką ir turimus duomenis, leidžiančius įvertinti galimą poveikį žmonių ir gyvūnų sveikatai bei aplinkai, išskyrus atvejus, kai tyrimus atliekančioms institucijoms yra suteikta teisė atlikti tam tikrus mokslinius tyrimus ir yra nustatytos jų atlikimo sąlygos.

  3. Jeigu moksliniai tyrimai gali turėti neigiamą poveikį žmonių ir gyvūnų sveikatai bei aplinkai, Tarnyba gali juos uždrausti arba leisti atlikti jos nustatytomis sąlygomis.

  4. Augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų organizmų, mokslinius tyrimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įstatymas.

   

  19 straipsnis. Konsultavimo komisija

  1. Konsultavimo komisija sudaroma iš mokslo ir kitų institucijų atstovų. Ši komisija, teikdama Tarnybai pasiūlymus ir rekomendacijas dėl augalų apsaugos produktų įregistravimo, vadovaujasi šio įstatymo 6 straipsnio 13 dalyje nurodytu augalų apsaugos produktų įvertinimo ir sprendimų priėmimo tvarkos aprašu.

  2. Konsultavimo komisijos sudėtį ir jos darbo reglamentą tvirtina žemės ūkio ministras.

   

  20 straipsnis. Informacijos teikimas

  1. Tarnyba, pasibaigus kiekvienam metų ketvirčiui, ne vėliau kaip per vieną mėnesį raštu praneša Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų Europos ekonominės erdvės valstybių įgaliotoms institucijoms ir Europos Komisijai apie augalų apsaugos produktų registravimą arba registravimo panaikinimą pagal šio įstatymo nuostatas, nurodydama:

  1) augalų apsaugos produktų registracijos liudijimo savininkus;

  2) augalų apsaugos produktų prekinį pavadinimą;

  3) augalų apsaugos produktų grupę;

  4) visų veikliųjų medžiagų, esančių augalų apsaugos produktų sudėtyje, pavadinimus ir kiekius;

  5) augalus ar augalinius produktus, kuriems įregistruotasis produktas skirtas;

  6) laikinai nustatytus didžiausius leistinus liekanų kiekius, jeigu jie dar nėra nustatyti Europos Sąjungos teisės aktuose;

  7) augalų apsaugos produktų registracijos panaikinimo priežastis;

  8) duomenis, būtinus laikinai nustatytų didžiausių leistinų liekanų kiekiui įvertinti.

  2. Tarnyba kiekvienais metais parengia registruotų augalų apsaugos produktų sąrašą. Šis sąrašas pateikiamas Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų Europos ekonominės erdvės valstybių įgaliotoms institucijoms ir Europos Komisijai.

   

  21 straipsnis. Prekyba analogiškais augalų apsaugos produktais

  1. Prekyba analogiškais augalų apsaugos produktais galima, jeigu šie produktai yra tiekiami Lietuvos Respublikos rinkai iš Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų Europos ekonominės erdvės valstybių.

  2. Prekybos analogiškais augalų apsaugos produktais taisykles tvirtina žemės ūkio ministras.

   

  22 straipsnis. Valstybės rinkliava

  Pareiškėjai, pateikdami paraiškas įregistruoti, perregistruoti augalų apsaugos produktus, pakeisti jų naudojimo reglamentus, išplėsti įregistruotų augalų apsaugos produktų naudojimą mažais plotais auginamiems augalams, teisės aktų nustatyta tvarka sumoka valstybės rinkliavą.

   

  TREČIASIS SKIRSNIS

  VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ KOMPETENCIJA IR FUNKCIJOS

   

  23 straipsnis. Augalų apsaugos produktų valstybinė valdymo sistema

  Augalų apsaugos produktų registravimo, įvežimo, sandėliavimo, prekybos, naudojimo ir kontrolės valstybinį valdymą pagal savo kompetenciją vykdo Tarnyba, Aplinkos ministerija ir Sveikatos apsaugos ministerija ir (arba) jų įgaliotos institucijos.

   

  24 straipsnis. Tarnybos kompetencija

  Tarnyba:

  1) įgyvendina valstybės politiką augalų apsaugos srityje;

  2) plėtoja tarptautinį bendradarbiavimą;

  3) rengia teisės aktų, reglamentuojančių augalų apsaugos produktų registraciją, įvežimą, sandėliavimą, prekybą, naudojimą ir kontrolę, projektus;

  4) rengia augalų apsaugos įgyvendinimo planus, programas ir koordinuoja jų įgyvendinimą;

  5) atlieka registruoti pateiktų augalų apsaugos produktų tapatumo, poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai rizikos, fizikinių ir cheminių savybių, analizės metodų galiojimo ir biologinio efektyvumo vertinimą;

  6) registruoja augalų apsaugos produktus;

  7) rengia ir skelbia registruotų augalų apsaugos produktų sąrašus;

  8) kontroliuoja, kaip įgyvendinami Geros eksperimentinės praktikos nuostatai;

  9) vykdo augalų apsaugos produktų ženklinimo, įvežimo, sandėliavimo, prekybos ir naudojimo kontrolę;

  10) išduoda vienkartinius leidimus įvežti augalų apsaugos produktus ir leidimus jais prekiauti;

  11) parengia įvežamų ir naudojamų augalų apsaugos produktų statistines suvestines;

  12) organizuoja augalų apsaugos purkštuvų sertifikavimą technines apžiūras ir vykdo jų kontrolę;

  13) atlieka žemės ūkio augalų ligų ir kenkėjų paplitimo stebėjimus, įvertina ligų ir kenkėjų paplitimą ir praneša žemės naudotojams apie tinkamiausią laiką naudoti augalų apsaugos priemones;

  14) kartu su kitomis institucijomis pagal patvirtintas programas moko augalų apsaugos produktų naudotojus ir prekiautojus;

  15) atlieka kitas šio ir kitų įstatymų bei teisės aktų nustatytas funkcijas.

   

  25 straipsnis. Aplinkos ministerijos kompetencija

  Aplinkos ministerija ir (arba) jos įgaliotos institucijos:

  1) išduoda leidimus perfasuoti ir perpakuoti augalų apsaugos produktus pagal cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo, ženklinimo, pakavimo teisės aktus;

  2) rengia ir tvirtina teisės aktus dėl paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo naudojant augalų apsaugos produktus;

  3) kontroliuoja, kaip laikomasi aplinkos apsaugos reikalavimų sandėliuojant ir naudojant augalų apsaugos produktus šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   

  26 straipsnis. Sveikatos apsaugos ministerijos kompetencija

  Sveikatos apsaugos ministerija ir (arba) jos įgaliotos institucijos:

  1) dalyvauja Konsultavimo komisijos veikloje;

  2) rengia ir tvirtina augalų apsaugos produktų draudžiamų ir ribojamų veikliųjų medžiagų sąrašus;

  3) rengia ir tvirtina teisės aktus, reglamentuojančius augalų apsaugos produktų sandėliavimo sanitarines apsaugos zonas;

  4) nustato darbuotojų, dirbančių su augalų apsaugos produktais, sveikatos tikrinimo reikalavimus ir tikrina jų sveikatą.

   

  KETVIRTASIS SKIRSNIS

  AUGALŲ APSAUGOS VALSTYBINĖ KONTROLĖ

   

  27 straipsnis. Augalų apsaugos valstybinė kontrolė

  1. Augalų apsaugos valstybinę kontrolę teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Tarnyba.

  2. Augalų apsaugos produktų kontrolės taisykles tvirtina žemės ūkio ministras.

  3. Tarnyba kiekvienais metais iki rugpjūčio 1 dienos praneša Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų Europos ekonominės erdvės valstybių įgaliotoms institucijoms ir Europos Komisijai apie praėjusių metų augalų apsaugos produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo tikrinimo rezultatus.

   

  28 straipsnis. Augalų apsaugos valstybinę kontrolę vykdantys pareigūnai

  Augalų apsaugos valstybinę kontrolę vykdantys Tarnybos pareigūnai, pateikę tarnybinį pažymėjimą, turi teisę:

  1) nekliudomi patekti į visų įmonių, įstaigų, organizacijų, ūkininkų ūkinės ir komercinės paskirties pastatus ir sklypus, kuriuose auginami augalai, ir tikrinti, ar juose laikomasi augalų apsaugos produktų įvežimo, prekybos, sandėliavimo, naudojimo, aplinkos apsaugos ir higienos reikalavimų;

  2) tikrinti dokumentus, liudijančius augalų apsaugos produktų įsigijimo teisėtumą, jų kiekius ir kokybę;

  3) neatlygintinai paimti augalų apsaugos produktų pavyzdžių šių produktų kokybei nustatyti ir teisės aktų nustatyta tvarka juos pristatyti į laboratoriją;

  4) gauti informaciją apie augalų ligų, kenkėjų, piktžolių paplitimą ir naikinimą naudojant augalų apsaugos produktus;

  5) sustabdyti arba uždrausti augalų apsaugos produktų naudojimą ir prekybą, jeigu pažeidžiami teisės aktų reikalavimai;

  6) surašyti protokolus, įstatymų nustatyta tvarka nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas.

   

  PENKTASIS SKIRSNIS

  AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ NAUDOTOJAI

   

  29 straipsnis. Augalų apsaugos produktų naudotojai ir jų pareigos

  1. Augalų apsaugos produktų profesionalieji ir neprofesionalieji naudotojai privalo:

  1) vadovautis šiuo įstatymu ir kitais teisės aktais;

  2) laikytis augalų apsaugos produktų sandėliavimo ir naudojimo reikalavimų;

  3) laikytis higienos ir aplinkos apsaugos reikalavimų.

  2. Profesionalieji naudotojai privalo tvarkyti įsigytų ir naudojamų augalų apsaugos produktų apskaitą ir teisės aktų nustatyta tvarka teikti informaciją Tarnybai ir kitoms suinteresuotoms institucijoms apie augalų apsaugos produktų naudojimą.

   

  ŠEŠTASIS SKIRSNIS

  AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ ĮVEŽIMO, SANDĖLIAVIMO, PREKYBOS IR NAUDOJIMO TVARKA

   

  30 straipsnis. Augalų apsaugos produktų sandėliavimo, prekybos ir naudojimo tvarka

  1. Taisykles, reglamentuojančias augalų apsaugos produktų sandėliavimą, prekybą ir naudojimą, tvirtina žemės ūkio ministras, suderinęs su aplinkos ministru ir sveikatos apsaugos ministru.

  2. Geros augalų apsaugos praktikos taisykles ir Purkštuvų tikrinimo taisykles tvirtina žemės ūkio ministras.

   

  31 straipsnis. Augalų apsaugos produktų naudojimo išimtys

  Tarnyba turi teisę leisti ne ilgesniam kaip 120 dienų laikotarpiui tiekti rinkai augalų apsaugos produktus jos nustatytomis naudojimo sąlygomis, jeigu šalyje atsirado kenksmingųjų organizmų, kurių negalima sunaikinti turimais registruotais augalų apsaugos produktais. Apie tokius atvejus Tarnyba nedelsdama praneša kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių įgaliotoms institucijoms ir Europos Komisijai. Europos Komisijos nustatyta tvarka tokia išimtis gali būti pratęsta nurodytam laikotarpiui arba atšaukta.

   

  32 straipsnis.       Augalų apsaugos produktų įvežimas iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių

  1. Įvežant augalų apsaugos produktus iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių, būtina turėti Tarnybos išduotą vienkartinį leidimą.

  2. Vienkartiniai leidimai išduodami žemės ūkio ministro nustatyta tvarka.

   

  SEPTINTASIS SKIRSNIS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  33 straipsnis. Tarptautinis bendradarbiavimas augalų apsaugos klausimais

  Tarnybos vadovas pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautinėse organizacijose, atlieka kitus veiksmus, reikalingus tarptautiniams įsipareigojimams augalų apsaugos srityje įgyvendinti.

   

  34 straipsnis. Teisinė atsakomybė

  Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šio įstatymo reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

  ______________

   

  Lietuvos Respublikos

  augalų apsaugos įstatymo

  priedas

   

  ĮGYVENDINAMAS EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAS

   

  1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 11 tomas, p. 332) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. liepos 13 d. Tarybos direktyva 2009/82/EB (OL 2009 L 196, p. 10).“

   

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.