Naudojimo sąlygos

INFOLEX TEISINĖS INFORMACIJOS PAIEŠKOS SISTEMOS PASLAUGOS NAUDOJIMOSI SĄLYGOS

 

Infolex teisinės informacijos paieškos sistema priklauso UAB „Lexnet“ ir yra pasiekiama adresais www.infolex.lt/ta arba www.infolex.lt/tp.

 
Teisinės informacijos paieškos sistemą (toliau – Infolex sistema) sudaro LR teisės aktų posistemė Infolex.Teisės aktai (LR Seimo, Vyriausybės, Prezidento, ministerijų bei kitų LR valstybės institucijų priimtų ir viešai paskelbtų teisės aktų tekstai, teisės aktų redakcijų tekstai) ir LR teismų praktikos posistemė Infolex.Praktika (viešai skelbiami LR teismų baigiamieji aktų bylose, nutarimų, apžvalgų bei kiti dokumentų tekstai),  paieškos modulis,  dokumentų ryšių modulis, prenumeratos modulis, katalogų modulis.  Galima prenumeruoti tiek abu modulius (Infolex.Teisės aktai ir Infolex.Praktika), tiek po vieną atskirai.

 

Prisijungimo duomenys suteikiami sudarius sutartį su UAB „Lexnet“. Paslauga mokama.

 

Vienu metu abonento prisijungimo duomenys gali būti naudojami tik vienoje darbo vietoje (kompiuteryje ar kitame įrenginyje). Keisti darbo vietą (kompiuterį ar kitą įrenginį) galima ne dažniau nei 2 kartus per 24 (dvidešimt keturias) valandas. Internetinės naršyklės keitimas naudojantis sistema toje pačioje darbo vietoje technine prasme laikomas darbo vietos keitimu, todėl rekomenduojame naudotis ta pačia naršykle ir iš to paties įrenginio.


Jei Klientas užsako paslaugą ne (tik) sau, bet kitam asmeniui (-ims), Klientas įsipareigoja supažindinti šiuos naudotojus su paslaugos naudojimo sąlygomis prieš naudojantis paslauga, neleisti jiems naudotis paslauga, jei jie su sąlygomis nesutinka ar jas pažeidžia naudojimosi paslauga metu.

Infolex sistemoje pateikiama teisinė informacija – LR teisės aktai ir LR teismų praktika, kuriuos UAB „Lexnet“ gauna iš LR institucijų viešų elektroninių duomenų rinkmenų, bei intelektinės nuosavybės teisėmis saugomi objektai. UAB „Lexnet“  nekeičia oficialių teisės aktų ir teismų baigiamųjų aktų tekstų turinio, išskyrus techninio pobūdžio pakeitimus. UAB „Lexnet“  informaciją pateikia iš šaltinių, kuriuos laiko patikimais, tačiau nei šie šaltiniai, nei UAB „Lexnet“  negali pateikti ir nepateikia išreikštų ar numanomų garantijų, kad informacija bus visiškai išsami, patikima ir tiksli.

Infolex sistemoje pateikta informacija yra informacinio pobūdžio ir negali būti suprantama kaip galinti pakeisti kvalifikuotą teisinę konsultaciją ar oficialią dokumentų redakciją.  UAB „Lexnet“  nėra atsakinga už šios informacijos panaudojimą. Teikėjas neatsako už jokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, turėtas išlaidas ar negautas pajamas, susijusias su Infolex sistemoje esančios informacijos naudojimu.

Infolex sistemoje naudojami slapukai (angl. cookies). Prisijungdamas prie Infolex sistemos, Klientas sutinka, kad jie būtų naudojami techniniais tikslais (darbo vietos keitimo apsaugai ir pan.). Klientui žinoma, kad pakeitus internetinės naršyklės apsaugos nustatymus taip, kad slapukai nebūtų priimami, paslauga nebus galima naudotis.

Konkreti informacija, esanti Infolex sistemoje ar pasiekiama per ją, gali būti pakeista arba pašalinta iš jos be išankstinio įspėjimo tik išimtiniais ir būtinais atvejais, įprastai tada, jei to dėl informacijos turinio reikalauja pirminiai informacijos šaltiniai – valstybės institucijos ar kiti tretieji asmenys.

UAB „Lexnet“  neatsako už tai, kad dėl informacinių ir ryšių technologijų priemonių gedimų ar kitų nuo  UAB „Lexnet“ nepriklausančių aplinkybių bus prarasti ar iškraipyti duomenys jų pateikimo metu, ar kad dėl šių aplinkybių informaciją vėluojama juos pateikti Infolex sistemoje. Laikinas paslaugų teikimo sustabdymas atliekant UAB „Lexnet“  techninės priežiūros ar sistemos atnaujinimo darbus nelaikomas gedimu. Techninės priežiūros ar sistemos atnaujinimo darbų atlikimas organizuojamas taip, kad truktų kuo trumpiau ir paveiktų kuo mažiau naudotojų.

Infolex sistemoje gali būti UAB „Lexnet“  ar tretiesiems asmenims nuosavybės teise priklausančios ar intelektinės nuosavybės saugomos informacijos. Preziumuojama, kad visos autorių teisės į Infolex sistemoje esančią informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant visais jame esančiais dokumentais, tekstais, atvaizdais, grafika ir kodais, priklauso UAB „Lexnet“, išskyrus informaciją, nesančią autorių teisių objektu.

Jokie Infolex sistemoje esantys prekių ženklai negali būti naudojami ar atgaminami be išankstinio rašytinio UAB „Lexnet“ ar asmens, kuriam priklauso tie ženklai, sutikimo.

Klientas gali kopijuoti ir spausdinti Infolex sistemoje prieinamus duomenis individualaus naudojimo tikslais (išskyrus duomenis, kurie priklauso tretiesiems asmenims ir tai draudimas atgaminti yra aiškiai  nurodytas dokumentų tekstuose), nepažeisdamas autorių ar duomenų bazės gamintojo teisių. Dalies ar visos Infolex sistemoje esančios informacijos atgaminimas bet kokia forma, įskaitant pritaikymą, bet kokio išvestinio produkto sukūrimas remiantis Infolex sistemoje esančia informacija, įtraukimas į kitus tinklapius, elektroninės paieškos sistemas ar kitų  panašaus pobūdžio veiksmų atlikimas, be UAB „Lexnet“  išankstinio raštiško sutikimo, yra draudžiamas. Infolex sistemoje parengtos teisės akto redakcijos perkėlimas į kitas teisinės informacijos paieškos sistemas, ar kitoks panaudojimas ne asmeniniais ar su tiesioginėmis darbinėmis funkcijomis susijusiais tikslais, yra leidžiamas tik su išankstiniu UAB „Lexnet“  sutikimu ir tik nurodant šaltinį.

 

Sutarties vykdymo, teisėto intereso ir duomenų subjekto sutikimo pagrindu, UAB „Lexnet“, kaip duomenų valdytojas, tvarko kliento, kliento atstovų ir kitų asmenų, kurie tiesiogiai susiję su Sutartimi, asmens duomenis tinkamo paslaugų suteikimo tikslu. Paslaugų teikimo metu gauti asmens duomenys gali būti perduodami duomenų tvarkytojams, kurie  teikia UAB „Lexnet“ buhalterinės apskaitos, svetainės prieglobos, duomenų centro ir/arba serverių nuomos, IT priežiūros, išorinio audito ir kitas paslaugas, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka  ir pagrindais valstybinėms institucijoms.

Klientai turi teisę prašyti, kad UAB „Lexnet“ leistų susipažinti su jo asmens duomenimis ir juos ištaisytų, ištrintų arba apribotų duomenų tvarkymą; teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi (kai duomenys tvarkomi sutikimo arba teisėto intereso pagrindu); taip pat, tam tikrais atvejais, teisę į duomenų perkeliamumą, bei teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Asmens duomenys tvarkomi 3 metus po sutarties dėl paslaugos teikimo galiojimo pabaigos, arba iki duomenų subjektas pageidaus juos ištrinti, arba ilgiau, jei tokių asmens duomenų ilgesnį saugojimo terminą arba pagrindą nustato įstatymai ir (ar) kiti teisės aktai. Detalesnės nuostatos yra prieinamos UAB „Lexnet“ privatumo politikoje (http://www.lexnet.lt/privatumas/), arba pateikus užklausą duomenų apsaugos pareigūnui [email protected].

Klientui nepateikus kai kurių savo asmens duomenų, UAB „Lexnet“ negalės teisės aktų nustatyta tvarka jam suteikti paslaugų visa apimtimi. Klientas, užsakydamas paslaugą kitiems asmenims, patvirtina, kad jų asmens duomenis, reikalingus sutarčiai vykdyti, jis perduoda nepažeisdamas duomenų apsaugos teisinių reikalavimų.

 

Atnaujinta: 2019-01-13

© 2013 INFOLEX Tel.: +370 5 277 9832 El.paštas [email protected]