UAB „LEXNET“ (INFOLEX) PRIVATUMO POLITIKA

 

Mes (UAB „Lexnet“) gerbiame Jūsų privatumą ir esame pasiryžę jį saugoti teikdami užsakomas paslaugas, sąžiningai bei teisėtai tvarkyti ir prižiūrėti Jūsų pateiktus duomenis. Mes įsipareigojame būti skaidrūs ir aiškiai pateikti informaciją apie tai, kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi, kokiais tikslais, kiek jie bus saugomi, teisinį duomenų tvarkymo pagrindą ir kitą reikalingą informaciją.

Ši privatumo politika nėra laikoma Lexnet susitarimu su Jumis dėl duomenų tvarkymo. Šia privatumo politika informuojame Jus apie pagrindinius asmens duomenų tvarkymo, Jūsų teisių įgyvendinimo principus. Papildoma informacija gali būti pateikta pirkimo-pardavimo, paslaugų teikimo ir kitose sutartyse. Lexnet gali savo nuožiūra keisti šią privatumo politiką, atnaujinta Privatumo politika įsigalioja nuo jos paskelbimo svetainėje.

Privatumo politikos nuostatų vykdymui ir aiškinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Naudodamiesi Svetaine, pateikdami savo duomenis, siųsdami ar kitu būdu pateikdami savo gyvenimo aprašymą (CV), pildydami užklausos formą, tęsdami naršymą svetainėje, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika, suprantate jos nuostatas.

 

1.      Sąvokos, kurias naudojame šioje Privatumo politikoje

 

Asmens duomenys  – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (Jūs); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Duomenų apsaugos įstatymai  – Reglamentas, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, nacionalinės kompetentingos įstaigos nustatytos taisyklės asmens duomenų tvarkymui.

Duomenų subjektas  – fizinis asmuo (Jūs), kuris naudojatės paslaugomis arba esate juridinio asmens atstovas, arba asmuo, kuris naršote Svetainėje.

Lexnet  (arba Mes) - UAB „Lexnet“, J. Jasinskio g. 16A, 03163 Vilnius.

Prašymas  – prašymas dėl Jūsų kaip duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.

Reglamentas  - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Svetainė – Bendrovės ar jos produktų svetainės, prieinamos interneto tinklalapiuose www.lexnet.lt ,   www.infolex.lt/ta  ,  www.infolex.lt/tp www.infolex.lt/teisekura www.atitiktis.lt .Svetainė www.infolex.lt Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų duomenų bazėje yra registruota kaip Lexnet leidžiamas leidinys. Bendrovė svetainėje www.infolex.lt publikuoja teisininkų komentarus, konsultacijas aktualiomis temomis, taip pat kitą, visuomenei aktualią teisinę informaciją.

 

2.  Kokiais principais mes vadovaujamės tvarkydami asmens duomenis?

 

Mes tvarkome Jūsų duomenis vadovaudamiesi Duomenų apsaugos įstatymais.

Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų ar naudojamų paslaugų, ir to, kokią informaciją pateikiate Jūs, kai užsakote ir (ar) naudojatės paslaugomis, lankotės ar registruojatės svetainėje, pateikiate savo duomenis įsidarbinimo Lexnet tikslais ar lankotės Lexnet patalpose. Duomenys tvarkomi tik esant teisėtam tvarkymo pagrindui.

Mes siekiame, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo surinkti ir tik tiek, kiek būtina konkrečiam asmens duomenų tvarkymo tikslui pasiekti.

3.        Kokius asmens duomenis mes tvarkome ir kodėl?

 

. Jūsų pateiktus duomenis teisėtai tvarkome žemiau išvardintais tikslais:

3.1.             Trečiųjų asmenų darbo skelbimų viešinimo svetainėje www.infolex.lt tikslu renkami šie asmens duomenys:

darbdavio kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

Duomenų tvarkymo pagrindas – trečiųjų asmenų teisėtas interesas.

Duomenų tvarkymo terminas – iki skelbimo pabaigos datos.

3.2.             Duomenų subjektų skelbimų apie ieškomą darbą viešinimo svetainėje www.infolex.lt tikslu renkami šie asmens duomenys:

duomenų subjekto vardas, pavardė, telefono numeris, duomenų subjekto skelbiama informacija apie save, amžius, išsilavinimas, išsilavinimo įgijimo data, pageidaujamas darbo užmokestis, prisijungimo ID, darbo įstaigos tipas, ieškomo darbo aprašymas, miestas, adresas, telefonas, patirtis, nuoroda į CV, darbo pobūdis, įrašymo, galiojimo, pakeitimo datos, pageidaujami privalumai, perskaitymų skaičius.

Duomenų tvarkymo pagrindas – duomenų subjekto (asmens, kuris pateikia asmens duomenis) sutikimas.

Duomenų tvarkymo terminas – iki skelbimo pabaigos datos.

 

3.3.             Trečiųjų asmenų organizuojamų renginių viešinimo svetainėje www.infolex.lt tikslu renkami šie asmens duomenys:

renginį organizuojančio kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, renginio pranešėjų vardas, pavardė, išsilavinimas, darbovietė.

Duomenų tvarkymo pagrindas – trečiųjų asmenų teisėtas interesas.

Duomenų tvarkymo terminas – iki renginio organizatoriai pašalina skelbimą.

3.4.             Teisininkų komentarų, konsultacijų skelbimo svetainėje www.infolex.lt tikslu renkami šie asmens duomenys:

konsultaciją ar komentarą svetainėje skelbiančio teisininko vardas, pavardė, pareigos, darbovietė, institucija, nuotrauka.

Duomenų tvarkymo pagrindas – duomenų subjekto (asmens, kuris pateikia asmens duomenis) sutikimas.

Duomenų tvarkymo terminas – iki duomenų subjekto prašymo ištrinti komentarą.

3.5.             Diskusijų vykdymo svetainėje www.infolex.lt tikslu renkami šie diskusijos dalyvių asmens duomenys: statistika, dalyvių prisijungimo vardas, el. pašto adresas, slapyvardis, diskusijos dalyvio įrašo data ir laikas.

Duomenų tvarkymo pagrindas – duomenų subjekto (asmens, kuris pateikia asmens duomenis) sutikimas.

Duomenų tvarkymo terminas – 5 metai.

 

3.6.             Visuomenės informavimo tikslu svetainėje www.infolex.lt skelbiama bendra informacija apie praktikuojančius teisininkus (advokatus, notarus, antstolius, teisėjus) ir kitas Lietuvos Respublikos institucijas (Kas ką veikia registras). Renkami šie asmens duomenys:

Praktikuojančio teisininko vardas, pavardė, pareigos, darbo vieta, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, adresas, darbo pradžios data, nuotrauka, profesinis adresas, fakso numeris, interneto svetainės adresas, nuotrauka, specializacija, darbovietė, pareigos, kalbos, profesinė patirtis;

Duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas trečiųjų asmenų (visuomenės) interesas. Duomenų subjekto nuotrauka skelbiama jo sutikimo pagrindu.

Duomenų tvarkymo terminas - visuomenės informavimo tikslais duomenys tvarkomi tol, kol aktualūs.

 

Svetainėje www.infolex.lt surinkta bendra informacija apie Lietuvoje praktikuojančius teisininkus ir susisteminta informacija apie kitas Lietuvos Respublikos institucijas leidžia svetainės www.infolex.lt lankytojams patogiai, neieškant informacijos per kelis portalus rasti jam reikiamo teisininko kontaktus, informaciją apie kitą Lietuvos Respublikos instituciją. Informacija apie teisininkus, kitas Lietuvos Respublikos institucijas yra vieša, ji skelbiama skirtinguose portaluose. skelbiama tik išimtinai su duomenų subjekto (teisininko) profesija susijusi informacija, neskelbiama perteklinė informacija.

3.7.             Infolex el. produktų prenumerata

Asmens duomenys

Tvarkymo teisinis pagrindas

Prenumeratoriaus ir naudotojo vardas, pavardė, darbovietės duomenys, asmeninis ar darbinis telefono numeris, asmeninio ar darbinio el. pašto adresas, kontaktinis adresas, (gimimo data – jei prenumeratorius fizinis asmuo ir savo iniciatyva ją nurodo sutartyje), prisijungimo vardas ir slaptažodis

Sutarties sudarymas ir vykdymas

Naudotojo sistemoje parašyta, pažymėta, įkelta ar klasifikuota informacija: komentarai, pastabos, žymės, katalogai ir duomenys kataloguose, svarbiais ar prenumeruojamais pažymėti duomenys, užklausų ir peržiūrėtų duomenų istorija

Sutarties sudarymas ir vykdymas

Naudotojo IP adresas, naršyklė

Sutarties sudarymas ir vykdymas

Naudotojo KDV būtinaisiais slapukais renkama informacija

Teisėtas įmonės interesas

Naudotojo socialinio tinklo paskyros vardas (jeigu prie Infolex el. produktų jungiamasi per socialinius tinklus)

Sutikimas

 

Infolex el. produktų paskyrose esančius asmens duomenis tvarkysime tiek, kiek galioja su Jumis ar Jūsų organizacija sudaryta paslaugų sutartis. Sutarčiai pasibaigus Jūsų paskyroje esančius asmens duomenis saugosime 10 metų po sutarties pabaigos, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Bendrovės reikalavimus. Per šį laikotarpį Jums suteikiama galimybė atnaujinti prenumeratą be duomenų pateikimo iš naujo, tik juos patikslinant, jei yra pasikeitę. Duomenys automatiškai ištrinami praėjus 10 metų  po sutarties pabaigos.

3.7.1.       Sutarties sudarymas ir vykdymas.  Jei norite naudotis Infolex el. produktais ir sudarote ar siekiate sudaryti sutartį su UAB „Lexnet“,  arba Jūsų organizacija sudaro sutartį su UAB „Lexnet“ ir suteikia Jums asmeninę paskyrą, tuomet mes renkame informaciją apie Jus. Pateiktus duomenis naudojame, kad atpažintume Jus, kai mokate prenumeratos mokestį, prisijungiate prie savo paskyros, peržiūrite tik savo organizacijos rate matomus bendrus katalogus, pateikiate užklausas dėl sutarties vykdymo ar paslaugos naudojimo, taip pat tam, kad praneštume apie sutarčiai ar paslaugos vykdymui svarbius klausimus.

3.7.2.       Jūsų sistemoje parašyta, pažymėta, įkelta, klasifikuota ar peržiūrėta informacija saugoma tam, kad galėtumėte pilnavertiškai naudotis savo paskyra ir sistemos funkcionalumu, taip pat tam, kad Jūsų organizacijos, užsakiusios Jums paskyrą, prašymu, pateiktume bendrą paskyros aktyvumą skaičiais, nurodydami naudotojo vardą ir pavardę, bet neatskleidžiant konkrečių paieškos parametrų ar konkrečių peržiūrėtų dokumentų.

3.7.3.       Jūsų IP adresas ir paskutinė užklausa bei peržiūrėtas dokumentas saugojamas tam, kad informuotumėme Jus, jei keičiate darbo vietą, kad Jūs galėtumėte pasitikrinti, ar nebuvo neteisėtos prieigos prie Jūsų paskyros, bei tam, kad užfiksuotumėme darbo vietų keitimo skaičių per parą. IP adreso ir Jūsų naudojamos interneto naršyklės tvarkymas taip pat reikalingas sutartiniam įsipareigojimui, kad paskyros yra asmeninės ir jomis nesidalina keli asmenys vienu metu, užtikrinti.

3.7.4.       Norėdami naudotis Infolex teisinės informacijos paieškos sistema, turite pateikti savo asmens duomenis, kitaip šiomis paslaugomis naudotis negalėsite. Pateikdami savo duomenis, patvirtinate, kad jie tikslūs ir teisingi. Pastebėję netikslumų, juos ištaisykite arba praneškite mums.

3.7.5. Norėdami greičiau ir paprasčiau jungtis prie Infolex el. produktų, galite jungtis per socialinių tinklų paskyras. Jungdamiesi per savo socialinio tinklo paskyrą, Jūs sutinkate, kad Jūsų socialinio tinklo unikalus identifikatorius būtų perduodamas ir gaunamas iš socialinių tinklų. Jeigu nesutinkate dėl tokio Jūsų asmens duomenų tvarkymo, prie Infolex el. produktų junkitės naudodamiesi savo prisijungimo vardu ir slaptažodžiu.

Norėdami sužinoti, kaip socialiniai tinklai tvarko Jūsų asmens duomenis, galite susipažinti jų privatumo politikose (https://policies.google.com/privacy?hl=en-US, https://www.facebook.com/policy.php).

3.8. Sklandaus naudojimosi Infolex.lt portalu užtikrinimas

Siekdami užtikrinti sklandų Infolex portalo naudojimąsi, tvarkome šiuos registruotų ir neregistruotų portalo lankytojų duomenis: IP adresas, patiktukų paspaudimai, taip pat duomenis, renkamus slapukais (3.9 p.)

Duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas interesas ir sutikimas.

Duomenų tvarkymo terminas - 3 metus po paskutinio aktyvaus veiksmo ar pareikalavimo ištrinti; suėjus sutikimo terminui ar pareikalavus ištrinti, saugoma tik informacija apie sutikimo davimą, arba pagal slapukų saugojimo terminą.

3.9.             Lexnet ir Infolex Svetainėse renkama informacija statistikos tikslais.

Statistinė informacija padeda mums suprasti, ar informacija, kurią siunčiame, Jums aktuali. Šie duomenys leidžia suprasti, koks yra statistinis paslaugų vartotojas, ir tobulinti sistemą, kad ji labiau atitiktų kliento poreikius.  Statistinė informacija kaupiama ir tvarkoma Google Analytics, Microsoft Clarity programose.

Duomenų tvarkymo pagrindas – sutikimas.

Duomenų tvarkymo terminas – pagal konkretaus slapuko terminą, nurodytą slapukų politikoje.

 

3.10.              Slapukais gaunama informacija naudojama žemiau nurodytais tikslais.

Siekdami kiek įmanoma labiau personalizuoti teikiamas paslaugas pagal Jūsų interesus, Mes naudojamės slapukais. Slapukas – tai nedidelis kiekis informacijos, kurį Mūsų serveris išsiunčia į Jūsų kompiuterio standųjį diską ar kitą galinį įrenginį, kad interneto svetainė atsimintų Jus. Šią informaciją gali sudaryti svetainės nuostatų duomenys, puslapio URL nuoroda, sugeneruotas unikalus kodas identifikacijai. Kai esate registruotas vartotojas, tai gali būti koduoti prisijungimo duomenys, kurie gali būti apdorojami serveryje patvirtinant prenumeratoriaus statusą.

Slapukais gaunamą informaciją svetainėje www.infolex.lt mes naudojame:

·          siekiant nustatyti grįžtančius, registruotus vartotojus (Duomenų tvarkymo pagrindas – sutikimas),

·          siekiant atverti svetainės lankytojo užsakytą turinį ar paslaugas (Duomenų tvarkymo pagrindas – sutarties, sudarytos su duomenų subjektu vykdymas, o jei sutartis sudaryta su trečiuoju asmeniu (Jūsų organizacija), teisėtas Lexnet bei trečiojo asmens interesas),

·          siekiant išvengti pakartotinės registracijos nuolatiniams svetainės lankytojams (Duomenų tvarkymo pagrindas – sutikimas),

·          siekiant vartotojams leisti lengviau patekti iš/į kitus Lexnet produktus (Duomenų tvarkymo pagrindas – sutikimas). 

Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Galite naršyklėje slapukus išjungti, bet žinokite, kad jeigu taip padarysite, galite netekti galimybės naudotis daugybe funkcijų, kurios būtinos, kad interneto svetainė veiktų kaip dera. Jeigu jums reikia išsamesnės informacijos apie slapukus, apsilankykite interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org , kur rasite išsamios, nepriklausomos informacijos apie tai, kaip išjungti slapukus per naršyklės nuostatas ir kaip pašalinti slapukus, kurie jau yra Jūsų kompiuteryje. Kad pašalintumėte slapukus iš mobiliojo telefono, turėsite pasiskaityti telefono naudojimo instrukciją.

Jeigu ištrinsite slapukus iš savo kompiuterio standžiojo disko ar kito galinio įrenginio, Jums teks iš naujo registruotis kiekvieną kartą lankantis mūsų tinklalapiuose. Jūs galite nustatyti savo naršyklę taip, kad ji neleistų išsaugoti slapukų Jūsų kompiuterio standžiajame diske ar kitame galiniame įrenginyje. Tai sumažins tinklalapio funkcionalumą, neleis naudotis prenumeruojamomis paslaugomis, kitaip tariant, dalis turinio jums bus nepasiekiama.

Mūsų svetainės slapukai:

 

Slapukas

Slapuko pavadinimas

Saugojimo trukmė

Tikslas

Google Analytics

_ga

24 valandos

Atpažinti vartotoją

_gat_Waas

2 metai

Atpažinti vartotoją

_gid

1 minutė

Padidinti naršymo greitį

Infolex

AOK, COK, LLVI, LLVI2, LLVIS, LLUAS

3 metai

saugomi užkoduoti vartotojo prisijungimo duomenys

eLexLastVisited, PrevPage

3 metai

saugomas paskutinis aplankytas www.infolex.lt produktų puslapio adresas

TAFontFamily, TAFontSize

3 metai

saugomas dokumentų tekstų šrifto pavadinimas ir dydis

Test

3 metai

nurodomą, kurią produktų versiją (produkcinę ar testinę) pateikti vartotojui

cookies

3 metai

saugoma, ar rodyti vartotojui perspėjimą dėl slapukų

 

Ixf.auth.teisekura

neterminuotai

Saugoma užšifruota prisijungusio vartotojo informacija ir jis naudojamas kaip leidimas vartotojui naudotis sistema.

 

Ixth.auth.refresh.teisekura

neterminuotai

unikalus raktas, reikalingas, kad vartotojui nereiktų        naujo    vesti    prisijungimo duomenų   pasibaigus   leidimui.   Su   šituo raktu leidimas automatiškai atnaujinamas.

 

Teisekura.font

 

Saugo pasirinktąšriftą ir jo dydį

 

Teisekura.hide

 

Naudojamas     slepiamiems     elementams įsiminti    (pavyzdžiui,   įsimenama,    kad vartotojui nerodytų išjungto vedlio).

 

Token.access

30 min.

jame   užšifruota   prisijungusio   Infolex. Atitikties produkto vartotojo informacija ir jis naudojamas kaip leidimas vartotojui naudotis sistema.

 

Token.refresh

 

unikalus raktas, reikalingas, kad vartotojui nereiktų        naujo    vesti    prisijungimo duomenų   pasibaigus   leidimui.   Su   šituo raktu leidimas automatiškai atnaujinamas

 Microsoft Clarity

_clck

 


Naršyklėje išlieka unikalus tos svetainės „Clarity“ vartotojo ID ir nuostatosTaip užtikrinama, kad elgesys vėlesnių apsilankymų toje pačioje svetainėje metu bus priskirtas tam pačiam vartotojo ID.

 

 

_clsk

 

Sujungia kelias vartotojo puslapių peržiūras į vieną Clarity seanso įrašą.

 

CLID

 

Nurodo, kai „Clarity“ pirmą kartą pamatė šį naudotoją bet kurioje svetainėje naudojant „Clarity“.

 

ANONCHK

 

Nurodo, ar MUID yra perkeltas į reklamai naudojamą slapuką ANID. Clarity nenaudoja ANID, todėl jis visada nustatomas į 0.

 

MR

 

Nurodo, ar atnaujinti MUID.

 

MUID

 

Nurodo unikalias žiniatinklio naršykles, kurios lankosi „Microsoft“ svetainėse. Šie slapukai naudojami reklamai, svetainės analizei ir kitiems veiklos tikslams.

 

SM

 

Naudojamas sinchronizuojant MUID „Microsoft“ domenuose.

 

 3.11. Profiliavimas

Lexnet, siekdama, kad teikiamos paslaugos maksimaliai atitiktų klientų poreikius, vykdo profiliavimą automatizuotu būdu, Infolex el. produktų naudotojams teikdama specialiai atrinktus pasikeitimus apie peržiūrėtus dokumentus ir individualias, naudotojų sukurtas ir užsakytas prenumeratas. Automatiniu būdu gautų duomenų rezultatas yra nuolat testuojamas, užtikrinant gauto rezultato teisingumą, efektyvumą ir objektyvumą. Jūsų prašymu, mes paaiškinsime logiką, kuria grindžiamas apibendrinimų rezultatas, gaunamas automatiniu būdu.

Tvarkomi asmens duomenys – vardas, pavardė, padalinys, el.paštas, nustatymuose užsakytos prenumeratos.

Tokio profiliavimo vykdymo pagrindas – duomenų subjekto (Jūsų) sutikimas.

Duomenų tvarkymo terminas - iki paskyros išregistravimo ar nustatymų pakeitimo.

 

3.12. Lexnet  žinomumo didinimas.

Lexnet yra sukūrusi paskyras socialiniuose tinkluose Facebook, LinkedIn, Twitter. Jeigu lankotės Lexnet socialinėse paskyrose, Lexnet tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis: lankytojo profilis Facebook, LinkedIn, Twitter socialiniame tinkle, kita informacija, tokia, kaip duomenų subjekto bendrovės soc. profilio peržiūrėjimo data, komentarai, Like ir Follow pranešimai Duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas interesas.

Duomenų tvarkymo terminas – kaip nurodyta socialinių tinklų privatumo politikose.

3.11.         Asmens duomenų tvarkymas įsidarbinimo Bendrovėje tikslu

Jei Jūs norite įsidarbinti Lexnet, įprastai Mums turite pateikti šiuos asmens duomenis: gyvenimo aprašymą (CV), vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą. Jeigu Jūs apie save pateiksite daugiau informacijos (asmens duomenų), tai suprasime kaip aiškiai išreikštą Jūsų sutikimą tvarkyti tokius papildomai pateiktus duomenis.

Duomenų tvarkymo pagrindas: asmens duomenys, kuriuos pateiksite kandidatuodami į konkrečią poziciją Lexnet, tvarkomi darbo sutarties su potencialiu darbuotoju sudarymo tikslu, pagrindas – sutarties su duomenų subjektu sudarymas.

Duomenų tvarkymo terminas: Jeigu Jūs kandidatuojate į konkrečią poziciją, tačiau darbo pasiūlymas Jums nepateikiamas, arba Jūs nenurodėte, jog kandidatuojate į konkrečią poziciją, gavę Jūsų sutikimą, Mes duomenis saugosime ir tvarkysime Lexnet kandidatų duomenų bazėje būsimoms darbuotojų atrankoms ne ilgesnį nei 1 (vienerių) metų terminą. Tokiu atveju, pateikti duomenys suvedami į Lexnet kandidatų (potencialių darbuotojų) duomenų bazę. Visą duomenų saugojimo laikotarpį Mes galime vertinti Jūsų kandidatūrą bei teikti Jums pasiūlymus į darbo vietas Lexnet. Duomenų tvarkymo pagrindas – duomenų subjekto (Jūsų) sutikimas.

Jei Jūs nesutinkate dėl asmens duomenų saugojimo ir tvarkymo Lexnet kandidatų duomenų bazėje būsimoms darbuotojų atrankoms, pasibaigus atrankai į konkrečią poziciją, Jūsų duomenys bus sunaikinami.

3.11.1.   Kaip atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis įsidarbinimo tikslu?

Atšaukti duotą sutikimą Jūs galite bet kuriuo metu susisiekę su mumis žemiau nurodytais kontaktais .

 

3.12. Užklausų administravimas

Jeigu kreipėtės į Lexnet telefonu, el. paštu, paštu ar užpildydami užklausos formą, tvarkysime šiuos besikreipusio asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, kliento prisijungimo vardas, užklausos tekstas, data, paskutinė daryta užklausa ar peržiūrėtas tekstas, organizacija skyrius ir kiti užklausoje pateikiami asmens duomenys.

Duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas Lexnet interesas (atsakyti į duomenų subjekto užklausą).

Duomenų tvarkymo terminas  - 3 metus nuo užklausos gavimo dienos.

4.      Kaip surenkama informacija?

 

Jūsų asmens duomenis gauname, kai pateikiate juos sudarydami sutartį (arba Jūsų organizacija pateikia duomenis apie jus, užsakydama paslaugą Jums), registruodamiesi paslaugos užsakymui, naudojatės sistema, susisiekiate su mumis, , iš kompetentingų institucijų tinklalapių.

Jūsų asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš Jūsų, kai svetainėje užpildote užklausos formą, atsiunčiate savo gyvenimo aprašymą (CV) arba kitu būdu kreipiatės į Mus; iš Lexnet klientų veiklos, asmens duomenų tvarkytojų arba kitų išorinių šaltinių. Duomenys gali būti gaunami ir iš viešai prieinamų šaltinių, pavyzdžiui trečiųjų asmenų interneto svetainių.

Duomenys gali būti generuojami, kai Jūs naudojatės paslaugomis, pavyzdžiui, skambinate telefonu, siunčiate elektroninį laišką, užsisakote paslaugas ar apsilankote svetainėje.

Jūs neprivalote pateikti jokių asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tam tikri veiksmai, pavyzdžiui paslaugų teikimas ar sąskaitos išrašymas, negalės būti atlikti, jei Jūsų duomenys nebus pateikti.

5.      Koks duomenų tvarkymo  laikotarpis?

 

Jūsų asmeninę informaciją tvarkysime ir saugosime tik tiek, kiek to reikės šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti. Konkretūs duomenų tvarkymo terminai nurodyti privatumo politikoje prie tikslų.

 

Sutikimo pagrindu gautus duomenis  saugosime ne ilgiau nei 5 metus, nebent įstatymų būtų nustatytas arba leidžiamas ilgesnis saugojimo laikotarpis, arba iki Jūsų pareikalavimo juos ištrinti.  Suėjus sutikimo terminui ar jei sutikimą atšauksite, saugosime tik Jūsų sutikimo davimą patvirtinančią informaciją 10 (dešimt) metų nuo sutikimo termino pabaigos ar sutikimo atšaukimo siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Lexnet reikalavimus .

Jūsų asmens duomenis mes turime teisę laikyti serveryje tiek, kiek tai būtina, jeigu Jūsų pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu mes esame gavę skundų, susijusių su atitinkamu klientu, ar jeigu mes esame pastebėjęs atitinkamo kliento padarytus svetainės naudojimo taisyklių pažeidimus ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus ar Jei nustatysime, kad tolesnis duomenų saugojimas yra netikslingas.

6.      Ar Lexnet yra pasitelkusi duomenų tvarkytojus?

Lexnet asmens duomenis tvarko pasitelkdama asmens duomenų tvarkytojus, kurie teikia mums buhalterinės apskaitos, svetainės prieglobos, duomenų centro ir/arba serverių nuomos, IT priežiūros, išorinio audito ir kitas paslaugas.

Mes užtikriname, kad duomenų tvarkytojai, kuriuos pasitelkiama turi teisę tvarkyti Jūsų duomenis tik pagal Lexnet nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus, Lexnet veiklai. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, siekiame užtikrinti, kad duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų Jūsų duomenų paslaptį.

Paslaugų teikimo metu gauti asmens duomenys gali būti perduodami duomenų tvarkytojams, kurie teikia UAB „Lexnet“ buhalterinės apskaitos, vidaus ir personalo administravimo, svetainės prieglobos, duomenų centro ir/arba serverių nuomos, IT priežiūros, išorinio audito, skolų išieškojimo ar teisines paslaugas.

7.      Ar Jūsų duomenys gali būti atskleisti kitiems asmenims?

Jūsų asmens duomenis tretiesiems asmenims galime pateikti:

a)      ginčo atveju – teisines paslaugas mums teikiantiems teisininkams;

b)      pasitelktiems duomenų tvarkytojams;

c)      valstybės institucijoms bei kitiems asmenims Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

d) socialiniams tikslams, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje.

 

8.      Duomenų saugos priemonės

Mes užtikriname Jūsų pateiktų asmens duomenų konfidencialumą. Lexnet yra įdiegusi reikiamą įrangą, kuri turi užtikrinti vartotojų duomenų saugumą nuo nesankcionuoto įsilaužimo ar panaudojimo, pakeitimo, neteisėto ar atsitiktinio sunaikinimo. Asmens duomenys saugomi vidiniuose įmonės serveriuose, asmens duomenys neperduodami už Europos Sąjungos ribų.

9.      Jūsų teisės

 

1.      Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

2.      Reikalauti ištaisyti, arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

3.      Reikalauti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė būti pamirštam);

4.      Reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų duomenų tvarkymą (teisė apriboti);

5.      Teisė į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);

6.      Nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslu, tačiau tokiu atveju Jūs galite prarasti galimybę būti informuoti apie teisę;

7.      Atšaukti duotus sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo tais tikslais, kuriais sutikimai buvo pateikti;

8.      Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, kreipkitės į mus raštu arba susisiekite su duomenų apsaugos pareigūnu  [email protected]  rašydami iš elektroniniu pašto adreso, kuris buvo mums pateiktas. Telefonu tokios informacijos neteikiame.

10. Kontaktai

 

·         UAB „Lexnet“, J. Jasinskio g. 16A, 03163 Vilnius

·         Duomenų apsaugos pareigūnas  [email protected]

Ši privatumo politika atnaujinta:  2022 m. vasario 7 d.